Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2025(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0338/2007

Внесени текстове :

A6-0338/2007

Разисквания :

PV 10/10/2007 - 20
CRE 10/10/2007 - 20

Гласувания :

PV 11/10/2007 - 8.2
CRE 11/10/2007 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0431

Приети текстове
WORD 99k
четвъртък, 11 октомври 2007 г. - Брюксел Окончателна версия
Убийства на жени в Мексико и Централна Америка
P6_TA(2007)0431A6-0338/2007

Резолюция на Европейския парламент от 11 октомври 2007 г. за убийството на жени в Мексико и Централна Америка и ролята на Европейския съюз в борбата срещу това явление (2007/2025(INI))

Европейският парламент ,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права, и двата от 1966 г.,

–   като взе предвид Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност от 2003 г. (Протокола от Палермо)

–   като взе предвид Интерамериканската конвенция за предотвратяване, наказване и премахване на насилието срещу жени (Конвенция от Belém do Pará) от 1994 г.,

–   като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г. и факултативния протокол към нея от 2002 г., както и, че е желателно те да бъдат прилагани по-ефективно;

–   като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г. и факултативния протокол към нея от 1999 г.,

–   като взе предвид Американската декларация за правата и задълженията на човека от 1948 г. и препоръките, съдържащи се в доклада на Интерамериканската комисия за правата на човека от 7 март 2003 г. относно състоянието на човешките права на жените в Сиудад Хуарес, Мексико: правото на жените да не бъдат обект на насилие и дискриминация,

–   като взе предвид третия доклад на Мексиканската комисия за предотвратяване и изкореняване на насилието срещу жените в Сиудад Хуарес за периода от май 2005 г до септември 2006 г.,

–   като взе предвид препоръките, съдържащи се в доклада от 12 май 2005 г., изготвен от Комитета по равни възможности за мъжете и жените към Съвета на Европа, относно изчезването и убийството на голям брой жени и момичета в Мексико, както и препоръките, съдържащи се в Резолюция 1454 (2005) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа със същия предмет, и тези съдържащи се в отговора, на Комитета на министрите на Съвета на Европа, приет на 28 септември 2005 г.,

–   като взе предвид препоръките, отправени в доклада от 13 януари 2006 г. относно интеграцията на човешките права на жените и въпросите на равенството на половете: насилие срещу жените, който излага констатациите на специалния докладчик на Организацията на обединените нации относно насилието срещу жените, неговите причини и последици г-жа Yakın Ertürk, след нейната мисия в Мексико,

–   като взе предвид препоръките, съдържащи се в доклада от 10 февруари 2005 г. относно интеграцията на човешките права на жените и въпросите на равенството на половете: насилие срещу жените, който излага констатациите г-жа Yakın Ertürk, след нейната мисия в Гватемала,

–   като взе предвид съвместното изслушване относно феминицида: случаите на Мексико и Гватемала от 19 април 2006 г. от Комисията по правата на жените и равенството между половете на Парламента и нейната подкомисията по правата на човека,

–   като взе предвид Споразумението за икономическо партньорство, политическо координиране и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна(1) , и Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и републиките Коста Рика, Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама, от друга страна, подписано през 2003 г., както и Рамковото споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и републиките Коста Рика, Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама(2)

–   като взе предвид, съответно, регионалния стратегически документ на Комисията за Централна Америка и нейния стратегически документ по държави за Мексико за периодите 2001-2006 г. и 2007-2013 г.,

–   като взе предвид третата цел от Целите на хилядолетието за развитие, да насърчава на равенството между половете и овластяване на жените,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0338/2007),

А.   като има предвид, че Мексико, както и всички държави от Централна Америка, са подписали и ратифицирали Всеобщата декларация за правата на човека;

Б.   като има предвид, че Мексико също така е бе избрано в председателството на Съвета по правата на човека на Обединените нации;

В.   като има предвид, че от 1999 г. Мексико има статут на наблюдател в Съвета на Европа и, че по силата на този статут Мексико участва в заседанията на Комитета на министрите и на посланиците; като има предвид, че Протоколът от Палермо също е ратифициран от Мексико;

Г.   като има предвид, че Мексико е ратифицирало Римския статут на Международния наказателен съд;

Д.   като има предвид, че терминът "феминицид" се основава на определението за насилието срещу жени, съдържащо се в член 1 на Конвенцията от Belém do Pará, както следва: всякакво действие или поведение, свързано с половата принадлежност на жертвите, което причинява смърт, вреда или физическо, сексуално или психологическо страдание на жена, както в обществената сфера, така и в областта на личния живот; като има предвид, че наказването и изкореняването на "феминицида" е задължително и следва да представлява приоритет за всяка държава, която съблюдава принципа на правовата държава;

Е.   като има предвид, че настоящата резолюция представлява приканване към ефективно подобряване на незадоволителното положение в отделни държави и че следователно констатациите и предложенията в нея по никакъв начин не представляват обвинение към правителствата на напълно суверенни държави, които са равнопоставени партньори в областта на международната политика;

Ж.   като има предвид, че насилието срещу жени има не само регионално, а световно измерение, и че се отнася за всички държави, включително тези в Европа и че настоящата резолюция е част от една стратегия на световно равнище, насочена към съвместно осъществяване от страна на ЕС и неговите партньори на действия и усилия с оглед на изкореняването и предотвратяването навсякъде на причинените от насилие смъртни случаи сред жените, като има предвид също така необходимостта от насърчаване на диалога, сътрудничеството и обмена на най-добри практики в това отношение между държавите от Латинска Америка и Европа;

З.   като има предвид, че убийствата на жени в Сиудад Хуарес , Мексико и в Гватемала се отличават с изключителна жестокост и че много от жертвите са били жертва на сексуално насилие, което само по себе си представлява жестоко, нечовешко или унизително отнасяне; че в случая на Сиудад Хуарес има комбинация от фактори играе роля, включително демографския растеж, миграцията и организираната престъпност, както и че голям процент от тези убийства са извършени в районите, в които се намират така наречените "maquiladoras ", в които липсват мерки за сигурност, необходими за защита на жените; като има предвид, че и че, както установява горепосоченият доклад на специалния докладчик на Организацията на обединените нации г-жа Yakın Ertürk относно Мексико, е от съществено значение, да се гарантира, че в тези райони са налице необходимите инфраструктури за по-сигурно придвижване на работниците и служителите

И.   като има предвид, че феминицида, предмет на настоящата резолюция, не може се обясни единствено с "цялостна обстановка на насилие", а следва да се вземат предвид дискриминацията и местният социално-икономически контекст, който е неблагоприятен за жените (по-специално, жените от коренното население), високото равнище на бедност, икономическата зависимост на жените, дейността на престъпни групировки, както и неуспехът да се разформироват незаконните и нелегалните сили за сигурност;

Й.   като има предвид Резолюция 1454 (2005) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, според която понастоящем мексиканските органи полагат значителни усилия на всички равнища за подобряване на социалната структура в тези градове и за борба с насилието срещу жените, както и за разследване на убийствата и изчезването на жените и даване под съд както на извършителите на тези престъпления, така и на служителите, които в началото са проявили небрежност при разследванията и са възпрепятствали правосъдието;

К.   като им предвид са налице някои случаи на безнаказаност - с други думи липса по закон и в действителност на наказателна, административна, дисциплинарна или гражданска отговорност за извършителите на посочените действия, неуспехът да се проведат разследвания или наложат наказания за действията, липсата на бюджетни средства и честото възпрепятстване на достъпа до правосъдието, срещано от жените жертви и техните близки,

Л.   като има предвид, че всяка правова държава трябва да насърчава подходящи политики, които гарантират на жените като цяло и, по-специално на жените от най-малко облагодетелстваните слоеве, подходяща защита срещу дискриминацията, насилието и най-вече срещу феминицида; като има предвид, че като първа стъпка следва да се повиши информираността на властите на всички равнища и цялото общество относно сериозността на този проблем;

М.   като има предвид, че в борбата срещу феминицида и срещу безнаказаността следва да се включи засилването на превантивните мерки, премахването на всякаква дискриминация в законодателен план, улесняването на процедурите по подаване на сигнали до съответните органи и на мерките за защита на жените подали такива, както и укрепването на съдебната система и съдебните процедури ( по-специално що се отнася до борбата срещу организираната престъпност) от съдебното разследване до изпълнението на присъдите;

Н.   като има предвид, че възстановяването или укрепването на институциите са от съществено значение за ефективната борба срещу насилието, основаващо се на полова принадлежност, и че са необходими подходящи човешки и финансови ресурси;

О.   като има предвид в точка 9 от Платформата за действие от четвъртата Световна конференция на жените на ООН, проведена в Пекин през 1995 г., от която произтича основен принцип, провъзгласяван на всички международни конференции през изминалото десетилетие: "Изпълнението на настоящата платформа за действие, включително чрез законодателството на различните държави и благодарение на изработване на стратегии, политики, програми и приоритети за развитие, е от изключителната компетенция на всяка държава, при зачитане на всички права на човека и основни свободи, както и значението на и строгото зачитане на различните етични и религиозни ценности, на културното наследство и философските убеждения на отделните лица и техните общности следва да помогнат на жените да упражняват изцяло основните си права и да постигнат равенство, развитие и мир";

П.   като осъжда като недопустимо използването на методи на изтезание, за да се изтръгнат признания от предполагаеми извършители на феминицид;

Р.   като има предвид, че жертви на феминицид станаха две гражданки на Нидерландия - Hester Van Nierop през 1998 г. и Brenda Susana Margaret Searle през 2001 г.(3) , като на 26 февруари 2007 г. беше произнесена присъда и виновните извършители, осъдени съответно на 33 и 39 години лишаване от свобода, но тази присъда все още не е окончателна и подлежи на обжалване;

С.   като има предвид, че проблемът с феминицида и, в някои случаи, безнаказаността на извършителите на престъпления срещу жени продължава да е на дневен ред ;

Т.   като има предвид, че е повтарящ се феномен насилието в държави, в които поради съществуващите социални стереотипи жените са първите жертви на различните прояви на това насилие;

У.   приветствайки законодателните мерки, приети в Мексико, по-специално Общия закон за правото на жените на живот без насилие от февруари 2007 г., както и създаването на специализирани институции на федерално и регионално равнище, като например, наред с другото, специалната прокуратура, създадена през 2006 г., за разследване на престъпления, свързани с актове на насилие срещу жени, комисията за Хуарес и Националния институт на жените;

Ф.   като признава усилията в областта на държавите от Централна Америка във връзка със законодателството за признаване на правата на жените в техните правни системи, остава загрижен за трудностите и забавянето на прилагането на това законодателство;

Х.   като има предвид, че Интерпарламентарният съюз за диалог и сътрудничество, бе създаден за да събере жени членове на парламентите на Испания, Мексико и Гватемала, с цел да насърчава законодателни мерки за изкореняване на насилието срещу жени;

Ц.   като има предвид, че развитието и утвърждаването на демокрацията и принципа на правовата държава, както и зачитането на правата на човека и основните свободи трябва да бъдат неразделна част от външните действия на Европейския съюз;

Ч.   като има предвид, че клаузите относно правата на човека и демокрацията, съдържащи се в Споразумението между ЕО и Мексико за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество имат правно обвързващ и реципрочен характер;

Ш.   като има предвид, че при сключване на споразумения с трети държави, които съдържат клауза, свързана с правата на човека и демокрацията, Европейският съюз и неговите партньори поемат отговорността да осигурят, че съответната трета държава спазва международните стандарти в областта на правата на човека и, че тази клауза е с реципрочен характер;

1.  Призовава правителствата от този регион и от европейските институции да осигурят пълно изпълнение на препоръките, отправени в различните доклади и международни инструменти за защита на правата на човека, по-специално в упоменатите по-горе доклади и инструменти, отнасящи се до човешките права на жените; в това отношение признава, че Мексико е постигнало напредък в законодателната област относно равнопоставеността между мъжете и жените, приветства федералния закон за предотвратяване и премахване на дискриминацията и насърчава Мексико да продължи в тази насока;

2.  Настоятелно призовава правителствата на Мексико и на държавите от Централна Америка да предприемат необходимите мерки за постигане на Целите на хилядолетието за развитие на Обединените нации;

3.  Призовава правителствата на държавите-членки в рамките на двустранните им отношения с държавите от Латинска Америка, както и европейските институции в рамките на стратегическото партньорство със същите тези държави, да подпомагат чрез програми за сътрудничество и предоставяне на финансови и технически средства политиките за защита и предотвратяване на насилието срещу жени, като създаване и развиване на програми за повишаване на осведомеността и обучение относно въпросите, свързани с равенството между половете, да увеличават бюджета на органите, отговарящи за разследванията на убийства, да създават ефикасни системи за защита на свидетелите, жертвите и техните семейства, да увеличават капацитета на съдебните органи, органите за сигурност и прокуратурите с оглед на преследването и наказването на извършителите и борбата срещу трафика на наркотици и организираната престъпност; призовава също за насърчаване на по-тясна координация между институциите в тези области на всички правителствени равнища;

4.  Призовава европейските институции да насърчават сътрудничеството и диалога между Европейския съюз и неговите държави-членки с Мексико и държавите от Централна Америка и да подкрепят инициативите, които се провеждат на всички равнища, за да се сложи край на насилието срещу жени и да се насърчат подходящите мерки за защита на жертвите и техните роднини;

5.  Призовава Европейския съюз да насърчава междуинституционално съгласуване на действията с Мексико и държавите от Централна Америка, като подкрепя създаването на програма за обмен и сътрудничество в областта на борбата срещу насилието, основаващо се на полова принадлежност, и да поощрява сътрудничеството между обществената администрация на държавите-членки и техните партньори за осъществяване на проекти за оказване на съдействие и обмяна на опит в това отношение;

6.  Признава волята за борба с безнаказаността, ясно показана от политическите партии, представени в Конгреса на Република Гватемала, воля, за която свидетелства създаването на международна комисия срещу безнаказаността в Гватемала; настоятелно призовава правителството, което ще бъде избрано в тази държава, да продължи да полага усилия в тази насока и да предвиди институционалните условия, необходими, за да може Международната комисия да изпълни своя мандат, и отправя призив към международната общност да гарантира, че тези усилия ще бъда последвани от действия;

7.  Настоятелно приканва държавите в Централна Америка да предприемат всички необходими мерки, за да се борят ефикасно срещу насилието срещу жени; призовава тези мерки да гарантират пълното зачитане на правата на човека, така както са определени от Всеобщата декларация за правата на човека и от Американската декларация за правата и задълженията на човека, като например предоставяне на безплатни адвокатски услуги на жените жертви и техните семейства; приканва правителството на Мексико да продължи предприетите за тази цел енергични действия на предишните администрации;

8.  Призовава правителството на Мексико и държавите от Централна Америка да премахнат от националното законодателство всички дискриминационни понятия относно жените; признава напредъка на Мексико в това отношение с приемане на федералния закон за предотвратяване и премахване на дискриминацията и на закона за равнопоставеността между мъжете и жените и призовава органи на тези държави да насърчават законодателни инициативи за определяне на насилието в рамките на семейството и сексуалния тормоз на работното място и във всички сфери на обществения живот за тежки престъпления, както и да изработят политики и норми за борба с безнаказаността и насърчаване на равенството между половете, като се опират на препоръките и заключенията на представителите на гражданското общество, които се работят за жертвите на феминицид;

9.  Настоятелно приканва правителствата на Мексико и държавите в Централна Америка да зачитат и улесняват ролята на неправителствените организации и организациите на гражданското общество, оказващи подкрепа на жертвите на феминицид, да зачитат роднините на жертвите и правозащитниците, като създадат ефективна система за защита на свидетелите и механизми за обезщетение на роднините на жертвите, не само в парична форма, но и като психологическа подкрепа и достъп до правосъдието, и да установят диалог с всички тези партньори, както и да признаят съществената роля, която те изпълняват в рамките на обществото;

10.  Настоятелно приканва правителството на Мексико и държавите от Централна Америка да гарантират трудовите права на жените в националното право и на всички правителствени равнища и призовават предприятията да бъдат насърчавани, в рамките на корпоративната социална отговорност, да зачитат достойнството, сигурността, физическото и психическо благополучие и трудовите права на техните работнички и служителки;

11.  Приканва правителствата на Белиз, Хондурас и Никарагуа да ратифицират факултативния протокол на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

12.  Призовава Комисията в рамките на настоящите споразумения или при водене на преговори да насърчава вписването на реципрочно задължение за създаване на механизми за прилагане на клаузата относно правата на човека и демокрацията, чиято формулировка следва да подчертава задълженията, произтичащи от международните пактове, подписани от държавите-членки, Мексико и държавите от Централна Америка, като специално внимание се отделя зачитането на правата на жените и на равенството между половете, както е предвидено във факултативния протокол към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените; както и в Американската декларация за правата и задълженията на човека;

13.  Призовава Комисията и държавите-членки, в рамките на сътрудничеството им с Мексико и държавите от Централна Америка, да дадат предимство на преструктурирането и укрепването на съдебната система и системата на затворите в региона и да насърчава обмена на добри практики, организирането на информационни кампании и механизми за защита на жертвите, свидетелите и членовете на семейството им, особено при подаване на сигнали за феминицид; счита, че това сътрудничество може да включи и други участници, като Международното бюро по труда, и по-специално националното звено за контакт на ОИСР, с оглед на разработване по целесъобразност на най-високо равнище на програми, позволяващи да се обезпечи сигурност , достойни условия на труд и равно заплащане за жените;

14.  Призовава Европейската комисия да представи методологично предложение, което да се обсъди също така и на Парламентарната евро-латиноамериканска асамблея и на срещата на върха между ЕС и латиноамериканските и карибските държави (ЕС/ЛАК), която ще се проведе в Лима през май 2008 г., относно начините за координиране на различните европейски инициативи за борба срещу феминицида и неговата безнаказаност, съвместно с местните институции и организации, и за предприемане на действия по информиране на техния персонал относно въпросите, свързани с равенството между половете и насилието срещу жени; призовава също така тези инициативи да бъдат редовно представяни и обсъждани в Комисията по правата на жените и равенството между половете заедно с делегацията за връзки с държавите от Централна Америка и делегацията към Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико;

15.  Приканва Делегацията на Комисията в Мексико да имплементира във възможно най-кратки срокове нова програма за правата на човека, която да представлява продължение на осъществяваните през последните години действия и да бъде съсредоточена върху три приоритетни линии, а именно, първо, хармонизиране на мексиканското законодателство с международните ангажименти, поети в областта на правата на човека, второ, премахване на насилието, основаващо се на полова принадлежност и трето, реформа на съдебната система;

16.  Приканва Комисията да отдели от бюджета, предназначен за двустранно сътрудничество, самостоятелна бюджетна линия за програмите в областта на правата на човека в Мексико и държавите от Централна Америка, за да не се отнема от ограничените отпуснати средства;

17.  Призовава Комисията и правителствата на държавите-членки, да осигурят че техният политически диалог с правителствата на Мексико и на държавите в Централна Америка, както и диалогът им с гражданското общество, включват темата за насилието срещу жени и по-специално феминицда, както и за необходимостта от достъп до правосъдието за роднините на жертвите и организациите, оказващи им подкрепа;

18.  Приветства положените усилия в областта на равенството между половете и настоятелно приканва съответните органите на Общността да подкрепят и допринасят за установяване на постоянен диалог и обмен на положителен опит в тази област; призовава все пак Европейската комисия да отделя повече внимание на феминицида, насилието и дискриминацията по отношение на жените в стратегическите си документи за отделните държави за периода 2007 г.-2013 г. и да предложи план за действие;

19.  Призовава държавите-членки да подкрепят тези постъпки относно недопускането на дискриминация между мъжете и жените и да допринасят за установяването на структуриран диалог с цел обмен на добрите практики в тази област;

20.  Призовава Комисията да направи във възможно най-скоро време в рамките на преговорите за бъдещо Споразумението за асоцииране Централна Америка - Европейска общност към оценката на въздействието върху устойчивото развитие да се добави оценка на въздействието върху равенството на половете, като неговите заключения се вземат предвид при преговорите;

21.  Призовава Комисията да предоставя информация относно напредъка в рамките на преговорите за бъдещо Споразумението за асоцииране Централна Америка - Европейска общност преди приключване на преговорите и във всички случаи преди срещата на върха ЕС-ЛАК в Лима;

22.  Настоятелно приканва постоянните представителства на Европейския съюз, както и посолствата на държавите-членки да организират кръгла маса относно насилието, основаващо се на полова принадлежност в различните му проявления, и по-специално феминицида и безнаказаността в световен план, в която да участват представители на различните парламентарни мрежи и инициативи, центрове за изследвания, асоциации по правата на човека и въпросите, свързани с равенството между половете, и роднините на жертвите;

23.  Призовава Делегацията за връзки с държавите от Централна Америка и Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико, последователно да включват въпроса за насилието, основаващо се на полова принадлежност, феминицида и безнаказаността на техните извършители в Мексико, Централна Америка и Европа в програмата за техните парламентарни мисии, както и по случай посещения в Европа на парламентарни делегации от Мексико и Централна Америка, с оглед гарантиране на системен контрол на положението във връзка с правата на човека, както е предвидено в правилата, одобрени от Съвета на председателите на делегации на парламента през 2006 г.;

24.  Предлага да се проведе съвместно изслушване от страна на Комисията по правата на жените и равенството между половете, подкомисията по правата на човека и компетентните делегации преди срещата на върха ЕС/ЛАК в Лима през 2008 г., за да се направи оценка на предприетите мерки, както в Европейския съюз, така и в Латинска Америка, включително и опита на органите, създадени в Мексико в борбата срещу насилието, основаващо се на полова принадлежност;

25.  Призовава в тази оценка да се включат всички случаи на жертви – граждани на държава-членка на Европейския съюз;

26.  Настоятелно приканва Съвета и бъдещите председателства на Съвета, поради причините изложени в настоящата резолюция, да приемат ръководни насоки относно правата на жените, които биха представлявали съществен принос към укрепване на последователността и съгласуваността на политиката на Европейския съюз в областта на правата на човека;

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и Съвета на Европа, както и правителствата и парламентите на държавите-членки, Обединените мексикански щати и Републиките Гватемала, Коста Рика, Салвадор, Хондурас, Никарагуа и Панама.

(1) ОВ L 276, 28.10.2000 г., стр. 44.
(2) ОВ L 63, 12.3.1999 г., стр. 39.
(3) В случая на Brenda Searle съдебният процес срещу извършителите продължи пет години (до 2007 г.).

Последно осъвременяване: 10 юни 2008 г.Правна информация