Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0167(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0339/2007

Внесени текстове :

A6-0339/2007

Разисквания :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4
OJ 17/06/2008 - 40

Гласувания :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0293

Приети текстове
WORD 39k
сряда, 18 юни 2008 г. - Страсбург Окончателна версия
Връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни ***I
P6_TA(2008)0293A6-0339/2007
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 юни 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и Съвета относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2005)0391),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 63, параграф 3, буква б) от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0266/2005),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на Комисията по външни работи и Комисията по развитие (A6-0339/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 18 юни 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни
P6_TC1-COD(2005)0167

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2008/.../ЕО.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изявления за протокола от заседанието на Съвета в момента на приемане на акта

1.  Съветът заявява, че прилагането на настоящата директива не следва да се използва само по себе си като основание за приемането на по-малко благоприятни разпоредби по отношение на лицата, спрямо които се прилага.

2.  Комисията заявява, че при прегледа на ШИС ІІ (предвиден съгласно клаузата за преглед в член 24, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1987/2006) ще има възможност да се предложи задължение за регистрирането в ШИС на забрани за влизане, издадени съгласно настоящата директива.

3.  Комисията се ангажира да съдейства на държавите-членки за намирането на възможности за облекчаване на финансовата тежест, произтичаща от прилагането на член 13, параграф 4 (безплатна правна помощ) в държавите-членки в дух на солидарност. .

Комисията подчертава, че по Европейския фонд за връщане (Решение № 575/2007/ЕО) съществуват възможности за съфинансиране на национални действия за насърчаване на прилагането на член 13, параграф 4 (безплатна правна помощ) в държавите-членки:

Действията, свързани с конкретната цел "насърчаване на ефективно и единно прилагане на общи стандарти относно връщането" (член 3, точка в)), могат да включват подкрепа за "подобряване на капацитета на компетентните власти за взимане на целесъобразни решения относно връщането" (член 4, параграф 3, буква а)). Наличието на подходящи правни гаранции, включително принципа за равнопоставеност на страните, увеличава възможността за целесъобразни решения.

  В съответствие с приоритет 4 от стратегическите насоки за Фонда за връщане (Решение 2007/837/ЕО) участието на Общността може да нарасне до 75 % за действия, които осигуряват "справедливо и ефективно прилагане на общи стандарти при връщане" в държавите-членки. Това означава, че мерки във връзка с разпоредбата на член 13, параграф 4 (безплатна правна помощ) могат да бъдат съфинансирани до 75 % по Европейския фонд за връщане.

Комисията насърчава държавите-членки да вземат предвид този факт при определяне на приоритетите за националните си програми и при планиране на действия по приоритет 4 от стратегическите насоки.

4.  Комисията заявява, че в своята оценка по член 19, параграф 2 ще вземе предвид допълнителното въздействие върху правораздаването в държавите-членки.

Последно осъвременяване: 23 декември 2008 г.Правна информация