Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0167(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0339/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0339/2007

Keskustelut :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4
OJ 17/06/2008 - 40

Äänestykset :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0293

Hyväksytyt tekstit
WORD 78k
Keskiviikko 18. kesäkuuta 2008 - Strasbourg Lopullinen painos
Yhteiset vaatimukset ja menettelyt palautettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia ***I
P6_TA(2008)0293A6-0339/2007
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. kesäkuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä palautettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia (KOM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0391),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 63 artiklan 3 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0266/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan sekä kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A6-0339/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18 . kesäkuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi
P6_TC1-COD(2005)0167

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2008/ .../EY.)


LIITE

Neuvoston pöytäkirjan lausumat säädöksen antamishetkellä

1.  Neuvosto toteaa, että tämän direktiivin täytäntöönpanoa ei pitäisi käyttää perusteena sellaisten määräysten antamiselle, jotka ovat epäsuotuisempia henkilöille, joihin sitä sovelletaan.

2.  Komissio toteaa, että SIS II:n tarkistus (joka on tarkoitus toteuttaa asetuksen (EY) N:o 1987/2006 24 artiklan 5 kohdan tarkistuslausekkeen nojalla) tarjoaa mahdollisuuden ehdottaa velvoitetta tallentaa SIS-järjestelmään tämän direktiivin nojalla annetut maahantulokiellot.

3.  Komissio sitoutuu avustamaan jäsenvaltioita mahdollisuuksien löytämiseksi vähentää taloudellista rasitetta, joka aiheutuu 13 artiklan 4 kohdan (ilmainen oikeusapu) täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa yhteisvastuun hengessä.

Komissio korostaa, että Euroopan paluurahastosta (päätös N:o 575/2007/EY) on mahdollista yhteisrahoittaa toimia, joilla edistetään 13 artiklan 4 kohdan (ilmainen oikeusapu) täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa:

Toimiin, jotka liittyvät erityistavoitteeseen "edistää palauttamista koskevien yhteisten vaatimusten tehokasta ja yhtenäistä soveltamista"(3 artiklan c alakohta), voidaan sisällyttää tuki "lisätä toimivaltaisten viranomaisten kykyä tehdä laadukkaita palautuspäätöksiä" (4 artiklan 3 a kohta). Asianmukaiset oikeudelliset suojakeinot, joihin kuuluu tasavertaisuuden periaate, lisää mahdollisuuksia laadukkaille päätöksille.

  Euroopan paluurahastoa koskevien strategisten suuntaviivojen (päätös 2007/837/EY) painopisteen 4 mukaisesti yhteisön rahoitusosuus voidaan nostaa 75 prosenttiin toimissa, joilla varmistetaan palauttamista koskevien yhteisten normien oikeudenmukainen ja tehokas soveltaminen jäsenvaltioissa. Tämä tarkoittaa, että 13 artiklan 4 kohdan (ilmainen oikeusapu) määräyksiin liittyviä toimia voidaan yhteisrahoittaa 75 prosenttiin asti Euroopan paluurahastosta.

Komissio rohkaisee jäsenvaltioita ottamaan tämän huomioon, kun ne valitsevat painopisteitä kansallisiin ohjelmiinsa ja suunnittelevat toimia strategisten suuntaviivojen painopisteen 4 mukaisesti.

4.  Komissio toteaa, että 19 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitetussa arvioinnissa se tarkastelee oikeudenkäyttöön kohdistuvaa lisävaikutusta jäsenvaltioissa.

Päivitetty viimeksi: 23. joulukuuta 2008Oikeudellinen huomautus