Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2195(REG)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0368/2007

Ingediende teksten :

A6-0368/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/11/2007 - 5.9
CRE 13/11/2007 - 5.9

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0500

Aangenomen teksten
WORD 52k
Dinsdag 13 november 2007 - Straatsburg Definitieve uitgave
Statuut van de leden (wijziging van het Reglement)
P6_TA(2007)0500A6-0368/2007

Besluit van het Europees Parlement van 13 november 2007 tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement in verband met het Statuut van de leden (2006/2195(REG))

Het Europees Parlement ,

–   gezien het schrijven van zijn Voorzitter van 29 juni 2006 waarvan op 7 september 2006 kennis is gegeven ter plenaire vergadering,

–   gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A6-0368/2007),

1.   besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2.   besluit dat deze wijzigingen op de eerste dag van de in 2009 beginnende zittingsperiode in werking treden;

3.   verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Bestaande tekst   Amendementen
Amendement 1
Artikel 8
Kosten en vergoedingen
Tenuitvoerlegging van het Statuut van de leden
Het Bureau regelt de kosten en vergoedingen van de leden.
Tenzij anders bepaald, worden de regelingen betreffende de tenuitvoerlegging van het Statuut van de leden van het Europees Parlement door het Bureau vastgesteld.
Amendement 2
Artikel 39, lid 1
1.  Overeenkomstig artikel 192, tweede alinea van het EG-Verdrag kan het Parlement door het aannemen van een resolutie op basis van een initiatiefverslag van de bevoegde commissie de Commissie verzoeken het Parlement passende voorstellen ter vaststelling van nieuwe of tot wijziging van bestaande besluiten voor te leggen. De resolutie wordt aangenomen met de meerderheid van de leden van het Parlement. Tegelijkertijd kan het Parlement een termijn vaststellen voor de indiening van het voorstel.
1.  Overeenkomstig artikel 192 van het EG-Verdrag kan het Parlement door het aannemen van een resolutie op basis van een overeenkomstig artikel 45 opgesteld initiatiefverslag van de bevoegde commissie de Commissie verzoeken het Parlement passende voorstellen ter vaststelling van nieuwe of tot wijziging van bestaande besluiten voor te leggen. De resolutie wordt aangenomen met de meerderheid van de leden van het Parlement. Tegelijkertijd kan het Parlement een termijn vaststellen voor de indiening van het voorstel.
Amendement 3
Artikel 39, lid 1 bis (nieuw)
1 bis.  Elk lid kan een voorstel voor een communautair besluit uit hoofde van het initiatiefrecht van het Parlement krachtens artikel 192 van het EG-Verdrag indienen.
Amendement 4
Artikel 39, lid 1 ter (nieuw)
1 ter.  Het voorstel wordt ingediend bij de Voorzitter, die het ter behandeling naar de bevoegde commissie verwijst. Voorafgaand aan de verwijzing wordt het voorstel in die officiële talen vertaald die de voorzitter van de desbetreffende commissie voor een summiere behandeling noodzakelijk acht. De commissie besluit binnen drie maanden na de verwijzing en na de indiener van het voorstel te hebben gehoord, over het verdere verloop van de procedure.
Besluit de commissie het voorstel overeenkomstig de procedure van artikel 45 aan het Parlement voor te leggen, dan wordt de indiener van het voorstel in de titel van het verslag genoemd.
Amendement 5
Artikel 39, lid 2
2.  Alvorens de procedure van artikel 45 op gang te brengen, vergewist de bevoegde commissie zich ervan dat een dergelijk voorstel om één van de volgende redenen niet in voorbereiding is:
a) een dergelijk voorstel is niet opgenomen in het jaarlijks programma van de wetgevende werkzaamheden;
b) de voorbereidingen voor de opstelling van een dergelijk voorstel zijn niet begonnen of hebben te veel vertraging opgelopen;
c) de Commissie heeft niet positief gereageerd op eerdere verzoeken van de zijde van de bevoegde commissie of vervat in door het Parlement met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen aangenomen resoluties.
Schrappen
Amendement 6
Artikel 45, lid 1
1.  Wanneer een commissie, zonder dat haar overeenkomstig artikel 179, lid 1 een raadpleging of een verzoek om advies ter behandeling is voorgelegd, voornemens is over een onder haar bevoegdheid vallend onderwerp verslag uit te brengen en hierover aan het Parlement een ontwerpresolutie voor te leggen, heeft zij daarvoor de toestemming van de Conferentie van voorzitters nodig. Een weigering van deze toestemming moet steeds met redenen worden omkleed.
1.  Wanneer een commissie, zonder dat haar overeenkomstig artikel 179, lid 1 een raadpleging of een verzoek om advies ter behandeling is voorgelegd, voornemens is over een onder haar bevoegdheid vallend onderwerp verslag uit te brengen en hierover aan het Parlement een ontwerpresolutie voor te leggen, heeft zij daarvoor de toestemming van de Conferentie van voorzitters nodig. Een weigering van deze toestemming moet steeds met redenen worden omkleed. Betreft het een verslag naar aanleiding van een voorstel dat door een lid overeenkomstig artikel 39, lid 1 bis is ingediend, dan kan toestemming alleen worden geweigerd als niet aan de voorwaarden in artikel 5 van het Statuut van de leden en artikel 192 van het EG-Verdrag is voldaan.
Amendement 7
Artikel 150, lid 6, alinea 1
6.  Tenzij het Parlement anders beslist, kunnen amendementen slechts in stemming worden gebracht wanneer zij in alle officiële talen zijn vermenigvuldigd en rondgedeeld. Indien ten minste veertig leden hiertegen bezwaar maken, kan het Parlement niet anders beslissen.
6.  Tenzij het Parlement anders beslist, kunnen amendementen slechts in stemming worden gebracht wanneer zij in alle officiële talen zijn vermenigvuldigd en rondgedeeld. Indien ten minste veertig leden hiertegen bezwaar maken, kan het Parlement niet anders beslissen. Het Parlement vermijdt beslissingen die ertoe zouden leiden dat leden die zich van een bepaalde taal bedienen, in onaanvaardbare mate worden benadeeld.
Amendement 8
Bijlage I, artikel 2, alinea 1, letter a bis) (nieuw)
a bis) elke bezoldiging die het lid voor de uitoefening van een mandaat in een ander parlement ontvangt,
Amendement 9
Bijlage I, artikel 4
In afwachting van een statuut voor de leden van het Europees Parlement dat de verschillende nationale regels vervangt, zijn de leden ter zake van vermogensopgaven onderworpen aan de verplichtingen uit hoofde van de wetgeving van de lidstaat waarin zij gekozen zijn.
De leden zijn ter zake van vermogensopgaven onderworpen aan de verplichtingen uit hoofde van de wetgeving van de lidstaat waarin zij gekozen zijn.
Amendement 10
Bijlage VII, deel C bis (nieuw)
C bis.  Persoonlijke belangenconflicten
Met instemming van het Bureau kan een lid krachtens een met redenen omkleed besluit inzage in een document van het Parlement worden geweigerd, indien het Bureau na het lid gehoord te hebben tot de conclusie komt dat inzage tot een onaanvaardbare aantasting van de institutionele belangen van het Parlement of van het openbaar belang zou leiden en door het lid verlangd wordt op grond van in de privé-sfeer gelegen en persoonlijke motieven. Het lid kan tegen een dergelijk besluit binnen een maand na kennisgeving ervan een bezwaarschrift indienen, dat met redenen dient te worden omkleed. Over dit bezwaar beslist het Parlement zonder debat in de vergaderperiode die volgt op de indiening ervan.
Laatst bijgewerkt op: 28 augustus 2008Juridische mededeling