Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0167(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0339/2007

Indgivne tekster :

A6-0339/2007

Forhandlinger :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4
OJ 17/06/2008 - 40

Afstemninger :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0293

Vedtagne tekster
WORD 39k
Onsdag den 18. juni 2008 - Strasbourg Endelig udgave
Tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I
P6_TA(2008)0293A6-0339/2007
Beslutning
 Konsolideret tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (KOM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0391),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 63, stk. 3, litra b), (C6-0266/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget (A6-0339/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. juni 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold
P6_TC1-COD(2005)0167

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2008/.../EF).


BILAG

ERKLÆRINGER TIL RÅDETS PROTOKOL I FORBINDELSE MED TEKSTENS VEDTAGELSE

1.  Rådet erklærer, at gennemførelsen af dette direktiv ikke i sig selv bør anvendes som begrundelse for at indføre mindre gunstige bestemmelser for de personer, det finder anvendelse på.

2.  Kommissionen gør opmærksom på, at revisionen af SIS II (omhandlet i revisionsklausulen i artikel 24, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1987/2006), vil være en anledning til at foreslå, at der bliver pligt til registrering i SIS af indrejseforbud udstedt i medfør af dette direktiv.

3.  Kommissionen forpligter sig til at bistå medlemsstaterne med at finde muligheder for at mildne de økonomiske byrder som følge af gennemførelsen af artikel 13, stk. 4 (vederlagsfri juridisk bistand) i medlemsstaterne i en solidarisk ånd.

Kommissionen understreger, at Den Europæiske Tilbagesendelsesfond (beslutning nr. 575/2007/EF) giver mulighed for at medfinansiere nationale tiltag til fremme af anvendelsen af artikel 13, stk. 4 (vederlagsfri juridisk bistand) i medlemsstaterne:

Foranstaltninger vedrørende det specifikke mål om at "fremme en effektiv og ensartet anvendelse af fælles standarder for tilbagesendelse " (artikel 3, litra c)) kan omfatte støtte til "forbedring af de kompetente myndigheders evne til at træffe afgørelser af høj kvalitet om tilbagesendelse" (artikel 4, stk. 3, litra a)). Tilstedeværelsen af passende retsgarantier, herunder princippet om ligestilling af parterne, styrker mulighederne for at træffe afgørelser af høj kvalitet.

-  I henhold til prioritet 4 i de strategiske retningslinjer for Tilbagesendelsesfonden (beslutning 2007/837/EF), kan Fællesskabet bidrage med op til 75 % til foranstaltninger, der kan sikre "en retfærdig og effektiv gennemførelse af de fælles standarder" for tilbagesendelse i medlemsstaterne. Foranstaltninger vedrørende bestemmelsen i artikel 13, stk. 4 (vederlagsfri juridisk bistand) kan dermed medfinansieres med op til 75 % over Tilbagesendelsesfonden.

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at tage dette forhold i betragtning, når de fastlægger prioriteringerne for deres nationale programmer og planlægger foranstaltninger under prioritet 4 i de strategiske retningslinjer.

4.  Kommissionen erklærer, at den vil inddrage spørgsmålet om ekstra byrder for retsplejen i medlemsstaterne i den vurdering, den foretager i henhold til artikel 19, stk. 2.

Seneste opdatering: 23. december 2008Juridisk meddelelse