Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
WORD 54k
Onsdagen den 26 september 2007 - Strasbourg Slutlig utgåva
Arealuttag för 2008 *
P6_TA(2007)0411C6-0302/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 september 2007 om förslaget till rådets förordning om undantag från förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare när det gäller arealuttag för år 2008 (KOM(2007)0523 - C6-0302/2007 - 2007/0194(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0523),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0302/2007),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 134 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Kommissionen uppmanas att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 7
Skäl 3
(3)  Det är därför lämpligt att för år 2008 tillåta en användning av uttagen mark för jordbruksändamål.
(3)  Det är därför lämpligt att för åren 2008 och 2009 tillåta en användning av uttagen mark för jordbruksändamål.
Ändring 10
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Systemet med arealuttag har positiva effekter på jordarnas kvalitet och den biologiska mångfalden. Därför måste det utredas vilka konsekvenser det får att arealuttaget slopas och hur de positiva effekterna kan bevaras.
Ändring 9
Artikel 1
Genom undantag från artikel 54.3 i förordning (EG) nr 1782/2003 ska jordbrukare med hänsyn till 2008 inte vara tvungna att ta ur produktion sådan mark som är stödberättigande för att ha rätt till det belopp som fastställts för arealuttagsrättigheterna.
Genom undantag från artikel 54.3 i förordning (EG) nr 1782/2003 ska jordbrukare med hänsyn till åren 2008 och 2009 inte vara tvungna att ta ur produktion sådan mark som är stödberättigande för att ha rätt till det belopp som fastställts för arealuttagsrättigheterna.
Ändring 11
Artikel 1a (ny)
Artikel 1a
Med tanke på planeringen av framtidens jordbrukspolitik ska kommissionen göra en miljökonsekvensbedömning av att arealuttaget slopas.
Senaste uppdatering: 2 juni 2008Rättsligt meddelande