Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2659(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0449/2007

Rozpravy :

PV 15/11/2007 - 9.1
CRE 15/11/2007 - 9.1

Hlasování :

PV 15/11/2007 - 10.1

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0542

Přijaté texty
WORD 54k
Čtvrtek 15. listopad 2007 - Štrasburk Konečné znění
Křesťanské komunity
P6_TA(2007)0542B6-0449, 0450, 0455, 0459 a 0467/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2007 o vážných událostech, které ohrožují existenci křesťanských a jiných náboženských komunit

Evropský parlament ,

-   s ohledem na článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

-   s ohledem na článek 9 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv z roku 1950,

-   s ohledem na článek 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966,

-   s ohledem na Deklaraci o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

-   s ohledem na zprávy zvláštní zpravodajky OSN pro svobodu náboženského vyznání a přesvědčení a zejména její zprávy ze dne 8. března 2007, 20. července 2007 a 20. srpna 2007,

-   s ohledem na své výroční zprávy o stavu lidských práv ve světě a na svá předchozí usnesení o náboženských menšinách ve světě,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 25. října 2007 o Pakistánu(1) a Iránu(2) ,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 28. dubna 2005 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2004 a o politice EU v této oblasti(3) ,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2005 o Evropské unii a Iráku – rámec pro angažovanost(4) ,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2006 o Iráku, komunitě Asyřanů, situaci v iránských věznicích(5) ,

-   s ohledem na své usnesení z dne 10. května 2007 o reformách v arabském světě a vhodné strategii Evropské unie(6) ,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   připomíná, že Evropská unie ve svých vztazích s ostatními zeměmi potvrzuje a prosazuje své hodnoty, přispívá k míru, k vzájemné úctě mezi lidmi a k ochraně lidských práv,

B.   zdůrazňuje, že se již několikrát vyslovil pro dodržování práv náboženských komunit a pro ochranu jejich identity na celém světě, i pro uznání a ochranu náboženských menšin bez rozdílu,

C.   v této souvislosti je vážně znepokojen stále četnějšími projevy nesnášenlivosti a represemi vůči křesťanským komunitám, zejména v zemích Afriky, Asie a na Blízkém východě,

D.   připomíná, že podporuje principy svobody myšlení, svědomí, náboženství a svobodný výkon náboženských úkonů na celém světě i princip laicity státu a jeho veřejných institucí; východě, zdůrazňuje, že tyto orgány by na celém světě měly tyto svobody zajistit, včetně možnosti svobodně změnit náboženství,

E.   s ohledem na význam dialogu mezi náboženstvími pro podporu míru a porozumění mezi národy,

F.   vzhledem k tomu, že úkolem politických a náboženských vůdců na všech úrovních je boj proti extremismu a podpora vzájemné úcty,

G.   vzhledem k tomu, že podle mezinárodního humanitárního práva, a zejména článku 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který stanoví, že každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě svobodu vyznávat nebo přijmout náboženství nebo víru podle vlastní volby a svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou, zachováváním obřadů a vyučováním,

H.   vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajka OSN pro svobodu náboženského vyznání a přesvědčení poukazuje na znepokojivé události, při kterých došlo k porušení svobody přijmout či změnit náboženství či víru nebo se náboženství či víry vzdát, a dokládá četné případy mezináboženské diskriminace a násilí, vražd a svévolného zadržování z důvodů náboženského vyznání či přesvědčení,

I.   vzhledem k tomu, že další skupiny osob, jako jsou uprchlíci, vnitřně vysídlené osoby, žadatelé o azyl, migranti, osoby zbavené svobody, etnické, náboženské a jazykové menšiny a děti věřících rovněž čelí rostoucímu počtu případů porušování práva na svobodu náboženského vyznání či přesvědčení; připomíná v tomto ohledu zásadu ochrany před pronásledováním podle článku 33 Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků,

J.   je znepokojen nedávnými násilnými událostmi v Iráku včetně únosu dvou katolických kněží, otce Pia Afase a Mázina Išoy, k němuž došlo 14. října 2007 v Mosúlu, zavraždění dvou asyrských křesťanů – členů organizace Národní sjednocení Bét Nahrajnu, Zuhajra Júsufa Ústava Kermlese a Luyae Salomona Numána, k němuž došlo 28. června 2007 v Mosúlu, vraždy kaldejského kněze Rághida Ganního a tří jáhnů, jeho pomocníků, jež byla spáchána 3. června 2007 v Mosúlu,

K.   vyjadřuje politování nad situací v asyrských vesnicích v oblasti hranic s Tureckem, jako např. ve vesnici Kani Masi,

L.   je znepokojen nedávnými násilnými událostmi v Pákistánu včetně útoku na křesťanský kostel, ke kterému došlo 10. října 2007 v Godwinu v blízkosti Láhauru; bombovým útokem dne 15. září 2007, který vážně poškodil modelovou školu sv. Jana Bosca, kterou provozují misionáři z Mill Hill v oblasti Bannu; a zavražděním protestantského biskupa Arifa Khana a jeho manželky dne 29. srpna 2007 v Islámabádu,

M.   vyjadřuje politování nad vraždou majitele křesťanského knihkupectví v Gaze Ramiho Chadera Ajjáda, ke které došlo 7. října 2007 v Gaze,

N.   je zarmoucen vraždou dvou mladých Koptů, Wasfiho Sadeka Ishaqa a Karama Klieba Endarawise, k níž došlo 3. října 2007 v egyptském Awlad Toq Garb,

O.   je otřesen útoky na křesťanské vydavatelství Zirve, které se odehrály 18. dubna 2007 v turecké Malatyi a při nichž byli zavražděni tři křesťané – Tilmann Geske, Necati Aydin a Ugur Yuksel; připomíná své prohlášení o vztazích mezi EU a Tureckem(7) ze dne 24. října 2007 a důrazné odsouzení vražd Hranta Dinka a katolického kněze Andrey Santora,

P.   vyjadřuje politování nad únosem katolického kněze Giancarla Bossiho na Filipínách,

Q.   zdůrazňuje zejména závažnost situace křesťanských komunit v Sudánu, kde chartúmské orgány pokračují v potlačování příslušníků komunit,

R.   vzhledem k tomu, že v posledních letech stovky asyrských křesťanských rodin, které obývaly čtvrť Dora na jihu Bagdádu, v důsledku zastrašování, výhrůžek a násilí opustily město,

S.   vzhledem k tomu, že exodus křesťanů z Iráku je vážným důvodem ke znepokojení, což ještě podtrhuje skutečnost, že v roce 2006 činil podíl křesťanů z celkového počtu 38 000 Iráčanů evidovaných Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky (UNHCR) v Sýrii zhruba 24 %, a vzhledem k tomu, že v Iráku byly vnitřně vysídleny více než dva miliony osob, z nichž velká většina patří ke křesťanské menšině, která se přesouvá zejména na Ninivskou planinu,

T.   zdůrazňuje závažnost situace v oblasti náboženských svobod v Čínské lidové republice, kde orgány nadále potlačují veškeré náboženské projevy, zejména v případě katolické církve, jejíž mnozí příslušníci a biskupové byli několik let vězněni a někteří z nich ve vězení zemřeli,

U.   zdůrazňuje, že rovněž ve Vietnamu lze zaznamenat silné potlačování činnosti katolické církve i dalších náboženských komunit, jak ukazuje vážná situace komunit vietnamských "horalů",

V.   vzhledem k tomu, že v některých případech je situace křesťanských komunit tak vážná, že je ohrožena jejich existence v budoucnu, a pokud by zanikly, znamenalo by to velkou ztrátu významné části náboženského bohatství těchto zemí,

1.   důrazně odsuzuje veškeré projevy násilí proti křesťanským komunitám bez ohledu na to, kde k nim dojde, a naléhavě žádá vlády příslušných zemí, aby pachatele těchto zločinů postavily před soud;

2.   důrazně odsuzuje veškeré formy diskriminace a nesnášenlivosti založené na náboženském vyznání a víře a projevy násilí vůči náboženským komunitám; naléhavě žádá příslušné země, aby zajistily, že jejich ústavní a právní systémy budou poskytovat přiměřené a účinné záruky svobody náboženství a vyznání i účinné opravné prostředky pro oběti v případě, kdy dojde porušení práva na svobodu náboženství nebo vyznání;

3.   zdůrazňuje, že právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání je základním lidským právem, které je zaručeno různými mezinárodními právními nástroji; současně připomíná, že podporuje základní pojetí provázanosti lidských práv;

4.   důrazně podporuje veškeré iniciativy propagující dialog a vzájemnou úctu mezi náboženstvími; vyzývá všechny církevní orgány, aby podporovaly toleranci a podnikly kroky proti nenávisti, násilné radikalizaci a extremismu; vyzývá všechny církevní orgány, aby podporovaly toleranci a podnikly kroky proti nenávisti, násilné radikalizaci a extremismu;

5.   naléhavě vyzývá vlády příslušných zemí, aby zlepšily bezpečnostní situaci křesťanských komunit; potažmo zdůrazňuje, že úkolem politických skupin je ochrana všech náboženských komunit, včetně křesťanských komunit, před diskriminací a represemi;

6.   vyzývá Komisi a Radu, aby se situací křesťanských komunit zabývaly v rámci politického dialogu se zeměmi, kde jsou tyto komunity ohroženy, prostřednictvím podpory strategického závazku uzavřeného příslušnými zeměmi na základě mezinárodních smluv o lidských právech;

7.   vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby i nadále přispívaly k upevňování lidských práv a právního státu všemi nástroji zahraniční politice EU;

8.   vyzývá Komisi a Radu, aby věnoval zvláštní pozornost situaci náboženských komunit, včetně křesťanských komunit, včetně zemí, v nichž jsou ohrožen, při tvorbě a uplatňování rozvojové spolupráce a programů spolupráce s těmito zeměmi;

9.   vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby vyčlenily více finančních prostředků na činnost UNHCR a na humanitární pomoc, kterou tato organizace řídí;

10.   doporučuje, aby příslušné výbory Evropského parlamentu zvážily situaci křesťanských komunit, zejména na Blízkém východě;

11.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN a Radě OSN pro lidská práva.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2007)0489.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2007)0488.
(3) Úř. věst. C 45 E, 23.2.2006, s. 107.
(4) Úř. věst. C 157 E, 6.7.2006, s. 390.
(5) Úř. věst. C 293 E, 2.12.2006, s. 322.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2007)0179.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2007)0472.

Poslední aktualizace: 28. srpen 2008Právní upozornění