Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2214(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0126/2008

Předložené texty :

A6-0126/2008

Rozpravy :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Hlasování :

PV 22/04/2008 - 5.34
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0158

Přijaté texty
WORD 93k
Úterý 22. duben 2008 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2006: Frontex
P6_TA(2008)0158A6-0126/2008
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2008 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU na rozpočtový rok 2006 (C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU za rozpočtový rok 2006(1) ,

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury(2) ,

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie(4) , a zejména na článek 30 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0126/2008),

1.   uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006;

2.   předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 261, 31.10.2007, s. 7.
(2) Úř. věst. C 309, 19.12.2007, s. 29.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s.1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 30).
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2008 o uzavření účtů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU za rozpočtový rok 2006 (C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU za rozpočtový rok 2006(1) ,

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury(2) ,

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie(4) , a zejména na článek 30 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0126/2008),

1.   konstatuje, že roční účetní závěrka Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU tvoří přílohu zprávy Účetního dvora;

2.   schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU za rozpočtový rok 2006;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 261, 31.10.2007, s. 7.
(2) Úř. věst. C 309, 19.12.2007, s. 29.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 30).
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2008 obsahující připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU na rozpočtový rok 2006 (C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU za rozpočtový rok 2006(1) ,

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury(2) ,

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie(4) , a zejména na článek 30 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0126/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr uvedl, že nabyl dostatečné jistoty o věrohodnosti roční účetní závěrky za rozpočtový rok 2006 a o legalitě a řádnosti podkladových operací,

B.   vzhledem k tomu, že rok 2006 byl prvním rokem finanční samostatnosti agentury;

Obecné připomínky, které se týkají horizontálních záležitostí agentur EU, a které tudíž mají význam také pro postup udělování absolutoria každé jednotlivé agentury

1.   konstatuje, že rozpočty 24 agentur a jiných vedlejších subjektů kontrolovaných Účetním dvorem činily v roce 2006 1 080,5 milionů EUR (největším byl rozpočet Evropské agentury pro rekonstrukci ve výši 271 milionů EUR a nejmenším rozpočet Evropské policejní akademie (CEPOL) ve výši 5 milionů EUR);

2.   zdůrazňuje, že okruh externích subjektů EU, které jsou předmětem auditu a udělování absolutoria, nyní nezahrnuje pouze tradiční regulační agentury, ale také výkonné agentury zřízené za účelem provádění konkrétních programů, a v blízké budoucnosti bude rozšířen také na společné podniky zřízené v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru (společné technologické iniciativy);

3.   připomíná, že počet agentur, které jsou předmětem postupu udělování absolutoria Parlamentu, se vyvíjel takto: v rozpočtovém roce 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulačních agentur a dvě výkonné agentury (vyjma dvou agentur, které kontroluje Účetní dvůr, ale které jsou předmětem vnitřního postupu udělování absolutoria);

4.   usuzuje proto, že postup auditu a udělování absolutoria se stal těžkopádným a nepřiměřeným ve srovnání s relativní velikostí rozpočtů agentur / vedlejších subjektů; pověřuje proto příslušný výbor, aby provedl rozsáhlý přezkum postupu udělování absolutoria agenturám a vedlejším subjektům, jehož cílem bude navrhnout jednodušší a racionálnější přístup vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu subjektů, z nichž každý bude v příštích letech vyžadovat zvláštní zprávu o udělení absolutoria;

Zásadní úvahy

5.   žádá Komisi, aby podala jasná vysvětlení, pokud jde o následující body, dříve než vytvoří novou agenturu nebo reformuje stávající agenturu: druh agentury, cíle agentury, vnitřní struktura řízení, produkty, služby, klíčové postupy, cílová skupina, klienti agentury a zúčastněné strany, formální vztah s vnějšími aktéry, odpovědnost za rozpočet, finanční plánování, personální a zaměstnanecká politika;

6.   žádá, aby každá agentura byla řízena každoroční dohodou o výkonu, kterou formuluje agentura a odpovědné generální ředitelství a která by měla obsahovat hlavní cíle pro následující rok, finanční rámec a jasné ukazatele pro měření výkonu;

7.   žádá, aby byl výkon agentur pravidelně (a ad hoc ) kontrolován Účetním dvorem nebo jiným nezávislým auditorem; domnívá se, že by tato kontrola neměla být omezena na tradiční prvky finančního řízení a řádné používání veřejných finančních prostředků, ale měla by zahrnovat také efektivitu a účinnost správy včetně posouzení finančního řízení každé agentury;

8.   domnívá se, že v případě agentur, které neustále nadhodnocují své příslušné rozpočtové potřeby, by mělo být provedeno odpovídající snížení na základě neobsazených míst; je toho názoru, že tento krok povede u agentur v dlouhodobém výhledu k nižším účelově vázaným příjmům, a tím ke snížení správních nákladů;

9.   konstatuje, že mnoho agentur je kritizováno za nedodržování pravidel zadávání veřejných zakázek, ustanovení finančního nařízení a služebního řádu, což představuje vážný problém; domnívá se, že hlavním důvodem je to, že finanční nařízení a většina pravidel je určena pro větší instituce, a proto většina malých agentur nemá nezbytné předpoklady k tomu, aby byla schopna vyrovnat se s těmito požadavky; žádá proto Komisi, aby hledala rychlé řešení, které povede k posílení účinnosti, sloučením správních funkcí různých agentur, a zajistila tak dosažení nezbytných předpokladů pro plnění požadavků (přičemž zohlední nezbytné změny v základních pravidlech pro fungování agentur a jejich rozpočtovou nezávislost), nebo aby neprodleně navrhla konkrétní pravidla pro agentury (zejména prováděcí pravidla pro agentury), které jim umožní plné dodržování požadavků;

10.   trvá na tom, aby Komise při sestavování předběžného návrhu rozpočtu brala v úvahu výsledky plnění rozpočtu jednotlivých agentur v předchozích letech, zejména v roce n-1, a aby odpovídajícím způsobem rozpočet požadovaný příslušnou agenturou upravila; žádá příslušný výbor, aby tuto revizi vzal v potaz a v případě, že tak neučiní Komise, upravil sám příslušný rozpočet tak, aby odpovídal realitě a schopnosti dané agentury využít přidělené finanční prostředky a plnit rozpočet;

11.   připomíná své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rok 2005, ve kterém vyzval Komisi, aby každých pět let předložila studii přínosu každé existující agentury; vyzývá všechny příslušné orgány, aby v případě negativního hodnocení přínosu agentury přijaly nutné kroky v podobě nové definice mandátu dané agentury nebo jejího zrušení; konstatuje, že v roce 2007 Komise neprovedla jediné hodnocení; trvá na tom, že Komise by měla před přijetím rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2007 předložit nejméně 5 takových hodnocení a začít by měla u nejdéle existujících agentur;

12.   je toho názoru, že doporučení Účetního dvora by měla být neprodleně uplatněna a výše příspěvků proplácených agenturám by měla být upravena v souladu s jejich skutečnými finančními potřebami; domnívá se také, že změny v obecném finančním nařízení by měly být začleněny do rámcového finančního nařízení pro agentury a do jejich různých specifických finančních nařízení;

Uvádění údajů ve zprávách

13.   konstatuje, že agentury nepřistupují standardním způsobem k vykazování činností v příslušném rozpočtovém roce, k účetním závěrkám, zprávám o rozpočtovém a finančním řízení ani k otázce, zda by prohlášení o věrohodnosti měl vypracovat ředitel agentury; pozoruje, že ne všechny agentury jasně rozlišují mezi a) prezentováním práce agentury veřejnosti a b) technickou zprávou o rozpočtovém a finančním řízení;

14.   konstatuje, že přestože stávající pokyny Komise ohledně přípravy zpráv o činnosti výslovně nevyžadují, aby agentura zhotovila prohlášení o věrohodnosti, mnoho ředitelů tak pro rok 2006 učinilo, v jednom případě včetně významné výhrady;

15.   připomíná své usnesení ze dne 12. dubna 2005(6) , v němž vyzývá ředitele agentur, aby ke svým výročním zprávám o činnosti, které se předkládají společně s informacemi o financích a řízení, začali připojovat prohlášení o věrohodnosti, pokud jde o legalitu a správnost operací, podobně jak tomu je v případě prohlášení generálních ředitelů Komise;

16.   vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem změnila své stávající pokyny pro agentury;

17.   dále navrhuje, aby Komise spolupracovala s agenturami na vytvoření harmonizovaného modelu, který bude možné uplatnit na všechny agentury a vedlejší subjekty a který bude jasně rozlišovat mezi

   - výroční zprávou o operacích, práci a úspěších subjektu určenou široké veřejnosti;
   - finančním prohlášením a zprávou o plnění rozpočtu;
   - zprávou o činnosti v souladu se zprávami o činnosti generálních ředitelů Komise;
   - prohlášením o věrohodnosti podepsaným ředitelem subjektu spolu s jakýmikoli výhradami nebo připomínkami, na které chce upozornit orgán udělující absolutorium;

Obecná zjištění Účetního dvora

18.   konstatuje zjištění Účetního dvora (výroční zpráva, odstavec 10.29(7) ), že vyplácení dotací Komise z rozpočtu Společenství není založeno na dostatečně odůvodněných odhadech hotovostních potřeb agentur, což ve spojení s rozsahem přenesených prostředků vede k držení značných peněžních zůstatků; dále konstatuje, že Účetní dvůr doporučuje, aby výše dotací vyplácených agenturám byla v souladu s jejich skutečnými hotovostními potřebami;

19.   konstatuje, že koncem roku 2006 čtrnáct agentur ještě nezavedlo účetní systém ABAC (výroční zpráva, poznámka pod čarou k odstavci 10.31);

20.   bere na vědomí poznámku Účetního dvora (výroční zpráva, odstavec 1.25) týkající se nahromaděných nákladů způsobených neuskutečněnou dovolenou, které některé agentury vyúčtovaly; zdůrazňuje, že Účetní dvůr podmínil své prohlášení o věrohodnosti v případě tří agentur (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání – CEDEFOP, EPA a Evropská železniční agentura) za rozpočtový rok 2006 (2005: CEDEFOP, Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Evropská agentura pro obnovu);

Vnitřní audit

21.   připomíná, že v souladu s čl. 185 odst. 3 finančního nařízení je vnitřní auditor Komise také vnitřním auditorem regulačních agentur, které dostávají granty z rozpočtu EU; zdůrazňuje, že vnitřní auditor je odpovědný vůči představenstvu a řediteli každé agentury;

22.   upozorňuje na následující výhradu ve výroční zprávě o činnosti vnitřního auditora za rok 2006:"

Vnitřní auditor Komise není s to řádně plnit svou povinnost přidělenou podle článku 185 finančního nařízení, kterou má jakožto vnitřní auditor subjektů Společenství, a to z důvodu nedostatku personálních zdrojů.

"

23.   bere však na vědomí poznámku vnitřního auditora ve zprávě o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 budou všechny funkční regulační agentury každoročně podrobeny vnitřnímu auditu s pomocí dalších personálních zdrojů, které Komise poskytne Službě vnitřního auditu (IAS);

24.   konstatuje, že každoročně narůstá počet regulačních a výkonných agentur a společných podniků, u nichž má služba IAS provést audit podle článku 185 finančního nařízení; žádá Komisi, aby informovala příslušný výbor Parlamentu o tom, zda personální zdroje, které dostane IAS k dispozici, budou v příštích letech stačit na provádění výročního auditu všech těchto subjektů;

25.   připomíná, že čl. 72 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 vyžaduje, aby každá agentura zaslala každoročně orgánu, který je příslušný pro udělení absolutoria, a Komisi zprávu vypracovanou jejím ředitelem a uvádějící počet a druh provedených vnitřních auditů, udělená doporučení a opatření přijatá na základě těchto doporučení; žádá agentury, aby uvedly, zda tak učinily, a pokud ano, jak;

26.   bere na vědomí, pokud jde o schopnost provést vnitřní audit, zejména v případě menších agentur, návrh vnitřního auditora příslušnému výboru Parlamentu ze dne 14. září 2006, aby byly menší agentury oprávněny nakupovat služby vnitřního auditu od soukromého sektoru;

Hodnocení agentur

27.   připomíná společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise(8) vyjednané při dohodovacím řízení před zasedáním Rady ve složení pro hospodářství a finance dne 13. července 2007, které vyžaduje i) seznam agentur, které Komise zamýšlí posoudit, a ii) seznam již posouzených agentur společně se souhrnem hlavních zjištění;

Disciplinární řízení

28.   konstatuje, že jednotlivé agentury mají vzhledem k své velikosti obtíže při sestavování disciplinárního orgánu ad hoc složeného ze zaměstnanců v přiměřené platové třídě a že Úřad Komise pro vyšetřování a disciplinární opatření (IDOC) není příslušný pro agentury; vyzývá, aby agentury uvážily zřízení meziagenturního disciplinárního orgánu;

Návrh interinstitucionální dohody

29.   připomíná návrh Komise na interinstitucionální dohodu o operačním rámci evropských regulačních agentur (KOM(2005)0059), který zamýšlel vytvořit horizontální rámec pro zřizování, strukturu, provoz, hodnocení a kontrolu evropských regulačních agentur; konstatuje, že tento návrh je užitečnou iniciativou v rámci úsilí o racionalizaci zřizování a chodu agentur; bere na vědomí prohlášení učiněné ve shrnutí výsledků práce Komise za rok 2006 (KOM(2007)0274, odstavec 3.1), že ačkoli byla vyjednávání po zveřejnění návrhu pozastavena, Rada koncem roku 2006 diskusi o této otázce znovu zahájila; lituje, že nebylo možné učinit další kroky směřující k přijetí návrhu;

30.   vítá proto závazek Komise předložit v průběhu roku 2008 sdělení o budoucnosti regulačních agentur;

Samofinancované agentury

31.   připomíná, že správní rada udělila absolutorium ředitelům dvou samofinancovaných agentur; konstatuje, že obě agentury mají značné kumulované přebytky pocházející z příjmů za poplatky převedených z předcházejících let:

   Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu: peněžní prostředky a jejich ekvivalenty: 281 milionů EUR(9) ;
   Odrůdový úřad Společenství: peněžní prostředky a jejich ekvivalenty: 18 milionů EUR(10) ;

Konkrétní připomínky

32.   konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě z roku 2006 zjistil, že pro rozpočtový rok 2006 byla míra závazků 85 %; míra přenesených prostředků přesáhla 70 % celkových výdajů a téměř 85 % tvořily výdaje na provozní činnost; převody přidělených prostředků mezi kapitolami nebo hlavami během roku přesáhly celkový maximální strop ve výši 10 %, který je stanoven ve finančním nařízení; rozpočtová zásada specifikace tedy nebyla dodržena;

33.   dále konstatuje, že v rozporu s finančním nařízením agentury byly právní závazky přijaty před rozpočtovými závazky a že kritéria a postupy použité pro přijímání zaměstnanců nebyly v souladu s obecnými ustanoveními služebního řádu;

34.   bere na vědomí odpověď agentury, že míra přenesených prostředků do roku 2007 byla způsobena potížemi spojenými s počátečním obdobím činnosti agentury a skutečností, že značné zdroje byly uvolněny až na samém konci roku 2006; kvůli nedostatku zdrojů v počátečním období a kvůli potížím při získávání potenciálních zaměstnanců nebyla agentura při přijímání zaměstnanců v průběhu roku 2006 většinou schopna zcela dodržet standardní postupy;

35.   lituje, že aby agentura přilákala potenciální zaměstnance a co nejdříve zahájila svůj provoz, musela při přijímání pracovníků zvolit postupy, které nebyly plně v souladu s obecnými prováděcími ustanoveními ke služebnímu řádu;

36.   vyzývá agenturu a Komisi, aby v budoucnu zlepšily plánování rozpočtových a personálních potřeb agentury;

37.   z účetnictví agentury (z rozvahy) bere na vědomí, že k 31. prosinci 2006 agentura disponovala hotovostí ve výši 14,3 milionů EUR (dotace Společenství 15,2 milionů EUR a roční rozpočet 19,2 milionů EUR);

38.   připomíná, že zatímco v prvním roce existence činil rozpočet agentury 6,2 milionů EUR, rozpočet v roce 2006 byl rozpočtovým orgánem dvakrát změněn a vzrostl z 12,3 milionů EUR na 19,2 miliony EUR; bere na vědomí informaci ve výroční zprávě, že kvůli pozdní možnosti čerpat dodatečné finanční prostředky, které byly agentuře přiděleny v říjnu 2006, došlo k platebním problémům přesahujícím absorpční kapacity agentury;

39.   dále z účetnictví konstatuje, že k 31. prosinci 2006 bylo naplněno jen 9 z 18 pozic AD;

40.   bere na vědomí informaci z výroční zprávy agentury za rok 2006, že agentura získala plnou finanční nezávislost až k 1. říjnu 2006 a že před tímto datem byly všechny výdaje spojené s administrativou schvalovány generálním ředitelstvím Komise pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost v Bruselu;

41.   vyzývá agenturu, aby zlepšila správu svých finančních prostředků, zejména pokud jde o zvyšování rozpočtu na rozpočtové roky 2007 a 2008.

(1) Úř. věst. C 261, 31.10.2007, s. 7.
(2) Úř. věst. C 309, 19.12.2007, s. 29.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s.1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 30).
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Veškerá usnesení týkající se agentur byla zveřejněna v Úř. věst. L 196, 27.7.2005.
(7) Úř. věst. C 273, 15.11.2007, s. 1.
(8) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(9) Zdroj: Zpráva o ověření roční účetní závěrky Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi úřadu (Úř. věst. C 309, 19.12.2007, s. 141).
(10) Zdroj: Zpráva o ověření roční účetní závěrky Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi úřadu (Úř. věst. C 309, 19.12.2007, s. 135).

Poslední aktualizace: 25. listopad 2008Právní upozornění