Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0167(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0339/2007

Ingivna texter :

A6-0339/2007

Debatter :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4
OJ 17/06/2008 - 40

Omröstningar :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0293

Antagna texter
WORD 71k
Onsdagen den 18 juni 2008 - Strasbourg Slutlig utgåva
Gemensamma regler och förfaranden för att återsända medborgare i tredje länder som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I
P6_TA(2008)0293A6-0339/2007
Resolution
 Konsoliderad text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 juni 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (KOM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0391),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 63.3 b i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0266/2005),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling (A6-0339/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunktfastställd vid första behandlingen den 18 juni 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna
P6_TC1-COD(2005)0167

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2008/ .../EG.)


BILAGA

Uttalanden till rådets protokoll som lades fram när rättsakten antogs

1.  Rådet konstaterar att genomförandet av detta direktiv inte bör utnyttjas för att rättfärdiga antagande av bestämmelser som är mindre gynnsamma för de personer som omfattas av direktivet.

2.  Kommissionen förklarar att översynen av SIS II (som planeras enligt översynsklausulen i artikel 24.5 i förordning (EG) nr 1987/2006) kommer att ge möjlighet att föreslå en skyldighet att i SIS registrera inreseförbud enligt det här direktivet.

3.  Kommissionen förbinder sig att i en anda av solidaritet hjälpa medlemsstaterna att finna möjligheter för att minska den ekonomiska börda som följer av genomförandet av artikel 12.3a (kostnadsfri rättshjälp) i medlemsstaterna.

Kommissionen understryker att Europeiska återvändandefonden (beslut nr 575/2007/EG) erbjuder möjligheter till samfinansiering av nationella åtgärder som främjar tillämpning av artikel 12.3a (kostnadsfri rättshjälp) i medlemsstaterna.

Åtgärder i förbindelse med det specifika målet att främja en effektiv och enhetlig tillämpning av gemensamma normer för återvändande (artikel 3 c) kan inbegripa stöd för att stärka behöriga myndigheters kapacitet att fatta beslut om återvändande som är av hög kvalitet (artikel 4.3 a). Förekomsten av lämpliga garantier för rättssäkerhet, inbegripet principen om att lika villkor ska råda för parterna, förbättrar möjligheterna att fatta högkvalitativa beslut.

-  I enlighet med prioritet 4 i de strategiska riktlinjerna för återvändandefonden (beslut 2007/837/EG) kan gemenskapens bidrag höjas till 75 procent för åtgärder som säkrar ett rättvist och effektivt genomförande av gemensamma standarder om återvändande i medlemsstaterna. Detta innebär att åtgärder som hänför sig till bestämmelsen i artikel 12.3a (kostnadsfri rättshjälp) kan samfinansieras till 75 procent inom ramen för återvändadefonden.

Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att beakta detta faktum när de fastställer prioriteringar för sina nationella program och planerar åtgärder under prioritet 4 i de strategiska riktlinjerna.

4.  Kommissionen konstaterar att den i sin utvärdering av artikel 17.2 även kommer att beakta andra sätt på vilka den rättsliga förvaltningen i medlemsstaterna påverkas.

Senaste uppdatering: 23 december 2008Rättsligt meddelande