Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
WORD 40k
Keskiviikko 26. syyskuuta 2007 - Strasbourg Lopullinen painos
Kesannointi vuonna 2008 *
P6_TA(2007)0411C6-0302/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. syyskuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 1782/2003 poikkeamisesta kesannoinnin osalta vuonna 2008 (KOM(2007)0523 - C6-0302/2007 - 2007/0194(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0523),

−   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0302/2007),

−   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 134 artiklan,

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 7
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Tästä syystä on aiheellista sallia vuonna 2008 kesannoidun maan käyttö maataloustarkoituksiin,
(3)  Tästä syystä on aiheellista sallia vuonna 2008 ja 2009 kesannoidun maan käyttö maataloustarkoituksiin,
Tarkistus 10
Johdanto-osan 3 a kappale
(3 a)  Kesannointijärjestelmällä on myönteisiä vaikutuksia maan laatuun ja biologiseen monimuotoisuuteen. Kesannoinnista luopumisen seurauksia ja sitä, miten nämä myönteiset vaikutukset voidaan säilyttää, on siksi tutkittava.
Tarkistus 9
1 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1782/2003 53 artiklan 3 kohdassa säädetään, viljelijöiden ei vuonna 2008 ole kesannointioikeuksien mukaan vahvistettua summaa saadakseen pakko kesannoida kyseisiin oikeuksiin oikeuttavaa maata.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1782/2003 54 artiklan 3 kohdassa säädetään, viljelijöiden ei vuonna 2008 ja 2009 ole kesannointioikeuksien mukaan vahvistettua summaa saadakseen pakko kesannoida kyseisiin oikeuksiin oikeuttavaa maata.
Tarkistus 11
1 a artikla
1 a artikla
Yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta varten komissio selvittää kesannoinnista luopumisen ympäristövaikutuksia.
Päivitetty viimeksi: 2. kesäkuuta 2008Oikeudellinen huomautus