Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2646(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0406/2007

Rozpravy :

PV 25/10/2007 - 13.1
CRE 25/10/2007 - 13.1

Hlasování :

PV 25/10/2007 - 14.1
CRE 25/10/2007 - 14.1

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0488

Přijaté texty
WORD 55k
Čtvrtek 25. říjen 2007 - Štrasburk Konečné znění
Írán
P6_TA(2007)0488B6-0406, 0407, 0410, 0412, 0418 a 0419/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o Íránu

Evropský parlament ,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, zejména na usnesení týkající se lidských práv,

-   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o ekonomických, sociálních a kulturních právech a Úmluvu o právech dítěte, jichž je Írán smluvní stranou,

-   s ohledem na dialog mezi EU a Íránem o lidských právech,

-   s ohledem na prohlášení svého předsedy týkající se ukamenování muže v Íránu a na prohlášení předsednictví EU a prohlášení komisařky B.Ferrero-Waldnerové, která se týkala ukamenování Džafara Kíaního,

-   s ohledem na prohlášení předsednictví přednesená jménem EU dne 25. května 2007 a 3. srpna 2007, která se týkala trestu smrti pro Sina Paymarda, trestů smrti pro Adnána Hasanpúra a Abdulvahída "Hiva" Butimara, chystané popravy Behnama Zareho a trestu smrti pro Alího Mahína Torabího,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že situace v Íránské islámské republice, pokud jde o uplatňování občanských práv a politických svobod, se v posledních dvou letech, zejména od prezidentských voleb v červnu 2005, zhoršila, a to navzdory skutečnosti, že se Írán v rámci různých mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv a základních svobod zavázal k jejich podpoře a ochraně,

B.   vzhledem k tomu, že počet poprav v Íránu, včetně poprav nezletilých osob a homosexuálů, jež jsou často vykonávány veřejně oběšením či ukamenováním, dramaticky vzrostl, přičemž od začátku roku 2007 bylo zaznamenáno nejméně 244 poprav(1) , což překračuje celkový počet 177 poprav zaznamenaných v roce 2006,

C.   vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN bude během svého 62. zasedání v roce 2007 hlasovat o rezoluci požadující všeobecné moratorium na trest smrti, které by mělo být vyhlášeno jako krok ke zrušení tohoto trestu,

D.   vzhledem k tomu, že nedávno byli k trestu smrti poprvé odsouzeni dva novináři – Adnán Hasanpúr a Abdulvahíd Butimar,

E.   vzhledem k tomu, že mučení a špatné zacházení s vězni, držení v izolaci, nezákonné věznění, používání krutých, nelidských a ponižujících trestů a beztrestnost státních činitelů jsou nadále velice rozšířeny,

F.   vzhledem k rostoucímu počtu zadržovaných intelektuálů a k nedávnému rozšíření vlny represí na občany s dvojí státní příslušností, kterým hrozí nejpřísnější tresty za kolaboraci se zahraničními mocnostmi či za špionáž,

G.   vzhledem k tomu, že několik aktivistek z hnutí pro ženská práva je nebo bylo stíháno za účast v kampani "milión podpisů", jejímž prostřednictvím se snažily dosáhnout zrušení zákonů diskriminujících ženy a předat petici s miliónem podpisů národnímu parlamentu (Madžlisu),

H.   vzhledem k tomu, že se Írán dosud nepřipojil k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen,

I.   vzhledem k tomu, že íránské orgány v červnu 2007 provedly razie ve dvou studentských organizacích v Teheránu, které vyústily v zatýkání, i když někteří studenti byli později propuštěni na kauci; dále vzhledem k tomu, že bylo v rozporu s íránskými zákony i s mezinárodními normami v oblasti lidských práv, jež se týkají svobody sdružování zavřeno íránské sdružení bývalých studentů,

J.   vzhledem k tomu, že po zavedení pokynů pro postup při vydávání publikaci íránským ministerstvem pro kulturu a otázky islámu byla zesílena cenzura a že vzrostlo pronásledování a věznění novinářů, přičemž zároveň úřady pravidelně uzavírají pobočky sdělovacích prostředků,

K.   vzhledem k tomu, že se zostřila represe odborářského hnutí, jejíž součástí bylo zatčení jeho známých vůdců, mezi něž patří např. Mansúr Osanlu, předseda odborové organizace zaměstnanců dopravního podniku Teheránu a okolí, jeho zástupce Ibráhím Madádí, či Mahmúd Salehí, bývalý předseda odborové organizace pekařů,

L.   vzhledem k tomu, že menšiny jsou stále více diskriminovány a pronásledovány kvůli svému vyznání nebo etnickému původu, zejména v pohraničních oblastech (Kurdistán, Chúzestán, Sistán-Balúčistán, Ázerbajdžán), a že pokračuje zatýkání a odsuzování některých jejich příslušníků k trestu smrti,

M.   vzhledem k tomu, že členové náboženské komunity baháistů nemohou praktikovat svou víru, jsou vystaveni krutému pronásledování, zbaveni prakticky všech občanských práv (např. majetkových práv, přístupu k vyššímu vzdělání) a jejich posvátná místa jsou ničena,

N.   vzhledem k tomu, že íránští žadatelé o azyl, které třetí země vrátily zpět do Íránu, jsou vystaveni vážnému nebezpečí pronásledování, jak dokazuje nedávný případ Rasúla Alího Mezrey, člena osvobozenecké organizace Al Ahwaz, jemuž poté, co byl násilím vrácen ze Sýrie, hrozí navzdory jeho statutu uprchlíka uznaného UNHCR poprava,

1.   je vážně znepokojen zhoršováním situace v oblasti lidských práv v Íránu v posledních letech; vyzývá íránské orgány, aby plnily své závazky v souladu s mezinárodními standardy pro lidská práva a úmluvami, které Írán ratifikoval, tj. aby podporovaly univerzální hodnoty a poskytly všem lidem právo požívat jejich občanských práv a politických svobod;

2.   důrazně odsuzuje ukamenování Džafara Kíaního dne 5. července 2007 ve vesnici Agče kand (provincie Kazvín) a vyzývá íránské orgány, aby dodržovaly jimi deklarované moratorium na kamenování; dále požaduje reformu íránského islámského trestního zákoníku, která by kamenování zrušila;

3.   je vážně znepokojen dramatickým nárůstem represe hnutí občanské společnosti, k němuž v Íránu došlo za poslední rok; vyzývá íránské orgány, aby zastavily kruté represe zastánců práv žen, aktivistů kampaně "milión podpisů", studentských hnutí, zastánců práv menšin, intelektuálů, učitelů, novinářů, provozovatelů webových blogů a odborářů;

4.   připomíná íránské vládě jako signatáři Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o ekonomických, sociálních a kulturních právech její závazky, pokud jde o ochranu základních lidských práv, zejména svobody přesvědčení, a požaduje propuštění všech "vězňů svědomí";

5.   je zděšen vysokým počtem zaznamenaných poprav, přičemž mnoho popravených bylo odsouzeno na základě nespravedlivých procesů;

6.   vyzývá Írán, aby plně dodržoval íránský trestní zákoník a aby všem jednotlivcům zaručil právo na spravedlivý proces, zejména tím, že jim umožní konzultovat právníka již od samého začátku soudního řízení; naléhavě žádá bezpodmínečné poskytnutí náležité lékařské péče vězňům, kteří mají zdravotní problémy;

7.   ostře odsuzuje rozsudky trestu smrti a popravy v Íránu, zejména vůči mladistvým pachatelům a nezletilým a jejich popravy, a vyzývá íránské orgány, aby dodržovaly mezinárodně uznávané právní nástroje ochrany nezletilých osob, jako je například Úmluva OSN o právech dítěte;

8.   vyzývá íránské orgány, aby v praxi dodržovaly zákaz mučení, oznámený nejvyšším představitelem soudních orgánů v dubnu roku 2004;

9.   vyzývá íránský parlament, aby upravil íránský tiskový zákon a trestní zákoník a uvedl je v soulad s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, a zejména aby zrušil veškerá ustanovení o trestním postihu za pokojné vyjádření názoru, včetně jeho vyjádření v tisku;

10.   požaduje, aby početné tiskové orgány, které byly zavřeny nebo podrobeny cenzuře, mohly fungovat v souladu se zavedenými pravidly svobody tisku;

11.   vyzývá íránské orgány, aby urychlily vyšetřování nejasných úmrtí a případů zabití intelektuálů a politických aktivistů a aby údajné pachatele postavily před soud;

12.   apeluje na členy Madžlisu, aby co nejrychleji provedli úpravy v trestním zákoníku a moratorium, jež bylo uvaleno na kamenování, změnili na definitivní zákaz této praktiky, a dále, aby přijali právní předpisy, jež postaví mimo zákon popravy mladistvých pachatelů a udělování trestu smrti za homosexuální chování či cizoložství;

13.   vyzývá íránské orgány, aby učinily první krok k úplnému zrušení trestu smrti v podobě uplatňování všech požadovaných právních záruk v případech odsouzení k trestu smrti a omezení počtu trestných činů, za jejichž spáchání je možné tento trest udělit; vyzývá íránský lid, aby podpořil kampaň nazvanou "Zastavte trest smrti: svět rozhoduje", kterou zahájila Světová koalice proti trestu smrti a další nevládní organizace;

14.   vyzývá státní orgány, aby dodržovaly mezinárodně uznávané právní nástroje ochrany osob patřícím k náboženským menšinám, ať už jsou úředně uznány, či ne; odsuzuje současné pohrdání právy menšin a požaduje, aby měly menšiny možnost požívat všech práv, které jim jsou zaručeny íránskou ústavou a mezinárodním právem; dále vyzývá státní orgány, aby odstranily všechny formy diskriminace na základě náboženství nebo etnického původu nebo diskriminace osob patřících k menšinám, jako jsou Kurdové, Ázerbájdžánci, Arabové, Balúčové a baháisté; vyzývá zvláště ke zrušení faktického zákazu praktikování baháismu;

15.   vyzývá íránské orgány, aby bezpodmínečně propustily všechny "vězně svědomí", zejména novináře Emaddedína Baghího, Aku Kurdnasaba, Ejlala Ghavámího, Muhammada Sadegha Kabúdvanda, Saída Matinpúra, Adnána Hasanpúra, Abdulvahída Butimara, Kaveha Džavanmarda a Muhammada Hasana Fallahjeha, odboráře Mansúra Osanlua, Ibráhíma Madadího a Mahmúda Salehího a studenty Ehsana Mansúrího, Madžída Tavakolího a Ahmada Ghassabana; odsuzuje zadržení a uvěznění obránce lidských práv Dr. Sohraba Razzaghiho dne 24. října 2007 a vyzývá k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění.

16.   naléhavě vyzývá Valné shromáždění Organizace Spojených národů, aby hlasovalo o rezoluci, jež explicitně a rozhodným způsobem odsoudí porušování základních lidských práv v Íránu, a aby přijalo naléhavá opatření s cílem zastavit v této zemi nedávnou vlnu poprav;

17.   vyzývá Radu a Komisi, aby pozorně sledovaly vývoj v Íránu a upozorňovaly na konkrétní případy porušování lidských práv; vyzývá Radu a Komisi, aby o sledování situace v Íránu podávaly zprávy;

18.   navrhuje, aby byl znovu zahájen dialog o lidských právech mezi Íránem a EU přerušený v červnu 2004;

19.   opětovně vyjadřuje svou podporu všem organizacím a jednotlivcům v Íránu, jež ve svém boji za demokratická práva postupují cestou dialogu;

20.   vyzývá Komisi, aby se v zájmu otevřeného dialogu co nejvíce zasadila o podporu občanské společnosti a akademických, socioekonomických a kulturních výměn mezi Evropou a Íránem, a to zejména prostřednictvím nového nástroje pro demokracii a lidská práva;

21.   vyzývá členské státy EU, aby upustily od vyhošťování íránských žadatelů o azyl, včetně těch, jež jsou pronásledováni kvůli své sexuální orientaci, a vyzývá Řecko, aby do Íránu nevracelo Muhammada Hasana Talebího, Muhammada Husajna Džafárího a Vahída Šokúhího Niu;

22.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysokému představiteli pro SZBP, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva, předsedovi Nejvyššího soudu Íránu a vládě a parlamentu Íránské islámské republiky.

(1) Údaje o počtu poprav poskytla organizace Amnesty International k 18. říjnu 2007.

Poslední aktualizace: 28. srpen 2008Právní upozornění