Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0167(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0339/2007

Pateikti tekstai :

A6-0339/2007

Debatai :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4
OJ 17/06/2008 - 40

Balsavimas :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0293

Priimti tekstai
WORD 43k
Trečiadienis, 2008 m. birželio 18 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Bendrosios nelegaliai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo normos ir procedūros ***I
P6_TA(2008)0293A6-0339/2007
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas
 Priedas

2008 m. birželio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0391),

–   atsižvelgdamas į EB Sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 63 straipsnio 3 dalies b punktą, pagal kuriuos Komisiją pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0266/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto bei Vystymosi komiteto nuomones (A6-0339/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją vėl kreiptis į Parlamentą, jei ji ketintų keisti pasiūlymą iš esmės arba pakeisti jį kitu tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. birželio 18 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse
P6_TC1-COD(2005)0167

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2008/ .../EB .)


PRIEDAS

Į Tarybos posėdžio protokolą akto priėmimo metu įtrauktas pareiškimas

1.  Taryba teigia, kad šios direktyvos įgyvendinimas neturėtų būti naudojamas kaip priežastis pagrįsti tiems asmenims, kuriems ji taikoma, nepalankesnių nuostatų priėmimą.

2.  Komisija pareiškia, kad SIS II peržiūra (numatyta pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 24 straipsnio 5 dalies peržiūros sąlygą) sudarys galimybę pateikti pasiūlymą dėl prievolės registruoti SIS pagal šią direktyvą išduotus draudimus atvykti.

3.  Komisija įsipareigoja padėti valstybėms narėms surasti galimybių, kaip sumažinti finansinę naštą, susijusią su 13 straipsnio 4 dalies (nemokama teisinė pagalba) solidariu įgyvendinimu valstybėse narėse.

Komisija pabrėžia, kad esama galimybių iš Europos grąžinimo fondo (Sprendimas Nr. 575/2007/EB) bendrai finansuoti nacionalinius veiksmus, kuriais skatinama valstybėse narėse taikyti 13 straipsnio 4 dalį (nemokama teisinė pagalba):

– veiksmai, susiję su konkrečiu tikslu skatinti veiksmingą ir vienodą bendrų grąžinimo standartų taikymą (3 straipsnio c punktas) gali apimti paramą, kuria siekiama stiprinti kompetentingų institucijų gebėjimą kaip galima greičiau priimti kokybiškus sprendimus dėl grąžinimo (4 straipsnio 3 dalies a punktas). Tinkamos teisinės apsaugos priemonės, įskaitant priemonių lygybės principą, sustiprina galimybę priimti kokybiškus sprendimus.

  Atsižvelgiant į Grąžinimo fondo strateginių gairių (Sprendimas Nr. 2007/837/EB) 4 prioritetą Bendrijos įnašas galėtų būti padidintas iki 75 % veiksmams, skirtiems valstybėse narėse "užtikrinti sąžiningą ir veiksmingą bendrų standartų įgyvendinimą grąžinimo srityje". Tai reiškia, kad priemonės, susijusios su 13 straipsnio 4 dalies nuostata (nemokama teisinė pagalba) gali būti kartu finansuojamos iki 75 proc. iš Europos grąžinimo fondo.

Komisija skatina valstybes nares renkantis savo nacionalinių programų prioritetus ir planuojant strateginių gairių 4 prioriteto veiksmus atsižvelgti į šį faktą.

4.  Komisija teigia, kad atlikdama savo vertinimą pagal 19 straipsnio 2 dalį ji atsižvelgs į papildomą poveikį teisėsaugos administracijai valstybėse narėse.

Atnaujinta: 2008 m. gruodžio 23 d.Teisinis pranešimas