Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0167(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0339/2007

Predkladané texty :

A6-0339/2007

Rozpravy :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4
OJ 17/06/2008 - 40

Hlasovanie :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0293

Prijaté texty
WORD 53k
Streda, 18. júna 2008 - Štrasburg Finálna verzia
Spoločné normy a postupy pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt ***I
P6_TA(2008)0293A6-0339/2007
Uznesenie
 Zjednotený text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. júna 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt (KOM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0391),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 63 ods. 3 písm. b) Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0266/2005),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozvoj (A6-0339/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. júna 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území
P6_TC1-COD(2005)0167

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, smernici 2008/.../ES.)


PRÍLOHA

Vyhlásenia do zápisnice Rady v okamihu prijatia Aktu

1.  Rada vyhlasuje, že vykonávanie tejto smernice by sa samé o sebe nemalo využívať ako odôvodnenie prijatia ustanovení, ktoré sú menej priaznivé pre osoby, na ktoré sa vzťahujú.

2.  Komisia vyhlasuje, že preskúmanie systému SIS II (ktoré sa predpokladá na základe doložky o preskúmaní uvedenej v článku 24 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1987/2006) bude predstavovať príležitosť, aby sa navrhla povinnosť evidovať v systéme SIS zákazy vstupu, ktoré sa vydajú na základe tejto smernice.

3.  Komisia sa v duchu solidarity zaväzuje, že členským štátom pomôže pri hľadaní možností na odľahčenie finančnej záťaže vyplývajúcej z uplatňovania článku 13 ods. 4 (bezplatná právna pomoc) v členských štátoch.

Komisia zdôrazňuje, že v rámci Európskeho fondu pre návrat existujú možnosti (rozhodnutie č. 575/2007/ES) spolufinancovať vnútroštátne opatrenia, ktoré podporujú uplatňovanie článku 13 ods. 4 (bezplatná právna pomoc) v členských štátoch :

- opatrenia súvisiace s osobitným cieľom "podporovať účinné a jednotné uplatňovanie spoločných noriem týkajúcich sa návratu" (článok 3 písm. c)) môžu zahrnúť podporu "posilnenia kapacity príslušných orgánov prijímať rozhodnutia vysokej kvality o návrate" (článok 4 ods. 3 písm.a)). Existencia riadnych právnych záruk vrátane zásady "rovnosti zbraní" posilňuje potenciál pre rozhodnutia vysokej kvality.

-   v súlade s prioritou 4 strategických usmernení pre Fond pre návrat (rozhodnutie 2007/837/ES) možno zvýšiť príspevok Spoločenstva až do výšky 75 % pre opatrenia s cieľom zabezpečiť v členských štátoch "spravodlivé a účinné vykonávanie spoločných noriem" v súvislosti s návratom. Znamená to, že opatrenia týkajúce sa ustanovenia článku 13 ods. 4 (bezplatná právna pomoc) možno spolufinancovať do výšky 75 % v rámci Európskeho fondu pre návrat.

Komisia povzbudzuje členské štáty, aby zohľadnili túto skutočnosť pri výbere priorít pre ich národné programy a pri plánovaní opatrení v rámci priority 4 strategických usmernení.

4.  Komisia poznamenáva, že vo svojom hodnotení podľa článku 19 ods. 2 zohľadní dodatočný vplyv na vykonávanie spravodlivosti v členských štátoch.

Posledná úprava: 23. decembra 2008Právne oznámenie