Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2214(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0126/2008

Esitatud tekstid :

A6-0126/2008

Arutelud :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Hääletused :

PV 22/04/2008 - 5.34
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0158

Vastuvõetud tekstid
WORD 82k
Teisipäev, 22. aprill 2008 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
P6_TA(2008)0158A6-0126/2008
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2008. aasta otsus Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) 2006. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid(1) ;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(2) ;

–   võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta soovitust (5843/2008 – C6-0084/2008);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3) , eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta(4) , eriti selle artiklit 30;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(5) , eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A6-0126/2008),

1.   annab heakskiidu Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2006. eelarveaasta eelarve täitmisel;

2.   esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 261, 31.10.2007, lk 7.
(2) ELT C 309, 19.12.2007, lk 29.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk. 9).
(4) ELT L 349, 25.11.2004, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 863/2007 (ELT L 199, 31.7.2007, lk 30).
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


2.Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2008. aasta otsus Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2006. eelarveaasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) 2006. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid(1) ;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(2) ;

–   võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta soovitust (5843/2008 – C6-0084/2008);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3) , eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta(4) , eriti selle artiklit 30;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(5) eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A6-0126/2008),

1.   märgib, et Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri lõplik raamatupidamise aastaaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.   kiidab heaks Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2006. eelarveaasta raamatupidamiskontode sulgemise;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 261, 31.10.2007, lk 7.
(2) ELT C 309, 19.12.2007, lk 29.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk. 9).
(4) ELT L 349, 25.11.2004, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 863/2007 (ELT L 199, 31.7.2007, lk 30).
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


3.Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2008. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) 2006. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid(1) ;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(2) ;

–   võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta soovitust (5843/2008 – C6-0084/2008);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3) , eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta(4) , eriti selle artiklit 30;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(5) , eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A6-0126/2008),

A.   arvestades, et kontrollikoja avalduse kohaselt sai ta piisava kinnituse selle kohta, et 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

B.   arvestades, et 2006. aasta oli ametile esimene finantsalaselt autonoomsena tegutsemise aasta,

Üldised punktid, mis puudutavad ELi ametite horisontaalseid küsimusi ja on seega olulised ka iga üksiku ameti eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse seisukohalt

1.   märgib, et kontrollikoja poolt auditeeritud 24 ameti ja muu allasutuse eelarvete kogumaht oli 2006. aastal 1 080,5 miljonit eurot (suurima eelarvega oli Euroopa Ülesehitusamet: 271 miljonit eurot; ning väikseima eelarvega Euroopa Politseikolledž (CEPOL): 5 miljonit eurot);

2.   rõhutab, et ELi välisasutused, mille suhtes kohaldatakse auditeerimist ja eelarve täitmisele kinnituse andmise menetlust, hõlmavad lisaks traditsioonilistele reguleerivatele asutustele ka eriprogrammide rakendamiseks asutatud rakendusameteid ning lähemas tulevikus avaliku ja erasektori partnerlusena asutatud ühisettevõtteid (tehnoloogiaalased ühisalgatused);

3.   märgib seoses Euroopa Parlamendiga, et nende ametite arv, mille suhtes kohaldatakse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust, on olnud järgmine: 2000. eelarveaastal: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 reguleerivat asutust ja 2 rakendusametit (välja arvatud 2 ametit, mida auditeeris küll kontrollikoda, kuid mille suhtes kohaldati sisemist eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust);

4.   järeldab sellest, et auditeerimise ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus on muutunud kohmakaks ning ebaproportsionaalseks, võrreldes ametite ja muude allasutuste eelarvete suhtelise mahuga; teeb pädevale parlamendikomisjonile ülesandeks teostada ametite ja muude allasutuste eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse laiaulatuslik läbivaatamine, et töötada välja lihtsam ja ratsionaalsem lähenemisviis, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu, mis kõik vajavad järgnevatel aastatel eraldiseisvat eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportit;

Põhimõttelised kaalutlused

5.   nõuab, et komisjon selgitaks enne uue ameti asutamist või olemasoleva ameti ümberkorraldamist arusaadavalt järgmisi elemente: ameti liik, ameti eesmärk, ametisisene juhtimisstruktuur, tooted, teenused, peamised menetlused, sihtrühm, ameti kliendid ja sidusrühmad, ametlikud suhted väliste osalejatega, eelarvealane vastutus, finantsplaneerimine ning personalipoliitika;

6.   nõuab, et kõikide ametitega sõlmitaks iga-aastased tegevustulemuste kokkulepped, mille koostavad amet ja vastutav peadirektoraat ning mis peaksid hõlmama peamisi eesmärke järgnevaks aastaks, finantsraamistikku ja tegevustulemuste mõõtmise selgeid näitajaid;

7.  7 nõuab, et kontrollikoda või muu sõltumatu audiitor auditeeriks ametite tegevustulemusi regulaarselt (ja sihtotstarbeliselt); on seisukohal, et see ei peaks hõlmama mitte ainult finantsjuhtimise traditsioonilisi elemente ning avaliku sektori rahaliste vahendite nõuetekohast kasutamist, vaid ka haldamise tõhusust ja mõjusust ning ameti finantsjuhtimise hindamist;

8.   on seisukohal, et ametite puhul, mis pidevalt oma eelarvelisi vajadusi üle hindavad, tuleks vabade ametikohtade alusel teha tehnilisi vähendamisi; arvab, et pikema aja jooksul vähendab see ametite sihtotstarbelisi tulusid ja seega ka halduskulusid;

9.   märgib, et on tõsine probleem, et mitmeid ameteid on kritiseeritud seoses riigihangete eeskirjadest, finantsmäärusest, personalieeskirjadest jne kõrvalekaldumisega; peab selle peamiseks põhjuseks asjaolu, et suurem osa eeskirju ja finantsmäärus on koostatud suuremate institutsioonide jaoks ning enamikul väikestest ametitest puudub nendes õigusaktides sätestatud nõuetega toimetulemiseks vajalik kriitiline mass; seetõttu palub komisjonil otsida kiiret lahendust tõhususe suurendamiseks, ühendades erinevate ametite haldusülesanded, et saavutada kõnealune kriitiline mass (võttes arvesse ka vajalikke muudatusi ametite tegevust ja eelarvealast sõltumatust sätestavates põhimäärustes) või koostada kiiresti ametite jaoks erieeskirjad (eelkõige rakenduseeskirjad), mis võimaldavad neil nõudeid täielikult täita;

10.   nõuab, et komisjon võtaks esialgse eelarveprojekti koostamisel arvesse üksikute ametite eelarve täitmise tulemusi eelnevatel aastatel, eelkõige aastal n-1, ning muudaks vastavalt iga ameti taotletud eelarvet; palub pädeval parlamendikomisjonil kõnealustest muudatustest kinni pidada ja juhul, kui komisjon seda ei tee, vähendada ise eelarvet realistliku tasemeni, mis vastaks kõnealuse ameti vastuvõtu- ja rakendussuutlikkusele;

11.   tuletab meelde oma otsust 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, kus Euroopa Parlament palus komisjonil esitada iga viie aasta järel uuringu iga olemasoleva ameti lisaväärtuse kohta; palub kõikidel asjaomastel institutsioonidel mõne ameti lisaväärtusele negatiivse hinnangu andmise korral võtta vajalikke meetmeid, sõnastades selle ameti volitused ümber või sulgedes ameti; märgib, et 2007. aastal ei ole komisjon teostanud ühtegi hindamist; toonitab, et enne 2007. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta otsuse tegemist peaks komisjon esitama vähemalt viis sellist hinnangut, alustades kõige vanematest ametitest;

12.   on seisukohal, et kontrollikoja soovitusi tuleks viivitamata rakendada ja ametitele makstavate toetuste määr tuleks viia kooskõlla nende tegelike rahavajadustega; on lisaks seisukohal, et üldise finantsmääruse muudatused tuleks lülitada ametite raamfinantsmäärusse ning nende erinevatesse konkreetsetesse finantseeskirjadesse;

Andmete esitamine

13.   märgib, et ametites puudub ühtne lähenemine seoses käsitletaval eelarveaastal toimunud tegevuse, raamatupidamise aastaaruande ning eelarve- ja finantsjuhtimise alaste aruannete kohta teabe avaldamisega ning seoses küsimusega, kas kinnitava deklaratsiooni peaks tegema ameti direktor; märgib, et mitte kõik ametid ei erista selgelt (a) üldsusele ameti tegevuse tutvustamist ning (b) eelarve- ja finantsjuhtimise alast tehnilist aruandlust;

14.   märgib, et kuigi komisjoni kehtivad eeskirjad tegevusaruannete ettevalmistamiseks ei nõua ametilt selgesõnaliselt kinnitava deklaratsiooni tegemist, on paljud direktorid seda siiski 2006. aasta kohta teinud, mis ühel juhul sisaldab olulist reservatsiooni;

15.   tuletab meelde oma 12. aprilli 2005. aasta resolutsiooni(6) , milles kutsuti asutuste direktoreid alates sellest hetkest lisama oma iga-aastasele tegevusaruandele, mis esitatakse koos finants- ja juhtimisteabega, oma tegevuse seaduslikkust ja korrektsust kinnitavat deklaratsiooni, mis on sarnane komisjoni peadirektorite poolt allkirjastatavatele deklaratsioonidele;

16.   palub komisjonil muuta vastavalt ametitele suunatud kehtivaid juhiseid;

17.   lisaks soovitab komisjonil teha ametitega koostööd kõikidele ametitele ning muudele allasutustele kohaldatava ühtlustatud mudeli väljatöötamisel, kus oleks selgelt eristatud:

   - aastaaruanne, mis on suunatud laiale lugejaskonnale ning tutvustab ameti tegevust, tööülesandeid ja saavutusi;
   - finantsaruanded ning eelarve täitmise aruanne;
   - tegevusaruanne vastavalt komisjoni peadirektorite tegevusaruannetele;
   - ameti direktori allkirjastatud kinnitav deklaratsioon koos reservatsioonide või tähelepanekutega, millele ta peab vajalikuks eelarve täitmist kinnitava asutuse tähelepanu juhtida;

Kontrollikoja üldised leiud

18.   võtab teadmiseks kontrollikoja leiu (aastaaruande punkt 10.29(7) ), mille kohaselt ühenduse eelarvest komisjoni poolt väljamakstavad toetused ei põhine piisavalt põhjendatud prognoosidel ametite rahavajaduse kohta ning et selle ja ülekannete suuruse tulemusel on ametite käsutuses märkimisväärsed rahavarud; võtab lisaks teadmiseks kontrollikoja soovituse, et ametitele makstavate toetuste määr peaks olema kooskõlas ametite tegelike rahavajadustega;

19.   märgib, et 2006. aasta lõpus ei olnud 14 ametit ikka veel raamatupidamissüsteemi ABAC kasutusele võtnud (aastaaruande punkti 10.31 allmärkus);

20.   võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse (aastaaruande punkt 1.25) kogunenud väljavõtmata puhkuste kulude kohta, mida on mõned ametid arvesse võtnud; rõhutab, et kontrollikoda on 2006. eelarveaasta osas teinud reservatsioonidega kinnitava avalduse kolme ameti suhtes, milleks on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus, Euroopa Politseikolledž ja Euroopa Raudteeagentuur (2005. eelarveaasta osas oli need Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus, Euroopa Toiduohutusamet ja Euroopa Ülesehitusamet);

Siseaudit

21.   tuletab meelde, et vastavalt finantsmääruse artikli 185 lõikele 3 on komisjoni siseaudiitor ka ELi eelarvest toetusi saavate reguleerivate asutuste siseaudiitor; rõhutab, et siseaudiitor annab aru vastava ameti haldusnõukogule ja direktorile;

22.   juhib tähelepanu siseaudiitori 2006. aasta tegevusaruandesse lisatud reservatsioonile:"

Komisjoni siseaudiitor ei ole personali vähesuse tõttu suuteline nõuetekohaselt täitma talle finantsmääruse artiklis 185 pandud ühenduse asutuste siseaudiitori ülesandeid.

"

23.   võtab siiski teadmiseks 2006. aasta tegevusaruandes toodud siseaudiitori märkuse, et alates 2007. aastast, mil komisjon eraldab siseauditi talitusele vahendeid täiendava personali otstarbel, teostatakse kõikide tegutsevate reguleerivate asutuste puhul iga-aastast siseauditeerimist;

24.   märgib finantsmääruse artikli 185 alusel siseauditi talituse poolt auditeeritavate reguleerivate asutuste, rakendusametite ja ühisettevõtete üha suurenevat arvu; palub komisjonil teavitada pädevat parlamendikomisjoni sellest, kas siseauditi talituse käsutuses olevate töötajate arv on piisav järgnevatel aastatel kõikide nende ametite iga-aastaseks auditeerimiseks;

25.   märgib, et määruse (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 artikli 72 lõike 5 kohaselt saadab ühenduse asutus igal aastal eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale asutusele ja komisjonile direktori aruande, mis sisaldab kokkuvõtet siseaudiitori teostatud siseauditite arvu ja liigi, antud soovituste ja nende alusel võetud meetmete kohta; palub ametitel anda teavet selle kohta, kas vastav aruanne on edastatud, ja kui on, siis kuidas;

26.   võtab seoses siseauditi suutlikkusega ning pidades eeskätt silmas väiksemaid ameteid, teadmiseks siseaudiitori poolt pädeva parlamendikomisjoni ees 14. septembril 2006 tehtud ettepaneku, et väiksematel ametitel tuleks lubada osta siseaudititeenuseid erasektorist;

Ametite hindamine

27.   tuletab meelde Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldust(8) , mille üle peeti läbirääkimisi enne 13. juuli 2007. aasta majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu eelarveküsimusi käsitlevat istungit peetud lepituskoosolekul, milles nõuti (i) nende ametite nimekirja, mida komisjon kavatseb hinnata, ja (ii) nende ametite nimekirja, mida on juba hinnatud, ning kokkuvõtet peamistest leidudest;

Distsiplinaarmenetlus

28.   märgib, et oma suuruse tõttu on üksikutel ametitel raskusi ajutiste ning vastaval palgaastmel olevatest töötajatest koosnevate distsiplinaarnõukogude loomisega ning et komisjoni juurdlus- ja distsiplinaarametil puudub ametite osas pädevus; kutsub ameteid üles arutama ametitevahelise distsiplinaarnõukogu loomist;

Institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu

29.   tuletab meelde komisjoni esitatud institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu Euroopa Liidu reguleerivate asutuste ühtse raamistiku loomiseks (KOM(2005)0059), mille eesmärk on horisontaalse raamistiku loomine Euroopa reguleerivate asutuste loomiseks, struktuuriks, toimimiseks, hindamiseks ja kontrollimiseks; märgib, et eelnõu kujutab endast kasulikku algatust ametite loomise ja toimimise ratsionaliseerimiseks; võtab teadmiseks komisjoni 2006. aasta haldustegevuse koondaruande (KOM(2007)0274) punktis 3.1 esitatud avalduse, et kuigi läbirääkimised pärast eelnõu avaldamist takerdusid, alustati nõukogus 2006. aasta lõpus uuesti sisulisi arutelusid; kahetseb, et kokkuleppe vastuvõtmiseks ei ole olnud võimalik teha täiendavaid edusamme;

30.   tervitab seetõttu komisjoni võetud kohustust esitada 2008. aasta jooksul teatis reguleerivate asutuste tuleviku kohta;

Isemajandavad ametid

31.   tuletab meelde, et kahe isemajandava ameti puhul annab heakskiidu direktori tegevusele eelarve täitmisel haldusnõukogu; märgib, et mõlemal on eelnevatest aastatest üle kantud suur akumuleeritud lõivutulu ülejääk:

   Siseturu Ühtlustamise Amet – raha ja raha ekvivalendid: 281 miljonit eurot(9) ;
   Ühenduse Sordiamet – raha ja raha ekvivalendid: 18 miljonit eurot(10) ;

Spetsiifilised punktid

32.   võtab teadmiseks kontrollikoja 2006. aasta aruandes esitatud tähelepaneku seoses asjaoluga, et 2006. eelarveaastal oli kulukohustuste määr 85 %; ülekannete määr oli üldiselt üle 70 % ja tegevuskulude puhul peaaegu 85 %; assigneeringute ülekanded peatükkide või jaotiste vahel ületasid aasta jooksul finantsmääruses lubatud 10 % ülemmäära; seega ei järgitud rangelt eelarve sihtotstarbelisuse põhimõtet;

33.   märgib veel, et juriidilised kohustused võeti vastupidiselt agentuuri finantsmäärusele enne eelarvelisi kohustusi ning personali värbamiskriteeriumid ja -menetlused ei olnud kooskõlas personalieeskirjade üldsätetega;

34.   nõustab agentuuri vastusega, et 2007. aastasse tehtud ülekannete määr johtub agentuuri töö algusperioodi loomulikest raskustest ja põhjusest, et olulised rahastamisallikad muutusid kasutatavaks alles 2006. aasta lõpus; agentuuri tegevuse algusperioodi puudulike ressursside ja võimalikes töötajates huvi tekitamise raskuse tõttu ei saanud agentuur enamiku 2006. aastal alustatud värbamismenetluste suhtes täielikult rakendada tavalist töölevõtmise korda;

35.   peab kahetsusväärseks asjaolu, et agentuur pidi rakendama töölevõtmise korda, mis ei olnud täielikus kooskõlas personalieeskirjade rakendamise üldsätetega, et muuta agentuur võimalikele töötajatele atraktiivseks ja käivitada agentuuri tegevus nii kiiresti kui võimalik;

36.   kutsub agentuuri ja komisjoni parandama agentuuri eelarveliste ja personaliga seotud vajaduste planeerimist tulevikus;

37.   märgib agentuuri raamatupidamisaruande (bilansiaruande) põhjal, et 31. detsembril 2006. aastal oli agentuuril 14,3 miljonit eurot rahalisi vahendeid (ühenduse toetused 15,2 miljonit eurot ja aastaeelarve 19,2 miljonit eurot);

38.   meenutab, et kui esimesel tegevusaastal oli agentuuri eelarve 6,2 miljonit eurot, siis 2006. aastal muutsid eelarvepädevad institutsioonid eelarvet kaks korda, tõstes seda 12,3 miljonilt eurolt 19,2 miljonile eurole; võtab teadmiseks aastaaruandes esitatud avalduse, et agentuurile 2006. aasta oktoobris eraldatud täiendavate rahaliste vahendite hilinenud kättesaamine tekitas agentuurile vastuvõtusuutlikkuse ületamisest tingitud kulutamisprobleeme;

39.   märgib raamatupidamisaruande põhjal veel, et 31. detsembril 2006. aastal oli täidetud vaid 9 AD ametikohta 18st;

40.   võtab arvesse agentuuri 2006. aasta aruandes esitatud avalduse, et agentuurile anti täielik finantsalane autonoomia alles 1. oktoobril 2006 ja enne seda kinnitas kõik haldusasjadega seotud kulud komisjoni õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraat Brüsselis;

41.   palub agentuuril parandada finantsjuhtimist, eelkõige seoses agentuuri eelarve suurendamisega 2007. ja 2008. eelarveaastal.

(1) ELT C 261, 31.10.2007, lk 7.
(2) ELT C 309, 19.12.2007, lk 29.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk. 9).
(4) ELT L 349, 25.11.2004, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 863/2007 (ELT L 199, 31.7.2007, lk 30).
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) Kõik ametitega seotud resolutsioonid on avaldatud ELT L 196, 27.7.2005.
(7) ELT C 273, 15.11.2007, lk 1.
(8) Nõukogu dokument DS 605/1/07 Rev1.
(9) Allikas: aruanne Siseturu Ühtlustamise Ameti 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega (ELT C 309, 19.12.2007, lk 141).
(10) Allikas: aruanne Ühenduse Sordiameti 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega (ELT C 309, 19.12.2007, lk 135).

Viimane päevakajastamine: 25. november 2008Õigusalane teave