Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2214(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0126/2008

Ingivna texter :

A6-0126/2008

Debatter :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Omröstningar :

PV 22/04/2008 - 5.34
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0158

Antagna texter
WORD 69k
Tisdagen den 22 april 2008 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2006: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser
P6_TA(2008)0158A6-0126/2008
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 22 april 2008 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser för budgetåret 2006 (C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser för budgetåret 2006(1) ,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser för budgetåret 2006, samt byråns svar(2) ,

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3) , särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser(4) , särskilt artikel 30,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5) , särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0126/2008).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2006.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 261, 31.10.2007, s. 7.
(2) EUT C 309, 19.12.2007, s. 29.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) EUT L 349, 25.11.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007 (EUT L 199, 31.7.2007, s. 30).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Europaparlamentets beslut av den 22 april 2008 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser för budgetåret 2006 (C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser för budgetåret 2006(1) ,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser för budgetåret 2006, samt byråns svar(2) ,

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3) , särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser(4) , särskilt artikel 30,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5) , särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0126/2008).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna är den som bifogats revisionsrättens årsrapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser för budgetåret 2006.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 261, 31.10.2007, s. 7.
(2) EUT C 309, 19.12.2007, s. 29.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) EUT L 349, 25.11.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007 (EUT L 199, 31.7.2007, s. 30).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Europaparlmentets resolution av den 22 april 2008 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser för budgetåret 2006 (C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser för budgetåret 2006(1) ,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser för budgetåret 2006, samt byråns svar(2) ,

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3) , särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser(4) , särskilt artikel 30,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5) , särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0126/2008), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2006 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  År 2006 var byråns första år som finansiellt självbestämmande.

Allmänna punkter som rör övergripande frågor för de decentraliserade EU-organen och som därmed också är av betydelse för varje enskilt organs ansvarsfrihetsförfarande

1.  Europaparlamentet noterar att totalbudgeten för de 24 byråer och satellitorgan som revisionsrätten granskat uppgick till 1 080,5 miljoner EUR 2006 (där den största är Europeiska byrån för återuppbyggnad med 271 miljoner EUR och den minsta är Europeiska polisakademien (Cepol) med 5 miljoner EUR).

2.  Europaparlamentet påpekar att de externa EU-organ som nu är föremål för revision och ansvarsfrihet inte bara omfattar traditionella tillsynsmyndigheter utan också genomförandeorgan som inrättats för att genomföra enskilda program och inom en snar framtid även kommer att omfatta gemensamma företag som inrättats som offentlig-privata partnerskap (gemensamma teknikinitiativ).

3.  Europaparlamentet noterar att antalet organ som är föremål för ansvarsfrihetsförfarandet från parlamentets sida har utvecklats enligt följande: Budgetåret 2000: 8, 2001: 10, 2002: 11, 2003: 14, 2004: 14, 2005: 16, 2006: 20 tillsynsmyndigheter och 2 genomförandeorgan (förutom 2 organ som visserligen granskas av revisionsrätten men som blir föremål för ett internt ansvarsfrihetsförfarande).

4.  Europaparlamentet drar därför slutsatsen att revisions- och ansvarsfrihetsförfarandet blivit ohanterligt och oproportionerligt med tanke på byråernas eller satellitorganens budget. Det ansvariga utskottet uppmanas att genomföra en omfattande översyn av ansvarsfrihetsförfarandet för de decentraliserade organen i syfte att utforma en enklare och rationellare metod, med tanke på det ständigt större antalet organ som vart och ett kommer att kräva ett separat ansvarsfrihetsbetänkande under kommande år.

Principiella överväganden

5.  Europaparlamentet begär att kommissionen ska ge tydliga förklaringar för följande faktorer innan ett nytt organ inrättas eller ett befintligt organ reformeras: typ av organ, organets mål, interna styrstrukturer, produkter, tjänster, huvudsakliga förfaranden, målgrupp, kunder och intressenter, formella relationer med externa aktörer, budgetansvar, ekonomisk planering och personal- och rekryteringspolitik.

6.  Europaparlamentet begär att varje organ ska styras av ett årligt prestationsavtal som formuleras av organet och det ansvariga generaldirektoratet och som ska innehålla de huvudsakliga målsättningarna för det kommande året med en finansieringsram och klara indikatorer för att mäta prestationerna.

7.  Europaparlamentet begär att organens prestationer ska granskas regelbundet (och på ad hoc-basis) av revisionsrätten eller någon annan oberoende revisor. Detta bör inte begränsas till traditionella delar som ekonomisk förvaltning och korrekt användning av offentliga medel utan bör också omfatta administrativ effektivitet och ändamålsenlighet och bör inkludera en värdering av den ekonomiska förvaltningen för vart och ett av organen.

8.  För de organ som kontinuerligt överskattar sina respektive budgetbehov anser Europaparlamentet att en schablonminskning bör göras på grundval av antalet lediga tjänster. Detta skulle på lång sikt leda till mindre öronmärkta inkomster för organen och därmed också till lägre administrativa kostnader.

9.  Europaparlamentet konstaterar att det är ett allvarligt problem att ett antal organ kritiseras för att bland annat inte följa regler om offentlig upphandling, budgetförordningen och tjänsteföreskrifterna. Den främsta orsaken till detta är att de flesta regelverk och budgetförordningen är utformade för större institutioner. De flesta av de små organen har inte den kritiska massan för att kunna hantera dessa regelkrav. Kommissionen uppmanas därför att hitta en snabb lösning för att öka effektiviteten genom att sammanföra de administrativa funktionerna för flera organ så att denna kritiska massa kan uppnås (med beaktande av de nödvändiga ändringarna av de grundförordningar som styr organen och deras budgetmässiga oberoende) eller att omgående utarbeta särskilda regler för organen (i synnerhet genomförandebestämmelser) som gör att de kan uppfylla reglerna helt och hållet.

10.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen vid utarbetandet av det preliminära budgetförslaget beaktar resultatet av de enskilda organens budgetgenomförande under tidigare år, särskilt år n-1, och justerar den budget som organet i fråga begär utifrån detta. Det ansvariga utskottet uppmanas att respektera denna justering, eller om kommissionen inte gjort någon sådan, att självt justera budgeten i fråga till en realistisk nivå som motsvarar det berörda organets absorberings- och genomförandeförmåga.

11.  Europaparlamentet påminner om sitt beslut om ansvarsfrihet för budgetåret 2005 där kommissionen uppmanades att vart femte år genomföra en studie av det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla berörda institutioner uppmanas, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, att omformulera mandatet för detta organ eller att lägga ned det. Parlamentet konstaterar att kommissionen inte gjort någon enda utvärdering 2007. Parlamentet begär att kommissionen ska lägga fram åtminstone fem sådana utvärderingar före beslutet om ansvarsfrihet för budgetåret 2007, och då börja med de äldsta organen.

12.  Europaparlamentet anser att revisionsrättens rekommendationer bör genomföras utan dröjsmål och att de bidrag som betalas till organen ska anpassas till deras faktiska penningbehov. Ändringarna till den allmänna budgetförordningen bör tas med i organens rambudgetförordning och i deras olika specifika finansiella regler.

Framläggande av redovisningsuppgifter

13.  Europaparlamentet noterar att det inte finns någon enhetlighet i sättet på vilket organen presenterar sin verksamhet under budgetåret, sina räkenskaper och rapporter om budget- och ekonomiförvaltningen eller i frågan huruvida en revisionsförklaring ska avges av organets direktör. Alla organ gör inte en klar åtskillnad mellan a) att presentera sitt arbete för allmänheten och b) att rapportera rent tekniskt om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen.

14.  Europaparlamentet noterar att kommissionens gällande instruktioner för verksamhetsrapporter inte uttryckligen kräver att organet ska utarbeta en revisionsförklaring, men många direktörer har ändå gjort det för 2006, och i ett fall med en mycket viktig reservation.

15.  Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 12 april 2005(6) där organens direktörer uppmanas att hädanefter låta deras verksamhetsrapporter, som läggs fram tillsammans med ekonomiska och administrativa uppgifter, åtföljas av en revisionsförklaring om transaktionernas laglighet och korrekthet, liknande de förklaringar som undertecknas av kommissionens generaldirektörer.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sina gällande instruktioner till organen i enlighet härmed.

17.  Europaparlamentet föreslår dessutom att kommissionen ska arbeta med organen för att skapa en harmoniserad modell som gäller för alla byråer och satellitorgan och där det görs en tydlig åtskillnad mellan

   en årsrapport, som riktas till en allmän läsekrets, om organets verksamhet, arbete och resultat,
   en ekonomisk årsredovisning och en rapport om genomförandet av budgeten,
   en verksamhetsrapport liknande den som kommissionens generaldirektörer lämnar,
   en revisionsförklaring som undertecknats av organets direktör, med reservationer och iakttagelser som denne anser att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten lämpligen bör uppmärksamma.

Allmänna iakttagelser från revisionsrätten

18.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelser (punkt 10.29 i årsrapporten(7) ) att kommissionens utbetalningar av bidrag från gemenskapsbudgeten inte bygger på tillräckligt motiverade uppskattningar av byråernas behov av likvida medel. Detta i kombination med storleken på överföringarna gör att de har en ansenlig kassabalans. Revisionsrätten rekommenderar att storleken på de bidrag som betalas till byråerna överensstämmer med deras faktiska behov av likvida medel.

19.  Europaparlamentet noterar att i slutet av 2006 hade 14 byråer ännu inte infört redovisningssystemet ABAC (fotnot till punkt 10.31 i årsrapporten).

20.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens anmärkning (punkt 1.25 i årsrapporten) om att vissa byråer har redovisat upplupna kostnader för outtagen semester. Revisionsrätten har infört reservationer i sina revisionsförklaringar för dessa tre organ (Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, Europeiska polisakademien och Europeiska järnvägsbyrån) för budgetåret 2006 (2005 var det Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Europeiska byrån för återuppbyggnad).

Internrevision

21.  Europaparlamentet påminner om att kommissionens internrevisor enligt artikel 185.3 i budgetförordningen också är internrevisor för de tillsynsmyndigheter som beviljas anslag från EU-budgeten. Internrevisorn rapporterar till varje organs styrelse och direktör.

22.  Europaparlamentet uppmärksammar följande reservation i internrevisors verksamhetsrapport för 2006:"

På grund av personalbrist är kommissionens interrevisor inte i stånd att ordentligt uppfylla den funktion som internrevisor för gemenskapens decentraliserade organ som denne ges i artikel 185 i budgetförordningen.

"

23.  Europaparlamentet noterar dock internrevisorns anmärkning i dennes verksamhetsrapport för 2006 att från och med 2007 har internrevisionsenheten fått extra personalresurser från kommissionen och alla tillsynsmyndigheter kommer att bli föremål för internrevision på årlig basis.

24.  Europaparlamentet noterar det allt större antalet tillsynsmyndigheter, genomförandeorgan och gemensamma företag som måste granskas av internrevisionsenheten enligt artikel 185 i budgetförordningen. Kommissionen uppmanas att informera parlamentets ansvariga utskott om huruvida personalresurserna som står till internrevisionsenhetens förfogande är tillräckliga för att genomföra en årlig revision av alla sådana organ under de kommande åren.

25.  Europaparlamentet noterar att direktören vid varje gemenskapsorgan enligt artikel 72.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 årligen ska ställa samman uppgifter om antal och typ av internrevisioner som genomförts av internrevisorn, inklusive uppgift om vilka rekommendationer som utfärdats och hur dessa följts upp, och överlämna sammanställningen till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet samt till kommissionen. Organen uppmanas att ange huruvida detta har gjorts, och i så fall hur.

26.  När det gäller den interna revisionskapaciteten, särskilt i förhållande till mindre organ, noterar Europaparlamentet det förslag som internrevisorn gjorde inför parlamentets ansvariga utskott den 14 september 2006 om att mindre organ ska tillåtas att köpa in interrevisionstjänster från den privata sektorn.

Utvärdering av organ

27.  Europaparlamentet påminner om det gemensamma uttalandet från parlamentet, rådet och kommissionen(8) som förhandlades fram vid medlingen inför Ekofinrådets budgetmöte den 13 juli 2007 där man efterlyser i) en förteckning på organ som kommissionen avser att utvärdera och ii) en förteckning på de organ som redan utvärderats, tillsammans med en sammanfattning av resultaten.

Disciplinära förfaranden

28.  Europaparlamentet noterar att enskilda byråer på grund av sin storlek har svårt att inrätta tillfälliga disciplinära nämnder sammansatta av personer på lämpliga lönegrader och att kommissionens utrednings- och disciplinbyrå (IDOC) inte har befogenhet för organen. Organen uppmanas att överväga att inrätta en gemensam disciplinnämnd för organen.

Förslag till interinstitutionellt avtal

29.  Europaparlamentet påminner om kommissionens förslag till interinstitutionellt avtal om rambestämmelser för EU:s tillsynsmyndigheter (KOM(2005)0059), som syftade till att inrätta rambestämmelser för europeiska tillsynsmyndigheters inrättande, uppbyggnad, arbetssätt, utvärdering och kontroll. Förslaget är ett initiativ som bidrar till ansträngningarna att rationalisera inrättandet av och verksamheten vid dessa organ. I den sammanfattande rapporten om kommissionens förvaltning 2006 (punkt 3.1, KOM(2007)0274) sägs att förhandlingarna sedermera avbröts, men att diskussioner om innehållet återupptogs i rådet i slutet av 2006. Parlamentet beklagar att det inte varit möjligt att göra ytterligare framsteg mot ett antagande.

30.  Europaparlamentet välkomnar därför kommissionens åtagande att lägga fram ett meddelande om framtiden för EU:s tillsynsmyndigheter under loppet av 2008.

Självfinansierade organ

31.  Europaparlamentet påminner att för de två självfinansierade organen beviljas ansvarsfrihet till styrelseordföranden. Båda organen har ackumulerat ett betydande överskott från avgiftsintäkter som överförts från tidigare år:

   Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden har likvida medel på 281 miljoner EUR(9) .
   Gemenskapens växtsortsmyndighet har likvida medel på 18 miljoner EUR(10) .

Specifika punkter

32.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse i rapporten för 2006 att för budgetåret 2006 var andelen åtaganden 85 procent. Andelen överföringar var högre än 70 procent generellt sett och nästan 85 procent när det gällde driftsutgifter. Överföringarna av anslag mellan kapitel eller avdelningar under året översteg det totala tak på 10 procent som anges i budgetförordningen. Budgetprincipen om specificering av anslag följdes sålunda inte strikt.

33.  Europaparlamentet konstaterar att det ingicks rättsliga åtaganden innan åtaganden gjorts i budgeten, vilket strider mot byråns budgetförordning, och att kriterierna och förfarandena för rekrytering av personal inte överensstämde med de allmänna bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna.

34.  Europaparlamentet godtar byråns svar att den stora andelen överföringar till 2007 beror på de svårigheter som är förbundna med byråns startperiod och på det faktum att viktiga finansiella resurser gjordes tillgängliga först mycket sent under 2006. Byrån kunde inte för de flesta rekryteringsförfaranden som lanserades under 2006 till fullo genomföra normala förfaranden beroende på bristande resurser under startperioden och svårigheter att locka möjlig personal.

35.  Europaparlamentet beklagar att byrån, för att locka potentiell personal och för att kunna inleda sin verksamhet så snabbt som möjligt, var tvungen att utnyttja anställningsförfaranden som inte fullt ut överensstämde med de allmänna bestämmelser som gäller för genomförandet av tjänsteföreskrifterna.

36.  Europaparlamentet uppmanar byrån och kommissionen att förbättra planeringen av byråns finansiella behov och personalbehov i fortsättningen.

37.  Europaparlamentet noterar från byråns redovisning (balansräkning) att byrån per den 31 december 2006 hade 14,3 miljoner EUR i likvida medel (i förhållande till ett gemenskapsbidrag på 15,2 miljoner EUR och en årlig budget på 19,2 miljoner EUR).

38.  Europaparlamentet påminner om att byrån under sitt första år hade en budget på 6,2 miljoner EUR och att budgeten för 2006 ändrades två gånger av budgetmyndigheten så att den gick från 12,3 miljoner EUR till 19,2 miljoner EUR. Europaparlamentet noterar uttalandet i årsrapporten om att de ytterligare medel som beviljats byrån i oktober 2006 kom så sent att det ledde till problem med att utnyttja medlen som var större än byrån kunde absorbera.

39.  Europaparlamentet noterar från räkenskaperna att endast 9 av 18 AD-tjänster hade tillsatts den 31 december 2006.

40.  Europaparlamentet noterar uttalandet i byråns årsrapport för 2006 att byrån fick fullt finansiellt självbestämmande först från och med den 1 oktober 2006 och att alla utgifter för administrationen innan dess godkändes av kommissionens generaldirektorat för rättvisa, frihet och säkerhet i Bryssel.

41.  Europaparlamentet uppmanar byrån att förbättra sin ekonomiska förvaltning, särskilt i fråga om de höjda budgetanslagen för budgetåren 2007 och 2008.

(1) EUT C 261, 31.10.2007, s. 7.
(2) EUT C 309, 19.12.2007, s. 29.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) EUT L 349, 25.11.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007 (EUT L 199, 31.7.2007, s. 30).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Samtliga resolutioner avseende de decentraliserade organen offentliggjordes i EUT L 196, 27.7.2005.
(7) EUT C 273, 15.11.2007, s. 1.
(8) Rådsdokument DS 605/1/07 Rev1.
(9) Källa: Rapport om årsredovisningen för Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) för budgetåret 2006 samt kontorets svar (EUT C 309, 19.12.2007, s. 141).
(10) Källa: Rapport om årsredovisningen för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2006 samt myndighetens svar (EUT C 309, 19.12.2007, s. 135).

Senaste uppdatering: 26 februari 2009Rättsligt meddelande