Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0167(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0339/2007

Teksty złożone :

A6-0339/2007

Debaty :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4
OJ 17/06/2008 - 40

Głosowanie :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0293

Teksty przyjęte
WORD 74k
Środa, 18 czerwca 2008 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wspólne normy i procedury odsyłania nielegalnych imigrantów pochodzących z państw trzecich ***I
P6_TA(2008)0293A6-0339/2007
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i procedur dla państw członkowskich dotyczących odsyłania nielegalnych imigrantów z państw trzecich (COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0391),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 63 ust. 3 lit. b) Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0266/2005),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju (A6-0339/2007),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/.../WE w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich
P6_TC1-COD(2005)0167

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2008/.../WE .)


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenia do protokołu Rady złożone w chwili przyjmowania dyrektywy

1.  Rada oświadcza, że wykonywanie niniejszej dyrektywy nie powinno stanowić pretekstu do przyjmowania przepisów mniej korzystnych dla osób, których dyrektywa dotyczy.

2.  Komisja oświadcza, że przegląd SIS II (przewidziany klauzulą o przeglądzie zawartą w art. 24 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006) będzie okazją do zaproponowania obowiązku, by w SIS rejestrować zakazy wjazdu wydane na mocy niniejszej dyrektywy.

3.  W duchu solidarności Komisja zobowiązuje się do wspomagania państw członkowskich w znajdowaniu możliwości łagodzenia obciążeń finansowych wynikających z wykonywania przepisów art. 12 ust. 3a (nieodpłatna pomoc prawna) w państwach członkowskich.

Komisja podkreśla, że w ramach europejskiego funduszu powrotów imigrantów (decyzja nr 575/2007/WE) można współfinansować działania krajowe propagujące stosowanie w państwach członkowskich art. 12 ust. 3a (nieodpłatna pomoc prawna):

- działania związane z konkretnym celem, jakim jest "promowanie skutecznego i jednolitego stosowania wspólnych norm w kwestii powrotów imigrantów" (art. 3 lit. c)), mogą obejmować wsparcie na rzecz "poprawy zdolności właściwych organów do podejmowania odpowiedzialnych decyzji w sprawie powrotów imigrantów" (art. 4 ust. 3 lit. a)). Istnienie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, w tym zasady równości stron, zwiększa możliwość podjęcia odpowiedzialnej decyzji.

-   - zgodnie z priorytetem nr 4 strategicznych wytycznych funduszu powrotów imigrantów (decyzja 2007/837/WE) wkład Wspólnoty może być podwyższony aż do 75% w przypadku działań zapewniających "sprawiedliwe i skuteczne wdrażanie wspólnych norm" dotyczących powrotu imigrantów przez państwa członkowskie. Oznacza to, że działania związane z przepisami art. 12 ust. 3a (nieodpłatna pomoc prawna) mogą w ramach europejskiego funduszu powrotu imigrantów być współfinansowane w wysokości sięgającej 75%.

Komisja zachęca państwa członkowskie do uwzględniania tego faktu przy ustalaniu priorytetów w programach krajowych i przy programowaniu działań w ramach priorytetu 4 wytycznych strategicznych.

4.  Komisja oświadcza, że w ocenie, o której mowa w art. 17 ust. 2, rozpatrzy dodatkowe skutki dotyczące wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich.

Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia 2008Informacja prawna