Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2190(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0028/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0028/2008

Συζήτηση :

PV 21/02/2008 - 3
CRE 21/02/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 21/02/2008 - 4.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0069

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 94k
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Παρακολούθηση της εφαρμογής της εδαφικής ατζέντας και του χάρτη της Λειψίας - Προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη χωροταξική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή
P6_TA(2008)0069A6-0028/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της εδαφικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χάρτη της Λειψίας: προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη χωροταξική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή (2007/2190(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την εδαφική ατζέντα της ΕΕ ("εδαφική ατζέντα") και το Χάρτη της Λειψίας για την αειφόρο ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων ("Χάρτης της Λειψίας") που εγκρίθηκαν και τα δύο από το άτυπο συμβούλιο υπουργών χωροταξίας και αστικής ανάπτυξης, που έγινε στη Λειψία στις 25 και 25 Μαΐου 2007, και το πρώτο πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή της εδαφικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγκρίθηκε από το άτυπο συμβούλιο υπουργών χωροταξίας και αστικής ανάπτυξης στην Πόντα Ντελγκάντα (Αζόρες,) στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2007 ("Πρώτο Πρόγραμμα Δράσης"),

–   έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή (COM(2007)0273) ("Τέταρτη Έκθεση Συνοχής"),

–   έχοντας υπόψη το Σχέδιο ανάπτυξης του κοινοτικού χώρου (ΣΑΚΧ) που εγκρίθηκε από το άτυπο συμβούλιο υπουργών χωροταξίας στο Πότσνταμ στις 11 Μαΐου 1999,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του προγράμματος εργασίας του Δικτυακού Παρατηρητηρίου της Ευρωπαϊκής Χωροταξίας (ESPON) 2006,

–   έχοντας υπόψη το προταθέν πρόγραμμα ΕSΡΟΝ 2013,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 158 και 159 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0028/2008),

A.   έχοντας υπόψη ότι η εδαφική πολυμορφία, ο πολυκεντρισμός και οι συμπαγείς πόλεις αποτελούν σημαντικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της χωροταξίας της Ευρωπαϊκής ¨Ενωσης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλειονότητα των πολιτών της Ένωσης κατοικεί σήμερα στις πόλεις,

Γ.   επισημαίνοντας ότι στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χωροταξική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνονται η μεταβολή του κλίματος, η άτακτη επέκταση των πόλεων και η μετατροπή μη οικοδομήσιμων εκτάσεων σε οικοδομήσιμες, η ενεργειακή κατανάλωση, οι υποδομές των μεταφορών, οι δημογραφικές αλλαγές, περιλαμβανομένης της ερήμωσης των αγροτικών περιοχών και άλλων περιφερειών της ΕΕ, ο αντίκτυπος της διεύρυνσης στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή καθώς και οι άνισες χωροταξικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, περιλαμβανομένου του διευρυνόμενου χάσματος μεταξύ πλούσιων και λιγότερο ευημερουσών περιοχών, καθώς και η άνιση ανάπτυξη αστικών και αγροτικών περιφερειών σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές αλλαγές,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι που θέτει η εδαφική ατζέντα είναι η εδραίωση πολυκεντρικού και ισόρροπου συστήματος αστικών κέντρων και η δημιουργία νέας σχέσης μεταξύ πόλης και υπαίθρου, ο σχηματισμός καινοτόμων περιφερειακών συστάδων, η εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στις υποδομές και τη γνώση, η προώθηση διευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης του κινδύνου, η βιώσιμη ανάπτυξη, η στραμμένη προς το μέλλον διαχείριση και η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι που θέτει ο Χάρτης της Λειψίας είναι η αυξημένη προσφυγή σε προσεγγίσεις ολοκληρωμένης πολιτικής για την ανάπτυξη των αστικών κέντρων, με τη δημιουργία και τη διασφάλιση ποιοτικών δημοσίων χώρων, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων υποδομών και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, την προώθηση της προορατικής καινοτομίας και εκπαιδευτικών πολιτικών καθώς και –ιδίως για τις υποβαθμισμένες γειτονιές– την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικού, αποδοτικού και φθηνού συστήματος αστικών συγκοινωνιών, τη χάραξη στρατηγικής για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής πολιτικής για την απασχόληση, την προορατική πολιτική για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση για παιδιά και νέους,

ΣΤ.   επισημαίνοντας ότι η χωροταξία είναι το ενδεδειγμένο μέσο για τη χάραξη κατευθύνσεων σχετικά με τη χρήση της γης και την οικιστική διάρθρωση στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες και τις πόλεις τους, καθώς και για τον επί τόπου καθορισμό των συνθηκών διαβίωσης και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων,

Ζ.   τονίζοντας ότι, παράλληλα με τη χρήση της πολιτικής συνοχής ως εργαλείου στρατηγικού προσανατολισμού, χρειάζονται και άλλα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της εδαφικής ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας, συγκεκριμένα η μελέτη των χωροταξικών επιπτώσεων, η ολοκληρωμένη προσέγγιση και η χωροταξική παρακολούθηση,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από την πολιτική συνοχής, και η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου έχει σημαντικό χωροταξικό αντίκτυπο· λαμβάνοντας υπόψη την ανεπαρκή διασύνδεση των δύο αυτών τομέων πολιτικής και, ως εκ τούτου, την ανάγκη για εντονότερες συνέργειες που θα αποκαλύψουν τις πραγματικές αναπτυξιακές δυνατότητες και θα τονώσουν την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών περιοχών, γεγονός που θα συμβάλει στην καταπολέμηση της ερήμωσης της υπαίθρου,

Θ.   επισημαίνοντας ότι η ποιότητα του δημοσίου χώρου και του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής του αστικού και του αγροτικού πληθυσμού και αποτελεί σημαντικό "ήπιο" παράγοντα θέσης,

Ι.   υπενθυμίζοντας ότι η δημιουργικότητα και η καινοτομία αποτελούν αποφασιστικούς βατήρες για τη μετάβαση στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της γνώσης και ότι, για το λόγο αυτό, η επιτυχία της αειφόρου χωροταξικής και αστικής ανάπτυξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη του δημιουργικού δυναμικού,

ΙΑ.   τονίζοντας ότι η φιλοσοφία του δομημένου περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας (Baukultur), δηλαδή το σύνολο των πολιτισμικών, οικονομικών, τεχνολογικών, κοινωνικών και οικολογικών πτυχών που επηρεάζουν την ποιότητα και τη διαδικασία του σχεδιασμού και της κατασκευής, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση προϋποθέτει ότι τα αναπτυσσόμενα σχέδια συνιστούν συνεκτικό πρόγραμμα που ενσωματώνει μακροπρόθεσμα τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις και προβλέπει την πλήρη συμμετοχή των βασικών εταίρων στον προγραμματισμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση των προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της εδαφικής διάστασης της συνοχής δεν εξαντλείται σε δράσεις και πολιτικές χωροταξίας και αστικής ανάπτυξης, διότι το τελικό ζητούμενο είναι να εξασφαλισθεί ισότητα μεταξύ των πολιτών της Ένωσης όποιος κι αν είναι ο τόπος διαμονής τους, στόχος που δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με βάση τη χωροταξία,

1.   εκτιμά ότι οι στόχοι της εδαφικής ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας μπορούν να επιτευχθούν μόνον εάν ακολουθηθεί σφαιρική, διατομεακή και ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική που θα εφαρμόζει στην πράξη την ολοκληρωμένη προσέγγιση·

2.   εισηγείται, στο πλαίσιο της περιοδικής αποτίμησης της πολιτικής συνοχής και ενόψει της πολιτικής συνοχής που θα ακολουθηθεί μετά το 2013, να αποτελέσει δεσμευτική προϋπόθεση η υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης στο γενικό σχεδιασμό και στην επιλογή των σχεδίων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τους αρμόδιους για τη λήψη των αποφάσεων φορείς να δεσμευθούν σε εθελοντική βάση ότι θα εφαρμόσουν τις νέες μεθόδους συνεργασίας·

3.   επικροτεί την απόφαση των υπουργών της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για την αστική ανάπτυξη, που ελήφθη στο πλαίσιο της άτυπης συνεδρίασής τους στη Λειψία στις 24 και 25 Μαΐου 2007, να συστήσουν διακυβερνητική ομάδα εργασίας, υπό την προεδρία της Γερμανίας, που θα εντοπίσει και θα διασαφηνίσει διάφορα ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας JESSICA·

4.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία στην Επιτροπή διυπηρεσιακής ομάδας που θα ασχολείται με προτάσεις για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης και καλεί την Επιτροπή να εργασθεί σε στενή συνεργασία με το σύνολο των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών εταίρων και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν την εδαφική συνοχή· ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την πρόοδο στο έργο αυτό·

5.   ζητεί να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη, κατά την χάραξη της πολιτικής της συνοχής για το διάστημα μετά το 2013, οι χωροταξικές ιδιομορφίες και ανάγκες και να γίνει πάνω στη βάση αυτή η αναγκαία διαφοροποίηση για την κάθε περιφέρεια· συνιστά τη χρησιμοποίηση προσανατολισμένων στην εφαρμογή εργαλείων προγραμματισμού, όπως αναφέρεται στο Χάρτη της Λειψίας, με βάση την έρευνα και τη διαρκή παρακολούθηση·

6.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της περιοδικής αποτίμησης της πολιτικής συνοχής, να αξιοποιήσουν καλύτερα τις συνέργειες με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου (ΕΓΤΑΥ) για τη συνολική ανάπτυξη της επικράτειας και συνιστά, ενόψει της πολιτικής συνοχής για το διάστημα μετά το 2013, στενό συντονισμό μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές·

7.   επισημαίνει ότι καινοτόμο δυναμικό δεν διαθέτουν μόνο οι μητροπολιτικές περιφέρειες αλλά και ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου που ανήκουν στους πρωτοπόρους όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας· απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να μελετήσει από πιο κοντά τους παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία αυτών των περιοχών, για να διαμορφώσει αναπτυξιακό πρότυπο για τις μικρές και μεσαίες πόλεις της υπαίθρου·

8.   τονίζει τη σημασία των εταιρικών σχέσεων και του επιμερισμού των ρόλων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών για μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη του χωροταξικού συνόλου· καλεί τις αρχές των αστικών και αγροτικών περιφερειών, σε συνεργασία με όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να εντοπίσουν τα κοινά στοιχεία τους και να προτείνουν κοινές αναπτυξιακές στρατηγικές σε επίπεδο περιφέρειας και υποπεριφέρειας, με σκοπό να διασφαλιστούν καλύτεροι όροι διαβίωσης και υψηλότερη ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες της Ένωσης· καλεί τις επικείμενες προεδρίες να διοργανώσουν άτυπες συνεδριάσεις των αρμοδίων για τη χωροταξία και την αστική ανάπτυξη υπουργών για την αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων·

9.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της αναθεώρησης του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν υπόψη την εδαφική ατζέντα και το Χάρτη της Λειψίας και να προβούν σε ποιοτικές αναπροσαρμογές που θα επιτρέψουν την καλύτερη συνεκτίμηση των στόχων της εδαφικής συνοχής στις πολιτικές της ΕΕ· εκτιμά ότι τα προσεχή έτη θα πρέπει να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη του σκοπού αυτού·

10.   καλεί το Συμβούλιο, κατά την επανεξέταση των στρατηγικών της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ (αειφόρος αναπτυξιακή στρατηγική) στην εαρινή σύνοδο κορυφής του 2008, να καθορίσει ως στόχους τα συμφέροντα της εδαφικής και πολεοδομικής πολιτικής·

11.   καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν ταχέως δράση για την υλοποίηση των στόχων της εδαφικής ατζέντας και την εφαρμογή του Χάρτη της Λειψίας·

12.   καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, σε πνεύμα αληθινής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που όχι μόνο λαμβάνει υπόψη την εδαφική πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σέβεται και την αρχή της επικουρικότητας, να μεριμνήσουν για την πλήρη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων, περιλαμβανομένων των διασυνοριακών δημόσιων αρχών, και, με βάση την αρχή της εταιρικής σχέσης, να προβλέψουν τη συμμετοχή των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων καθώς και σημαντικών ΜΚΟ και ιδιωτικών ενδιαφερόμενων φορέων στα προγράμματα δράσης για την υλοποίηση της εδαφικής ατζέντας καθώς και του Χάρτη της Λειψίας και υποστηρίζει ένθερμα τον στόχο αυτό· υπογραμμίζει ότι αυτή η ανάγκη για συνεργασία πρέπει να αντιμετωπίζεται θετικά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθόσον είναι αποδεδειγμένο ότι η συντονισμένη συνεργασία φέρνει αποτελέσματα·

13.   υπενθυμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η πρόσβαση σε ενημέρωση και επικοινωνία για τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης των περιφερειών, και συνιστά, ως εκ τούτου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εδαφική ατζέντα, το συνδυασμό υποδομών, όπως τα καλώδια ευρείας ζώνης στα νέα προγράμματα μεταφορών και επικοινωνιών·

14.   καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε συστηματική ανάλυση των πολιτικών κλειδί της ΕΕ σε ό, τι αφορά τις εδαφικές επιπτώσεις τους, όπως συμφώνησαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της γραμμής δράσης 2 του πρώτου προγράμματος δράσης και να προχωρεί σε αποτίμηση των χωροταξικών επιπτώσεων των νέων νομοθετημάτων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις δυνατότητες που προσφέρουν οι μέθοδοι αξιολόγησης της ΕSΡΟΝ·

15.   αναγνωρίζει ότι η προσχολική και σχολική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, η διά βίου μάθηση, τα πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά κέντρα έχουν θεμελιώδη σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών·

16.   υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα Natura 2000 αποτελεί σημαντικό μηχανισμό για τη χωροταξική ανάπτυξη της EE· ζητεί επιτακτικά να υλοποιηθούν πλήρως τα αιτήματα του Natura 2000 και να δημιουργηθούν διάδρομοι τοπίων και δίκτυα ανοικτού χώρου μεταξύ προστατευμένων περιοχών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διασπορά της χλωρίδας και η ελεύθερη κυκλοφορία της πανίδας και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα·

17.   ζητεί τη χάραξη πολιτικής για τους δημιουργικούς τομείς της οικονομίας, που θα ενταχθεί στη χωροταξική και αστική ανάπτυξη με στόχο τη δημιουργία πλαισίου με τη βοήθεια των διαθέσιμων μηχανισμών (πολιτική της συνοχής, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός), που θα λαμβάνει υπόψη την ποιότητα του χώρου, για να βελτιωθούν οι δυνατότητες δημιουργικής και καινοτόμου δράσης·

18.   θεωρεί αναγκαίο με γνώμονα τη δημογραφική εξέλιξη, να βελτιωθεί η προσαρμοστικότητα των πόλεων και των περιφερειών, με κύριο βάρος στην αυτόνομη ανάπτυξη και την ενθάρρυνση της εθελοντικής εργασίας·

19.   υπογραμμίζει ότι η δημογραφική εξέλιξη δημιουργεί νέες προκλήσεις στην αγορά εργασίας, ως προς την πρόσβαση σε κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, τη στέγαση και τον προγραμματισμό γενικά· επισημαίνει ότι η γήρανση του πληθυσμού μπορεί να θεωρηθεί ευκαιρία για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στη μεγεθυνόμενη αγορά και νέων προϊόντων και υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων· τονίζει ότι η ανάπτυξη της αποκαλούμενης "οικονομίας των ηλικιωμένων" είναι σημαντική σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

20.   καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, ως θέμα αρχής, σε όλες τις περιοχές της επικράτειάς τους τη διάθεση, το δικαίωμα πρόσβασης και τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, προκειμένου οι πολίτες διαφορετικών περιφερειών να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ειδικές ευκαιρίες και το ειδικό δυναμικό που προσφέρει η περιοχή τους· ζητεί να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες μειονεκτουσών ομάδων όπως άτομα με αναπηρία, μετανάστες, εθνοτικές μειονότητες, μακροχρόνια άνεργοι και άτομα με λιγότερα προσόντα, ειδικότερα δε οι ανάγκες των γυναικών· καλεί την Επιτροπή, στις κατευθυντήριες γραμμές της για την εφαρμογή της ρύθμισης-πλαισίου για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, να προβλέψει τη δυνατότητα των τοπικών αρχών να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τις τοπικές ανάγκες και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς τους·

21.   καλεί την Επιτροπή, με βάση τις νέες κοινοτικές αρμοδιότητες για τη χωροταξία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να καταρτίσει ανακοίνωση για τη δημιουργία πλαισίου της ΕΕ για την αποτίμηση του χωροταξικού αντίκτυπου για κάθε πρόγραμμα, με βάση τις εργασίες της ΕSΡΟΝ·

22.   επισημαίνει ότι, ύστερα από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, πρέπει να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής του πρώτου προγράμματος δράσης, η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ του ιδίου και του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

23.   χαιρετίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας ανακηρύσσει την εδαφική συνοχή, παράλληλα με την οικονομική και την κοινωνική συνοχή, στόχους της Συνθήκης και εκχωρεί συντρέχουσα νομοθετική αρμοδιότητα στην ΕΕ και στα κράτη μέλη στον εν λόγω τομέα· επισημαίνει ότι η Συνθήκη της Λισσαβόνας αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι εδαφικές προκλήσεις που επηρεάζουν τα νησιά, τις ορεινές και τις παραμεθόριες περιφέρειες και τις ιδιαίτερα απόμακρες και αραιοκατοικημένες περιοχές οφείλουν να αντιμετωπισθούν, δεδομένου ότι έχουν αρνητική επίπτωση στη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει το πρώτο πρόγραμμα δράσης με συγκεκριμένες προτάσεις για μέτρα και πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ·

24.   τονίζει το γεγονός ότι δεν υφίσταται κοινός καθιερωμένος προσδιορισμός της εδαφικής συνοχής· αναμένει από την Επιτροπή, στην Πράσινη Βίβλο της σχετικά με την εδαφική συνοχή, όχι μόνο να παράσχει σαφή προσδιορισμό της χωροταξικής ανάπτυξης, αλλά και να απαριθμήσει τους στόχους της· αναμένει ότι θα δοθεί η υψηλότερη προτεραιότητα στο στόχο της διασφάλισης ίσων ευκαιριών ανάπτυξης και πρόσβασης σε όλους τους πολίτες, όπου και να διαμένουν εντός της ΕΕ·

25.   συνιστά την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Χωροταξίας και ζητεί την πλήρη ένταξη των νέων κρατών μελών σε αυτή τη διαδικασία·

26.   θεωρεί αναγκαία την τακτική αποτίμηση της προόδου που συντελείται όσον αφορά την εφαρμογή του εδαφικού προγράμματος και καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αξιολογούν τόσο τις προόδους της εφαρμογής των μεμονωμένων μέτρων του σχεδίου δράσης όσο και τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων και τη συμβολή τους στην αειφόρο χωροταξική ανάπτυξη στην ΕΕ·

27.   καλεί το Συμβούλιο να καταλήξει το συντομότερο δυνατό σε απλούς και μετρήσιμους δείκτες για την παρακολούθηση της χωροταξικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί να αποτελέσει η μετατροπή μη οικοδομήσιμων εκτάσεων σε οικοδομήσιμες έναν από αυτούς τους δείκτες χωροταξικής εξέλιξης·

28.   επισημαίνει ότι οι δείκτες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς για την καθοδήγηση της χωροταξικής ανάπτυξης και προτείνει να χρησιμοποιήσουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή τους δείκτες αυτούς για σύγκριση της αποδοτικότητας μεταξύ των κρατών μελών και για τη δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά με πολιτικές για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών·

29.   επικροτεί την πρόταση του Συμβουλίου να υποβάλλει κοινή έκθεση για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης σε κάθε άτυπο Συμβούλιο και προτείνει στο Συμβούλιο να καταρτίσει πρόγραμμα αλληλοδιδασκαλίας για την ευρωπαϊκή χωροταξική ανάπτυξη με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών από τα κράτη μέλη·

30.   υπογραμμίζει τη σημασία του καλύτερου συντονισμού μεταξύ της εδαφικής ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας και εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει καταλήξει ακόμη σε πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση των στόχων του Χάρτη της Λειψίας και καλεί τις επικείμενες προεδρίες του Συμβουλίου να καλύψουν αυτό το έλλειμμα και να εξασφαλίσουν συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής του Χάρτη αυτού·

31.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της σλοβενικής προεδρίας του Συμβουλίου να προετοιμάσει και να ενθαρρύνει μέτρα που τονώνουν τον συντονισμό μεταξύ χωροταξικής και αστικής ανάπτυξης με σκοπό την αυξημένη επιδίωξη των στόχων του εδαφικού προγράμματος και του Χάρτη της Λειψίας·

32.   παραπέμπει στα πορίσματα της τέταρτης έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή, στην οποία πόλεις και αστικές περιοχές θεωρούνται κέντρα πληθυσμού, οικονομικής δύναμης και καινοτομίας· καλωσορίζει προτάσεις για τη δημιουργία καινοτόμων περιφερειακών και αστικών συμπράξεων πέραν τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ·

33.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις εργασίες του Αστικού Ελέγχου (Urban Audit), να θεσπίσουν δείκτες για σύγκριση της απόδοσης όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων δυνάμει του Χάρτη της Λειψίας, όπως για παράδειγμα την κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας, το ποσοστό χρήσης μαζικών μέσων μεταφοράς στο σύνολο των συγκοινωνιών ή τις κατά κεφαλήν εκπομπές ρύπων που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου·

34.   τονίζει τον ρόλο-κλειδί που διαδραματίζουν οι πόλεις στην υλοποίηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και ζητεί, ως εκ τούτου, να εφαρμοστεί ολική και δεόντως συντονισμένη στρατηγική για την ανάπτυξη των πόλεων που θα υποστηρίζεται από όλα τα κυβερνητικά επίπεδα και από τον ιδιωτικό τομέα·

35.   ζητεί από την Επιτροπή να ασχοληθεί ενδελεχέστερα με το θέμα της πολυδιάσπασης των αστικών κέντρων· καλεί τα κράτη μέλη, υπό το πρίσμα του προβλήματος της διάσπασης του τοπίου και της χρησιμοποίησης των εδαφών για την επέκταση των πόλεων στα κράτη μέλη, να λάβει μέτρα και να χαράξει στρατηγικές για τον περιορισμό της μετατροπής μη οικοδομήσιμων εκτάσεων σε οικοδομήσιμες·

36.   συνιστά στα κράτη μέλη να τονίσουν την προτεραιότητα της εσωτερικής ανάπτυξης των πόλεων έναντι της εξωτερικής, δηλαδή να δίδουν προτεραιότητα στην ανακαίνιση και στην αξιοποίηση υπαρχόντων κτιρίων κυρίως με αειφόρο διαχείριση των εδαφών, πριν από την οικοδόμηση σε παρθένα εδάφη·

37.   χαιρετίζει την έμφαση που δίδεται στη διασύνδεση των μεταφορών στον Χάρτη της Λειψίας, και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι βελτιωμένες υποδομές για ποδηλάτες και πεζούς, ιδίως στις μεγαλύτερες πόλεις και μητροπόλεις· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες εφαρμογής αποτελεσματικότερων μηχανισμών για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη στρατηγικών για ολοκληρωμένα δίκτυα μεταφορών, ιδίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές·

38.   εκτιμά ότι, για να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στις αυξανόμενες απαιτήσεις για υψηλή ποιότητα ζωής στις πόλεις, απαιτείται οι δήμοι να φροντίσουν για την ταχεία συμμόρφωση των τεχνικών εξοπλισμών τους προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές· εκτιμά ιδίως ότι η υδροδότηση με πόσιμο ύδωρ (για παράδειγμα με τη βελτίωση της παροχής ή τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος), ο καθαρισμός των υδάτων (για παράδειγμα με την καταστροφή των δικτύων ή τη δημιουργία νέων) και κάθε εξοπλισμός αναλόγου τύπου πρέπει να προσαρμοστούν το ταχύτερο στους νέους κανονιστικούς όρους·

39.   διαπιστώνει με λύπη του ότι οι αποκλίσεις στα εισοδήματα στις ευρωπαϊκές μητροπολιτικές περιφέρειες και πόλεις διευρύνονται και καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το πρόβλημα αυτό και να το λάβουν περισσότερο υπόψη κατά τον προγραμματισμό για τον καταμερισμό των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων·

40.   είναι της γνώμης ότι οι πόλεις φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την εκπλήρωση των κοινοτικών στόχων ενόψει της αλλαγής του κλίματος, καθότι βρίσκονται σε μοναδική θέση για να προσφέρουν δυνητικές λύσεις· προτρέπει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την προστασία του κλίματος ως γενικό στόχο σε όλα τα μέτρα ανάπτυξης των πόλεων·

41.   τονίζει το γεγονός ότι οι επενδύσεις σε φιλοπεριβαλλοντική τεχνολογία, όπως η καινοτόμος πρόληψη, τα μέτρα μετριασμού και αναπροσαρμογής, προσφέρουν μακροπρόθεσμα σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες·

42.   διαπιστώνει ότι αστικές περιοχές υφίστανται τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών σε μεγαλύτερο βαθμό όταν η έλλειψη διαδρόμων καθαρού αέρος οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας και σε υψηλότερες συγκεντρώσεις ρύπανσης·

43.   τάσσεται υπέρ της επίτασης των προσπαθειών για την αναβάθμιση της ολοκλήρωσης και της κοινωνικής συνοχής και της εδαφικής συνοχής, ιδίως μέσω της αντιμετώπισης των ελλείψεων στο σχεδιασμό των πόλεων και της βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών, εφαρμόζοντας ισορροπημένη πολιτική ανάπτυξης του αστικού χώρου, συγκεκριμένα σταθεροποιώντας τις προβληματικές ζώνες και προβλέποντας ελκυστικές ζώνες για κατοικία, εργασία και διαμόρφωση του ελευθέρου χρόνου·

44.   ζητεί την καλύτερη ένταξη προβληματικών συνοικιών· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εντοπίσουν τα προειδοποιητικά σήματα της παρακμής ορισμένων περιοχών και να εντείνουν τις προσπάθειες για την εφαρμογή πολιτικής κοινωνικής ένταξης, προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες και να αποφευχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός· τονίζει τη συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και ειδικότερα των μικρών επιχειρήσεων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών γειτονίας, στην ποιότητα ζωής του συνόλου των αστικών ζωνών·

45.   καλεί την Επιτροπή στο πλαίσιο μελλοντικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένου του εβδόμου ερευνητικού προγράμματος-πλαισίου να υποστηρίξει περισσότερα σχέδια που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της ανταλλαγής εμπειριών με σκοπό την αειφόρο διαχείριση της ζωής στην πόλη, την προώθηση αποτελεσματικών από ενεργειακή άποψη πρακτικών και τεχνολογιών, την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων στα αστικά κέντρα καθώς και τη συμβολή των πόλεων στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

46.   είναι της γνώμης ότι η ενδυνάμωση της ταυτότητας των πόλεων και της ενεργού δραστηριότητας των πολιτών μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίηση του Χάρτη της Λειψίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανακοινώσουν τη διεξαγωγή εδαφικού διαλόγου, ούτως ώστε το κοινό να συμμετάσχει περισσότερο στην κατάρτιση των σχεδίων αναζωογόνησης και ανάπτυξης των αστικών ζωνών·

47.   καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες και τις πόλεις τους να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στη διαμόρφωση δομημένου περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας καθώς και στην διαθεσιμότητα αξιοπρεπών και οικονομικών κατοικιών, που αποτελούν αποφασιστικούς παράγοντες για την ποιότητα ζωής στις πόλεις στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του δημοσίου χώρου, ειδικότερα όσον αφορά την ποιότητα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ως μέσο για να βελτιωθεί η ευεξία των πολιτών της ΕΕ·

48.   καλεί το Συμβούλιο, και ιδίως τη Σλοβενική και τη Γαλλική Προεδρία, να χτίσουν πάνω στις καλές προσπάθειες που έγιναν στα πλαίσια της Γερμανικής και της Πορτογαλικής Προεδρίας στο θέμα της εδαφικής συνοχής και να συνεχίσουν την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών· είναι της γνώμης, δεδομένου ότι έμφαση μέχρι σήμερα δόθηκε στις πόλεις, στη σχέση πόλης και υπαίθρου και στη χωροταξία, ότι οι μελλοντικές πρωτοβουλίες θα πρέπει πλέον να αφορούν το ζήτημα των περιφερειών με εδαφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι νησιωτικές, οι ορεινές, οι παραμεθόριες, οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες και οι αραιοκατοικημένες περιοχές·

49.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στην Επιτροπή Περιφερειών.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου