Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2659(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0449/2007

Debatai :

PV 15/11/2007 - 9.1
CRE 15/11/2007 - 9.1

Balsavimas :

PV 15/11/2007 - 10.1

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0542

Priimti tekstai
WORD 56k
Ketvirtadienis, 2007 m. lapkritis 15 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Krikščionių bendruomenės
P6_TA(2007)0542B6-0449, 0450, 0455, 0459 ir 0467/2007

2007 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl rimtų įvykių, kurie kelia pavojų krikščionių ir kitų religinių bendruomenių egzistavimui

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 18 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1950 m. Europos žmogaus teisių konvencijos 9 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 18 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir įsitikinimų pagrindu panaikinimo,

–   atsižvelgdamas į JT ypatingosios pranešėjos pranešimus dėl religijos arba įsitikinimų laisvės ir ypač į jos 2007 m. kovo 8 d., 2007 m. liepos 20 d. ir 2007 m. rugpjūčio 20 d. pranešimus,

–   atsižvelgdamas į savo metinius pranešimus apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje ir į savo ankstesnes rezoliucijas dėl religinių mažumų pasaulyje,

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 25 d. rezoliucijas dėl Pakistano(1) ir Irano(2) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. balandžio 28 d. rezoliuciją dėl metinio pranešimo apie žmogaus teises pasaulyje 2004 m. ir ES politikos šiuo klausimu(3) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Irako – aktyvesnio dalyvavimo programos(4) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl Irako asirų bendruomenės padėties Irako kalėjimuose(5) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 10 d. rezoliuciją dėl ES strategijos, skirtos reformoms arabų pasaulyje(6) ,

–   atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi palaikydama santykius su likusiu pasauliu Europos Sąjunga pabrėžia ir skatina savo vertybes bei prisideda prie taikos, abišalės tautų pagarbos ir žmogaus teisių apsaugos,

B.   kadangi jis keletą kartų išreiškė savo paramą religinių bendruomenių teisėms ir jų tapatybės apsaugai visame pasaulyje bei visų be išimties religinių mažumų pripažinimui ir apsaugai,

C.   šiuo klausimu labai nerimauja dėl netolerancijos ir represijų krikščionių bendruomenių atžvilgiu gausėjimo, ypač Afrikos, Azijos ir Vidurio Rytų šalyse,

D.   primena savo įsipareigojimą skatinti laikytis minties, sąžinės ir religijos laisvės bei religinių apeigų laisvės visame pasaulyje principų, taip pat laikytis principo, kad valstybė ir valstybinės institucijos turėtų būti pasaulietinės; pabrėždamas, kad visame pasaulyje šios institucijos privalo užtikrinti šias laisves, įskaitant laisvę keisti religiją,

E.   atsižvelgdamas į religijų dialogo svarbą siekiant skatinti taiką ir tautų tarpusavio supratimą,

F.   kadangi politiniai ir religiniai vadovai privalo visais lygmenimis kovoti su ekstremizmu ir skatinti abipusę pagarbą,

G.   kadangi pagal tarptautines žmogaus teisių normas, ypač Tarptautinio politinių ir pilietinių teisių pakto 18 straipsnį, kiekvienas asmuo turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę; ši teisė apima laisvę turėti ar pasirinkti religiją arba tikėjimą savo nuožiūra ir laisvę vienam ar kartu su kitais, viešai ar privačiai išpažinti savo religiją ar tikėjimą laikant pamaldas, atliekant tikėjimo apeigas ir mokant jo,

H.   kadangi JT ypatingoji pranešėja religijos arba įsitikinimų laisvės klausimais pabrėžia nerimą keliančius atvejus, kai buvo pažeista laisvė priimti, pakeisti religiją arba įsitikinimus ar jų atsisakyti, ir praneša apie daugelį diskriminacijos tarp skirtingų religijų atstovų ir smurto, nužudymų ir neteisėto sulaikymo dėl religijos ar įsitikinimų atvejų,

I.   kadangi kitos žmonių grupės, pvz., pabėgėliai, šalies viduje perkeltieji asmenys, prieglobsčio prašantys asmenys, migrantai, asmenys, iš kurių atimta laisvė, etninių, religinių ir kalbinių mažumų atstovai ir tikinčiųjų vaikai taip pat vis dažniau susiduria su jų religijos arba įsitikinimų laisvės pažeidimais; šiuo klausimu primena negrąžinimo principą, nurodytą Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statuso 33 straipsnyje,

J.   nerimaudamas dėl nesenų smurto protrūkių Irake, įskaitant dviejų katalikų kunigų tėvo Pius Afas ir tėvo Mazen Ishoa, pagrobimą Mosule 2007 m. spalio 14 d., dviejų asirų krikščionių Nacionalinės Bet-Nahrin sąjungos narių Zuhair Youssef Astavo Kermles ir Luay Solomon Numan nužudymą 2007 m. birželio 28 d. Mosule, chaldėjų kunigo P. Ragheed Ganni ir trijų diakonų, jo padėjėjų, nužudymą Mosule 2007 m. birželio 3 d.,

K.   apgailestaudamas dėl asirų kaimų Turkijos pasienio zonose, pvz., Kani Masi kaimo, padėties,

L.   nerimaudamas dėl nesenų smurto protrūkių Pakistane, įskaitant 2007 m. spalio 10 d. išpuolį prieš krikščionių bažnyčią Godwinhe, Lahoro pakraštyje, 2007 m. rugsėjo 15 d. sprogimą, per kurį labai nukentėjo Saint John Bosco pavyzdinė mokykla – mokykla Bannu rajone, kuriai vadovauja organizacijos Mill Hill misionieriai, ir protestantų vyskupo Arif Khan ir jo žmonos nužudymą Islamabade 2007 m. rugpjūčio 29 d.,

M.   smerkdamas krikščioniškos bibliotekos savininko Rami Khader Ayyad nužudymą Gazoje 2007 m. spalio 7 d.,

N.   liūdėdamas dėl dviejų jaunų koptų – Wasfi Sadek Ishaq ir Karam Klieb Endarawis nužudymo 2007 m. spalio 3 d. Awlad Toq Garbe, Egipte,

O.   pasibaisėjęs dėl išpuolių prieš krikščionišką leidyklą Zirve 2007 m. balandžio 18 d. Malatijoje (Turkijoje), per kuriuos buvo nužudyti trys krikščionys – Tilmann Geske, Necati Aydin ir Ugur Yuksel; primindamas savo 2007 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl ES ir Turkijos santykių(7) ir pareikštą griežtą Hrant Dink ir krikščionių kunigo Andrea Santoro nužudymų pasmerkimą,

P.   apgailestaudamas dėl katalikų kunigo Giancarlo Bossi pagrobimo Filipinuose,

Q.   ypač pabrėždamas krikščionių bendruomenių padėties rimtumą Sudane, kur valdžios institucijos Chartume toliau persekioja šių bendruomenių narius,

R.   kadangi pastaraisiais metais šimtai asirų krikščionių šeimų, gyvenusių pietų Bagdado Doros rajone, paliko miestą dėl bauginimo, grasinimų ir smurto,

S.   kadangi krikščionių bėgimas iš Irako kelia didelį nerimą, kurį parodo tai, kad 2006 m. iš 38 000 irakiečių, kuriuos JT Vyriausiasis pabėgėlių komisaras užregistravo Sirijoje, 24 proc. buvo krikščionys, ir kadangi Irako viduje buvo perkelta daugiau kaip du milijonai žmonių, kurių didžioji dalis priklauso krikščionių mažumoms ir kurie persikelia į Ninevijos lygumas,

T.   atsižvelgdamas į padėties, susijusios su religijos laisve, rimtumą Kinijos Liaudies Respublikoje, kur valdžios institucijos toliau slopina bet kokį religijos išpažinimą, ypač Katalikų bažnyčią, kurios daugelis narių ir vyskupai buvo kalinami daugelį metų, o kai kurie mirė kalėjime,

U.   kadangi Vietname taip pat labai persekiojama Katalikų bažnyčios ir kitų religinių bendruomenių veikla – tai rodo Vietnamo montanjarų bendruomenių padėtis,

V.   kadangi kai kuriais atvejais krikščionių bendruomenių padėtis tokia, kad kyla pavojus jų egzistavimui ateityje, o jei jos išnyktų, šiose šalyse tai reikštų didelės religinio paveldo dalies praradimą,

1.   griežtai smerkia visus smurtinius veiksmus prieš krikščionių bendruomenes, kad ir kur jie vyktų, ir ragina atitinkamas vyriausybes teisti šių nusikaltimų vykdytojus;

2.   griežtai smerkia visų formų diskriminaciją ir netoleranciją religijos ir įsitikinimų pagrindu bei smurtą prieš visas religines bendruomenes; primygtinai ragina atitinkamas šalis užtikrinti, kad jų konstitucinės ir teisėkūros sistemos suteiktų tinkamas ir veiksmingas religijos arba įsitikinimų laisvės garantijas, taip pat veiksmingas teisines teisių gynybos priemones nukentėjusiesiems, kai buvo pažeista teisė į religijos arba įsitikinimų laisvę;

3.   pažymi, kad teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę yra pagrindinė žmogaus teisė, kurią užtikrina įvairios tarptautinės teisės priemonės; taip pat primena savo įsipareigojimą propaguoti esminę koncepciją dėl žmogaus teisių tarpusavio priklausomybės;

4.   ryžtingai remia visas iniciatyvas skatinti religijų dialogą ir abipusę pagarbą; ragina visas religines institucijas skatinti toleranciją ir imtis iniciatyvos kovojant su neapykanta ir smurtiniu bei ekstremistiniu radikalėjimu;

5.   ragina atitinkamų valstybių vyriausybes pagerinti krikščionių bendruomenių saugumo padėtį; todėl pabrėžia, kad valstybinės institucijos privalo nuo diskriminacijos ir persekiojimo ginti visas religines bendruomenes, įskaitant krikščionių bendruomenes;

6.   ragina Komisiją ir Tarybą iškelti klausimą dėl krikščionių bendruomenių padėties vykdant politinį dialogą su šalimis, kuriose kyla pavojus šioms bendruomenėms, ir skatinti atitinkamas valstybes prisiimti strateginius įsipareigojimus pagal tarptautines sutartis dėl žmogaus teisių;

7.   ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares dar labiau prisidėti prie žmogaus teisių ir teisinės valstybės principo stiprinimo, pasitelkiant visas ES užsienio politikos priemones;

8.   ragina Komisiją ir Tarybą, rengiant ir įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo ir pagalbos programas, skirtas šalims, kuriose kyla pavojus religinėms bendruomenėms, įskaitant krikščionių bendruomenes, į tą pavojų atkreipti ypatingą dėmesį;

9.   ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares skirti daugiau lėšų JT Vyriausiojo pabėgėlių komisaro veiklai ir šios organizacijos valdomai humanitarinei pagalbai paremti;

10.   rekomenduoja savo atitinkamiems komitetams apsvarstyti krikščionių bendruomenių padėtį, ypač Vidurio Rytuose;

11.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, JT Generaliniam Sekretoriui ir JT Žmogaus teisių tarybai.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0489.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0488.
(3) OL C 45 E, 2006 2 23, p. 107.
(4) OL C 157 E, 2006 7 6, p. 390.
(5) OL C 293 E, 2006 12 2, p. 322.
(6) Primmti tekstai, P6_TA(2007)0179.
(7) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0472.

Atnaujinta: 2008 m. rugpjūtis 28 d.Teisinis pranešimas