Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2624(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0351/2007

Rozpravy :

PV 25/09/2007 - 5
CRE 25/09/2007 - 5

Hlasování :

PV 26/09/2007 - 6.4

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0412

Přijaté texty
WORD 59k
Středa 26. září 2007 - Štrasburk Konečné znění
Nebezpečné hračky vyrobené v Číně
P6_TA(2007)0412B6-0351, 0352, 0353, 0354, 0355 a 0356/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. září 2007 o bezpečnosti výrobků, zejména hraček

Evropský parlament ,

-   s ohledem na směrnici Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček(1) ,

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (2) ,

-   s ohledem na stanovisko vědeckých výborů Komise a na různé studie, které na téma bezpečnosti hraček nechala vypracovat Komise,

-   s ohledem na existující mezinárodní dohody s třetími zeměmi v oblasti bezpečnosti výrobků a zejména hraček,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že v srpnu a září 2007 vyvolala obavy veřejnosti v EU řada případů rozsáhlého dobrovolného stahování nebezpečných hraček z trhu, které byly škodlivé pro zdraví,

B.   vzhledem k tomu, že tyto případy upozornily na skutečnost, že navzdory harmonizaci výrobků a systému dohledu nad trhem v EU jsou v jeho rámci nebezpečné výrobky stále ještě vyráběny, dováženy a uváděny na trh,

C.   vzhledem k tomu, že odpovědnost za vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, jež je politickou a sociální prioritou, spočívá na zákonodárci, který musí zajistit bezpečnost výrobků v celém řetězci hospodářských subjektů (dodavatelé, výrobci, dovozci),

D.   vzhledem k tomu, že tyto případy dobrovolného stahování výrobků z trhu se objevily částečně kvůli tomu, že došlo ke zraněním, a částečně jsou výsledkem účinného monitorování příslušných podniků, ale nikoli výsledkem účinného dohledu nad trhem; vzhledem k tomu, že existují reálné obavy, že ne všichni výrobci a dovozci jednají v souladu s těmito pravidly,

E.   vzhledem k tomu, že v roce 2006 48 % všech zjištěných nebezpečných výrobků pocházelo z Číny, 21 % z EU–25 a u 17% nebyl zjištěn původ; vzhledem k tomu, že u 24 % všech zjištěných nebezpečných výrobků se jednalo o dětské hračky; vzhledem k tomu, že vysoký podíl hraček uváděných na trh v EU se získává z Číny,

F.   vzhledem k tomu, že v případě nebezpečných hraček je jejich stahování z trhu zcela oprávněné, ale je pouze krajním opatřením, které jen neposkytuje účinnou ochranu spotřebitele, protože, kromě toho, že často přichází pozdě, vrací se v průměru velmi málo hraček, které byly staženy z trhu, což znamená, že převážná většina nebezpečných hraček obvykle zůstává u spotřebitelů,

G.   vzhledem k tomu, že dohled nad trhy a vstupem na území EU a zákaz uvádět na trh vadné výrobky spadá do pravomoci členských států,

H.   vzhledem k tomu, že Komise předložila návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků na trh (KOM(2007)0053) a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se upravují požadavky na akreditaci a dohled nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh (KOM(2007)0037),

1.   vyzývá Komisi a členské státy, aby podnikly veškeré potřebné kroky v legislativní i administrativní oblasti, které zajistí, aby spotřební zboží uvedené na trh v EU nejen plně odpovídalo stávajícím normám EU, ale aby také neohrožovalo zdraví a bezpečnost spotřebitelů;

Revize směrnice o hračkách

2.   vyzývá Komisi, aby do konce roku 2007 předložila plánovanou revizi směrnice o hračkách, a zajistila tak, že směrnice bude obsahovat účinné nároky na bezpečnost výrobků; jelikož veřejné zdraví a ochrana spotřebitelů hraje ve směrnici o hračkách významnou úlohu, je zapotřebí daleko jednoznačnějších ustanovení, která by zajistila bezpečnost výrobků a spotřebitelům dodala důvěru, že tyto výrobky mohou bezpečně používat;

3.   vyzývá Komisi, aby se při revizi směrnice o hračkách řídila přístupem, podle kterého budou přijímána zvláštní prováděcí opatření pro klíčové požadavky v rámci komitologie regulativním postupem s kontrolou, což by Parlamentu umožnilo získat určitou kontrolu nad prováděním ustanovení o bezpečnosti hraček;

4.   vyzývá Komisi, aby při revizi směrnice o hračkách navrhla bezpodmínečný zákaz výskytu určitých nebezpečných chemických látek, jako jsou všechny karcinogenní látky, mutagenní látky a látky toxické pro reprodukci kategorie 1, 2 a 3, a dalších toxických látek vzbuzujících podobně velké obavy, jako jsou látky způsobující endokrinní poruchy, senzibilizátory a vonné látky;

5.   vyzývá Komisi, aby zlepšila opatření směrnice o hračkách, pokud jde o prosazování ustanovení, a to včetně účinných trestů za neplnění těchto ustanovení;

Kontrola označení CE a jiných označení

6.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že označení CE bude v souladu s technickými právními předpisy, a zdůrazňuje, že toto označení nebylo vzhledem ke své samoregulační povaze nikdy míněno jako značka bezpečnosti platná v celé EU;

7.   naléhavě žádá Komisi, aby zvážila přínos vytvoření společné "evropské známky bezpečnosti výrobku" pro všechny hospodářské subjekty, která by doplňovala označení CE, a pomáhala tak spotřebiteli rozhodovat se o výrobcích informovaně;

8.   zdůrazňuje, že tato evropská známka ochrany spotřebitele musí být dobrovolná a měla by, jestliže ji výrobce zavede, nahradit veškeré vnitrostátní ochranné známky;

9.   vybízí Komisi, aby se spolu s členskými státy důrazně zasazovala o ochranu práv spotřebitelů, kdykoli ze strany zahraničních výrobců a dovozců průkazně dojde ke klamavému jednání nebo užívání podvodného nebo zavádějícího označení původu;

10.   naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby včasným přijímáním předložených legislativních návrhů týkajících se přísnější povinné kontroly a dohledu nad trhem, prostřednictvím řádného celního dohledu a donucovacích mechanismů zajistily vysokou důvěryhodnost označení CE;

11.   vyzývá Komisi, aby vyjasnila, jaká je v případě zneužití značky CE odpovědnost výrobců a dovozců; domnívá se, že pro případy zneužití tohoto označení je třeba zavést přiměřené tresty; vyzývá, aby se tresty vztahovaly i na zneužití jiných označení;

Systém RAPEX

12.   vyzývá Komisi ke zvýšení účinnosti systému RAPEX, aby se zajistilo, že členské státy budou moci odhalit maximální množství nebezpečných výrobků, které stáhnou z trhu;

13.   vyzývá Komisi, aby do systému RAPEX začlenila sledování a informování, aby bylo možno stanovit účinnost všech stažení výrobků z trhu;

Sledovatelnost výrobků a opatření proti padělkům

14.   je toho názoru, že spotřebitelé mají právo vědět, jaký je původ výrobků dovážených do EU, a že dohlížecí orgány musejí mít náležité informace, aby bylo možno vysledovat zdroje výrobků;

15.   vyzývá Radu, aby bez prodlení souhlasila se stávajícím návrhem Komise na nařízení Rady o uvádění země původu u některých výrobků dovážených z třetích zemí (KOM(2005)0661);

16.   bere na vědomí skutečnost, že padělané výrobky stále více ohrožují bezpečnost spotřebitelů, a vyzývá Radu a Komisi, aby zintenzívnily výměny informací a přeshraniční spolupráci za účelem omezení a narušení dovozu padělaných výrobků;

Zákaz dovozu nebezpečného spotřebního zboží

17.   vyzývá Komisi, aby vysvětlila postup ohledně zákazů dovozu, které jsou vydávány v jednotlivých případech, když bezpečnostní normy nejsou pravidelně dodržovány ;

18.   naléhavě vyzývá Komisi, aby využila své pravomoci k zákazu spotřebního zboží na trhu EU, pokud se ukáže, že jsou tyto výrobky nebezpečné;

Spolupráce s Čínou a dalšími třetími zeměmi

19.   vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily spolupráci s příslušnými orgány třetích zemí, které jsou důležitými vývozci spotřebního zboží do EU, a zejména s čínským úřadem "General Administration of Quality supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)", v jejímž rámci by byla poskytnuta technická výpomoc s cílem zajistit uplatňování zdravotních a bezpečnostních předpisů a zlepšit celní spolupráci;

20.   vyzývá Komisi, aby poskytla technickou pomoc orgánům třetích zemí s cílem provádět zdravotní a bezpečnostní předpisy v celém výrobním řetězci a zlepšit kontrolu a celní spolupráci;

21.   vyzývá Komisi, aby objasnila svou současnou obchodní politiku v oblasti možných nebezpečných výrobků obecně, a zejména pak v oblasti hraček a textilií, a aby vysvětlila, jakým způsobem hodlá zajistit soulad mezi omezujícím uplatňováním současných pravidel a naléhavou nutností zaručit právo evropských občanů na zdraví neškodné výrobky;

22.   vyzývá Komisi, aby do jednání o příští generaci dohod o partnerství a spolupráci i dohod o volném obchodu zahrnula společné zdravotní a bezpečnostní normy a aby zavedla mechanismy, jejichž účelem bude sledovat dodržování těchto norem;

23.   vyzývá členské státy k aktivní spolupráci se všemi obchodními partnery, pokud jde o dohled nad trhem a bezpečnost výrobků; vyzývá Transatlantickou hospodářskou radu (TEC), aby tyto otázky zařadila na seznam bodů, které mají být projednány;

Úloha členských států

24.   vyzývá členské státy, aby zajistily přísné prosazování právních předpisů týkajících se výrobků, zejména bezpečnosti hraček, a aby zvýšily své úsilí o zlepšení dohledu nad trhem a zvláště vnitrostátních kontrol;

25.   vyzývá členské státy, aby zpřístupnily dostatečné zdroje, aby bylo možno provádět komplexní a účinné kontroly; vyzývá členské státy, aby aktivně sledovaly všechny náznaky týkající se vadných výrobků, včetně testování podezřelého spotřebního zboží;

26.   vyzývá členské státy, aby v souladu s právními předpisy Společenství plně využily všech právně dostupných možností k tomu, aby zajistily, že nevyhovující nebo nebezpečné hračky nebudou moci být uvedeny na trh nebo budou z trhu staženy;

27.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 1.
(2) Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

Poslední aktualizace: 2. červen 2008Právní upozornění