Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2149(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0070/2008

Внесени текстове :

A6-0070/2008

Разисквания :

PV 21/04/2008 - 19
CRE 21/04/2008 - 19

Гласувания :

PV 22/04/2008 - 5.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0131

Приети текстове
PDF 118kWORD 74k
вторник, 22 април 2008 г. - Страсбург Окончателна версия
Роля на доброволческата дейност и приноса й за икономическо и социално сближаване
P6_TA(2008)0131A6-0070/2008

Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. за ролята на доброволческата дейност и приноса й за икономическо и социално сближаване (2007/2149(INI))

Европейският парламент ,

–   като взе предвид Четвъртия доклад за икономическото и социално сближаване (COM(2007)0273),

–   като взе предвид Решение № 1904/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно създаване на програмата "Европа за гражданите" за периода 2007-2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство(1) ,

–   като взе предвид Решение № 1719/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма "Младежта в действие" за периода 2007-2013 г.(2) ,

–   като взе предвид Решение 2006/144/ЕО на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони (период на програмиране от 2007 г. до 2013 г.)(3) ,

–   като взе предвид Решение 2006/702/ЕО на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно стратегическите насоки на Общността за сближаване(4) ,

−   като взе предвид Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 13 ноември 2006 г. относно прилагането на общи цели за информиране и участие от страна на младите хора с оглед насърчаване на тяхното активно европейско гражданство(5) .

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Подпомагане на пълноценното участие на младите хора в образованието, трудовата дейност и обществото" (COM(2007)0498),

−   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Демографското бъдеще на Европа: да превърнем едно предизвикателство във възможност" (COM(2006)0571),

–   като взе предвид Препоръка 2001/613/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юли 2001 г. относно мобилността в рамките на Общността на студенти, учащи, доброволци, учители и инструктори(6) ,

−   като взе предвид своята резолюция от 13 март 2007 г. относно корпоративната социална отговорност: ново партньорство(7) ,

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите относно приноса на доброволческата дейност за икономическото и социално сближаване(8) ,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно доброволческата дейност: нейната роля и въздействие върху европейското общество(9) ,

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите относно ролята на доброволческите организации ‐ принос за европейското общество(10) ,

–   като взе предвид член 158 и 159 от Договора за ЕО;

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A6-0070/2008),

А.   като има предвид, че по достоверни прогнози над 100 милиона граждани на ЕС осъществяват доброволческа дейност(11) ;

Б.   като има предвид първоначалните констатации по прилагането на Наръчника на ООН за организациите с нестопанска цел (ОНЦ) са, че икономическият принос на ОНЦ средно възлиза на 5 % от БВП и че дори според занижената оценка повече от една четвърт от тази цифра е резултат от труда на доброволци(12) ;

В.   като има предвид, че доброволческата дейност е основна сила при изграждането на гражданско общество и засилва солидарността - една от основните ценности на Европейския съюз - също така като има предвид, че е ключов елемент за подкрепата на общностните програми за развитие, по-специално в държавите-членки, които са преминали през посткомунистически преходен период;

Г.   като има предвид, че неотдавнашно проучване на организации, включващи доброволци от Европа, показа високо равнище на добавена стойност: за всяко 1 евро, което организациите са изхарчили за подпомагане на доброволците, те са получили средна възвръщаемост на стойност между 3 и 8 евро(13) ;

Д.   като има предвид, че е необходимо да се признае напълно много съществения принос на доброволческата дейност за изграждането на социалния капитал;

Е.   като има предвид, че устойчивото финансиране, особено финансирането за административни цели, е от основно значение за доброволческите организации и като цяло за доброволческата работа;

Ж.   като има предвид, че неотдавнашният доклад на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, определи социалния капитал като ключов елемент при разработването на политики за насърчаване на икономическото развитие на селските райони(14) ;

З.   като има предвид, че неотдавнашното проучване на успешна програма Urban в Архус постави основния акцент върху обстоятелството, че местните граждани и доброволческите усилия са от съществено значение за успешното изпълнение на програмата(15) ;

И.   като има предвид, че доброволческата дейност има не само измерима икономическа стойност, но е възможно да се реализират значителни икономии за обществените услуги; като има предвид, че в този контекст е важно да се гарантира, че доброволческата дейност е допълнение към обществените услуги, а не техен заместител;

Й.   като има предвид, че доброволческата дейност допринася за личностното и социално развитие на доброволците и има положително въздействие върху общността, например върху междуличностните отношения;

К.   като има предвид, че доброволците имат важна роля за постигането на целите от Лисабонската стратегия с оглед на социално-икономическото сближаване като допринасят за финансовото включване, като например чрез установяването на регулирани кредитни обединения и финансови кооперации с идеална цел, ръководени и управлявани от доброволци;

Л.   като има предвид, че корпоративната социална отговорност на дружествата е и важна движеща сила за стопанската дейност, и представлява съществен елемент от европейския социален модел;

М.   като има предвид, че е налице връзка между доброволческата дейност и устойчивото развитие;

Н.   като има предвид, че е от значение да се насърчават и подпомагат най-добрите практики за управление на доброволческата дейност сред организациите, включващи доброволческа дейност;

О.   като има предвид, че доброволческата дейност води до пряко ангажиране на гражданите в развитието на местно равнище и по този начин може да играе важна роля за насърчаването на гражданското общество и демокрацията;

П.   като има предвид, че в цитираната по-горе Резолюция на Съвета относно активното гражданство, Съветът насърчава младите хора към по-голямо участие в гражданския живот, структурите за участие и доброволческия труд;

Р.   като има предвид че демографските промени в Европа означават, че понастоящем има по-голям брой на потенциални по-възрастни доброволци;

С.   като има предвид, че доброволческата дейност може да окаже положително въздействие върху здравето на населението(16) ; като има предвид, че на това здравословно благотворно въздействие може да се радват хора от всички възрасти и може да помогне при превенцията на физически и душевни заболявания;

Т.   като има предвид, че доброволческата дейност може да изиграе определена роля в укрепването на инициативите за местно развитие и в улесняването на успешното прилагане на редица инициативи, финансирани със средства на Общността, като програма LEADER, INTERREG и програма PEACE;

1.  Насърчава държавите-членки, регионалните и местни власти да признаят стойността на доброволческата дейност за насърчаване на социалното и икономическо сближаване; освен това ги насърчава да работят в партньорство с доброволческите организации и да осъществяват сериозни консултации с доброволческия сектор, при разработването на планове и стратегии с оглед признаване, оценяване, подпомагане, улесняване и насърчаване на доброволческата дейност; също така призовава държавите-членки да пристъпят към създаване на стабилна законоустановена рамка за участие на НПО в обществените обсъждания;

2.  Призовава съответните експерти от Комисията да направят по-отчетлива разлика между доброволческите организации и неправителствените организации, чиято дейност не се основава на същите доброволчески принципи и призовава за обширно паневропейско проучване относно характера, равнището и вътрешните механизми на социално участие, включително участието на доброволен принцип и финансирането за тази цел;

3.  Призовава държавите-членки, регионалните и местни органи да положат реални усилия, за да помогнат на доброволческите организации да имат достъп до достатъчно и устойчиво финансиране, както за административни цели и проекти, без прекомерно попълване на формуляри, формалности или бюрокрация, като в същото време се запази необходимият контрол върху разходването на обществените средства;

4.  Настоятелно призовава държавите-членки, регионалните и местни органи да подкрепят създаването на доброволчески отряди за бързо реагиране във всеки регион с цел осигуряването на бърза реакция при природни бедствия и аварии;

5.  Насочва вниманието на Комисията към факта, че принципите на партньорството, застъпени както в стратегическите насоки на Общността за развитие на селските региони (период на планиране от 2007 г. до 2013 г.), така и в стратегическите насоки на Общността за сближаването, не винаги са били спазвани на национално равнище(17) , и във връзка с това настоятелно призовава Комисията да предприеме подходящите административни и институционални стъпки, за да гарантира, че нейните политики, процедури и протоколи действително се спазват и прилагат по време на консултациите, преговорите и последващите операции, свързани със структурните фондове;

6.  Препоръчва всички държави-членки да съставят редовни "сателитни отчети" на ОНЦ и призовава за включването на доброволческия труд в тези "сателитни отчети" с оглед на това лицата, отговарящи за изработването на политиките, да имат предвид ОНЦ при формирането им; призовава Комисията да обсъди как доброволческата дейност може да се включи като специална категория в статистическите отчети на Евростат;

7.  Решително подкрепя позицията, че доброволчествотост и доброволческата дейност не следва да заемат мястото на възмездния труд;

8.  Призовава Комисията да работи в посока към изграждане на система за всички фондове на Общността, при която доброволческата дейност може да се признава като принос към проекти, свързани със съфинансиране, както и да изработи механизми, чрез които доброволческата работа да може да бъде включена по подходящ начин в разходите; приветства усилията на определени генерални дирекции на Комисията да приемат по-гъвкав подход към приемането на доброволческата работа като принос, съответстващ на общностното финансиране по проекти със съвместно финансиране;

9.  Призовава Комисията да насърчава възможности за по-възрастните доброволци и да разработи програма "Възрастните в действие" за увеличаване на броя на възрастните с опит, желаещи да се включат в доброволческа дейност, като използва програми, които могат да функционират успоредно и да допълват програма "Младежта в действие", както и да насърчава конкретни програми за доброволческа дейност между поколенията и програми за наставничество;

10.  Насърчава държавите-членки да стимулират и улесняват доброволческата дейност във рамките на всички общности – както реални, така и виртуални, като например семейно доброволчество или доброволчество сред маргинализирани групи или групи, които може да не осъществяват традиционно доброволческа дейност и да подчертае изключителната важност доброволческата работа да се организира така, че да се осигури съвместимостта й със семейния и професионален живот;

11.  Насърчава дружествата и други участници от частния сектор, като част от стратегията им за корпоративна социална отговорност, да подкрепят финансово инициативи, които водят до насърчаване и увеличаване на доброволческата дейност и призовава държавите-членки, в контекста на корпоративната доброволческа дейност да осигурят стимули за частния сектор да финансира и подкрепя доброволческия сектор, като по този начин помогне да се осигури прехвърлянето на корпоративни умения и ноу-хау от частния към публичния сектор и по този начин също така подобри качеството на живот на местно равнище като насърчи самостоятелното решаване на местни проблеми;

12.  Призовава Комисията да разшири признанието на доброволчеството като подходяща дейност, чрез която се придобиват знания и умения посредством YOUTHPASS с връзка към EUROPASS, като в същото време гарантира, че на доброволчеството не се гледа като на алтернатива на официалното обучение, а като на допълнение към него; освен това призовава за мерки на национално и местно равнище с цел да се увеличи мобилността на доброволците;

13.  Призовава Комисията и държавите-членки да проучат забавянето на приемането на предложената Европейска харта за доброволци, с която да се определи ролята на доброволческите организации и да се установят техните права и отговорности; препоръчва ежегодни партньорски проверки за оценка на доброволческата работа, предприета от държавите-членки и в рамките на определени сектори и организации;

14.  Препоръчва Комисията и държавите-членки да създадат европейска база данни, предоставяща основни данни за доброволческите организации, както и детайли за най-добрите практики, нещо, което ще предостави насоки, които ще са от помощ за подобряването на системите за доброволческа дейност;

15.  Призовава съответните власти да гарантират, че доброволците са адекватно обезпечени със застраховка при злополука и застраховка гражданска отговорност с оглед на доброволческите им дейности и че всички съгласувани разходи на доброволците с оглед на доброволческите им дейности също се поемат;

16.  Призовава Комисията, държавите-членки, както и регионалните и местни органи, да насърчават доброволчеството чрез образованието на всички равнища, като създават възможност за доброволческа дейност на ранен етап в образователната система с оглед на това тази дейност да се възприема като обичаен принос към живота на общността и да продължават да насърчават подобна дейност и когато учениците пораснат, да улесняват "обучението чрез служба", където учениците работят в партньорство с доброволчески или общностни групи като част от дипломния или образователния им курс, да насърчават връзките между доброволческия сектор и образователния сектор на всички равнища и да насърчават доброволческата дейност и да признаят обучението в рамките на доброволческата дейност като част от обучението през целия живот;

17.  Призовава Комисията, с оглед на насрочения за 2010 г. преглед на разпоредбите за ДДС по отношение на публичните органи и освобождавания на обществено основание, да обсъди съвместно с държавите-членки сериозните социални доводи за въвеждането на освобождаване на регистрирани в държавите-членки доброволчески организации от ДДС върху покупки, предназначени за постигането на целите им и също така да обсъди доводите за освобождаване, в специфични случаи, от плащане на ДДС върху стоки и услуги, които са предоставени под формата на дарения на доброволчески организации ;

18.  Призовава държавите-членки, в съответствие с принципа на субсидиарност, да изградят устойчива доброволческа инфраструктура, която да се занимава с въпроси като основното финансиране за доброволческите организации;

19.  Препоръчва 2011 г. да бъде обявена за Европейска година на доброволческата дейност;

20.  Признава различията в доброволческата дейност в държавите-членки, но въпреки това насърчава държавите-членки, регионалните и местни органи, винаги когато е възможно да се учат едни от други чрез обмен на най-добри практики;

21.  Призовава Комисията да въведе схеми за подкрепа с цел изграждането на по-ефективни системи за сътрудничество и взаимовръзка между доброволческите организации и да засили международните схеми за обмен на доброволци, които в някои случаи могат да допринесат за постигането на Целите на хилядолетието за развитие; изрично призовава за създаването на програми за подпомагане при подновяването на доброволческите дейности в държавите-членки, в които доброволческата дейност се асоциира с дейности от задължителен характер;

22.  Препоръчва насърчаването на трансгранични доброволчески проекти;

23.  Призовава Комисията да проявява отзивчивост по отношение на положението на доброволците във всички области на политиката и законодателството;

24.  Призовава съответните заинтересованите страни на местно и регионално равнище, доброволческите организации и средствата за масово осведомяване да предоставят адекватна информация на гражданите за възможностите за доброволческа дейност, съпроводена от подходящо обучение, с особен акцент върху уязвимите и маргинализираните групи в обществото и върху нуждите на отдалечените и недостъпни региони;

25.  Настоятелно призовава Комисията, наред с "План Д: за демокрация, диалог и дебати", да създаде "План V: за оценяване, утвърждаване и гарантиране на видимост за доброволците";

26.  Призовава Комисията да преразгледа визовата си политика за участници, които са от трети държави, в признати доброволчески програми на ЕС с оглед въвеждането на по-либерален визов режим, по-специално по отношение на доброволците от съседните на ЕС държави;

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на Комитета на регионите и на Европейския икономически и социален комитет.

(1) ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 32.
(2) ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 30.
(3) ОВ L 55, 25.2.2006 г., стр. 20.
(4) ОВ L 291, 21.10.2006 г., стр. 11.
(5) ОВ С 297, 7.12.2006 г., стр. 6.
(6) ОВ L 215, 9.8.2001 г., стр. 30.
(7) ОВ С 301 Е, 13.12.2007 г., стр. 45.
(8) ОВ С 105, 25.4.2008 г., стр. 11.
(9) ОВ С 325, 30.12.2006 г., стр. 46.
(10) ОВ С 180, 11.6.1998 г., стр. 57.
(11) Доклад на Евробарометър. Отчитане на наличния социален потенциал, февруари 2007 г.
(12) Университет Johns Hopkins, Доклад относно измерването на гражданското общество и доброволческата дейност, септември 2007 г. www.jhu.edu/ccss.
(13) Доброволческата работа , Institute for volunteering research and volunteering, Англия, септември 2007 г.
(14) Вж. Mandl, I., Oberholzner, T., & Dörflinger, C. Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf.
(15) Vestergaard Poulsen, L. От лишен от добри условия на живот квартал към устойчива община , Обобщение на английски. Програма Urban II в Орхус 2002-2007 г.
(16) Вж.: Ползите за здравето от доброволческата дейност - преглед на неотдавнашно изследване (Corporation for National and Community Service, 2007 г.).
(17) Вж.: Гражданското общество като партньор в Структурните фондове на Европейския съюз. Европейска служба за граждански действия (ECAS). ноември 2004 г.

Последно осъвременяване: 26 февруари 2009 г.Правна информация