Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0167(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0339/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0339/2007

Debates :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4
OJ 17/06/2008 - 40

Balsojumi :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0293

Pieņemtie teksti
WORD 43k
Trešdiena, 2008. gada 18. jūnija - Strasbūra Galīgā redakcija
Kopīgie standarti un procedūras dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu pilsoņu atgriešanos, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi ***I
P6_TA(2008)0293A6-0339/2007
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu pilsoņu atgriešanos, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2005)0391),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 63. panta 3. punkta (b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0266/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Attīstības komitejas atzinumus (A6-0339/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 18. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu pilsoņu atgriešanos, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi
P6_TC1-COD(2005)0167

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2008/ .../EK.)


PIELIKUMS

Paziņojums attiecībā uz Padomes protokolu tiesību akta pieņemšanas laikā

1.  Padome paziņo, ka šīs direktīvas īstenošana pati par sevi nevar tikt izmantota, lai attaisnotu neizdevīgāku noteikumu pieņemšanu attiecībā uz personām, kurām šie noteikumi tiek piemēroti.

2.  Komisija paziņo, ka SIS II pārskatīšana (kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1987/2006 24. panta 5. punkta pārskatīšanas klauzulā) dos iespēju ierosināt pienākumu reģistrēt SIS ieceļošanas aizliegumus, kas izdoti saskaņā ar šo direktīvu.

3.  Komisija, ievērojot solidaritātes principu, apņemas palīdzēt dalībvalstīm atrast iespējas samazināt finansiālo slogu, kas dalībvalstīm rodas īstenojot 13. panta 4. punktu (bezmaksas juridiskā palīdzība).

Komisija uzsver, ka ir paredzētas iespējas saskaņā ar Eiropas Atgriešanās fondu (Lēmums Nr. 575/2007/EK) līdzfinansēt valsts pasākumus, lai dalībvalstīs veicinātu 13. panta 4. punkta piemērošanu (bezmaksas juridiskā palīdzība):

Pasākumi, kas saistīti ar īpašo mērķi "veicināt atgriešanās kopējo standartu efektīvu un vienveidīgu piemērošanu" (3. panta c) punkts), var aptvert arī atbalstu "kompetento iestāžu stiprināšana[i], lai tās varētu iespējami ātri pieņemt augstas kvalitātes lēmumus atgriešanās jomā" (4. panta 3. punkta a) apakšpunkts). Attiecīgu tiesisko garantiju, tostarp struktūrvienību vienlīdzības principa esamība, uzlabo iespējas pieņemt kvalitatīvi augstvērtīgus lēmumus.

  Saskaņā ar 4. prioritāti Atgriešanās fonda stratēģisko pamatnostādnēs (Lēmums 2007/837/EK) Kopienas ieguldījumu var palielināt līdz 75 % attiecībā uz pasākumiem, kas nodrošina atgriešanās "kopīgu attiecīgo standartu taisnīgu un efektīvu īstenošanu" dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka pasākumus, kas saistīti ar 13. panta 4. punkta noteikumu (bezmaksas juridiskā palīdzība), līdz 75 % procentiem var līdzfinansēt no Eiropas Atgriešanās fonda līdzekļiem.

Komisija mudina dalībvalstis ņemt vērā šo faktu, izvēloties prioritātes to valsts programmām, kā arī plānojot pasākumus atbilstīgi stratēģisko pamatnostādņu 4. prioritātei.

4.  Komisija paziņo, ka tās īstenojamā novērtējumā saskaņā ar 19. panta 2. punktu tā ņems vērā papildu ietekmi uz tiesvedību dalībvalstīs.

Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 23. decembra Juridisks paziņojums