Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0167(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0339/2007

Esitatud tekstid :

A6-0339/2007

Arutelud :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4
OJ 17/06/2008 - 40

Hääletused :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0293

Vastuvõetud tekstid
WORD 73k
Kolmapäev, 18. juuni 2008 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel ***I
P6_TA(2008)0293A6-0339/2007
Resolutsioon
 Terviktekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 18. juuni 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (KOM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament ,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2005)0391);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 63 lõike 3 punkti b, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0266/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning väliskomisjoni ja arengukomisjoni arvamusi (A6–0339/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. juunil 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel
P6_TC1-COD(2005)0167

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv2008/.../EÜ) lõplikule kujule.)


LISA

Avaldused nõukogu protokolli käesoleva õigusakti vastuvõtmisel

1.   Nõukogu teatab, et käesoleva direktiivi rakendamist ei tohiks kasutada põhjusena, et õigustada ebasoodsamate sätete rakendamiseks isikute suhtes, kelle osas käesolev direktiiv kehtib.

2.  Komisjon teatab, et SIS II läbivaatamisel (mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1987/2006 artikli 24 lõikes 5 sätestatud läbivaatamisklausliga) on võimalik teha ettepanek kehtestada kohustus, et käesoleva direktiivi alusel väljastatud sisenemiskeelud tuleb SISis registreerida.

3.  Komisjon võtab kohustuse aidata liikmesriikidel leida võimalusi, kuidas leevendada solidaarsuse vaimus liikmesriikides finantskohustusi, mis tulenevad artikli 13 lõike 4 rakendamisest (tasuta õigusabi).

Komisjon rõhutab, et Euroopa tagasisaatmisfondi (otsus nr 575/2007/EÜ) raames on olemas võimalused kaasfinantseerida tegevust, millega edendatakse artikli 13 lõike 4 (tasuta õigusabi) rakendamist liikmesriikides:

Tegevus, mis on seotud kindla eesmärgiga "edendada tagasipöördumist käsitlevaid ühiseid standardeid tõhusal ja ühtsel rakendamisel" (artikli 3 punkt c) võib hõlmata tuge "pädevate asutuste suutlikkuse suurendamisele, et nad suudaksid võimalikult kiiresti vastu võtta asjatundlikke tagasipöördumisotsuseid" (artikli 4 lõike 3 punkt a). Asjakohaste õiguslike tagatiste olemasolu, sealhulgas poolte võrdsuse põhimõte, suurendab kvaliteetsete otsuste tegemise võimalust.

-   Kooskõlas tagasisaatmisfondi (otsus nr 2007/837/EÜ) strateegiliste suuniste prioriteediga nr 4, võib ühenduse rahalist panust suurendada kuni 75 protsendini tegevuste osas, mis tagavad ühiste tagasisaatmisstandardite õiglase ja tõhusa rakendamise liikmeriikides. See tähendab, et meetmeid, mis on seotud artikli 13 lõike 4 sätetega (tasuta õigusabi), võib kuni 75 % ulatuses kaasfinantseerida Euroopa tagasisaatmisfondi raames.

Komisjon soovitab liikmesriikidel nimetatud asjaoluga arvestada, kui nad teevad valikuid riiklike kavade prioriteetide osas ja kui nad kavandavad tegevust strateegiliste suuniste prioriteedi 4 raames.

4.   Komisjon teatab, et käsitleb oma artikli 19 lõikest 2 lähtuvas hinnangus täiendavat mõju õigusemõistmisele liikmesriikides.

Viimane päevakajastamine: 23. detsember 2008Õigusalane teave