Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
WORD 47k
Miercuri, 26 septembrie 2007 - Strasbourg Ediţie definitivă
Retragerea terenurilor din circuitul agricol pentru anul 2008 *
P6_TA(2007)0411C6-0302/2007

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 septembrie 2007 privind propunerea de regulament al Consiliului de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, în ceea ce priveşte retragerea terenurilor din circuitul agricol pentru anul 2008 (COM(2007)0523 - C6-0302/2007 - 2007/0194(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0523),

–   având în vedere articolul 37 din tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0302/2007),

–   având în vedere articolele 51 şi 134 din Regulamentul său de procedură,

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de Comisie   Amendamentele Parlamentului
Amendamentul 7
Considerentul 3
(3)  Prin urmare, este necesar ca, pentru 2008, să se autorizeze utilizarea în scopuri agricole a terenurilor retrase din circuitul agricol,
(3)  Prin urmare, este necesar ca, pentru 2008 şi 2009 , să se autorizeze utilizarea în scopuri agricole a terenurilor retrase din circuitul agricol,
Amendamentul 10
Considerentul 3a (nou)
(3a)  Sistemul de retragere a terenurilor din circuitul agricol are efecte pozitive asupra calităţii solurilor şi a biodiversităţii. Prin urmare, este necesară examinarea consecinţelor eliminării sistemului de retragere a terenurilor din circuitul agricol şi a mijloacelor de menţinere a acestor efecte pozitive,
Amendamentul 9
Articolul 1
Prin derogare de la articolul 54 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, în anul 2008 agricultorii nu sunt obligaţi să retragă din producţie hectarele eligibile pentru ajutorul de retragere din circuitul agricol pentru a putea beneficia de sumele stabilite pentru drepturile respective.
Prin derogare de la articolul 54 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, în anii 2008 şi 2009 agricultorii nu sunt obligaţi să retragă din producţie hectarele eligibile pentru ajutorul de retragere din circuitul agricol pentru a putea beneficia de sumele stabilite pentru drepturile respective.
Amendamentul 11
Articolul 1a (nou)
Articolul 1a
Pentru a pregăti viitorul politicii agricole comune, Comisia efectuează un studiu de impact referitor la efectele eliminării sistemului de retragere a terenurilor din circuitul agricol asupra mediului.
Ultima actualizare: 2 iunie 2008Notă juridică