Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2659(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0449/2007

Debatter :

PV 15/11/2007 - 9.1
CRE 15/11/2007 - 9.1

Omröstningar :

PV 15/11/2007 - 10.1

Antagna texter :

P6_TA(2007)0542

Antagna texter
WORD 44k
Torsdagen den 15 november 2007 - Strasbourg Slutlig utgåva
Kristna samfund i Mellanöstern
P6_TA(2007)0542B6-0449, 0450, 0455, 0459 och 0467/2007

Europaparlamentets resolution av den 15 november 2007 om allvarliga händelser som äventyrar kristna samfunds och andra religiösa samfunds existens

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av artikel 9 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna från 1950,

–   med beaktande av artikel 18 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–   med beaktande av FN-förklaringen om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion eller övertygelse från 1981,

–   med beaktande av rapporterna från FN:s särskilde rapportör för religions- och trosfrihet och särskilt hennes rapporter av den 8 mars 2007, 20 juli 2007 och 20 augusti 2007,

–   med beaktande av sina årsrapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna och sina tidigare resolutioner om religiösa minoriteter i världen,

–   med beaktande av sina resolutioner av den 25 oktober 2007 om Pakistan(1) och om Iran(2) ,

–   med beaktande av sin resolution av den 28 april 2005 om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2004 och EU:s politik på området(3) ,

–   med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2005 om Europeiska unionen och Irak – En ram för ökat engagemang(4) ,

–   med beaktande av sin resolution av den 6 april 2006 om Irak: det assyriska samfundet; situationen i irakiska fängelser(5) ,

–   med beaktande av resolutionen av den 10 maj 2007 om reformer i arabvärlden: vilken strategi bör EU följa?(6) ,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I sina förbindelser med övriga världen hävdar och främjar Europeiska unionen sina värderingar och bidrar till fred, till ömsesidig respekt mellan folken och till skyddet av de mänskliga rättigheterna.

B.  Vid ett flertal tillfällen har Europaparlamentet uttryckt sig till förmån för de religiösa samfundens rättigheter och för skyddet av deras identitet överallt i världen samt även till förmån för erkännandet och skyddet av samtliga religiösa minoriteter utan åtskillnad.

C.  De många exemplen på ökad intolerans och ökat förtryck mot kristna samfund, särskilt i länderna i Afrika, Asien och Mellanöstern är i detta sammanhang mycket oroande.

D.  Principerna om tanke-, samvets- och religionsfrihet samt frihet att fira gudstjänst överallt i världen liksom principen om statens och dess offentliga institutioners konfessionslöshet är mycket viktiga. Det är dessa myndigheters uppgift överallt i världen att garantera dessa friheter, inbegripet friheten att byta religion.

E.  Vikten av dialog mellan religionerna för att främja fred och förståelse mellan folken måste betonas.

F.  Det är en skyldighet för de politiska och religiösa ledarna på samtliga nivåer att bekämpa extremism och verka för ömsesidig respekt.

G.  Enligt internationell rätt avseende mänskliga rättigheter och särskilt artikel 18 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter skall envar äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att bekänna sig till eller antaga en religion eller tro efter eget val och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsövningar och undervisning.

H.  FN:s särskilde rapportör för religions- och trosfrihet beskriver oroande situationer där friheten att anta, byta eller avsäga sig en religion eller trosuppfattning har kränkts och rapporterar om flera fall av diskriminering och våld mellan religioner samt mord och godtycklig internering på grund av religion eller trosuppfattning.

I.  Andra folkgrupper som flyktingar, internt fördrivna personer, asylsökande, migranter, personer som frihetsberövats, etniska, religiösa och språkliga minoriteter och barn till troende råkar i allt större utsträckning ut för kränkningar av rätten till religions- och trosfrihet. I detta hänseende påminns om principen om icke-avvisning, enligt artikel 33 i Genèvekonventionen angående flyktingars rättsliga ställning.

J.  De senaste våldsamma händelserna i Irak är mycket oroande, bland annat kidnappningen av två katolska präster den 14 oktober 2007 i Mosul, fader Pius Afas och fader Mazen Ishoa, morden på två assyriska kristna medlemmar av organisationen Bet-Nahrins nationella union den 28 juni 2007 i Mosul, Zuhair Youssef Astavo Kermles och Luay Solomon Numan, samt mordet på en kaldeisk präst den 3 juni 2007 i Mosul, fader Ragheed Ganni, och tre diakoner som bistod honom.

K.  Situationen för de assyriska byarna i de turkiska gränsområdena, exempelvis Kani Masi, är djupt beklaglig.

L.  Situationen är mycket oroande med tanke på de senaste våldsamma händelserna i Pakistan, bland annat angreppet mot en kristen kyrka den 10 oktober 2007 i Godwinh i utkanten av Lahore, bombningen den 15 september 2007 som allvarligt skadade "Saint John Bosco Model School", en skola som drivs av katolska Mill Hill-missionärer i Bannudistriktet och mordet på den protestantiske biskopen Arif Kahn och hans hustru den 29 augusti 2007 i Islamabad.

M.  Mordet på ägaren till en kristen bokhandel i Gaza, Rami Khader Ayyad, den 7 oktober 2007 är djupt beklagligt.

N.  Morden på två unga kopter, Wasfi Sadek Ishaq och Karam Klieb Endarawis den 3 oktober 2007 i Awlad Toq Garb i Egypten är mycket sorgliga.

O.  Angreppet mot det kristna förlaget Zirve den 18 april 2007 i Malatya (Turkiet), vid vilket tre kristna, Tilmann Geske, Necati Aydin och Ugur Yuksel mördades, är skrämmande. I parlamentets resolution av den 24 oktober 2007 om förbindelserna mellan EU och Turkiet(7) fördöms morden på Hrant Dink och den katolske prästen Andrea Santoro.

P.  Kidnappningen av den katolske prästen Giancarlo Bossi på Filippinerna är beklaglig.

Q.  Situationen för de kristna samfunden i Sudan är mycket allvarlig och myndigheterna i Khartum fortsätter att förtrycka deras medlemmar.

R.  Under de senaste åren har hundratals assyriska kristna familjer boende i Doraområdet i södra Bagdad lämnat staden till följd av trakasserier, hot och våld.

S.  Utvandringen av kristna från Irak är mycket oroande och understryks av det faktum att 24 procent av totalt 38 000 irakier som registrerades av FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) i Syrien under 2006 var kristna. Internflyktingarna i Irak uppgår till mer än två miljoner människor och en stor majoritet av dessa tillhör kristna minoriteter som huvudsakligen flyttar till Nineveh-provinsen.

T.  Situationen för religionsfriheten i Folkrepubliken Kina är allvarlig och myndigheterna fortsätter att undertrycka alla religiösa yttringar, särskilt av katolska kyrkan som under många års tid har fått se många av sina medlemmar och biskopar fängslade och vissa av dessa har avlidit i fängelse.

U.  I Vietnam kan man också konstatera ett kraftigt undertryckande av den katolska kyrkans verksamhet och även av andra religioners verksamhet, vilket visas av den allvarliga situation som de vietnamesiska bergsfolkens samfund befinner sig i.

V.  I visa fall är situationen för de kristna samfunden sådan att deras framtida verksamhet hotas, vilket skulle leda till att en betydande del av det religiösa arvet skulle gå förlorat i dessa länder.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt allt våld mot kristna samfund, oavsett var det sker, och uppmanar med eftertryck berörda regeringar att dra dem som begått dessa brott inför rätta.

2.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt alla former av diskriminering och intolerans som grundar sig på religion och tro samt våld mot alla religiösa samfund. Parlamentet uppmanar med eftertryck berörda länder att säkerställa att deras författnings- och lagstiftningssystem ger goda och effektiva garantier för religions- och trosfrihet samt för rättslig gottgörelse för drabbade personer då rätten till religions- eller trosfrihet har kränkts.

3.  Europaparlamentet påpekar att rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet som garanteras av flera internationella rättsliga instrument. Samtidigt påminner parlamentet om sitt åtagande för den grundläggande uppfattningen att olika mänskliga rättigheter är ömsesidigt beroende av varandra.

4.  Europaparlamentet stöder energiskt alla initiativ för att främja dialog och ömsesidig respekt mellan religioner. Parlamentet uppmanar alla religiösa myndigheter att främja tolerans och att ta initiativ för att motverka hat och våldsam och extrem radikalisering.

5.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck regeringarna i berörda länder att förbättra säkerhetsläget för de kristna samfunden. Parlamentet betonar följaktligen att det är de offentliga myndigheternas skyldighet att skydda alla religiösa samfund, inbegripet de kristna samfunden, från diskriminering och förtryck.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att ta upp frågan om de kristna samfundens situation inom ramen för den politiska dialogen med de länder där dessa samfund hotas, genom att främja ett strategiskt åtagande från berörda länder som grundar sig på den internationella rätten om mänskliga rättigheter.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att fortsätta att bidra till att mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen stärks genom användandet av EU:s samtliga utrikespolitiska instrument.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att särskilt uppmärksamma de religiösa samfundens situation, inbegripet situationen för de kristna samfunden, i de länder där de hotas, i samband med utarbetandet och genomförandet av program för utvecklingssamarbete och bistånd med dessa länder.

9.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och medlemsstaterna att avsätta större resurser till UNHCR:s verksamhet och till det humanitära bistånd som förvaltas av denna organisation.

10.  Europaparlamentet rekommenderar relevanta parlamentsutskott att beakta situationen för de kristna samfunden, särskilt i Mellanöstern.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, FN:s generalsekreterare och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

(1) Antagna texter, P6_TA(2007)0489.
(2) Antagna texter, P6_TA(2007)0488.
(3) EUT C 45 E, 23.2.2006, s. 107.
(4) EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 390.
(5) EUT C 293 E, 2.12.2006, s. 322.
(6) Antagna texter, P6_TA(2007)0179.
(7) Antagna texter, P6_TA(2007)0472.

Senaste uppdatering: 28 augusti 2008Rättsligt meddelande