Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0167(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0339/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0339/2007

Συζήτηση :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4
OJ 17/06/2008 - 40

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0293

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 79k
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I
P6_TA(2008)0293A6-0339/2007
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0391),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 63, παράγραφος 3, στοιχείο (β) της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0266/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0339/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Ιουνίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2008/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών
P6_TC1-COD(2005)0167

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2008/.../ΕΚ.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δηλώσεις στα πρακτικά του Συμβουλίου κατά τον χρόνο έγκρισης της πράξης

1.  Tο Συμβούλιο δηλώνει ότι η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως λόγος ώστε να δικαιολογείται η έγκριση διατάξεων που να είναι λιγότερο ευνοϊκές για τα άτομα στα οποία εφαρμόζεται.

2.  Η Επιτροπή δηλώνει ότι η επανεξέταση του SIS II (που προβλέπεται σύμφωνα με τη ρήτρα επανεξέτασης του άρθρου 24 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006) θα αποτελέσει μια ευκαιρία ώστε να προταθεί η υποχρέωση να καταχωρίζονται στο SIS οι απαγορεύσεις εισόδου που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

3.  Η Επιτροπή δεσμεύεται, σε ·ένδειξη αλληλεγγύης, να συνδράμει τα κράτη μέλη στην εξεύρεση δυνατοτήτων μείωσης του δημοσιονομικού βάρους που είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 13, παράγραφος 4 (δωρεάν νομική αρωγή) στα κράτη μέλη .

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι υπάρχουν δυνατότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής (απόφαση αριθ. 575/2007/EΚ) για τη χρηματοδότηση εθνικής δράσης για την προώθηση της εφαρμογής του άρθρου 13, παράγραφος 4 (δωρεάν νομική αρωγή) στα κράτη μέλη :

Οι δράσεις σχετικά με τον ειδικό στόχο της "προώθησης της αποτελεσματικής και ενιαίας εφαρμογής των κοινών κανόνων για την επιστροφή" (άρθρο 3 (γ)) μπορούν να περιλαμβάνουν στήριξη για την ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν αποφάσεις υψηλής ποιότητας για την επιστροφή" (άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο a)) . Η ύπαρξη κατάλληλων νομικών διασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ισότητας των όπλων, ενισχύει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων υψηλής ποιότητας.

-  Σύμφωνα με την προτεραιότητα 4 των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για το Ταμείο Επιτροπής (Απόφαση 2007/837/EΚ), η συμβολή της Κοινότητας μπορεί να αυξηθεί έως 75% για δράσεις που διασφαλίζουν μια "δίκαιη και αποτελεσματική εφαρμογή κοινών προτύπων" σχετικά με την επιστροφή στα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα σχετικά με τη διάταξη του άρθρου 13, παράγραφος 4 (δωρεάν νομική αρωγή) μπορεί να συγχρηματοδοτηθούν κατά 75 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής .

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους το γεγονός αυτό κατά την επιλογή των προτεραιοτήτων για τα εθνικά τους προγράμματα και κατά τον προγραμματισμό των δράσεων στο πλαίσιο της προτεραιότητας 4 των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών.

4.  Η Επιτροπή δηλώνει ότι στις αξιολογήσεις της σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 2, θα εξετάσει τις πρόσθετες επιπτώσεις στην απονομή της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Δεκεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου