Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0167(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0339/2007

Předložené texty :

A6-0339/2007

Rozpravy :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4
OJ 17/06/2008 - 40

Hlasování :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0293

Přijaté texty
WORD 72k
Středa 18. června 2008 - Štrasburk Konečné znění
Společné normy a postupy při vrácení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I
P6_TA(2008)0293A6-0339/2007
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. června 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při vrácení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (KOM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0391),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 63 odst. 3 písm. b) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0266/2005),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro rozvoj (A6-0339/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. června 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o společných normách a postupech v členských státech při vrácení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
P6_TC1-COD(2005)0167

(Jelikož bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, odpovídá postoj Parlamentu v prvním čtení konečnému právnímu aktu, směrnice 2008/ .../ES.)  


PŘÍLOHA

Prohlášení do zápisu z jednání Rady v okamžiku přijetí aktu

1.  Rada prohlašuje, že by uplatňování této směrnice nemělo být samo o sobě využíváno jako důvod k tomu , aby bylo ospravedlněno přijímání méně výhodných ustanovení pro osoby, na které se tato směrnice vztahuje.

2.  Komise prohlašuje, že přezkum SIS II (zavedený ustanovením o přezkumu v čl. 24 odst. 5 nařízení (ES) č. 1987/2006) bude příležitostí k navržení povinnosti zadávat do SIS zákazy vstupu vydané podle této směrnice.

3.  Komise se zavazuje, že členským státům pomůže nalézt možná řešení, jak v duchu solidarity snížit jejich finanční zátěž vyplývající z uplatňování čl. 13 odst. 4 (bezplatná právní pomoc).

Komise zdůrazňuje, že Evropský návratový fond (rozhodnutí č. 575/2007/ES) umožňuje spolufinancování vnitrostátních aktivit, které v členských státech podporují uplatňování čl. 13 odst. 4 (bezplatná právní pomoc).

Mezi aktivity související s konkrétním cílem podpořit "účinné a jednotné používání společných norem o návratu" (čl. 3 písm. c)) může patřit podpora "zvyšování schopnosti příslušných orgánů činit co nejrychleji vysoce kvalitní rozhodnutí o navracení" (čl. 4 odst. 3 písm. a)). Náležitá právní ochrana, včetně zásady rovnocenných prostředků, zvyšuje potenciál pro přijímání velmi kvalitních rozhodnutí.

  V souladu s prioritou č. 4 obecných strategických zásad pro Evropský návratový fond (rozhodnutí č. 2007/837/ES) může být příspěvek Společenství v případě aktivit, které v členských státech zaručí "spravedlivé a účinné provádění společných norem pro návrat", zvýšen až na 75 %. Tímto se rozumí, že opatření související s ustanoveními v čl. 13 odst. 4 (bezplatná právní pomoc) mohou být až ze 75 % spolufinancovány z Evropského návratového fondu.

Komise vyzývá členské státy, aby tuto skutečnost zohlednily při určování priorit vnitrostátních programů a při plánování činností v rámci priority č. 4 obecných strategických zásad.

4.  Komise prohlašuje, že ve svém hodnocení podle čl. 19 odst. 2 zváží dodatečný dopad na výkon spravedlnosti v členských státech.

Poslední aktualizace: 23. prosince 2008Právní upozornění