Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0006(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0251/2008

Predkladané texty :

A6-0251/2008

Rozpravy :

PV 09/07/2008 - 3
CRE 09/07/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 09/07/2008 - 5.11
CRE 09/07/2008 - 5.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0348

Prijaté texty
WORD 483k
Streda, 9. júl 2008 - Štrasburg Finálna verzia
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I
P6_TA(2008)0348A6-0251/2008
Uznesenie
 Zjednotený text
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (KOM(2006)0016 – C6-0037/2006 – 2006/0006(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0016),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 42 a 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0037/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť(A6-0251/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 9 . júla 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 , ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 574/72
P6_TC1-COD(2006)0006

(Text s významom pre EHP a Švajčiarsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 42 a 308,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004║ z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia(1) , a najmä na jeho článok 89,

so zreteľom na návrh Komisie║,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2) ,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3) ,

keďže:

(1)  Nariadenie (ES) č. 883/2004 modernizuje pravidlá koordinácie vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov, pretože upresňuje opatrenia a postupy nutné na vykonávanie a usiluje o zjednodušenie uvedených opatrení a postupov v prospech všetkých zúčastnených aktérov. Treba stanoviť postupy jeho vykonávania.

(2)  Organizácia efektívnejšej a užšej spolupráce medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia je hlavným faktorom, ktorý má osobám, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 883/2004, poskytnúť možnosť uplatniť si svoje nároky v čo najkratších lehotách za čo najlepších podmienok.

(3)  Využívanie elektronických prostriedkov zodpovedá rýchlej a  spoľahlivej výmene údajov medzi inštitúciami členských štátov. Elektronické spracovanie ║údajov musí prispieť k  urýchleniu postupov pre dotknuté osoby. Na tieto osoby sa musia vzťahovať všetky záruky ustanovené právnymi predpismi Spoločenstva, ktoré sa týkajú ochrany fyzických osôb vo vzťahu k  spracovaniu osobných údajov a  voľného pohybu týchto údajov. Členské štáty by mali preto prijať potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že k údajom súvisiacim s vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti sociálneho zabezpečenia, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č . 883/2004, sa pristupuje primerane v súlade s ochranou jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a ich výmenu v kontexte tohto nariadenia.

(4)  Výmena údajov (vrátane elektronickej výmeny) o orgánoch členských štátov, ktoré sa môžu zúčastňovať na vykonávaní nariadenia (ES) č. 883/2004 formou, ktorá umožní ich aktualizáciu v reálnom čase, musí uľahčiť výmeny medzi inštitúciami členských štátov. Tento prístup, ktorý dáva prednosť relevantnosti čisto faktických údajov, ako aj ich okamžitá dostupnosť pre občanov, je dôležitým zjednodušením, ktoré týmto nariadením treba zaviesť.

(5)  Dosiahnutie hladkého fungovania a účinného riadenia zložitých postupov, ktorými sa vykonávajú pravidlá koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, si vyžaduje systém pre okamžitú aktualizáciu prílohy IV. Príprava a uplatňovanie ustanovení v tomto zmysle si vyžadujú úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou a so zreteľom na následky oneskorení na občanov aj správne orgány by sa malo ich vykonávanie uskutočňovať rýchlo. Komisia by preto mala byť splnomocnená zriadiť a prevádzkovať databázu a zabezpečiť jej fungovanie najneskôr odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia . Komisia by mala najmä prijať potrebné kroky na začlenenie informácií uvedených v prílohe IV do databázy.

(6)  Posilnenie určitých postupov musí užívateľom nariadenia (ES) č. 883/2004 priniesť väčšiu právnu istotu a transparentnosť. Predovšetkým stanovenie spoločných lehôt na splnenie určitých záväzkov alebo administratívnych etáp musí prispieť k spresneniu a štruktúrovaniu vzťahov medzi poistencami a inštitúciami.

(7)  Členské štáty, ich príslušné orgány alebo inštitúcie sociálneho zabezpečenia musia mať možnosť dohodnúť sa medzi sebou na zjednodušených postupoch a administratívnych formalitách, ktoré pokladajú za najefektívnejšie a najlepšie vyhovujúce podmienkam ich systémov sociálneho zabezpečenia. Takéto formality sa nesmú dotknúť práv osôb, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 883/2004.

(8)  Zložitosť vlastná oblasti sociálneho zabezpečenia vyžaduje, aby sa všetky inštitúcie členských štátov osobitne snažili v prospech poistencov nepenalizovať dotknuté osoby, ktoré nepredložili žiadosť alebo určité informácie inštitúcii oprávnenej vybaviť ich žiadosť v súlade s pravidlami a postupmi ustanovenými nariadením (ES) č. 883/2004 a týmto nariadením.

(9)  Na určenie príslušnej inštitúcie, t. j. inštitúcie, ktorej právne predpisy sú uplatniteľné, alebo inštitúcie, ktorá musí vyplácať určité dávky, sa vyžaduje, aby objektívnu situáciu poistenej osoby a jej rodinných príslušníkov preskúmali inštitúcie jedného či viacerých členských štátov. Aby sa zabezpečila ochrana zúčastnenej osoby počas doby nevyhnutnej výmeny informácií medzi inštitúciami, treba stanoviť jej dočasné zaradenie do pôsobnosti právnych predpisov o sociálnom zabezpečení.

(10)  Členské štáty by mali spolupracovať pri určovaní bydliska osôb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a nariadenie (ES) č. 883/2004, a v prípade sporu by sa mali posudzovať všetky dôležité kritériá na vyriešenie veci. Členské štáty môžu na tento účel vziať do úvahy príslušné ustanovenia tohto nariadenia.

(11)  Mnohé opatrenia a postupy ustanovené týmto nariadením majú za cieľ zabezpečiť väčšiu transparentnosť kritérií, ktoré musia inštitúcie členských štátov uplatňovať podľa nariadenia (ES) č. 883/2004. Tieto spresnenia vyplývajú z judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, rozhodnutí správnej komisie a z viac ako tridsaťročnej skúsenosti s uplatňovaním koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v rámci základných slobôd ustanovených zmluvou .

(12)  Toto nariadenie ustanovuje opatrenia a postupy na podporu mobility zamestnancov a nezamestnaných osôb. Cezhraniční pracovníci, ktorí sú úplne nezamestnaní, sa môžu prihlásiť na úrad práce v krajine svojho bydliska, ako aj v členskom štáte, kde boli naposledy zamestnaní. Avšak, nárok na dávky by mali mať iba od členského štátu svojho bydliska .

(13)  Rozšírenie rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 883/2004 na všetky poistené osoby vrátane osôb, ktoré nie sú hospodársky činné, vyžaduje určité špecifické pravidlá a postupy pre tieto osoby, najmä za účelom určenia príslušnosti právnych predpisov na zohľadnenie dôb venovaných výchove detí osobami, ktoré nikdy nevykonávali činnosť ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba v rôznych členských štátoch, v ktorých mali bydlisko.

(14)  Určité postupy musia zároveň zohľadniť požiadavku vyváženého rozdelenia nákladov medzi členské štáty. Najmä pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie v súvislosti s chorobou, musia tieto postupy brať do úvahy na jednej strane situáciu členských štátov, ktoré znášajú náklady hostiteľskej krajiny na poistencov, ktorým sprístupňujú svoj systém zdravotníctva a na situáciu členských štátov, ktorých inštitúcie znášajú finančné náklady na vecné dávky prijímané ich poistencami v inom členskom štáte ako je ten, v ktorom majú bydlisko, na strane druhej.

(15)  V špecifickom rámci nariadenia (ES) č. 883/2004 treba vyjasniť podmienky úhrady nákladov spojených s vecnými nemocenskými dávkami v rámci "plánovanej starostlivosti", t. j. starostlivosti, za účelom ktorej poistenec odíde do iného členského štátu ako je ten, v ktorom je poistený alebo v ktorom má bydlisko. Povinnosti poistenca v súvislosti so žiadosťou o predbežné oprávnenie, ako aj povinnosti inštitúcie voči pacientovi, pokiaľ ide o podmienky oprávnenia, by mali byť presne špecifikované. Upresniť by sa mali aj dôsledky pre úhradu nákladov na starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte na základe oprávnenia.

(16)  Záväznejšie postupy na skrátenie lehôt stanovených na splatenie týchto pohľadávok medzi inštitúciami členských štátov sú hlavným faktorom na udržanie dôveryhodnosti výmen a na splnenie požiadavky správneho riadenia, ktoré je pre systémy sociálneho zabezpečenia členských štátov nevyhnutné. V tejto súvislosti treba posilniť postupy na spracovanie pohľadávok v súvislosti s nemocenskými dávkami a dávkami v nezamestnanosti.

(17)  Pretože systémy sociálneho zabezpečenia, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 883/2004, sú založené na solidarite všetkých poistencov, treba ustanoviť mechanizmy na účinnejšie vymáhanie pohľadávok spojených s neoprávnene vyplatenými dávkami alebo príspevkami, ktoré poistenci nezaplatili. Postupy vzájomnej pomoci medzi inštitúciami treba spresniť so zreteľom na ustanovenia smernice Rady 2008/55/ES26 . mája 2008 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa  určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (4) na lepšiu ochranu finančných záujmov členských štátov organizáciou spolupráce, najmä medzi daňovými úradmi.

(18)  Informovanie poistencov o ich právach a povinnostiach je základným prvkom vzťahu na báze dôvery s príslušnými orgánmi a inštitúciami členských štátov.

(19)  Keďže cieľ tohto nariadenia , a to prijatie koordinačných opatrení na zaručenie toho, aby sa právo na voľný pohyb osôb mohlo účinne vykonávať, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov , ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, ║môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy . V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(20)  Toto nariadenie by malo nahradiť nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva(5) ,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Hlava I

Všeobecné ustanovenia

Kapitola I

Vymedzenie pojmov

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia ▌:

   a) "základné nariadenie" je nariadenie (ES) č. 883/2004;
   b) "vykonávacie nariadenie" je toto nariadenie; a
   c) uplatňujú sa vymedzenia pojmov uvedené v  základnom nariadení .

2.  Okrem vymedzení pojmov uvedených v odseku 1 na účely tohto nariadenia :

   a) "portál" je akýkoľvek subjekt určený ako elektronický kontaktný bod príslušným orgánom členského štátu pre jednu alebo niekoľko častí sociálneho zabezpečenia uvedených v článku 3 základného nariadenia , ktorého úlohou je posielať a prijímať elektronickými prostriedkami údaje potrebné na vykonávanie základného nariadenia ▌a vykonávacieho nariadenia prostredníctvom spoločnej siete ▌medzi členskými štátmi ;
   b) "styčný subjekt" je akýkoľvek subjekt určený príslušným orgánom členského štátu pre jednu alebo niekoľko častí sociálneho zabezpečenia uvedených v článku 3 základného nariadenia▌, ktorého úlohou je odpovedať na žiadosti o informácie a pomoc pri uplatňovaní základného nariadenia a vykonávacieho nariadenia a ▌ktorý musí plniť úlohy preň vyplývajúce z hlavy IV vykonávacieho nariadenia;
   c) "dokument" je súbor údajov na akomkoľvek nosiči a s takou štruktúrou, ktorá umožňuje jeho elektronickú výmenuktorého oznámenie je potrebné na vykonávanie základného nariadenia ▌a vykonávacieho nariadenia;
   d) "štandardná elektronická správa" je každý štruktúrovaný dokument vo formáte určenom ▌na elektronickú výmenu informácií medzi členskými štátmi ;
   e) "zaslanie elektronickými prostriedkami" je prenos pomocou elektronických prostriedkov na spracovanie údajov (vrátane digitálnej kompresie), káblovým systémom, rádiovým systémom, optickými prostriedkami alebo akýmkoľvek iným elektromagnetickým prostriedkom;
   f) "technická komisia" je komisia uvedená v článku 73 základného nariadenia║;
   g) "rada audítorov" je rada uvedená v článku 74 základného nariadenia║.

Kapitola II

Ustanovenia týkajúce sa spolupráce a výmeny údajov

Článok 2

Dosah a podmienky výmen medzi inštitúciami

1.  Na účely vykonávacieho nariadenia sa výmeny medzi orgánmi a inštitúciami členských štátov a osobami, na ktoré sa vzťahuje základné nariadenie, zakladajú na zásadách verejnej služby, objektivity, spolupráce, aktívnej pomoci, účinnosti, prístupnosti pre zdravotne postihnuté osoby a rýchleho poskytovania.

2 .  V rámci lehôt ustanovených právnymi predpismi dotknutého členského štátu v oblasti sociálneho zabezpečenia inštitúcie poskytujú alebo vymieňajú všetky údaje potrebné na založenie a určenie práv a povinností osôb, na ktoré sa uplatňuje základné nariadenie ▌. Prenos takýchto údajov medzi členskými štátmi prebieha priamo medzi inštitúciami alebo nepriamo prostredníctvom styčných subjektov.

3 .  V prípade, že osoba omylom zaslala informácie, doklady alebo žiadosti ▌ inštitúcii na území iného členského štátu ako je ten, v ktorom sa nachádza inštitúcia určená podľa vykonávacieho nariadenia, prvá inštitúcia musí tieto informácie, doklady alebo žiadosti bezodkladne doručiť ▌inštitúcii určenej podľa vykonávacieho nariadenia spolu s údajom o pôvodnom dátume podania žiadostí. Z tohto dátumu musí druhá inštitúcia vychádzať. Inštitúcie členských štátov však nie sú zodpovedné za oneskorené prijatie rozhodnutia ani nemožno predpokladať, že dané inštitúcie oneskorene prijali rozhodnutie z toho dôvodu, že zaslanie informácií, dokladov alebo žiadostí sa zo strany inštitúcií iných členských štátov omeškalo.

4.  Ak sa oznámenie údajov uskutoční prostredníctvom portálu alebo styčného subjektu, vychádza sa z toho, že tento portál alebo styčný subjekt plní úlohu a funkciu dožiadanej inštitúcie v tomto členskom štáte, čo sa týka lehôt, v akých musí odpovedať na žiadosti, ktoré jej boli predložené.

Článok 3

Rozsah a podmienky výmen medzi poberateľmi dávok a inštitúciami

1.  Osoby, na ktoré sa uplatňuje základné nariadenie ▌, sú povinné zaslať príslušnej inštitúcii infor▌mácie, dokumenty alebo doklady potrebné na zistenie ich situácie alebo situácie ich rodín ich práv a povinností, na zachovanie týchto práv, ako aj na určenie uplatniteľných právnych predpisov a ▌povinností, ktoré im z nich vyplývajú.

2.  Každý členský štát zabezpečí pri zbere, zasielaní alebo spracovaní osobných údajov podľa svojich právnych predpisov na účely vykonávania základného nariadenia, aby zúčastnené osoby mohli v plnej miere vykonávať svoje práva týkajúce sa ochrany osobných údajov v súlade s predpismi Spoločenstva o ochrane fyzických osôb vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov a k voľnému pohybu takýchto údajov.

Členské štáty najmä zabezpečia, aby sa takéto osobné údaje nepoužívali na iné účely ako na účely sociálneho zabezpečenia okrem prípadov, keď to výslovne povolila dotknutá osoba. Členské štáty rovnako na požiadanie poskytujú príslušným osobám konkrétne a primerané informácie o spracúvaní ich osobných údajov dožiadaných na účely tohto nariadenia.

Dotknuté osoby môžu prostredníctvom príslušnej inštitúcie v oblastiach, na ktoré sa uplatňuje toto nariadenie, vykonávať práva, ktoré im patria ako subjektom údajov , a to bez ohľadu na pôvod údajov.

Zoznam a podrobné informácie týkajúce sa úradníkov pre ochranu osobných údajov, ktorí sú vymenovaní v každom členskom štáte v súlade s článkom 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (6) a ktorí nakladajú s údajmi týkajúcimi sa právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia, na ktoré sa vzťahuje základné nariadenie, sú súčasťou prílohy IV vykonávacieho nariadenia.

3.  V rozsahu potrebnom na uplatňovanie základného nariadenia a vykonávacieho nariadenia príslušné inštitúcie ▌oznamujú dotknutým osobám informácie a vydávajú im doklady v rámci lehôt ustanovených právnymi predpismi dotknutého členského štátu v oblasti sociálneho zabezpečenia .

4.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorá priamo zašle dokument obsahujúci rozhodnutie o právnych nárokoch osoby s miestom bydliska alebo pobytu na území iného členského štátu, si vyžiada potvrdenie o doručení bez ohľadu na to, na akom nosiči ho zaslala a akým spôsobom. Potvrdenie o doručení môže byť poskytnuté na akomkoľvek nosiči alebo akýmkoľvek spôsobom.

5.  Ak nie je k dispozícii dôkaz o odoslaní rozhodnutia podľa odseku 4, lehoty týkajúce sa prepadnutia alebo premlčania právnych nárokov vzniknutých na základe základného nariadenia ║nemožno voči príjemcom namietať.

6.  Keď je dátum odoslania rozhodnutia podľa odseku 4 riadne preukázaný, rozhodnutie príslušnej inštitúcie sa pokladá za namietateľné voči dotknutej osobe do jedného mesiaca od uvedeného dátumu. Ak však právne predpisy členského štátu, ktorý vydal rozhodnutie, stanovujú dlhšiu lehotu, uplatňuje sa táto lehota.

7.  Dotknutá osoba má v každom prípade možnosť podať opravný prostriedok a využiť postupy stanovené právnymi predpismi, ktoré uplatňuje inštitúcia, ktorá vydala rozhodnutie.

Článok 4

Formát a  spôsob výmeny údajov

1.  Správna komisia určí štruktúru, obsah, formát a spôsoby výmeny dokumentov a ▌štandardných elektronických správ.

2.  Informačný tok medzi inštitúciami, portálmi alebo styčnými subjektmi sa uskutočňuje elektronicky v rámci zaisteného spoločného rámca, ktorý je schopný zaručiť dôvernosť a ochranu vymieňaných údajov.

3.  Pri komunikácii s dotknutými osobami používajú príslušné inštitúcie spôsoby, ktoré sú vhodné pre každý prípad, a podľa možnosti uprednostňujú používanie elektronických prostriedkov. Správna komisia ustanoví praktické pravidlá zasielania informácií, dokumentov alebo rozhodnutí dotknutej osobe prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Článok 5

Použiteľnosť dokumentov a dokladov vystavených v inom členskom štáte na právne účely

1.  Dokumenty vystavené inštitúciou členského štátu, ktoré osvedčujú situáciu osoby na účely uplatnenia základného nariadenia ║a vykonávacieho nariadenia, ako aj doklady vystavené orgánmi iného členského štátu vrátane daňových úradov, musia byť inštitúciami iných členských štátov uznávané, pokiaľ neboli odňaté alebo vyhlásené za neplatné príslušným orgánom alebo inštitúciou členského štátu, v ktorom boli vystavené.

2.  V prípade pochybností týkajúcich sa odôvodnenosti dokumentu alebo pravdivosti skutočností, z ktorých vychádzajú tvrdenia, ktoré sú v nich uvedené, inštitúcia ║, ktorá dostane dokument, požiada inštitúciu, ktorá dokument vydala, ║o poskytnutie potrebných objasnení a v prípade potreby o zrušenie predmetného dokumentu. Inštitúcia, ktorá dokument vydala, prehodnotí dôvody vydania dokumentu a v prípade potreby ho zruší.

3.  Ak príslušné inštitúcie nedospejú k dohode do jedného mesiaca po dátume podania žiadosti od inštitúcie, ktorá dokument dostala, podľa článku 76 ods. 6 základného nariadenia (ES) ║môže byť vec postúpená správnej komisii , aby do šiestich mesiacov od tohto postúpenia dosiahla zosúladenie stanovísk inštitúcií.

Článok 6

Dočasné vykonávanie právnych predpisov a dočasné vyplácanie dávok

1.  Pokiaľ nie je vo vykonávacom nariadení ustanovené inak, ak existuje rozdiel medzi stanoviskami inštitúcií alebo orgánov dvoch alebo viacerých členských štátov o určení uplatniteľných právnych predpisov , dotknutá osoba dočasne podlieha ▌právnym predpisom jedného z týchto členských štátov, pričom poradie priorít je takéto :

   a) právne predpisy členského štátu, v ktorom osoba v súčasnosti vykonáva zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť, ak zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť vykonáva len v jednom členskom štáte; alebo
   b) právne predpisy členského štátu, v ktorom má dotknutá osoba bydlisko, keď v ňom vykonáva časť alebo všetky svoje činnosti, alebo keď nevykonáva činnosť ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba; alebo
   c) právne predpisy dotknutého členského štátu, v ktorom sa žiadalo o uplatnenie jeho právnych predpisov ako v prvom , v tých prípadoch, keď je osoba činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch .

2.  V prípade rozdielnosti stanovísk príslušných inštitúcií alebo orgánov dvoch alebo viacerých členských štátov vo veci určenia inštitúcie povinnej vyplácať dávky, dotknutá osoba, ktorá by si mohla uplatniť nárok na dávky, ak by v tejto súvislosti nenastal spor, dočasne poberá dávky podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje inštitúcia v mieste bydliska dotknutej osoby, alebo ak táto osoba nemá bydlisko na území niektorého z členských štátov v spore, poberá dávky podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje inštitúcia, ktorej predložila žiadosť ako prvej.

3 .  Ak dotknuté inštitúcie alebo orgány nedospeli k dohode, môže byť vec postúpená správnej komisii prostredníctvom príslušných orgánov najskôr jeden mesiac od dátumu, kedy sa objavili rozdiely v stanoviskách tak, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2. Správna komisia sa pokúsi o zosúladenie stanovísk do šiestich mesiacov od dátumu, kedy jej bola vec postúpená .

4 .  Keď sa určí, že uplatniteľnými právnymi predpismi nie sú právne predpisy členského štátu, v ktorom bola dotknutá osoba dočasne prihlásená, alebo že inštitúcia, ktorá dočasne poskytovala dávky, nebola príslušnou inštitúciou, inštitúcia určená ako príslušná sa považuje za príslušnú so spätnou platnosťou, ako keby neexistoval rozdiel v stanoviskách , najneskôr od dátumu dočasnej evidencie alebo od prvého dočasného poskytnutia predmetných dávok.

5 .  Príslušná inštitúcia v prípade potreby vysporiada finančnú situáciu zúčastnenej osoby z hľadiska vyplatených dočasných príspevkov a peňažných dávok podľa vhodnosti postupmi stanovenými v článkoch 71 až 81 vykonávacieho nariadenia .

Dočasné vecné dávky poskytované v súlade s odsekom 2 uhrádza príslušná inštitúcia v súlade s hlavou IV vykonávacieho nariadenia.

Článok 7

Povinnosť dočasného vymerania

1.  Pokiaľ nie je vo vykonávacom nariadení ustanovené inak, ak je osoba oprávnená na poberanie dávok alebo je povinná platiť príspevky v súlade s ustanoveniami základného nariadenia, a príslušná inštitúcia ▌nemá všetky informácie týkajúce sa situácie v inom členskom štáte , ktoré sú potrebné na konečný výpočet výšky dávky alebo príspevku, táto inštitúcia udelí túto dávku na žiadosť dotknutej osoby alebo dočasne vypočíta tento príspevok, ak je takýto výpočet možný na základe informácií, ktoré má inštitúcia k dispozícii .

2.  Nový výpočet predmetnej dávky alebo príspevku sa musí uskutočniť hneď, ako sa príslušnej inštitúcii predložia doklady.

Kapitola III

Ostatné všeobecné predpisy na vykonávanie základného nariadenia ║

Článok 8

Správne dojednania medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi

1.  Ustanovenia tohto nariadenia nahrádzajú ustanovenia dojednaní o uplatňovaní dohovorov uvedených v článku 8 ods. 1 základného nariadenia ║, okrem ustanovení o dojednaní o dohovoroch uvedených v prílohe II základného nariadenia ║, ak sú ustanovenia predmetných dojednaní zapísané v prílohe 1 vykonávacieho nariadenia.

2.  Členské štáty môžu podľa potreby uzavrieť medzi sebou dojednania ║o uplatňovaní dohovorov uvedených v článku 8 ods. 2 základného nariadenia ▌, ak sa tieto dojednania nedotknú práv a povinností dotknutých osôb a sú obsiahnuté v prílohe I vykonávacieho nariadenia .

Článok 9

Iné postupy medzi inštitúciami

1.  Dva alebo viaceré členské štáty alebo ich príslušné orgány sa môžu dohodnúť na iných postupoch než tie, ktoré sú určené vo vykonávacom nariadení , ak sa tieto postupy nedotknú nárokov alebo povinnosti dotknutých osôb .

2.  Dohody uzavreté na tento účel sa oznamujú správnej komisii a sú uvedené v prílohe I vykonávacieho nariadenia.

Článok 10

Zamedzenie súbehu dávok

V prípade, že dávky, na ktoré je nárok podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, sa vzájomne znížia, pozastavia alebo zrušia, čiastky, ktoré nebudú vyplatené v prípade prísneho uplatnenia ustanovení o znížení, pozastavení alebo zrušení, ktoré sú obsiahnuté v právnych predpisoch zúčastnených členských štátov, sa vydelia počtom dávok podrobených zníženiu, pozastaveniu alebo zrušeniu.

Článok 11

Údaje na určenie miesta bydliska

1.  Ak je rozdiel v stanoviskách inštitúcií dvoch alebo viacerých členských štátov o určení miesta bydliska osoby, na ktorú sa uplatňuje základné nariadenie ▌, tieto inštitúcie po vzájomnej dohode stanovia ║centrum záujmu dotknutej osoby na základe celkového posúdenia všetkých dostupných a relevantných informácií, ktoré môže podľa vhodnosti obsahovať :

   a) trvanie a nepretržitosť prítomnosti na územiach dotknutých členských štátov ;
  b) osobná situácia vrátane:
   i) povahy a podmienok akejkoľvek vykonávanej činnosti, predovšetkým miesta, kde je činnosť zvyčajne vykonávaná, stálej povahy činnosti a trvania každej pracovnej zmluvy;
   ii) rodinnej situácie ▌ a rodinných zväzkov osoby ;
   iii) výkonu akejkoľvek nezárobkovej činnosti;
   iv) v prípade študentov zdroja ich príjmov;
   v) bytovej situácie osoby, najmä či má stálu povahu;
   vi) členského štátu , ktorý sa považuje za miesto bydliska osoby na daňové účely .

2.  Keď zohľadnenie rôznych kritérií, ktoré vychádzajú z príslušných skutočností uvedených v odseku 1, nevedie k dohode medzi dotknutými inštitúciami , zámer osoby tak, ako vyplýva z týchto skutočností a okolností, najmä dôvody, ktoré viedli osobu k presťahovaniu , sa považuje za rozhodujúci na určenie terajšieho miesta bydliska osoby .

Článok 12

Spočítanie všetkých dôb

1.  Na účely uplatňovania článku 6 základného nariadenia ▌sa príslušná inštitúcia obráti na inštitúcie členských štátov, ktorých právne predpisy sa vzťahujú aj na dotknutú osobu , s cieľom zistiť všetky dosiahnuté doby podľa týchto právnych predpisov ▌.

2.  Doby poistenia, zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov členského štátu sa pripočítajú k dobám ║, ktoré sa dosiahli podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu, v prípade, že je to potrebné na účely vykonávania článku 6 základného nariadenia za predpokladu, že sa tieto doby neprekrývajú.

3.  V prípade, že sa doba povinného poistenia alebo bydliska ║ podľa právnych predpisov členského štátu zhoduje s dobou nepretržitého dobrovoľného alebo nepovinného poistenia ║podľa právnych predpisov iného členského štátu, zohľadní sa iba doba povinného poistenia.

4.  Keď sa doba poistenia alebo bydliska iná ako rovnocenná doba dosiahnutá podľa právnych predpisov daného členského štátu časovo zhoduje s rovnocennou dobou podľa právnych predpisov iného členského štátu, započítava sa iba iná doba, ako je rovnocenná doba.

5.  Každú dobu, ktorá je rovnocenná podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, započíta iba inštitúcia členského štátu, ktorého právnym predpisom poistenec naposledy povinne podliehal pred predmetnou dobou. V prípade, že poistenec povinne nepodliehal právnym predpisom členského štátu pred predmetnou dobou, túto dobu započíta inštitúcia členského štátu, ktorého právnym predpisom povinne podliehal prvýkrát po predmetnej dobe.

6.  V prípade, že nie je možné presne určiť ║, kedy boli dosiahnuté určité doby poistenia alebo bydliska, vychádza sa z predpokladu, že tieto doby sa neprekrývajú s dobami poistenia alebo bydliska dosiahnutými podľa právnych predpisov iného členského štátu a ak je to výhodné pre dotknutú osobu, započítajú sa v rozsahu, v akom sa môžu zohľadniť .

7 .  V prípade, že doby poistenia alebo bydliska neboli započítané podľa tohto článku, pretože iné doby, ktoré neoprávňujú na dotknutú dávku, majú prednosť, doby, ktoré neboli zohľadnené nestrácajú svoj účinok ustanovený vnútroštátnymi právnymi predpismi s ohľadom na nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie práva na dávky.

Článok 13

Pravidlá prepočítania dôb poistenia

Keď sú doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov členského štátu vyjadrené v jednotkách iných než tie, ktoré sa používajú v inom členskom štáte , prepočítanie potrebné na účely úhrnu dôb poistenia sa uskutoční podľa týchto pravidiel:

   a) jeden deň sa rovná ôsmym hodinám a naopak;
   b) päť dní sa rovná jednému týždňu a naopak;
   c) dvadsaťdva dní sa rovná jednému mesiacu a naopak;
   d) tri mesiace alebo trinásť týždňov alebo šesťdesiatšesť dní sa rovná jednému štvrťroku a naopak;
   e) na účely prepočítania týždňov na mesiace a naopak sa týždne a mesiace prepočítajú na dni;
   f) pri uplatnení ustanovení pod písmenami a) až e) sa nemôže dosiahnuť úhrn všetkých dôb poistenia dosiahnutých počas kalendárneho roka, ktorý by bol väčší než dvestošesťdesiatštyri dní alebo päťdesiatdva týždňov alebo dvanásť mesiacov alebo štyri štvrťroky.

Keď sú doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov členského štátu vyjadrené v mesiacoch, dni zodpovedajúce časti mesiaca sa podľa prepočítavacích pravidiel uvedených v prvom pododseku považujú za celý mesiac.

Hlava II

Určenie uplatniteľných právnych predpisov

Článok 14

Spresnenia týkajúce sa článkov 12 a 13 základného nariadenia ║

1.  Na účely uplatňovania článku 12 ods. 1 základného nariadenia "osobou, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnanec v členskom štáte v mene zamestnávateľa a ktorá je svojím zamestnávateľom vyslaná do iného členského štátu" môže byť osoba, ktorá bola zamestnaná s cieľom vyslania do iného členského štátu pod podmienkou, že sa na dotknutú osobu už tesne pred začatím jej zamestnania vzťahujú právne predpisy členského štátu, v ktorom má sídlo podnik, ktorý ju zamestnáva.

2 .  Na účely uplatňovania článku 12 ods. 1 základného nariadenia sa formulácia "ktorá tam zvyčajne vykonáva činnosť" vzťahuje na zamestnávateľa, ktorý zvyčajne vykonáva podstatné činnosti, iné ako výlučne činnosti vnútorného riadenia, na území členského štátu, v ktorom má sídlo, a zohľadňuje pritom všetky kritériá, ktorými sa vyznačujú činnosti vykonávané príslušným podnikom. Príslušné kritériá musia byť prispôsobené osobitným vlastnostiam každého zamestnávateľa a skutočnej povahe vykonávaných činností.

3 .  Na účely uplatňovania článku 12 ods. 2 základného nariadenia sa formulácia "ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba" vzťahuje na osobu, ktorá zvyčajne vykonáva podstatné činnosti na území členského štátu, v ktorom má bydlisko. Táto osoba predovšetkým musela vykonávať svoju činnosť určitý čas pred dátumom, ku ktorému zamýšľa využiť ustanovenia uvedeného článku, a počas obdobia dočasnej činnosti v inom členskom štáte musí v členskom štáte, v ktorom má sídlo, aj naďalej udržiavať potrebné prostriedky na vykonávanie svojej činnosti, aby v tejto činnosti mohla pokračovať po svojom návrate.

4 .  Na účely uplatňovania článku 12 ods. 2 základného nariadenia ║, kritériom na určenie, či činnosť, ktorú samostatne zárobkovo činná osoba odíde vykonávať do iného členského štátu, je "porovnateľná" s činnosťou, ktorú samostatne zárobkovo činná osoba obvykle vykonáva, je skutočný charakter činnosti a nie kvalifikácia činnosti zo strany tohto iného členského štátu buď ako činnosti zamestnanca alebo ako činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby.

5 .  Na účely uplatňovania článku 13 ods. 1 základného nariadenia osobou, ktorá "zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch" je predovšetkým osoba, ktorá:

   a) udržiava činnosť v jednom členskom štáte a zároveň vykonáva inú samostatnú činnosť v jednom alebo viacerých členských štátoch, a to bez ohľadu na trvanie a povahu tejto druhej činnosti;
   b) striedavo vykonáva činnosti, s výnimkou činností v malom rozsahu, v dvoch alebo viacerých členských štátoch, a to bez ohľadu na frekvenciu alebo pravidelnosť tohto striedania.

6 .  Na účely uplatňovania článku 13 ods. 2 základného nariadenia osoba, ktorá "zvyčajne vykonáva činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v dvoch alebo viacerých členských štátoch" je predovšetkým osoba, ktorá súčasne alebo striedavo vykonáva jednu alebo viacero samostatných činností ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to bez ohľadu na povahu týchto činností, v dvoch alebo viacerých členských štátoch.

7 .  Na účely rozlíšenia činností podľa odsekov 5 a 6 od situácií popísaných v článku 12 ods. 1 a 2 základného nariadenia je rozhodujúce trvanie činnosti v jednom alebo vo viacerých ďalších členských štátoch (podľa toho, či má trvalú, ad hoc alebo dočasnú povahu). S týmto cieľom sa vykoná celkové posúdenie všetkých príslušných skutočností, predovšetkým, pokiaľ ide o zamestnanú osobu, najmä pracoviska vymedzeného v pracovnej zmluve.

8 .  Na účely uplatňovania článku 13 ods. 1 a 2 základného nariadenia ▌ "podstatná časť činnosti, ktorú osoba vykonáva ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba" ▌v jednom členskom štáte znamená , že v ňom táto osoba vykonáva podstatnú časť všetkých svojich činností ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, pričom to nemusí byť nevyhnutne väčšia časť týchto činností .▌

Na určenie toho, či sa podstatná časť činnosti vykonáva v členskom štáte, sa zohľadňujú najmä tieto kritériá:

   a) v prípade zamestnania pracovný čas a/alebo odmena; a
   b) v prípade samostatnej zárobkovej činnosti obrat, pracovný čas , počet poskytovaných služieb a/alebo príjem ▌ .

V rámci celkového posúdenia slúži ako ukazovateľ toho, že podstatná časť činností sa nevykonáva v príslušnom členskom štáte, splnenie menej ako 25 % vyššie uvedených kritérií.

9 .  Na účely uplatňovania článku 13 ods. 2 písm. b) základného nariadenia ║ je "centrum záujmu" činností samostatne zárobkovo činnej osoby určené so zreteľom na všetky údaje o jeho pracovných činnostiach, najmä na miesto, kde sa nachádza stále a trvalé sídlo činností dotknutej osoby, na obvyklý charakter alebo trvanie vykonávaných činností, členský štát, v ktorom dotknutá osoba podlieha dani zo všetkých svojich príjmov bez ohľadu na to, z akého zdroja pochádzajú, ako aj na vôľu dotknutej osoby, tak ako vyplýva zo všetkých okolností.

10 .  S cieľom určiť rozhodné právne predpisy podľa odsekov 8 a 9 zohľadňujú príslušné inštitúcie situáciu predpokladanú v nadchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacoch.

11 .  V prípade, že osoba vykonáva činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch pre zamestnávateľa so sídlom mimo územia Únie a táto osoba má bydlisko v členskom štáte, v ktorom nevykonáva podstatnú činnosť, podlieha právnym predpisom členského štátu, v ktorom má bydlisko.

Článok 15

Postupy uplatňovania článku 11 ods. 3 písm. b) a d), článku 11 ods. 4 a článku 12 základného nariadenia (o poskytovaní informácií príslušným inštitúciám)

1.  Ak článok 16 vykonávacieho nariadenia neustanovuje inak, v prípade, že osoba vykonáva svoju činnosť v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát podľa hlavy II základného nariadenia, zamestnávateľ alebo dotknutá osoba v prípade osoby, ktorá nevykonáva činnosť ako zamestnanec, podľa možnosti vopred informujú o tejto skutočnosti príslušnú inštitúciu členského štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňujú. Táto inštitúcia bezodkladne dá k dispozícii informácie o právnych predpisoch uplatniteľných na dotknutú osobu v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. b) alebo článkom 12 základného nariadenia inštitúcii, ktorú určil príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa činnosť vykonáva.

2.  Ustanovenia odseku 1 sa uplatňujú mutatis mutandis na osoby, na ktoré sa vzťahuje článok 11 ods. 3 písm. d) základného nariadenia.

3.  Zamestnávateľ v zmysle článku 11 ods. 4 základného nariadenia, ktorý má zamestnanca na palube plavidla plávajúceho pod vlajkou iného členského štátu, podľa možnosti vopred informuje o tejto skutočnosti príslušnú inštitúciu členského štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňujú. Táto inštitúcia bezodkladne sprostredkúva informácie o právnych predpisoch uplatniteľných na dotknutú osobu v súlade s článkom 11 ods. 4 základného nariadenia inštitúcii, ktorú určil príslušný orgán členského štátu, pod ktorého vlajkou sa plaví plavidlo, na ktorom zamestnanec vykonáva svoju činnosť.

Článok 16

Postup uplatňovania článku 13 základného nariadenia ║

1.  Osoba, ktorá vykonáva činnosti v dvoch alebo viacerých členských štátoch, je povinná informovať o tom ║inštitúciu určenú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má bydlisko. Táto inštitúcia pošle uvedenú informáciu určenej inštitúcii každého členského štátu, v ktorom osoba vykonáva činnosť.

2.  Inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu bydliska bezodkladne určia ▌právne predpisy uplatniteľné na dotknutú osobu so zreteľom na ustanovenia článku 13 základného nariadenia ▌a článku 14 vykonávajúceho nariadenia. Toto určenie má predbežný charakter. Inštitúcia informuje inštitúcie určené príslušnými orgnámi každého členského štátu, v ktorom sa vykonáva činnosť, o predbežnom určení .

3.  Predbežné určenie uplatniteľných právnych predpisov, ako sa stanovuje v odseku 2, sa stáva definitívnym do dvoch mesiacov odo dňa, keď bola určená inštitúcia v členských štátoch, v ktorých sa vykonáva činnosť, informovaná o predbežnom určení, ak už právne predpisy neboli definitívne určené na základe odseku 4 alebo aspoň jedna dotknutá inštitúcia informuje inštitúciu určenú príslušným orgánom členského štátu bydliska do konca tejto dvojmesačnej lehoty o tom, že ešte nemôže prijať toto určenie alebo že k tejto veci zaujíma odlišné stanovisko .

4.  V prípade, že si nejasnosti týkajúce sa určenia uplatniteľných právnych predpisov vyžadujú nadviazanie kontaktu medzi inštitúciami alebo orgánmi dvoch alebo viacerých členských štátov, na žiadosť jednej alebo viacerých inštitúcií určených príslušnými orgánmi členských štátov alebo samotných príslušných orgánov, právne predpisy uplatniteľné na príslušnú osobu sa určia na základe spoločnej dohody so zreteľom na ustanovenia článku 13 základného nariadenia a príslušných ustanovení článku 14 vykonávacieho nariadenia.

Ak inštitúcie alebo dotknuté príslušné orgány nemajú na vec rovnaké stanovisko, snažia sa dosiahnuť dohodu v súlade s uvedenými podmienkami a uplatňujú sa ustanovenia článku 6 vykonávacieho nariadenia.

5 .  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy boli predbežne alebo definitívne určené za uplatniteľné, to bezodkladne oznámia dotknutej osobe.

6 .  Ak dotknutá osoba nesplní svoju povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1, uplatnia sa ustanovenia tohto článku na podnet inštitúcie určenej príslušným orgánom členského štátu bydliska hneď, ako je o situácii tejto osoby informovaná, napríklad aj prostredníctvom inej dotknutej inštitúcie.

Článok 17

Postup uplatňovania článku 15 základného nariadenia ║

Pomocný zamestnanec uplatní svoje právo voľby ustanovené v článku 15 základného nariadenia ║ pri uzatváraní pracovnej zmluvy. Orgán oprávnený uzavrieť túto zmluvu oznámi voľbu pomocného zamestnanca určenej inštitúcii toho členského štátu, ktorého právne predpisy si pomocný zamestnanec zvolil.

Článok 18

Postup uplatňovania článku 16 ods. 1 základného nariadenia

Žiadosti o výnimky z článkov 11 až 15 základného nariadenia predkladá podľa možnosti vopred zamestnávateľ alebo dotknutá osoba príslušnému orgánu alebo subjektu určenému týmto orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy si zamestnávateľ alebo dotknutá osoba žiada uplatniť.

Článok 19

Poskytovanie informácií dotknutým osobám a zamestnávateľom

1.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy sú uplatniteľné na základe hlavy II základného nariadenia , oznámi dotknutej osobe a v prípade potreby jej zamestnávateľovi alebo zamestnávateľom povinnosti vyplývajúce z týchto právnych predpisov. Poskytne im pomoc potrebnú na splnenie formalít, ktoré im tieto právne predpisy ukladajú.

2.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy sú uplatniteľné podľa ustanovenia hlavy II základného nariadenia ║, vydá dotknutej osobe potvrdenie o uplatniteľných právnych predpisoch , a ak to bude potrebné, uvedie dokedy a za akých podmienok sú uplatniteľné. Na potvrdení sú uvedené mzdy oznámené zamestnávateľom.

Článok 20

Spolupráca medzi inštitúciami

1.  Príslušné inštitúcie ▌ oznámia príslušnej inštitúcii členského štátu, ktorého právne predpisy sú uplatniteľné na určitú osobu na základe hlavy II základného nariadenia , nevyhnutné informácie požadované na stanovenie dátumu, od ktorého sa tieto právne predpisy stávajú uplatniteľnými, a  príspevkov, ktoré táto osoba a jej zamestnávateľ alebo zamestnávatelia povinní platiť podľa týchto právnych predpisov.

2.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy sa stávajú uplatniteľnými na určitú osobu, je povinná informovať o veci inštitúciu členského štátu, ktorého právnym predpisom osoba naposledy podliehala a tejto inštitúcii oznámiť aj dátum, kedy nadobúda účinnosť uplatňovanie týchto právnych predpisov.

Článok 21

Povinnosti zamestnávateľa

1.  Zamestnávateľ, ktorého sídlo alebo miesto podnikania sa nachádza mimo príslušného členského štátu, je povinný plniť ║všetky povinnosti, ktoré mu ukladajú právne predpisy vzťahujúce sa na ║ zamestnanca, najmä povinnosť platiť príspevky ustanovené týmito právnymi predpismi, ako keby sa jeho sídlo alebo miesto podnikania nachádzalo v príslušnom členskom štáte .

2.  Zamestnávateľ, ktorý nemá miesto podnikania v členskom štáte, ktorého právne predpisy sú uplatniteľné ║, a jeho zamestnanec ║ sa môžu dohodnúť, že zamestnanec bude vykonávať povinnosti v mene zamestnávateľa, čo sa týka platenia príspevkov bez toho, aby boli dotknuté súvisiace povinnosti zamestnávateľa . Zamestnávateľ oznám takúto dohodu príslušnej inštitúcii tohto členského štátu.

Hlava III

Osobitné ustanovenia uplatniteľné na rôzne kategórie dávok

Kapitola I

Dávky v chorobe, materstve a rovnocenné dávky v otcovstve

Článok 22

Všeobecné vykonávacie ustanovenia

1.  Príslušné orgány alebo inštitúcie zabezpečia , aby mali poistenci k dispozícii všetky potrebné informácie o postupoch a podmienkach priznávania vecných dávok , keď sa tieto dávky vyplácajú na území iného členského štátu, ako je štát príslušnej inštitúcie ▌.

2.  Články 25 a 26 vykonávacieho nariadenia sa nedotýkajú uplatnenia vnútroštátnych predpisov členského štátu, ktoré umožňujú výhodnejšie znášanie nákladov na vecné dávky v situáciách podľa odseku 1 ako to, ktoré vyplýva zo základného nariadenia ║.

3.  Dva alebo viacero členských štátov alebo ich príslušné orgány sa môžu medzi sebou dohodnúť na postupoch a pravidlách uplatňovania článkov 25, 26 a 27 vykonávacieho nariadenia . Dohody uzavreté na tento účel však nesmú mať nepriaznivé účinky na podmienky a znášané sumy vecných dávok dotknutých osôb tak, ako by vyplynuli z uplatnenia tohto nariadenia. Tieto dohody sa oznámia správnej komisii.

4.  Bez ohľadu na článok 5 písm. a) základného nariadenia sa členský štát môže stať zodpovedným za náklady na dávky len v súlade s článkom 22 základného nariadenia, ak si poistenec uplatnil nárok na dávku podľa právnych predpisov tohto členského štátu, alebo len v súlade s článkami 23 až 30 základného nariadenia, ak poberá dôchodok podľa právnych predpisov tohto členského štátu.

Článok 23

Systém uplatniteľný v prípade existencie viacerých systémov v členskom štáte bydliska alebo pobytu

Ak právne predpisy podľa miesta bydliska alebo pobytu obsahujú viacero systémov poistenia pre prípad choroby, materstva alebo otcovstva, ustanoveniami uplatniteľnými podľa článku 17, článku 19 ods. 1 a článkov 20, 22, 24, 26 a 27 základného nariadenia ║sú ustanovenia právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na všeobecný režim zamestnancov.

Článok 24

Bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát

1.  Na účely uplatnenia článku 17 základného nariadenia ║poistenec alebo jeho rodinní príslušníci je povinný prihlásiť sa u inštitúcie miesta svojho bydliska a odovzdať jej doklad potvrdzujúci jeho nárok na vecné dávky, ktoré znáša príslušný členský štát.

Tento doklad vystaví príslušná inštitúcia, v prípade potreby na základe údajov poskytnutých zamestnávateľom. Ak poistenec alebo jeho rodinní príslušníci neodovzdajú predmetný doklad, inštitúcia miesta bydliska sa obráti na príslušnú inštitúciu za účelom získania potrebných informácií.

2.  Platnosť dokladu uvedeného v odseku 1 trvá dovtedy, kým príslušná inštitúciu neinformuje inštitúciu miesta bydliska o jeho zrušení.

Inštitúcia miesta bydliska oznámi príslušnej inštitúcii každú evidenciu║ podľa ║odseku 1 a každú zmenu alebo zrušenie tejto evidencie .

3.  Tento článok sa uplatňuje mutatis mutandis na osoby uvedené v článkoch 22, 24, 25 a 26 základného nariadenia ║.

Článok 25

Pobyt v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát

A)  Postup a rozsah pôsobnosti práva

1.  Na účely uplatňovania článku 19 základného nariadenia ▌poistenec predloží poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v členskom štáte pobytu doklad vydaný príslušnou inštitúciou preukazujúci jeho právo na vecné dávky. Ak poistenec uvedený doklad nemá, inštitúcia miesta pobytu sa na základe žiadosti alebo na inom základe obráti na príslušnú inštitúciu s cieľom získať potrebný doklad .

2.  Tento doklad preukazuje, že poistenec má nárok na vecné dávky za podmienok stanovených v článku 19 základného nariadenia za tých istých podmienok, ktoré sa uplatňujú na osoby poistené podľa právnych predpisov členského štátu pobytu.

3.  Vecnými dávkami uvedenými v článku 19 ods. 1 základného nariadenia ▌sú tie vecné dávky, ktoré sa poskytujú v členskom štáte pobytu v súlade s jeho právnymi predpismi a ktoré sú zo zdravotných dôvodov nevyhnutné na to, aby poistenec nebol nútený vrátiť sa do príslušného členského štátu na účely potrebnej liečby pred koncom plánovaného pobytu ▌ .

B)  Postup a pravidlá prevzatia a/alebo preplatenia vecných dávok

4 .  Ak poistenec v skutočnosti znáša náklady na celé vecné dávky poskytované podľa článku 19 základného nariadenia ▌alebo ich časť a ak právne predpisy uplatňované inštitúciou miesta pobytu umožňujú úhradu týchto nákladov poistencovi , môže poslať žiadosť o úhradu inštitúcii miesta pobytu. V takom prípade táto inštitúcia priamo uhradí poistencovi sumu nákladov zodpovedajúcu týmto dávkam v rozsahu a podľa sadzobníka náhrad stanovených v právnych predpisoch jej krajiny.

5 .  Ak žiadosť o preplatenie týchto nákladov nebola podaná priamo inštitúcii miesta pobytu, vynaložené náklady nahradí dotknutej osobe príslušná inštitúcia podľa sadzobníka náhrad, ktorým sa riadi inštitúcia miesta pobytu alebo, ak by sa v konkrétnom prípade uplatnil článok 61 vykonávacieho nariadenia, súm, ktoré by sa nahrádzali inštitúcii miesta pobytu .

Inštitúcia miesta pobytu ║ základe žiadosti poskytuje príslušnej inštitúcii všetky potrebné informácie o sadzbách náhrad alebo sumách .

6 .  Odchylne od odseku 5 príslušná inštitúcia môže nahradiť vynaložené náklady v rozsahu a podľa sadzieb, aké stanovujú jej právne predpisy , pod podmienkou, že poistenec súhlasí, aby sa toto ustanovenie naňho uplatňovalo ▌ .

7 .  Úhrada nákladov poistenca v žiadnom prípade nesmie presiahnuť sumu v skutočnosti vynaložených nákladov.

8.  Keď ide o značné výdavky, príslušná inštitúcia môže poistencovi vyplatiť primeranú zálohu hneď, ako jej poistenec predloží žiadosť o refundáciu.

C)  Rodinní príslušníci

9.  Odseky 1 – 8 sa uplatňujú mutatis mutandis na rodinných príslušníkov poistenca.

Článok 26

Naplánovaná starostlivosť

A)  Postup na získanie oprávnenia

1.  Na účely uplatňovania článku 20 ods. 1 základného nariadenia predloží poistenec doklad vydaný príslušnou inštitúciou inštitúcii miesta pobytu. Na účely tohto článku je príslušnou inštitúciou inštitúcia, ktorá znáša náklady na naplánovanú starostlivosť. V prípadoch uvedených v článku 20 ods. 4 a v článku 27 ods. 5 základného nariadenia ▌, v ktorých sa vecné dávky poskytované v členskom štáte bydliska hradia pevne stanovenými sumami , sa za príslušnú inštitúciu považuje inštitúcia miesta bydliska .

2.  Ak poistenec nemá bydlisko v príslušnom členskom štáte , požiada o oprávnenie inštitúciu miesta bydliska, ktorá toto oprávnenie bezodkladne zašle príslušnej inštitúcii .

V takomto prípade inštitúcia miesta bydliska vydá potvrdenie o tom, že sú v členskom štáte bydliska splnené podmienky článku 20 ods. 2, druhá veta základného nariadenia .

Príslušná inštitúcia môže zamietnuť oprávnenie, len ak na základe posúdenia inštitúcie miesta bydliska nie sú v členskom štáte bydliska poistenca splnené podmienky článku 20 ods. 2, druhá veta základného nariadenia, alebo ak v samotnom príslušnom členskom štáte je možné poskytnúť rovnakú starostlivosť v lehote, ktorá je lekársky odôvodniteľná pri zohľadnení súčasného zdravotného stavu a prognózy dotknutej osoby .

Príslušná inštitúcia informuje o svojom rozhodnutí inštitúciu členského štátu bydliska .

V prípade, že vyrozumenie o žiadosti nebude inštitúcii miesta bydliska doručené do pätnástich "kalendárnych dní" od dátumu odoslania žiadosti, oprávnenie sa

bude považovať za udelené príslušnou inštitúciou .

3.  Ak poistenec, ktorý nemá bydlisko v príslušnom členskom štáte, potrebuje naliehavú životne dôležitú starostlivosť , oprávnenie nemožno zamietnuť podľa článku 20 ods. 2, druhá veta základného nariadenia . Za takýchto okolností inštitúcia miesta bydliska udeľuje ▌predbežné oprávnenie v mene príslušnej inštitúcie, ktorú inštitúcia miesta bydliska ihneď o veci informuje.

Príslušná inštitúcia je povinná prijať zistenia a liečebné možnosti týkajúce sa nutnosti naliehavej a životne dôležitej starostlivosti, o ktorej rozhodli lekári schválení inštitúciou miesta bydliska, ktorá vydáva oprávnenie.

4 .  Kedykoľvek v priebehu konania vo veci vydania oprávnenia si príslušná inštitúcia vyhradzuje právo na preskúmanie zdravotného stavu poistenca lekárom, ktorého si sama zvolí v členskom štáte pobytu alebo bydliska.

5 .  Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek rozhodnutie o oprávnení, inštitúcia miesta pobytu informuje príslušnú inštitúciu, ak sa z lekárskeho hľadiska ukáže ako vhodné doplniť liečbu, na ktorú sa vzťahuje existujúce oprávnenie .

B)  Úhrada vecných dávok, ktoré vznikli poistencovi

6 .  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 7, sa mutatis mutandis uplatňuje článok 25 ods. 5 a 6 vykonávacieho nariadenia.

7 .  Ak poistenec v skutočnosti sám znáša celé náklady na liečbu, pre ktorú bolo vydané oprávnenie, alebo ich časť a náklady, ktoré je príslušná inštitúcia povinná nahradiť inštitúcii miesta pobytu alebo poistencovi podľa odseku 6 (skutočné náklady), sú nižšie ako suma nákladov, ktorú by musela zaplatiť za rovnakú liečbu v príslušnom členskom štáte (fiktívne náklady), uhradí príslušná inštitúcia na požiadanie poistencovi náklady na liečbu, a to do výšky rozdielu, o ktorý fiktívne náklady prevyšujú reálne náklady. Uhradená suma však nesmie presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli poistencovi, a môže zohľadniť sumu, ktorú by poistenec musel zaplatiť, ak by mu bola liečba poskytnutá v príslušnom členskom štáte.

C)  Úhrada cestovného a nákladov na pobyt v súvislosti s naplánovanou starostlivosťou.

8 .  ▌Cestovné náklady a náklady na pobyt spojené s liečbou poistenca a v prípade potreby cestovné náklady a náklady na pobyt osoby, ktorá ho musí sprevádzať, preberá táto inštitúcia v prípade, že sa udelí oprávnenie na liečbu v inom členskom štáte . V prípade, že poistenec je osoba so zdravotným postihnutím, cesta a pobyt sprevádzajúcej osoby sa považujú za nevyhnutné.

D)  Rodinní príslušníci

9 .  Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa uplatňujú mutatis mutandis na rodinných príslušníkov poistenca.

Článok 27

Peňažné dávky v súvislosti s práceneschopnosťou v prípade pobytu alebo bydliska v inom členskom štáte ako je príslušný členský štát

A)  Postup, ktorý musí poistenec dodržať

1.  Ak právne predpisy príslušného členského štátu od poistenca vyžadujú predloženie potvrdenia , aby ▌mohol poberať peňažné dávky v rámci svojej práceneschopnosti podľa článku 21 ods. 1 základného nariadenia ▌, poistenec požiada lekára v členskom štáte bydliska, ktorý zhodnotil jeho zdravotný stav, aby osvedčil jeho práceneschopnosť a určil pravdepodobnú dĺžku jej trvania .

2.  Poistenec zašle potvrdenie príslušnej inštitúcii v lehote stanovenej v právnych predpisoch príslušného členského štátu .

3 .  Ak lekári, ktorí poskytujú liečbu v členskom štáte bydliska, nevydávajú potvrdenie o práceneschopnosti a ak sa takéto potvrdenia vyžadujú na základe právnych predpisov príslušného členského štátu, požiada dotknutá osoba priamo inštitúciu miesta bydliska. Táto inštitúcia bezodkladne zabezpečí lekárske posúdenie práceneschopnosti osoby a zabezpečí, aby sa vystavilo potvrdenia uvedené v odseku 1. Potvrdenie sa bezodkladne zašle príslušnej inštitúcii.

4 .  Zaslanie dokladu uvedeného v odsekoch 1, 2 a 3 neoslobodzuje poistenca od jeho povinností ustanovených uplatniteľnými právnymi predpismi, najmä vo vzťahu k jej zamestnávateľovi. Podľa potreby môže zamestnávateľ a/alebo príslušná inštitúcia vyzvať zamestnanca, aby sa podieľal na činnostiach, ktorých úlohou je podporiť a napomôcť jeho návratu do zamestnania.

B)  Postup, ktorý musí dodržať inštitúcia členského štátu bydliska

5.  Na žiadosť príslušnej inštitúcie alebo v prípadoch uvedených v odseku 3 inštitúcia miesta bydliska vykoná v prípade potreby lekárskeho vyšetrenia poistenca, ako keby bol poistený u nej. Údaje zo správy lekára, ktorý vykonal lekárske vyšetrenie, označujúce najmä pravdepodobné trvanie práceneschopnosti zašle inštitúcia miesta bydliska príslušnej inštitúcii do troch pracovných dní od dátumu lekárskeho vyšetrenia.

C)  Postup, ktorý musí dodržať príslušná inštitúcia

6.  Príslušná inštitúcia si vyhradzuje právo nariadiť lekárske vyšetrenie poistenca lekárom, ktorého si vyberie.

7 .  Bez toho, aby bola dotknutá druhá veta článku 21 ods. 1 základného nariadenia , príslušná inštitúcia vypláca peňažné dávky priamo dotknutej osobe a oznámi to v prípade potreby inštitúcii miesta bydliska.▌

8 .  Na účely uplatňovania článku 21 ods. 1 základného nariadenia ║, údaje v potvrdení o práceneschopnosti poistenca vystavenom v inom členskom štáte na základe lekárskych zistení ošetrujúceho lekára sú pre príslušnú inštitúciu záväzné, okrem prípadu zneužitia.

9 .  Ak sa príslušná inštitúcia rozhodne zamietnuť peňažné dávky, ▌oznámi svoje rozhodnutie poistencovi a zároveň ▌to oznámi inštitúcii miesta bydliska.

D)  Postup v prípade pobytu v inom členskom štáte ako je príslušný členský štát.

10 .  Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa uplatňujú mutatis mutandis vtedy, keď má poistenec miesto pobytu v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát.

Článok 28

Peňažné dávky dlhodobej starostlivosti v prípade pobytu alebo bydliska v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát

A)  Postup, ktorý musí poistenec dodržať

1.  Na získanie nároku na peňažné dávky dlhodobej starostlivosti podľa článku 21 ods. 1 základného nariadenia, podáva poistenec žiadosť príslušnej inštitúcii. Príslušná inštitúcia podľa potreby informuje inštitúciu miesta bydliska.

B)  Postup, ktorý musí dodržať inštitúcia miesta bydliska

2.  Inštitúcia miesta bydliska na základe žiadosti príslušnej inštitúcie preskúma stav poistenca, pokiaľ ide o jeho potrebu dlhodobej starostlivosti. Príslušná inštitúcia poskytne inštitúcii miesta bydliska všetky informácie potrebné na toto preskúmanie.

C)  Postup, ktorý musí dodržať príslušná inštitúcia

3.  S cieľom určiť, v akej miere je potrebná dlhodobá starostlivosť, má príslušná inštitúcia právo dať poistenca vyšetriť lekárom alebo iným odborníkom, ktorého si sama zvolí.

4.  Článok 27 ods. 7 vykonávacieho nariadenia sa uplatňuje mutatis mutandis.

D)  Postup v prípade pobytu v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát

5.  Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa uplatňujú mutatis mutandis, ak má poistenec miesto pobytu v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát.

E)  Rodinní príslušníci

6.  Odseky 1 až 5 sa uplatňujú mutatis mutandis na rodinných príslušníkov poistenca.

Článok 29

Uplatňovanie článku 28 základného nariadenia ║

Ak členský štát, v ktorom bývalý cezhraničný pracovník naposledy vykonával svoju činnosť, už nie je príslušným členským štátom a bývalý cezhraničný pracovník alebo jeho rodinní príslušníci vycestujú do tohto členského štátu s cieľom získať vecné dávky na základe článku 28 základného nariadenia, predloží tento pracovník inštitúcii miesta pobytu doklad vydaný príslušnou inštitúciou.

Článok 30

Príspevky poberateľa dôchodkov

Ak osoba poberá dôchodok z viac ako jedného členského štátu, suma príspevkov odvádzaných zo všetkých vyplácaných dôchodkov ▌nesmie byť v  žiadnom prípade vyššia než suma, ktorú by musela odviesť osoba s rovnakou výškou dôchodkov , ktoré poberá z príslušného členského štátu .

Článok 31

Uplatňovanie článku 34 základného nariadenia ║

A)  Postup, ktorý musí dodržať príslušná inštitúcia

1.  Príslušná inštitúcia oboznámi dotknutú osobu s ustanovením článku 34 základného nariadenia, ktoré sa týka zamedzenia súbehu dávok ▌. Uplatňovanie takýchto pravidiel musí zaistiť osobe, ktorá nemá bydlisko v príslušnom členskom štáte , ║nárok na dávky v sume, ktorá sa musí minimálne rovnať celkovej sume alebo hodnote , na ktorú by si mohla uplatniť nárok, keby mala bydlisko v  tomto členskom štáte.

2.  Príslušná inštitúcia tiež informuje inštitúciu miesta bydliska alebo pobytu o výplate peňažných dávok dlhodobej starostlivosti, ak právne predpisy, ktoré uplatňuje inštitúcia miesta bydliska alebo pobytu, ustanovujú vecné dávky dlhodobej starostlivosti, ktoré sú vymenované v zozname uvedenom v článku 34 ods. 2 základného nariadenia.

B)  Postup, ktorý musí dodržať inštitúcia miesta bydliska alebo pobytu

3.  Inštitúcia miesta bydliska alebo pobytu, ktorej sa doručili informácie uvedené v odseku 2, bezodkladne informuje príslušnú inštitúciu o akýchkoľvek vecných dávkach dlhodobej starostlivosti určených na ten istý účel, ktoré dotknutej osobe poskytuje podľa svojich právnych predpisov, a o výške náhrad, ktoré sa na ňu uplatňujú.

4 .  Správna komisia prijme, ak to bude potrebné, opatrenia na vykonávanie tohto článku.

Článok 32

Osobitné vykonávacie opatrenia

1.  Pre členské štáty uvedené v prílohe II sa ustanovenia hlavy III kapitoly 1 základného nariadenia ▌týkajúce sa vecných dávok neuplatňujú na osoby, ktoré majú nárok na vecné dávky výlučne v rámci osobitného systému uplatniteľného na štátnych úradníkov a len v rozsahu stanovenom týmto systémom . Inštitúcia iného členského štátu sa nestáva len z tohto dôvodu zodpovednou za znášanie nákladov na vecné alebo peňažné dávky, ktoré sa poskytujú týmto osobám alebo ich rodinným príslušníkom.

2.  Napriek ustanoveniam odseku 1, článok 23 základného nariadenia ║ sa uplatňuje na každú osobu, ktorá poberá súčasne dôchodok v rámci systému pre štátnych zamestnancov členského štátu uvedeného v prílohe 2 a dôchodok v rámci právnych predpisov druhého členského štátu.

3.  Správna komisia prijme opatrenia na praktické vykonávanie odsekov 1 a 2.

Kapitola II

Dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania

Článok 33

Nárok na vecné dávky a peňažné dávky v prípade bydliska alebo pobytu v inom členskom štáte ako je príslušný členský štát

Na účely uplatňovania článku 36 ods. 1 základného nariadenia ║sa postupy ustanovené v článkoch 24 až 27 vykonávacieho nariadenia uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 34

Spolupráca s inštitúciami v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania privodeným v inom členskom štáte ako je príslušný členský štát

1.  Keď dôjde k pracovnému úrazu, alebo keď lekár prvýkrát konštatuje chorobu z povolania na území iného členského štátu, ako je príslušný členský štát, vyhlásenie o pracovnom úraze alebo chorobe z povolania sa musí urobiť podľa právnych predpisov príslušného štátu bez toho, aby tým boli dotknuté príslušné právne predpisy platné na území členského štátu, v ktorom došlo k pracovnému úrazu alebo v ktorom bola lekárom skonštatovaná choroba z povolania prvýkrát, ktoré sú v takom prípade i naďalej uplatniteľné. Toto vyhlásenie sa zašle príslušnej inštitúcii a kópia sa zašle inštitúcii miesta bydliska alebo pobytu.

2.  Inštitúcia členského štátu na území ktorého došlo k pracovnému úrazu alebo v ktorom bola lekárom skonštatovaná choroba z povolania prvýkrát, zašle príslušnej inštitúcii lekárske potvrdenia vystavené na území tohto štátu a všetky potrebné informácie, ak si ich príslušná inštitúcia vyžiada.

3.  Ak v prípade pracovného úrazu cestou do zamestnania alebo zo zamestnania, ku ktorému došlo na území iného členského štátu, ako je príslušný členský štát, treba na území prvého členského štátu vykonať vyšetrovanie, vyšetrovateľa môžu na tento účel určiť orgány tohto členského štátu. Tieto orgány budú vyšetrovateľovi pomáhať, pričom predovšetkým určia osobu poverenú asistovať mu pri skúmaní protokolov a všetkých ostatných dokumentov týkajúcich sa úrazu.

4.  Po skončení liečby sa príslušnej inštitúcii zašle podrobná správa spolu s lekárskymi potvrdeniami, ktoré sa týkajú trvalých následkov úrazu alebo choroby, predovšetkým súčasného stavu osoby, ktorá úraz utrpela alebo trpí chorobou z povolania, ako aj vyliečenia alebo zahojenia rán. Prislúchajúce honoráre platí inštitúcia miesta bydliska alebo inštitúcia miesta pobytu v závislosti od jednotlivých prípadov, pričom sa uplatní sadzba, ktorú táto inštitúcia uplatňuje na náhrady požadované od príslušnej inštitúcie.

5.  Na žiadosť inštitúcie miesta bydliska alebo inštitúcie miesta pobytu, podľa toho, o aký prípad ide, príslušná inštitúcia oznámi tejto inštitúcii rozhodnutie s dátumom vyliečenia alebo zahojenia rán, a ak je to potrebné, rozhodnutie o udelení renty.

Článok 35

Popretie súvislosti úrazu s prácou alebo choroby s výkonom povolania

1.  Keď má príslušná inštitúcia námietky voči tomu, aby sa podľa článku 36 ods. 2 základného nariadenia ║uplatnili právne predpisy o pracovných úrazoch a chorobách z povolania, ihneď to oznámi inštitúcii miesta bydliska alebo inštitúcii miesta pobytu, ktorá vyplácala vecné dávky a ktoré sa týmto považujú za dávky nemocenského poistenia.

2.  Po vynesení konečného rozhodnutia v tejto veci príslušná inštitúcia vec ihneď oznámi inštitúcii miesta bydliska alebo inštitúcii miesta pobytu, ktorá vyplácala vecné dávky. Táto inštitúcia bude i naďalej vyplácať vecné dávky z titulu nemocenského poistenia, ak zamestnanec alebo osoba samostatne zárobkovo činná má na ne nárok v prípade, že nejde o pracovný úraz alebo chorobu z povolania. V opačnom prípade sa vecné dávky, ktoré dotknutá osoba poberala z titulu nemocenského poistenia, považujú od prvého konštatovania úrazu alebo choroby lekárom za dávky v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.

Článok 36

Postup v prípade vystavenia sa riziku choroby z povolania vo viacerých členských štátoch

1.  V prípade uvedenom v článku 38 základného nariadenia ║sa vyhlásenie o chorobe z povolania zašle buď príslušnej inštitúcii zodpovednej za choroby z povolania toho štátu, v ktorom poškodený naposledy vykonával činnosť, ktorá mohla spôsobiť danú chorobu, alebo inštitúcii miesta bydliska, ktorá vyhlásenie zašle ║príslušnej inštitúcii.

Ak príslušná inštitúcia zistí, že činnosť, ktorá mohla spôsobiť chorobu z povolania bola naposledy vykonávaná podľa právnych predpisov iného členského štátu, zašle vyhlásenie a doklady, ktoré sú k nemu pripojené, zodpovedajúcej inštitúcii tohto členského štátu.

2.  Keď inštitúcia členského štátu, podľa právnych prepisov ktorého poškodený naposledy vykonával činnosť, ktorá mohla spôsobiť danú chorobu z povolania, zistí, že poškodený alebo jeho pozostalí nespĺňajú podmienky stanovené týmito právnymi predpismi, uvedená inštitúcia bezodkladne zašle inštitúcii členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého poškodená osoba predtým vykonávala činnosť, ktorá mohla spôsobiť danú chorobu z povolania, vyhlásenie a všetky doklady, ktoré sú k nemu pripojené, vrátane lekárskych zistení a posudkov, ktoré prvá inštitúcia dala urobiť, ako aj kópiu rozhodnutia uvedeného v druhom pododseku.

Zároveň oznámi svoje rozhodnutie poistencovi, v ktorom predovšetkým uvedie dôvody zamietnutia dávok, spôsoby a lehoty na podanie odvolania, ako aj dátum zaslania spisu inštitúcii členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého poistenec predtým vykonával činnosť, ktorá mohla spôsobiť danú chorobu z povolania.

3.  V prípade potreby sa treba obrátiť v súlade s rovnakým postupom na zodpovedajúcu inštitúciu členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého poškodený naposledy vykonával činnosť, ktorá mohla spôsobiť danú chorobu z povolania.

Článok 37

Výmena informácií medzi inštitúciami a vyplatenie preddavkov v prípade odvolania proti zamietavému rozhodnutiu

1.  V prípade odvolania proti zamietavému rozhodnutiu vydanému inštitúciou niektorého členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého poškodený vykonával činnosť, ktorá mohla spôsobiť danú chorobu z povolania, je táto inštitúcia povinná informovať o veci inštitúciu, ktorej bolo vyhlásenie zaslané, postupom uvedeným v článku 36 ods. 2 vykonávacieho nariadenia a neskôr jej oznámiť konečné rozhodnutie.

2.  Ak nárok na dávky vznikne na základe právnych predpisov, ktoré uplatňuje inštitúcia, ktorej bolo vyhlásenie zaslané, táto inštitúcia vyplatí preddavky, ktorých výška je určená, ak je to potrebné, po porade s inštitúciou, proti rozhodnutiu ktorej bolo podané odvolanie. Táto inštitúcia vráti sumu vyplatených preddavkov, ak na základe odvolania bude povinná vyplácať dávky. Táto suma sa strhne zo sumy dávok dlžných dotknutej osobe v súlade s postupom ustanoveným v článku 71 vykonávacieho nariadenia .

Článok 38

Zhoršenie choroby z povolania

V prípadoch uvedených v článku 39 základného nariadenia ║je žiadateľ povinný predložiť inštitúcii členského štátu, u ktorého si uplatňuje nárok na dávky, všetky informácie týkajúce sa dávok, ktoré by boli v súvislosti s danou chorobou z povolania udelené predtým. Táto inštitúcia sa môže obrátiť na akúkoľvek inú inštitúciu, ktorá bola predtým príslušnou inštitúciou, so žiadosťou o informácie, ktoré pokladá za potrebné.

Článok 39

Hodnotenie stupňa pracovnej neschopnosti v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktoré boli spôsobené predtým alebo potom

Na účely uplatňovania článku 40 ods. 3 základného nariadenia ║v prípade, že predošlá alebo následná pracovná neschopnosť bola spôsobená úrazom, ku ktorému došlo v dobe, keď dotknutá osoba podliehala právnym predpisom jedného členského štátu, ktorý nerobí rozlíšenie vzhľadom na pôvod pracovnej neschopnosti, príslušná inštitúcia, ktorá riešila predošlú alebo následnú pracovnú neschopnosť alebo inštitúcia určená príslušným orgánom predmetného členského štátu je povinná poskytnúť príslušnej inštitúcii iného členského štátu, ak ju o to požiada, údaje o stupni predošlej alebo následnej pracovnej neschopnosti, ako aj informácie, v rámci možností, na základe ktorých sa bude dať určiť, či pracovná neschopnosť je dôsledkom pracovného úrazu v zmysle právnych predpisov uplatňovaných inštitúciou druhého členského štátu.

V tomto prípade príslušná inštitúcia zohľadní pri zriaďovaní nároku a určovaní výšky dávok stupeň pracovnej neschopnosti spôsobený týmito predošlými alebo následnými prípadmi podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

Článok 40

Podávanie a skúmanie žiadostí o renty alebo dodatočné podpory

1.  Žiadosť o rentu alebo dodatočný príspevok podľa právnych predpisov členského štátu musí zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo jeho/jej pozostalí s bydliskom na území iného členského štátu podať buď príslušnej inštitúcii, alebo inštitúcii miesta bydliska, ktorá ju postúpi príslušnej inštitúcii. K žiadosti treba pripojiť doklady požadované a vystavené podľa právnych predpisov príslušnej inštitúcie.

2.  Príslušná inštitúcia oznámi svoje rozhodnutie žiadateľovi priamo alebo prostredníctvom kontaktnej inštitúcie príslušného štátu. Kópiu rozhodnutia zašle kontaktnej inštitúcii členského štátu, na území ktorého má žiadateľ bydlisko.

Článok 41

Osobitné vykonávacie opatrenia

Ustanovenia hlavy III kapitoly 2 základného nariadenia ║, ktoré sa týkajú vecných dávok, sa neuplatňujú na osoby, ktoré majú nárok na vecné dávky výlučne na základe osobitného systému pre štátnych zamestnancov členského štátu uvedeného v prílohe II vykonávacieho nariadenia.

Kapitola III

Podpory pri úmrtí

Článok 42

Žiadosť o podpory pri úmrtí

Na účely uplatňovania článkov 42 a 43 základného nariadenia ║sa žiadosť o podpory pri úmrtí musí zaslať inštitúcii miesta bydliska žiadateľa.

Kapitola IV

Dávky v invalidite a starobné a pozostalostné dôchodky

Článok 43

Výpočet dávky

1.  Na účely výpočtu teoretickej výšky a  skutočnej výšky dávky podľa článku 52 ods. 1 písm. b) základného nariadenia ▌sa uplatňujú pravidlá stanovené v článku 12 ods. 3, 4, 5 a 6 vykonávacieho nariadenia.

2.  Keď doby dobrovoľného alebo nepovinného poistenia neboli zohľadnené podľa článku 12 ods. 3 vykonávacieho nariadenia, inštitúcia členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého boli tieto doby dosiahnuté, vypočíta sumu zodpovedajúcu týmto dobám podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje. Ku skutočnej výške dávky vypočítanej podľa článku 52 ods. 1 písm. b) základného nariadenia ║sa pripočíta suma zodpovedajúca dobám nepretržitého dobrovoľného alebo nepovinného poistenia.

3.  Inštitúcia každého členského štátu vypočíta podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, dlžnú sumu zodpovedajúcu dobám nepretržitého dobrovoľného alebo nepovinného poistenia, ktorá podľa článku 53 ods. 3 písm. c) základného nariadenia ║nepodlieha ustanoveniam iného členského štátu o odňatí, znížení alebo pozastavení.

Ak právne predpisy uplatňované príslušnou inštitúciou neumožňujú priamo určiť túto sumu, pretože stanovujú pre doby poistenia odlišné hodnoty, môže sa určiť fiktívna suma. Správna komisia stanoví postupy pre určenie tejto fiktívnej sumy.

Článok 44

Zohľadnenie dôb starostlivosti o dieťa

1.  Na účely tohto článku "doba starostlivosti o dieťa" je každá doba, ktorá sa pripočítava na základe právnych predpisov členského štátu v oblasti dôchodkov alebo za ktorú priamo vzniká nárok na doplatok k dôchodku z dôvodu starostlivosti o dieťa bez ohľadu na metódu, ktorá sa používa na vypočítanie týchto dôb, a bez ohľadu na to, či sa kumulujú počas starostlivosti o dieťa alebo sa priznali so spätnou účinnosťou.

2.  Ak sa podľa právnych predpisov členského štátu, ktorý je podľa hlavy II základného nariadenia príslušným členským štátom, nezohľadňuje žiadna doba starostlivosti o dieťa, inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy sa na dotknutú osobu vzťahovali podľa hlavy II základného nariadenia, pretože vykonávala činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba k dátumu, keď sa podľa týchto právnych predpisov začala zohľadňovať doba starostlivosti o dotknuté dieťa, je aj naďalej zodpovedná za tejto doby ako doby starostlivosti o dieťa podľa jeho právnych predpisov, ako keby sa táto starostlivosť o dieťa uskutočňovala na území jej členského štátu.

3.  Odsek 2 sa neuplatňuje, ak sa na dotknutú osobu vzťahujú alebo začnú vzťahovať právne predpisy iného členského štátu z dôvodu výkonu činnosti zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

Článok 45

Žiadosť o dávky

A)  Podanie žiadosti o dávky na základe článku 44 ods. 2 základného nariadenia ║

1.  Žiadateľ o  dávky v súladeprávnymi predpismi typu A podľa článku 44 ods. 2 základného nariadenia ▌podá žiadosť inštitúcii členského štátu, ktorého právnym prepisom podliehal v  čase, kedy nastala pracovná neschopnosť, po ktorej nasledovala invalidita alebo zhoršenie invalidity, alebo inštitúcii v mieste bydliska, ktorá túto žiadosť postupuje prvej uvedenej inštitúcii .

2.  Ak boli udelené peňažné dávky v chorobe, dátum uplynutia doby poskytovania týchto dávok treba v prípade potreby pokladať za dátum podania žiadosti o dôchodok.

3.  V prípade uvedenom v článku 47 ods. 1 písm. b) základného nariadenia ║ inštitúcia, u ktorej bola dotknutá osoba naposledy prihlásená, oznámi inštitúcii, ktorá vyplácala dávky predtým, výšku a dátum účinku dávok podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje. Počínajúc týmto dátumom, dávky dlžné pred zhoršením invalidity sa zastavia alebo znížia do výšky doplatku uvedeného v článku 47 ods. 2 základného nariadenia ║.

B)  Podanie iných žiadostí o dávky

4.  Okrem tých situácií, ktoré sú uvedené v odseku 1 , žiadateľ predkladá žiadosť inštitúcii v mieste svojho bydliska ▌alebo inštitúcii členského štátu, ktorého právnym predpisom ▌naposledy podliehal ▌. Ak sa na dotknutú osobu nikdy nevzťahovali právne predpisy, ktoré uplatňuje inštitúcia miesta bydliska, táto inštitúcia postúpi žiadosť inštitúcii členského štátu, ktorého právne predpisy boli naposledy uplatniteľné .

5.  Dátum podania žiadosti je záväzný pre všetky zúčastnené inštitúcie.

6.  Odchylne od odseku 5, ak žiadateľ neuviedol všetky doby poistenia alebo doby bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov iných členských štátov, hoci bol na to výslovne vyzvaný, dátum, kedy žiadateľ doplní svoju pôvodnú žiadosť alebo podá novú žiadosť vzťahujúcu sa na chýbajúce doby sa považuje za dátum podania žiadosti na inštitúciu, ktorá uplatňuje predmetné právne predpisy, s výhradou priaznivejších ustanovení týchto právnych predpisov.

Článok 46

Doklady a údaje, ktoré musí žiadateľ pripojiť k žiadosti

1.  Žiadateľ podáva žiadosť podľa ustanovení právnych predpisov, ktoré uplatňuje inštitúcia uvedená v článku 45 ods. 1 alebo 4 vykonávacieho nariadenia , a k žiadosti pripája podporné doklady, ktoré sa vyžadujú na základe týchto právnych predpisov . Žiadateľ poskytuje najmä všetky dôležité dostupné údaje a podklady, ktoré sa týkajú období poistenia (inštitúcie, identifikačné čísla), zamestnania (zamestnávatelia) alebo samostatnej zárobkovej činnosti (predmet a miesto činnosti ) a bydliska (adresa), a ktoré sa mohli získať podľa iných právnych predpisov , ako aj dĺžku týchto období .

2.  Ak žiadateľ požiada podľa článku 50 ods. 1 základného nariadenia ▌ o  odklad vyplácania dávok starobného dôchodku ▌podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov, uvedie to vo svojej žiadosti a  spresní , podľa ktorých právnych predpisov ▌žiada o  odklad vyplácania dávok. S cieľom umožniť žiadateľovi uplatniť si toto právo mu dotknuté inštitúcie na jeho žiadosť poskytnú všetky informácie, ktoré majú k dispozícii, aby mohol posúdiť dôsledky súbežného alebo postupného priznania dávok, na ktoré by si mohol uplatniť nárok.

3 .  Ak žiadateľ vezme späť žiadosť o dávky poskytované podľa právnych predpisov konkrétneho členského štátu, nepovažuje sa toto späťvzatie za súčasné späťvzatie žiadostí o dávky podľa právnych predpisov iných členských štátov.

Článok 47

Prešetrovanie žiadostí inštitúciami

A)  Prešetrujúca inštitúcia

1.  ▌Inštitúcia, ktorej sa žiadosť o dávky predkladá alebo postupuje podľa ustanovení článku 45 ods. 1 alebo 4 vykonávacieho nariadenia ,▌ sa ďalej nazýva "kontaktná inštitúcia". Inštitúcia miesta bydliska sa nepovažuje za kontaktnú inštitúciu, ak sa na dotknutú osobu nikdy nevzťahovali právne predpisy, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.

Kontaktná inštitúcia okrem preskúmania žiadosti o dávky podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, podporuje výmenu údajov, oznamovanie rozhodnutí a postupov, ktoré potrebujú dotknuté inštitúcie na prešetrenie žiadosti, poskytuje žiadateľovi na jeho žiadosť akékoľvek informácie súvisiace s tými aspektmi prešetrenia, ktoré sa týkajú Spoločenstva, a priebežne ho informuje o postupe prešetrovania.

B)  Prešetrovanie žiadostí o dávky podľa článku 44 základného nariadenia ║

2.  V prípade uvedenom v článku 44 ods. 3 základného nariadenia ║ prešetrujúca inštitúcia odovzdá všetky údaje o dotknutej osobe inštitúcii, u ktorej bola prihlásená predtým a ktorá preskúma jej dokumentáciu.

3.  Články 48 až 52 sa nevzťahujú na prešetrovanie žiadostí uvedených v článku 44 základného nariadenia ║.

C)  Prešetrovanie iných žiadostí o dávky

4.  Okrem situácií uvedených v odseku 2 kontaktná inštitúcia bezodkladne zašle žiadosti o dávky a všetky doklady, ktoré má k dispozícii, a prípadne dôležité doklady, ktoré jej poskytol žiadateľ , všetkým príslušným inštitúciám, aby ▌tieto inštitúcie mohli súbežne začať prešetrovať žiadosť . Kontaktná inštitúcia oznámi ostatným inštitúciám doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje. Taktiež uvedie, ktoré dokumenty budú predložené neskôr, a žiadosť čo najskôr doplní.

5.  Každá ▌príslušná inštitúcia čo najskôr oznámi kontaktnej inštitúcii a ďalším dotknutým inštitúciám doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje. ▌

6.  Každá dotknutá inštitúcia vypočíta ▌výšku dávok ▌podľa článku 52 základného nariadenia a kontaktnej inštitúcii a ďalším dotknutým inštitúciám oznámi svoje rozhodnutie, pokiaľ ide o výšku splatných dávok, a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na účely článkov 53 až 55 základného nariadenia .

7.  Ak inštitúcia zistí na základe informácií uvedených v odsekoch 4 a 5 tohto článku , že sa uplatňuje článok 46 ods. 2 alebo článok 57 ods. 2 alebo 3 základného nariadenia ▌, oznámi to kontaktnej inštitúcii a ostatným dotknutým inštitúciám.

Článok 48

Oznámenie rozhodnutí žiadateľovi

1.  Každá inštitúcia oznámi žiadateľovi ▌rozhodnutie prijaté v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi . V každom rozhodnutí sa upresnia možnosti a  lehoty odvolania proti rozhodnutiu. Každá inštitúcia oznámi všetky svoje rozhodnutia kontaktnej inštitúcii, ktorá zašle súhrn týchto rozhodnutí žiadateľovi a ostatným dotknutým inštitúciám. Vzor tohto súhrnu vypracuje správna komisia. Súhrn sa žiadateľovi zasiela v ▌jazyku inštitúcie alebo na požiadanie žiadateľa v jazyku podľa výberu žiadateľa, ktorý je úradným jazykom inštitúcií Spoločenstva v súlade s článkom 290 zmluvy .

2.  Ak na základe zaslaného súhrnu žiadateľ usúdi, že jeho práva boli negatívne ovplyvnené vzájomným pôsobením rozhodnutí, ktoré prijali dve alebo viacero inštitúcií, má právo žiadať, aby dotknuté inštitúcie tieto rozhodnutia prehodnotili v lehotách stanovených v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch. Lehoty začínajú plynúť dňom prijatia súhrnu. Výsledok prehodnotenia sa žiadateľovi oznámi písomne.

Článok 49

Určenie stupňa invalidity

1.  V prípade, že sa uplatnia ustanovenia článku 46 ods. 3 základného nariadenia ║, prijať rozhodnutie vo veci stavu invalidity žiadateľa je oprávnená iba prešetrujúca inštitúcia. Táto inštitúcia prijme rozhodnutie hneď, ako bude môcť určiť podmienky vzniku nároku stanovené právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, v prípade potreby so zreteľom na ustanovenia článkov 6 a 51 základného nariadenia ║. Rozhodnutie bezodkladne oznámi ostatným príslušným inštitúciám.

Ak nie sú splnené podmienky vzniku nároku iné ako podmienky týkajúce sa stavu invalidity ustanovené právnymi predpismi, ktoré prešetrujúca inštitúcia uplatňuje, táto inštitúcia to ihneď oznámi v súlade s ustanoveniami článkov 6 a 51 základného nariadenia ║príslušnej inštitúcii členského štátu, ktorého právnym predpisom žiadateľ podliehal naposledy. Príslušná inštitúcia je oprávnená prijať rozhodnutie vo veci stavu invalidity žiadateľa v prípade, že sú splnené podmienky vzniku nároku ustanovené právnymi predpismi, ktoré uplatňuje Rozhodnutie bezodkladne oznámi ostatným príslušným inštitúciám.

2.  Pri určovaní nároku je vhodné v prípade potreby obrátiť sa za rovnakých podmienok ║ na inštitúciu príslušnú vo veciach invalidity členského štátu, ktorého právnym predpisom žiadateľ naposledy podliehal.

3 .  V prípade, že ustanovenia článku 46 ods. 3 základného nariadenia ▌nie sú uplatniteľné ▌, každá inštitúcia môže v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, dať žiadateľa vyšetriť lekárom alebo odborníkom podľa jej výberu na určenie stupňa invalidity . Inštitúcia členského štátu zohľadní dokumenty a lekárske správy, ako aj informácie administratívneho charakteru zhromaždené inštitúciou ktoréhokoľvek iného členského štátu, ako keby boli vystavené v jej vlastnom členskom štáte.

Článok 50

Dočasné preddavky a zálohy na dávky

1.  Bez ohľadu na článok 7 tohto nariadenia každá inštitúcia, ktorá počas prešetrovania žiadosti o dávky zistí, že žiadateľ má nárok na nezávislú dávku podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, ihneď mu túto dávku vypláca podľa článku 52 ods. 1 písm. a) základného nariadenia ║. Táto platba sa považuje za dočasnú, ak priznaná výška dávky môže byť ovplyvnená výsledkom postupu prešetrenia žiadosti.

2.  Ak žiadateľovi nemožno predbežne vyplatiť žiadnu dávku podľa odseku 1, ale zo získaných informácií vyplýva, že vznikol nárok na dávku podľa článku 52 ods. 1 písm. b) základného nariadenia ║, prešetrujúca inštitúcia mu vyplatí vratnú zálohu, ktorej výška sa podľa možností bude približovať výške sumy, ktorá sa pravdepodobne bude vyplácať podľa článku 52 ods. 1 písm. b) základného nariadenia ║.

3.  Každá inštitúcia, ktorá je povinná vyplácať tieto dočasné dávky alebo preddavky podľa odseku 1 alebo 2, o  tom bezodkladne informuje žiadateľa, pričom ho výslovne upozorní na dočasnú povahu opatrenia a  na všetky práva súvisiace s odvolaním sa podľa príslušných právnych predpisov .

Článok 51

Nový výpočet dávok

1.  V prípade nového výpočtu dávok podľa článku 48 ods. 3 a 4, článku 50 ods. 4 a článku 59 ods. 1 základného nariadenia ║sa článok 50 vykonávacieho nariadenia uplatňuje mutatis mutandis.

2.  V prípade nového výpočtu, zastavenia alebo pozastavenia dávky inštitúcia, ktorá vydala príslušné rozhodnutie, ho bezodkladne oznámi dotknutej osobe v súlade s postupom podľa článku 3 ods. 4 až 7 vykonávacieho nariadenia a oznámi ho aj každej inštitúcii, u ktorej si dotknutá osoba uplatňuje nárok.

Článok 52

Opatrenia na urýchlenie postupu výpočtu dôchodku

1.  S cieľom uľahčiť a urýchliť prešetrenie žiadostí a výplatu dávok, inštitúcie, ktorých právne predpisy sa na osobu vzťahujú:

   a) si s inštitúciami ostatných členských štátov vymieňajú alebo týmto inštitúciám sprístupňujú prvky umožňujúce identifikáciu osôb, u ktorých došlo k zmene uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov jedného štátu na uplatniteľné vnútroštátne právne predpisy iného štátu, a spoločne zabezpečujú zachovanie a súlad týchto identifikačných prvkov, alebo ak k výmene alebo sprístupneniu týchto informácií nedôjde, umožňujú týmto osobám priamy prístup k ich identifikačným prvkom;
   b) v dostatočnej lehote pred dovŕšením minimálneho veku pre nadobudnutie dôchodkových práv alebo pred dovŕšením stanoveného veku si s dotknutou osobou a s inštitúciami iných členských štátov vymieňajú informácie alebo im sprístupňujú informácie (získané obdobia alebo iné dôležité prvky), ktoré sa týkajú nároku na dôchodok osôb, u ktorých došlo k zmene uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov jedného štátu na uplatniteľné vnútroštátne právne predpisy iného štátu, alebo ak k výmene alebo sprístupneniu týchto informácií nedôjde, informujú tieto osoby alebo týmto osobám poskytujú prostriedky na oboznámenie sa s ich budúcimi možnými nárokmi na dávky.

2.  Na účely uplatňovania odseku 1 správna komisia určuje prvky, ktoré majú vymieňané alebo sprístupňované informácie obsahovať, a stanovuje primerané postupy a mechanizmy, zohľadňujúc vlastnosti vnútroštátnych dôchodkových systémov, ich správnu a technickú organizáciu a technologické prostriedky, ktorými disponujú . Správna komisia zabezpečuje realizáciu týchto dôchodkových systémov ďalším sledovaním prijatých opatrení a ich uplatňovania.

3.   Na účely uplatňovania odseku 1 sa inštitúcii prvého členského štátu, v ktorom je danej osobe pridelené osobné identifikačné číslo (PIN) na účely správy sociálneho zabezpečenia, poskytujú uvedené informácie.

Článok 53

Koordinačné opatrenia v členskom štáte

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 51 základného nariadenia, v prípade, že vnútroštátne právne predpisy obsahujú pravidlá na určenie zodpovednej inštitúcie alebo uplatniteľného systému alebo na stanovenie období poistenia v rámci osobitného systému , tieto pravidlá sa uplatňujú iba so zreteľom doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov dotknutého členského štátu.

2.  Ak vnútroštátne právne predpisy obsahujú pravidlá koordinácie medzi osobitnými systémami pre štátnych zamestnancov a všeobecným systémom zamestnancov, tieto pravidlá nie sú dotknuté ustanoveniami základného nariadenia ║a vykonávacieho nariadenia.

Kapitola V

Dávky v nezamestnanosti

Článok 54

Sčítanie dôb a výpočet dávok

1.  Na účel uplatňovania článku 61 základného nariadenia sa článok 12 ods. 1 vykonávacieho nariadenia uplatňuje mutatis mutandis. Bez toho, aby boli dotknuté súvisiace povinnosti dotknutých inštitúcií, môže dotknutá osoba príslušnej inštitúcii predložiť doklad vydaný inštitúciou členského štátu, ktorého právne predpisy sa na dotknutú osobu vzťahovali, pokiaľ ide o činnosť, ktorú dotknutá osoba naposledy vykonávala ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, s uvedením dôb získaných podľa týchto právnych predpisov.

2 .  Na účely uplatňovania článku 62 ods. 3 základného nariadenia ║, príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právnym predpisom dotknutá osoba podliehala v čase svojej činnosti ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, oznámi inštitúcii miesta bydliska, na žiadosť dotknutej osoby, všetky údaje potrebné na výpočet dávok v nezamestnanosti, najmä výšku jej mzdy alebo príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.

3.  Na účely uplatňovania článku 62 základného nariadenia ║a bez ohľadu na článok 63 uvedeného nariadenia, príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú, že výpočet dávok sa mení podľa počtu rodinných príslušníkov, zohľadní aj rodinných príslušníkov dotknutej osoby, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte, ako keby mali bydlisko v príslušnom členskom štáte. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak v členskom štáte bydliska rodinných príslušníkov má iná osoba nárok na dávky v nezamestnanosti, pre výpočet ktorých boli títo rodinní príslušníci zohľadnení.

Článok 55

Podmienky a obmedzenia pre zachovanie nároku na dávky pre nezamestnaného, ktorý odíde do iného členského štátu

1.  Aby nezamestnaný, ktorý odíde do iného členského štátu, spĺňal podmienky ustanovené v článku 64 základného nariadenia ║, musí o svojom zámere odísť informovať príslušnú inštitúciu vopred a musí jej predložiť dokument potvrdzujúci, že má i naďalej nárok na dávky za podmienok stanovených v článku 64 ods. 1 písm. b) základného nariadenia ║.

Táto inštitúcia ho bude informovať o jeho povinnostiach a odovzdá mu predmetný dokument, v ktorom predovšetkým uvedie:

   a) dátum, odkedy sa nezamestnaný nedostavuje na úrad práce príslušného štátu;
   b) lehotu poskytnutú podľa článku 64 ods. 1 písm. b) základného nariadenia ║na prihlásenie sa ako uchádzač o zamestnanie v členskom štáte, do ktorého nezamestnaný odišiel;
   c) maximálnu dobu, počas ktorej môže byť nárok na dávky zachovaný podľa článku 64 ods. 1 písm. c) základného nariadenia ║;
   d) skutočnosti, ktoré môžu zmeniť nárok na dávky.

2.  Nezamestnaný sa prihlási ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce členského štátu, do ktorého odišiel podľa ustanovení článku 64 ods. 1 písm. b) základného nariadenia ║a príslušnej inštitúcii odovzdá dokument uvedený v odseku 1. V opačnom prípade sa inštitúcia miesta, kam nezamestnaný odišiel, obráti na príslušnú inštitúciu so žiadosťou o potrebné informácie.

3.  Úrad práce členského štátu, do ktorého nezamestnaný odišiel za účelom hľadania zamestnania, oznámia nezamestnanému jeho povinnosti.

4.  Inštitúcia miesta, kam nezamestnaný odišiel, ihneď zašle príslušnej inštitúcii doklad, ktorý uvádza dátum, kedy sa nezamestnaný prihlásil na úrade práce, a jeho novú adresu.

Ak sa v priebehu obdobia, počas ktorého má nezamestnaný nárok na zachovanie dávok vyskytnú akékoľvek okolnosti , ktoré by nárok na dávky mohli ovplyvniť, inštitúcia v mieste, kam nezamestnaná osoba odišla, ihneď zašle príslušnej inštitúcii a dotknutej osobe doklad, v ktorom sú uvedené relevantné informácie ▌.

Inštitúcia v miesta, kam nezamestnaná osoba odišla, na požiadanie príslušnej inštitúcie poskytuje každý mesiac relevantné informácie o sledovaní situácie nezamestnaného, a najmä o tom, či je nezamestnaný stále evidovaný na úrade práce a či sa podrobuje organizovaným kontrolným postupom.

5.  Inštitúcia miesta, kam nezamestnaný odišiel, vykoná alebo dá vykonať kontrolu, ako keby išlo o nezamestnaného poberateľa dávok podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje. O vzniku každej okolnosti uvedenej v odseku 1 písm. d) ihneď informuje príslušnú inštitúciu.

6.  Príslušné orgány alebo príslušné inštitúcie dvoch alebo viacerých členských štátov si môžu medzi sebou určiť sústavu opatrení na podporu hľadania zamestnania pre nezamestnaných, ktorí odídu do niektorého z týchto členských štátov podľa článku 64 základného nariadenia ║.

Článok 56

Nezamestnaný, ktorý mal bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát

1.  Keď sa nezamestnaný rozhodne podľa článku 65 ods. 2 základného nariadenia ║prihlásiť sa ako uchádzač o zamestnanie v členskom štáte bydliska a zároveň v členskom štáte, v ktorom vykonával svoju poslednú činnosť ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, prednostne to oznámi inštitúcii a úradu práce v mieste svojho bydliska.

Na žiadosť úradu práce členského štátu, v ktorom vykonával svoju poslednú činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, úrad práce miesta bydliska odovzdá príslušné informácie týkajúce sa prihlášky nezamestnaného a hľadania zamestnania pre nezamestnaného.

2.  Ak sa podľa právnych predpisov uplatniteľných v dotknutých členských štátoch požaduje splnenie určitých povinností a/alebo aktivít na hľadanie zamestnania nezamestnaným, majú prednosť povinnosti a/alebo vykonávanie aktivít na hľadanie zamestnania nezamestnaným v členskom štáte bydliska .

Skutočnosť, že nezamestnaný si nesplnil všetky povinnosti a/alebo nevykonával aktivity na hľadanie zamestnania v členskom štáte, v ktorom naposledy vykonával činnosť, nemá vplyv na poskytovanie dávok v členskom štáte bydliska.

3.  Na účely uplatňovania článku 65 ods. 5 písm. b) základného nariadenia ║, inštitúcia členského štátu, právnym predpisom ktorého pracovník naposledy podliehal, oznámi inštitúcii miesta jeho bydliska, ak ju o to táto inštitúcia požiada, či má pracovník nárok na dávky podľa článku 64 základného nariadenia ║.

Kapitola VI

Rodinné dávky

Článok 57

Pravidlá prednosti v prípade súbehu dávok

Na účely uplatňovania článku 68 ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) základného nariadenia ▌ každý dotknutý členský štát vypočítava výšku dávok aj pre deti, ktoré nemajú bydlisko na jeho území, v prípade, keď bydlisko detí neumožňuje určiť poradie prednosti ║. Ak sa uplatňuje článok 68 ods. 1 písm. b) bod (i), príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy stanovujú najvyššie dávky, vypláca tieto dávky v plnej výške. Príslušná inštitúcia druhého členského štátu jej nahradí polovicu predmetnej sumy, v rozsahu sumy stanovenej právnymi predpismi tohto druhého členského štátu. 

Článok 58

Pravidlá uplatniteľné v prípade, že sa menia uplatniteľné právne predpisy a/alebo príslušnosť na priznávanie rodinných dávok

1.  Ak sa uplatniteľné právne predpisy a/alebo príslušnosť na priznávanie rodinných dávok v členských štátoch zmení v priebehu kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dátumy splatnosti rodinných dávok stanovených právnymi predpismi týchto členských štátov, inštitúcia, ktorá platila rodinné dávky podľa právnych predpisov, na základe ktorých sa dávky priznali na začiatku mesiaca, ich naďalej vypláca do konca daného mesiaca.

2.  Inštitúcia oznámi inštitúcii druhého členského štátu alebo dotknutých členských štátov dátum, od ktorého prestáva vyplácať predmetné rodinné dávky. Druhý členský štát alebo príslušné členské štáty začínajú vyplácať dávky od tohto dátumu.

Článok 59

Postup na uplatňovanie článku 67 a 68 základného nariadenia ║

1.  Žiadosť o poskytovanie rodinných dávok sa ▌predloží príslušnej inštitúcii ▌. Na účely uplatňovania článkov 67 a 68 základného nariadenia sa musí zohľadniť situácia celej rodiny, ako keby sa na všetky zúčastnené osoby vzťahovali právne predpisy dotknutého členského štátu a ako keby všetky mali bydlisko v tomto členskom štáte, najmä čo sa týka nároku osoby na tieto dávky. Ak si rodič oprávnený nárokovať si dávky svoje právo neuplatní, príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňujú, zohľadní žiadosť o priznanie rodinných dávok predloženú druhým rodičom či osobou, ktorá sa za rodiča považuje, alebo osobou alebo inštitúciou, ktorej boli deti zverené do starostlivosti.

2.  Inštitúcia, ktorej bola predložená žiadosť podľa odseku 1 preskúma žiadosť na základe podrobných informácií poskytnutých žiadateľom ▌so zreteľom na všetky skutočnosti a právne okolnosti, ktoré charakterizujú situáciu rodiny žiadateľa.

Ak táto inštitúcia dospeje k záveru, že jej právne predpisy sú uplatniteľné na základe prednostného práva v súlade s článkom 68 ods. 1 a 2 základného nariadenia, poskytuje rodinné dávky v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje .

Ak táto inštitúcia zistí, že na základe právnych predpisov iného členského štátu v súlade s článkom 68 ods. 2 základného nariadenia mohol vzniknúť nárok na rozdielový doplatok, sama bezodkladne zašle žiadosť príslušnej inštitúcii druhého členského štátu a oznámi to dotknutej osobe. Okrem toho oznámi inštitúcii druhého členského svoje rozhodnutie týkajúce sa žiadosti a výšku vyplácaných rodinných dávok.

3.  Ak inštitúcia, u ktorej sa podáva žiadosť, dospeje k záveru, že jej právne predpisy sú uplatniteľné, ale nie na základe práva prednosti v súlade s článkom 68 ods. 1 a 2 základného nariadenia, bezodkladne prijme predbežné rozhodnutie o pravidlách prednosti, ktoré sa majú uplatniť, a v súlade s článkom 68 ods. 3 základného nariadenia zašle žiadosť inštitúcii druhého členského štátu a oznámi túto skutočnosť aj žiadateľovi. Táto inštitúcia do dvoch mesiacov prijme stanovisko k prijatému predbežnému rozhodnutiu .

Ak inštitúcia , ktorej sa žiadosť postúpila, do dvoch mesiacov po doručení žiadosti neprijme stanovisko, uplatní sa uvedené predbežné rozhodnutie a táto inštitúcia vyplatí dávky ustanovené v jej právnych predpisoch a inštitúcii, ktorej bola žiadosť predložená, oznámi výšku vyplácaných dávok .

4.  Ak majú dotknuté inštitúcie rôzne stanoviská na to, ktoré právne predpisy sú uplatniteľné na základe práva prednosti, uplatňuje sa článok 6 ods. 2 až 5 vykonávacieho nariadenia . Na tento účel je inštitúciou miesta bydliska podľa článku 6 ods. 2 inštitúcia miesta bydliska dieťaťa alebo detí.

5.  Inštitúcia, ktorá dočasne vyplácala dávky v sume, ktorá je vyššia ako suma, ktorú musí nakoniec vyplácať, sa obráti na prednostnú inštitúciu, aby dosiahla vrátenie preplatku v súlade s postupom stanoveným v článku 71.

Článok 60

Postup na uplatňovanie článku 69 základného nariadenia ║

Na účely uplatňovania článku 69 základného nariadenia správna komisia vypracuje zoznam dodatočných alebo osobitných rodinných dávok pre siroty, na ktoré sa vzťahuje tento článok . Ak v právnych predpisoch , ktoré príslušná inštitúcia uplatňuje, neexistuje ustanovenie, podľa ktorého by musela takéto dodatočné alebo osobitné rodinné dávky pre siroty priznávať na základe práva prednosti , bezodkladne postúpi každú žiadosť o rodinné dávky spolu so všetkými potrebnými dokumentmi a údajmi inštitúcii členského štátu, ktorého právne predpisy sa na dotknutú osobu vzťahovali najdlhšie a ktorá poskytuje tieto dodatočné alebo osobitné rodinné dávky pre siroty . V prípade potreby sa za rovnakých podmienok treba obrátiť na inštitúciu členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého dotknutá osoba dosiahla najkratšiu z dôb poistenia alebo bydliska.

Hlava IV

Finančné ustanovenia

Kapitola I

Náhrada dávok podľa článku 35 ods. 1 a článku 41 základného nariadenia ║

Oddiel 1

Náhrada dávok na základe skutočných výdavkov

Článok 61

Zásady

1.  Na účely uplatňovania článku 35 ods. 1 a článku 41 základného nariadenia ║, skutočnú sumu vyplatených vecných dávok vráti príslušná inštitúcia inštitúcii, ktorá ich vyplatila, v rozsahu vykázanom v účtovníctve tejto inštitúcie, čo sa však nevzťahuje na prípad, kedy sa uplatňuje článok 62 vykonávacieho nariadenia.

2 .  Ak celá skutočná suma dávok uvedených v odseku 1 alebo jej časť nie je vykázaná v účtovníctve inštitúcie, ktorá ich vyplácala, suma, ktorú treba vrátiť, sa vypočíta na základe paušálnej platby stanovenej v súlade s vhodnými odporúčaniami podľa dostupných údajov. Správna komisia posúdi základy slúžiace na výpočet paušálov a stanoví ich výšku.

3 .  Sadzby, ktoré sú vyššie ako tie, ktoré sú uplatniteľné na vecné dávky vyplácané poistencom podliehajúcim právnym predpisom uplatňovaným inštitúciou, ktorá vyplácala dávky uvedené v odseku 1, nemôžu byť zohľadnené pre náhradu.

Oddiel 2

Náhrada dávok na základe paušálnych platieb

Článok 62

Identifikácia príslušných členských štátov

1.  Členské štáty uvedené v článku 35 ods. 2 základného nariadenia ║, ktorých právne alebo správne štruktúry sú také, že použitie náhrady na základe skutočných výdavkov nie je primerané, sú vymenované v prílohe III vykonávacieho nariadenia.

2 .  Pre členské štáty uvedené v prílohe III vykonávacieho nariadenia sumu vecných dávok vyplatených rodinným príslušníkom, ktorí nemajú bydlisko v tom istom členskom štáte ako poistenec podľa článku 17 základného nariadenia ║, a dôchodcom a ich rodinným príslušníkom podľa článkov 22, 24 ods. 1 a článku 26 základného nariadenia ║, nahradia príslušné inštitúcie inštitúciám, ktoré vyplácali predmetné dávky, na základe paušálnej platby stanovenej pre každý kalendárny rok. Suma tohto paušálu sa musí čo najviac približovať skutočným výdavkom.

Článok 63

Metóda výpočtu mesačných pevne stanovených súm a celkovej pevne stanovenej sumy

1.  ▌Pre každý veriteľský členský štát sa mesačná pevne stanovená suma na osobu (F i ) za kalendárny rok vypočíta vydelením priemerných ročných nákladov na ║osobu (Y i ), rozdelených podľa vekovej kategórie (i), číslom 12 a uplatnením zrážky (X) na výsledok podľa tohto vzorca:

F i = Y i *1/12*(1-X)

Význam symbolov v rovnici je takýto:

   ▌Index ▌( hodnoty i = 1, 2 a 3) predstavuje tri vekové kategórie určené na  výpočet pevne stanovených súm :
i = 1: osoby do 20 rokov
i = 2: osoby od 20 do 64 rokov
i = 3: osoby vo veku 65 rokov a staršie,

−  Yi predstavuje priemerné ročné náklady na osobu vekovej kategórie i, ako je stanovené v odseku 2,

   koeficient X (0,20 alebo 0,15) predstavuje určenú zrážku, ako je stanovené v odseku 3 .

2.  Priemerné ročné náklady na osobu (Yi) vo vekovej kategórii i sa vypočítajú tak, že suma ročných výdavkov na všetky vecné dávky vyplatené inštitúciami veriteľského členského štátu všetkým osobám danej vekovej kategórie, ktoré podliehajú jeho právnym predpisom ▌a majú bydlisko na jeho území, sa vydelí priemerným ▌počtom dotknutých osôb, ktoré v danom kalendárnom roku patria do uvedenej vekovej kategórie . Výpočet sa zakladá na výdavkoch v rámci systémov uvedených v článku 23 vykonávacieho nariadenia .

3 .  Zrážka, ktorá sa uplatní na mesačnú pevne stanovenú sumu, sa v podstate rovná 20 % (X = 0,20). Pre poberateľov dôchodkov a ich rodinných príslušníkov sa rovná 15 % (X = 0,15), ak príslušný členský štát nie je uvedený v prílohe IV základného nariadenia.

4 .  Pre každý dlžnícky členský štát sa celková pevne stanovená suma za kalendárny rok získa vynásobením stanovených mesačných pevných súm na osobu v každej vekovej skupine počtom mesiacov dosiahnutých dotknutými osobami vo veriteľskom členskom štáte v danej vekovej skupine .

Počet mesiacov dosiahnutých dotknutými osobami vo veriteľskom štáte predstavuje súčet kalendárnych mesiacov v kalendárnom roku, počas ktorých dotknutým osobám z dôvodu ich bydliska na území veriteľského členského štátu vznikol nárok na vecné dávky na tomto území na náklady dlžníckeho členského štátu. Tieto mesiace sa určia na základe registra vedeného na tento účel inštitúciou miesta bydliska a podľa písomných dokladov potvrdzujúcich nárok poberateľov, ktoré poskytla príslušná inštitúcia .

5 .  Správna komisia predloží najneskôr ... (7) osobitnú správu o uplatňovaní tohto článku a najmä o zrážkach uvedených v odseku 3. Správna komisia môže na základe tejto správy predložiť návrh obsahujúci všetky zmeny a doplnenia, ktoré sa javia ako dôležité na zabezpečenie toho, aby sa výpočet pevne stanovených súm čo najviac približoval k reálnym výdavkom, ktoré vznikli, a aby zrážky uvedené v odseku 3 neviedli k nevyváženým alebo zdvojeným platbám členských štátov.

6 .  Správna komisia stanoví metódy ▌na určenie údajov na výpočet pevne stanovených súm uvedených v predchádzajúcich odsekoch.

7 .  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 4, môžu členské štáty ďalej uplatňovať články 94 a 95 nariadenia (EHS) č. 574/72 na výpočet pevne stanovenej sumy do ...(8) pod podmienkou, že sa uplatňuje zníženie uvedené v odseku 3 .

Článok 64

Oznámenie priemerných ročných nákladov

Suma priemerných ročných nákladov na osobu v každej vekovej kategórii za konkrétny rok sa oznamuje rade audítorov najneskôr do konca druhého roka nasledujúceho po danom roku . Ak sa informácie neoznámia v tomto termíne, použije sa suma priemerných ročných nákladov na osobu, ktorú správna komisia naposledy stanovila za predchádzajúci rok.

Priemerné ročné náklady sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Oddiel 3

Spoločné ustanovenia

Článok 65

Postup náhrady medzi inštitúciami

1.  Náhrady medzi príslušnými členskými štátmi sa vyrovnávajú čo najskôr. Každá dotknutá inštitúcia musí nahradiť nároky v termínoch uvedených v tomto článku, a to hneď, ako je schopná ich uhradiť. Spor týkajúci sa konkrétneho nároku nesmie byť prekážkou pri náhrade iného nároku či ďalších nárokov.

2.  Náhrady medzi inštitúciami členských štátov uvedené v článkoch 35 a 41 základného nariadenia ▌sa vykonávajú prostredníctvom styčného subjektu . Podľa článkov 35 a 41 základného nariadenia môže existovať osobitný styčný subjekt pre náhrady .

Článok 66

Lehota na oznámenie pohľadávok a lehota na ich splatenie

1.  Pohľadávky stanovené na základe skutočných výdavkov sa predkladajú styčnému subjektu dlžníckeho členského štátu do dvanástich mesiacov od uplynutia kalendárneho polroka , počas ktorého sa tieto pohľadávky zaznamenali na účtoch veriteľskej inštitúcie .

2.  Pohľadávky týkajúce sa pevne stanovených súm za kalendárny rok sa predkladajú styčnému subjektu dlžníckeho členského štátu do šiestich mesiacov po mesiaci , v ktorom boli priemerné náklady za daný rok uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Registre podľa článku 63 ods. 4 vykonávacieho nariadenia sa predložia do konca roka nasledujúceho po referenčnom roku.

3.  Pohľadávky oznámené po uplynutí lehôt uvedených v odseku 1 a 2 sa neberú do úvahy.

4.  Dlžnícka inštitúcia zaplatí pohľadávky styčnému subjektu veriteľského členského štátu uvedenému v článku 65 vykonávacieho nariadenia do konca šesťmesačného obdobia po mesiaci , v ktorom boli oznámené styčnému subjektu dlžníckeho členského štátu . Toto sa nevzťahuje na pohľadávky, ktoré dlžnícka inštitúcia zamietla z relevantného dôvodu pred uplynutím tohto ▌ obdobia.

5.  Spory týkajúce sa ▌pohľadávky sa urovnajú najneskôr do jedného roka po mesiaci , v ktorom sa pohľadávka uplatnila . ▌

6 .  Rada audítorov uľahčuje konečné uzavretie účtov v prípadoch, keď nemožno dosiahnuť urovnanie v lehote uvedenej v odseku 5, a na základe odôvodnenej žiadosti jednej zo strán poskytuje stanovisko k sporu do šiestich mesiacov od mesiaca, v ktorom jej bola vec predložená.

Článok 67

Úroky z omeškania a preddavky

1.  Po uplynutí šesťmesačného obdobia uvedeného v článku 66 ods. 4 vykonávacieho nariadenia môže veriteľská inštitúcia k nesplateným pohľadávkam účtovať úroky , ak dlžnícka inštitúcia v lehote šiestich mesiacov od konca mesiaca, v ktorom sa pohľadávka uplatnila, neuskutočnila zálohovú platbu vo výške najmenej 90 % celkovej sumy pohľadávky uplatnenej podľa článku 66 ods. 1 alebo 2 vykonávacieho nariadenia . K tým častiam pohľadávky, ktoré zálohová platba nepokryla, možno účtovať úrok až od dátumu uplynutia ročného obdobia uvedeného v článku 66 ods. 5 vykonávacieho nariadenia .

2.  Úroky sa vypočítavajú na základe referenčnej sadzby uplatňovanej Európskou centrálnou bankou na jej hlavné refinančné operácie. Uplatniteľná referenčná sadzba je sadzba, ktorá je platná v prvý deň mesiaca, v ktorom je platba splatná .

3 .  Styčný subjekt nie je povinný prijať preddavok uvedený v odseku 1. Ak však styčný subjekt ponuku zálohovej platby odmietne, veriteľská inštitúcia už nemá nárok na účtovanie úroku za omeškané platby súvisiace s príslušnými pohľadávkami, okrem úroku stanoveného v druhej vete odseku 1.

Článok 68

Ročné vyúčtovanie

1.  Správna komisia vypracuje stav pohľadávok za každý kalendárny rok podľa článku 72 písm. g) základného nariadenia ║na základe správy komisie audítorov. Na tento účel styčné subjekty oznámia komisii audítorov v lehotách a podľa pravidiel, ktoré komisia určí, sumu oznámených, uhradených alebo sporných pohľadávok (veriteľská pozícia) na jednej strane a sumu prijatých, uhradených alebo sporných pohľadávok (dlžnícka pozícia) na strane druhej.

2.  Správna komisia môže uskutočniť akékoľvek overenie prospešné kontrole štatistických a účtovných údajov, ktoré slúžia na zistenie ročného stavu pohľadávok uvedeného v odseku 1, najmä preveriť zhodu týchto údajov s pravidlami stanovenými v tejto hlave.

Kapitola II

Náhrada dávok v nezamestnanosti podľa článku 65 základného nariadenia ║

Článok 69

Náhrada dávok v nezamestnanosti

Ak nedôjde k dohode v zmysle článku 65 ods. 8 základného nariadenia▌, inštitúcia miesta bydliska zašle inštitúcii členského štátu, ktorého právne predpisy sa na poberateľa dávok vzťahovali naposledy, žiadosť o náhradu dávok v nezamestnanosti podľa článku 65 ods. 6 a 7 základného nariadenia ▌. Žiadosť sa podáva do šiestich mesiacov od konca kalendárneho polroka, počas ktorého sa vykonala posledná výplata dávok v nezamestnanosti, ktorých náhrada sa požaduje. V žiadosti sa uvedie suma dávok vyplatených počas obdobia troch alebo piatich mesiacov podľa článku 65 ods. 6 a 7 základného nariadenia ▌, za ktoré boli tieto dávky vyplatené a identifikačné údaje nezamestnaného. Pohľadávky sa uplatňujú a vyplácajú prostredníctvom styčných subjektov dotknutých členských štátov.

Žiadosti uplatňované po uplynutí termínu uvedeného v prvom odseku netreba posudzovať.

Ustanovenia článku 65 ods. 1 a článku 66 ods. 4 až 6 vykonávacieho nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis.

Po uplynutí šesťmesačného obdobia uvedeného v článku 66 ods. 4 vykonávacieho nariadenia si veriteľská inštitúcia k nesplateným pohľadávkam môže účtovať úrok. Úrok sa vypočítava v súlade s článkom 67 ods. 2 vykonávacieho nariadenia.

Maximálna výška náhrady uvedenej v tretej vete článku 65 ods. 6 základného nariadenia sa v každom jednotlivom prípade rovná dávke, na ktorú by dotknutá osoba mala nárok podľa právnych predpisov členského štátu, ktoré sa na ňu naposledy vzťahovali, ak bola prihlásená na pracovnom úrade daného členského štátu. S ohľadom na vzťahy medzi členskými štátmi uvedenými v prílohe XY príslušné inštitúcie jedného z týchto členských štátov, ktorého právne predpisy sa na dotknutú osobu naposledy vzťahovali, v každom jednotlivom prípade určia maximálnu výšku na základe priemernej sumy dávok v nezamestnanosti poskytovaných podľa právnych predpisov daného členského štátu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Kapitola III

Opakovanie preplatených dávok, vrátenie dočasných platieb, kompenzácia, pomoc vo veci spätného vymáhania.

Oddiel 1

Zásady

Článok 70

1.  Na účely uplatňovania článku 84 základného nariadenia ║a v rámci, ktorý stanovuje, sa spätné vymáhanie pohľadávok uskutoční vždy, keď to bude možné, prednostne cestou kompenzácie tak medzi veriteľskými inštitúciami (ďalej len "dožiadajúce subjekty") a dlžníckymi inštitúciami (ďalej len "dožiadané subjekty"), ako aj voči poistencovi, podľa článku 71 a 72 vykonávacieho nariadenia.

V prípade, že časť pohľadávky alebo celá pohľadávka nemohla byť získaná späť cestou kompenzácie uvedenej v prvom pododseku, zostávajúce sumy splatné poberateľom sa budú vymáhať podľa článkov 73 až 82 vykonávacieho nariadenia .

2.  Styčný subjekt treba považovať za dožiadaný subjekt na základe žiadostí, ktoré jej boli doručené.

Oddiel 2

Kompenzácia

Článok 71

Peňažné dávky, ktoré nie sú splatné alebo sú preplatkami

1.  Ak inštitúcia členského štátu zaplatila poberateľovi dávok sumu, ktorá presahuje sumu, na akú má nárok, táto inštitúcia požiada inštitúciu každého ďalšieho členského štátu dlhujúceho dávky v prospech poberateľa, a to za podmienok a v rozsahu stanovenými právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, aby zrazila preplatok zo súm, ktoré dlhuje uvedenému poberateľovi. Inštitúcia vykoná zrážku za podmienok a v rozsahu stanovenom pre takú kompenzáciu právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, ako keby tieto preplatky vyplatila sama, a zrazenú sumu prevedie na veriteľskú inštitúciu.

2.  V súlade s článkom 6, inštitúcia, ktorá vyplatila dočasné peňažné dávky, vypracuje najneskôr do dvoch mesiacov od určenia uplatniteľných právnych predpisov alebo určenia inštitúcie zodpovednej za vyplácanie dávok, vyúčtovanie sumy, ktorú jej dlhuje príslušná inštitúcia. V prípade, že poberateľ dávok a/alebo jeho zamestnávateľ platil dočasné príspevky, tieto sumy sa zohľadnia pri výpočte predmetnej sumy.

Príslušná inštitúcia dlhujúca dávky v prospech poberateľa dávok zrazí dlžnú sumu v súvislosti s dočasnou platbou zo súm, ktoré dlhuje dotknutej osobe. Dlžnícka inštitúcia vykoná zrážku za podmienok a v rozsahu stanovenom pre takú kompenzáciu právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, a zrazenú sumu bezodkladne prevedie na veriteľskú inštitúciu.

3.  V prípade, že poistenec čerpal sociálnu podporu v členskom štáte počas obdobia, v priebehu ktorého mal nárok na dávky podľa právnych predpisov iného členského štátu, orgán, ktorý poskytol podporu, môže v súvislosti s dávkami splatnými tejto osobe požiadať inštitúciu každého ďalšieho členského štátu dlhujúceho dávky v prospech tejto osoby, ak mu to umožňujú právne predpisy, aby sumu vynaloženú v rámci podpory zrazila zo súm, ktoré vypláca dotknutej osobe.

Toto ustanovenie sa uplatňuje mutatis mutandis na rodinného príslušníka poistenca, ktorý čerpal podporu na území niektorého členského štátu počas obdobia, v priebehu ktorého mala dotknutá osoba nárok na dávky vďaka danému rodinnému príslušníkovi podľa právnych predpisov iného členského štátu.

Veriteľská inštitúcia zašle vyúčtovanie sumy, ktorá predstavuje dlh voči nej, dlžníckej inštitúcii. Dlžnícka inštitúcia vykoná zrážku za podmienok a v rozsahu stanovenom pre takúto kompenzáciu právnymi predpismi, ktoré uplatňuje a bezodkladne prevedie stanovenú sumu na veriteľskú inštitúciu.

4.  V prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 príslušná inštitúcia zašle dotknutej osobe výkaz jej situácie, v ktorom uvedie zostávajúce splatné sumy alebo preplatky v zmysle právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

Článok 72

Príspevky, ktoré nie sú splatné alebo sú preplatkami

V rámci článku 6 inštitúcia, ktorá vybrala dočasné príspevky od poistenca a/alebo jeho zamestnávateľa, nahradí predmetné sumy v prospech osôb, ktoré ich zaplatili, až keď zistí, od príslušnej inštitúcie, aké sumy jej dlhujú podľa článku 6 ods. 4 .

Oddiel 3

Spätné vymáhanie

Článok 73

Žiadosti o informácie

1.  Dožiadaný subjekt zašle dožiadajúcemu subjektu na jeho žiadosť informácie, ktoré táto inštitúcia potrebuje na účely spätného vymáhania pohľadávky.

Dožiadaný subjekt získa uvedené informácie na základe právomocí, ktoré má podľa právnych a správnych predpisov uplatniteľných v prípade vymáhania obdobných pohľadávok vzniknutých v jeho vlastnom členskom štáte.

2.  V žiadosti o informácie musí byť uvedené meno, adresa a akákoľvek ďalšia informácia, ktorá môže byť obvykle dožiadajúcemu subjektu sprostredkovaná v súvislosti s osobou, ktorej sa týkajú vyžiadané informácie, ako aj povaha a suma pohľadávky, na základe ktorej bola žiadosť podaná.

3.  Dožiadaný subjekt nie je povinný zaslať informácie, ktoré nie je schopný získať na účely spätného vymáhania obdobných pohľadávok vzniknutých vo svojom členskom štáte.

4.  Dožiadaný subjekt oznámi dožiadajúcemu subjektu dôvody, pre ktoré nie je možné uspokojivo vyhovieť žiadosti o informácie.

Článok 74

Oznámenie

1.  Na základe žiadosti dožiadajúceho subjektu dožiadaný subjekt vykoná oznámenie adresátovi, v súlade s platnými právnymi predpismi o oznamovaní právnych listín vo svojom vlastnom členskom štáte, vrátane súdnych listín, ktoré sa týkajú pohľadávok alebo ich spätného vymáhania, pochádzajúcich od členského štátu dožiadajúceho subjektu.

2.  Žiadosť o oznámenie musí obsahovať meno a adresu a akúkoľvek ďalšiu informáciu, ku ktorej má dožiadajúci subjekt obvykle prístup a ktorá sa týka adresáta, povahu a predmet listiny alebo rozhodnutia, ktoré treba oznámiť, a ak to bude potrebné, meno a adresu a akúkoľvek ďalšiu informáciu, ku ktorej má dožiadajúci subjekt obvykle prístup a ktorá sa týka dlžníka, a takisto pohľadávku uvedenú v listine alebo rozhodnutí, ako aj všetky užitočné informácie.

3.  Dožiadaný subjekt bezodkladne informuje dožiadajúci subjekt o vybavení žiadosti o oznámenie a oznámi mu predovšetkým dátum doručenia rozhodnutia alebo listiny adresátovi.

Článok 75

Žiadosť o vymáhanie

1.  K žiadosti o vymáhanie príspevkov alebo k žiadosti o spätné vyžiadanie dávok, ktoré nie sú splatné alebo sú preplatkami, ktorú dožiadajúci subjekt zašle dožiadanému subjektu, musí byť pripojené úradné vyhotovenie alebo overená fotokópia exekučného titulu, ktorý umožní výkon vymáhania alebo spätného vyžiadania, vydaného v členskom štáte dožiadajúceho subjektu, a ak to bude potrebné, originál alebo overená fotokópia ďalších dokumentov potrebných na vymáhanie.

2.  Dožiadajúci subjekt môže podať žiadosť o vymáhanie iba vtedy, keď:

   a) pohľadávka alebo exekučný titul nie je v členskom štáte predmetom sporu, čo sa nevzťahuje na prípad, na ktorý sa uplatňuje článok 78 ods. 2 pododsek 2;
   b) uplatnil vo svojom členskom štáte vhodné vymáhacie postupy, ktoré mohli byť vykonané na základe titulu uvedeného v odseku 1, a keď prijaté opatrenia nepovedú k úplnej úhrade pohľadávky.

3.  V žiadosti o vymáhanie musia byť uvedené tieto údaje:

   a) meno, adresa a akákoľvek ďalšia informácia potrebná na identifikáciu dotknutej osoby a/alebo tretej osoby, ktorá má v držbe jej pohľadávky;
   b) akákoľvek informácia potrebná na identifikáciu dožiadaného subjektu;
   c) exekučný titul vydaný v členskom štáte dožiadajúcej inštitúcie;
   d) povaha a výška pohľadávky vrátane základnej sumy, úrokov a penále, pokút a splatných nákladov, pričom suma sa uvedie v peňažnej mene členských štátov oboch subjektov;
   e) dátum oznámenia titulu príjemcovi dožiadajúcim subjektom a/alebo dožiadaným subjektom;
   f) dátum, odkedy je vymáhanie možné a doba, počas ktorej je vymáhanie možné v súlade s právnymi predpismi platnými v členskom štáte dožiadajúceho subjektu;
   g) akúkoľvek užitočnú informáciu.

4.  Žiadosť o úhradu obsahuje okrem iného vyhlásenie dožiadajúceho subjektu, ktorým sa potvrdzuje splnenie podmienok stanovených v odseku 2.

5.  Dožiadajúci subjekt zašle dožiadanému subjektu všetky dôležité informácie týkajúce sa prípadu, ktorý bol dôvodom na podanie žiadosti o vymáhanie, hneď, ako ich získa.

Článok 76

Exekučný titul umožňujúci vymáhanie

1.  Exekučný titul umožňujúci vymáhanie pohľadávky sa automaticky uznáva a pristupuje sa k nemu ako k nástroju, pomocou ktorého sa môže vymáhať pohľadávka od dožiadaného subjektu.

2.  Napriek odseku 1 exekučný titul umožňujúci vymáhanie pohľadávky môže byť v prípade potreby a podľa právnych predpisov platných v členskom štáte dožiadaného subjektu potvrdený a uznávaný ako titul povoľujúci vymáhanie na území tohto členského štátu, alebo doplnený alebo nahradený takýmto titulom.

Do troch mesiacov od dátumu doručenia žiadosti sa príslušné orgány budú snažiť splniť formality spočívajúce v potvrdení exekučného titulu, jeho uznaní, doplnení alebo nahradení, čo sa však nevzťahuje na prípady, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia tretieho pododseku. Uvedené úkony nesmú byť odmietnuté, ak je exekučný titul správne formulovaný. Pri prekročení trojmesačnej lehoty je dožiadaný subjekt povinný oznámiť dožiadajúcemu subjektu dôvody prekročenia lehoty.

Ak v súvislosti s ktoroukoľvek z uvedených formalít vznikne spor, ktorý sa týka pohľadávky a/alebo exekučného titulu umožňujúceho vymáhanie, ktorý vydal dožiadajúci subjekt, uplatňuje sa článok 78.

Článok 77

Platobné podmienky a lehoty

1.  Vymáhanie sa uskutoční v mene členského štátu dožiadaného subjektu. Dožiadaný subjekt prevedie na dožiadajúci subjekt celú sumu pohľadávky, ktorá bola predmetom vymáhania.

2.  Dožiadaný subjekt môže poskytnúť dlžníkovi platobnú lehotu alebo mu povoliť platbu formou splátok v prípade, že mu to umožňujú právne predpisy, správne predpisy a správna prax platné v členskom štáte a vopred sa poradil s dožiadajúcim subjektom. Úroky vybrané dožiadaným orgánom pri uplatnení tejto platobnej lehoty sa takisto prevedú na dožiadajúci subjekt.

Od dátumu, kedy bol exekučný titul umožňujúci vymáhanie pohľadávky priamo uznaný, potvrdený, doplnený alebo nahradený podľa článku 76, za každé omeškanie s platbou sa vyberajú úroky podľa právnych predpisov, správnych predpisov a správnej praxe platnej v členskom štáte dožiadaného subjektu, ktoré sa ║prevedú na dožiadajúci subjekt.

Článok 78

Spor vo veci pohľadávky alebo exekučného titulu umožňujúceho vymáhanie

1.  Ak počas postupu vymáhania pohľadávka alebo exekučný titul umožňujúci jej vymáhanie vydaný členským štátom dožiadajúceho subjektu sú predmetom sporu s dotknutou osobou, dotknutá osoba podá žalobu na príslušný súd členského štátu dožiadajúceho subjektu podľa právnych predpisov platných v danom členskom štáte. Dožiadajúci subjekt musí o žalobe informovať dožiadaný subjekt. Žalobu môže oznámiť dožiadanému subjektu aj dotknutá osoba.

2.  Hneď, ako dožiadaný subjekt dostane oznámenie uvedené v odseku 1 buď od dožiadajúceho subjektu, alebo od dotknutej osoby, pozastaví exekučné konanie a bude čakať na rozhodnutie súdu príslušného v tejto veci, pokiaľ dožiadajúci subjekt nepodá odvolaciu žiadosť podľa druhého pododseku. Ak to bude považovať za nutné, môže uplatniť zabezpečovacie opatrenia, aby zaručil vymáhanie, ak mu to právne alebo správne predpisy platné v jeho členskom štáte umožňujú pri obdobných pohľadávkach.

Napriek prvému pododseku dožiadajúci subjekt môže podľa právnych predpisov, správnych predpisov a správnej praxe platnej v jeho členskom štáte vymáhať pohľadávku, ktorá je predmetom sporu, ak mu to právne predpisy, správne predpisy a správna prax platné v členskom štáte dožiadaného subjektu umožnia. Ak je záver sporu priaznivý voči dlžníkovi, dožiadajúci subjekt je povinný vrátiť celú sumu, ktorá bola predmetom vymáhania, ako aj celú splatnú kompenzáciu podľa právnych predpisov platných v členskom štáte dožiadaného orgánu.

3.  V prípade, že sa spor týka exekučných opatrení prijatých v členskom štáte dožiadaného subjektu, žaloba sa podá na príslušný súd tohto členského štátu podľa právnych a správnych predpisov.

4.  V prípade, že príslušným súdom, na ktorý bola žaloba podaná podľa odseku 1, je súd alebo správny súd, rozhodnutie súdu je v tomto prípade, ak je vynesené v prospech dožiadajúceho subjektu a umožňuje vymáhanie pohľadávky v členskom štáte dožiadajúceho subjektu, "exekučným titulom" a vymáhanie pohľadávky sa vykoná na základe tohto rozhodnutia.

Článok 79

Rozsah pomoci

Dožiadaný subjekt nie je povinný:

   a) poskytnúť pomoc ustanovenú v článkoch 73 až 78 vykonávacieho nariadenia v prípade, že vymáhanie pohľadávky môže so zreteľom na situáciu dlžníka spôsobiť vážne ťažkosti ekonomickej alebo sociálnej povahy v ║ členskom štáte dlžníka , pretože zákonné a správne predpisy a správna prax platná v členskom štáte dožiadaného subjektu umožňujú takéto opatrenie v prípade obdobných pohľadávok;
   b) poskytnúť pomoc ustanovenú v článkoch 73 až 78 vykonávacieho nariadenia v prípade, že počiatočná žiadosť podľa článkov 73 až 75 vykonávacieho nariadenia sa týka pohľadávok, ktoré majú viac ako päť rokov rátaných od okamihu, kedy exekučný titul umožňujúci vymáhanie je stanovený podľa právnych a správnych predpisov alebo správnej praxe platných v členskom štáte dožiadajúceho orgánu, do dátumu žiadosti. Ak však pohľadávka alebo titul je predmetom sporu, lehota sa začína okamihom, kedy dožiadajúci subjekt stanovil, že pohľadávka alebo exekučný titul nemôže byť predmetom sporu.

Článok 80

Zabezpečovacie opatrenia

Na základe odôvodnenej žiadosti dožiadajúceho subjektu urobí dožiadaný subjekt zabezpečovacie opatrenia, aby zabezpečil vymáhanie pohľadávky, ak mu to právne alebo správne predpisy platné v členskom štáte dožiadaného subjektu umožňujú.

Na účely uplatňovanie prvého pododseku sa ustanovenia a postupy uvedené v článkoch 73 až 75 a v článku 77 vykonávacieho nariadenia uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 81

Náklady

1.  V prípade, že sa pohľadávka vymáha metódou kompenzácie uvedenou v článkoch 71 a 72 vykonávacieho nariadenia , nepožadujú sa žiadne exekučné náklady.

2.  Dožiadaný subjekt vymáha od dotknutej osoby aj všetky náklady spojené s vymáhaním na základe článkov 73 až 77 a článku 81 vykonávacieho nariadenia a ich sumu zachová podľa právnych a správnych predpisov svojho členského štátu, ktoré sa uplatňujú na obdobné pohľadávky.

3.  Členské štáty sa zrieknu časti alebo celej náhrady nákladov vyplývajúcich zo vzájomnej pomoci, ktorú si poskytnú podľa pravidiel základného nariadenia ║alebo vykonávacieho nariadenia.

4.  V prípade vymáhania, pri ktorom nastane osobitný problém spočívajúci v príliš vysokých nákladoch, sa dožiadajúce subjekty a dožiadané subjekty môžu dohodnúť v jednotlivých prípadoch na osobitných podmienkach náhrady.

Príslušný orgán členského štátu dožiadajúceho subjektu má voči príslušnému orgánu členského štátu dožiadaného subjektu povinnosť nahradiť všetky vzniknuté náklady a všetky straty vzniknuté v súvislosti so žalobami, ktoré boli uznané ako neopodstatnené, čo sa týka reálnosti pohľadávky alebo platnosti exekučného titulu vydaného dožiadajúcim subjektom.

Hlava V

Rôzne, prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 82

Správna kontrola a lekárske vyšetrenie

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 27, v prípade, že poberateľ dávok uvedených v kapitolách I, II a IV hlavy III má pobyt alebo bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, kde sa nachádza dlžnícka inštitúcia, lekárske vyšetrenie vykoná na žiadosť tejto inštitúcie inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska poberateľa za podmienok a postupmi ustanovenými právnymi predpismi, ktoré táto posledne menovaná inštitúcia uplatňuje. V tomto prípade sú zistenia inštitúcie miesta pobytu alebo bydliska pre dlžnícku inštitúciu záväzné.

Ak inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska je podľa článku 82 základného nariadenia ║vyzvaná, aby vykonala lekársky znalecký posudok, bude postupovať v súlade s postupmi ustanovenými právnymi predpismi, ktoré uplatňuje. Ak takéto postupy nie sú stanovené, obráti sa na dlžnícku inštitúciu, aby zistila postupy, ktoré treba uplatniť.

Dlžnícka inštitúcia si zachováva možnosť nariadiť lekárske vyšetrenie poberateľa lekárom, ktorého si sama vyberie. Poberateľ však môže byť vyzvaný, aby sa dostavil do členského štátu dlžníckej inštitúcie iba pod podmienkou, že je schopný absolvovať cestu bez toho, aby to poškodilo jeho zdravie, a že cestovné a náklady na pobyt uhradí dlžnícka inštitúcia.

2.  Keď poberateľ dávok uvedených v kapitolách I, II a IV hlavy III má pobyt alebo bydlisko na území iného členského štátu, ako je ten, kde sa nachádza dlžnícka inštitúcia, správnu kontrolu vykoná na žiadosť tejto inštitúcie inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska poberateľa. Dlžnícka inštitúcia oznámi inštitúcii miesta pobytu alebo bydliska, na čo sa správna kontrola musí zamerať. V opačnom prípade inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska uskutoční kontrolu v súlade s postupmi ustanovenými právnymi predpismi, ktoré uplatňuje.

Inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska je povinná zaslať správu dlžníckej inštitúcii, ktorá si kontrolu vyžiadala.

Článok 83

Oznámenia

1.  Členské štáty oznámia Komisii údaje o subjektoch uvedených v článku 1 písm. m), q) a r) základného nariadenia ▌a v článku 1 ods. 2 písm. a) a b) vykonávacieho nariadenia, ako aj o ▌ inštitúciách určených v súlade s vykonávacím nariadením .

2.  Subjekty uvedené v odseku 1 musia mať elektronickú identitu vo forme identifikačného čísla a elektronickej adresy.

3.  Správna komisia určuje štruktúru, obsah a formu oznamovania údajov uvedených v odseku 1 vrátane spoločného formátu a vzoru oznámení.

4.  V prílohe IV vykonávacieho nariadenia sa uvádzajú údaje o verejnej databáze, ktorá obsahuje informácie uvedené v odseku 1. Databázu vytvára a spravuje Komisia. Členské štáty však zodpovedajú za vkladanie svojich národných kontaktných informácií do tejto databázy. Členské štáty okrem toho zabezpečujú presnosť vložených národných kontaktných informácií požadovaných podľa odseku 1.

5.  Členské štáty zabezpečujú stálu aktualizáciu informácií uvedených v odseku 1.

Článok 84

Poskytovanie informácií

1.  Správna komisia vypracuje informačné materiály potrebné na to, aby sa dotknuté osoby oboznámili so svojimi právami a administratívnymi formalitami, ktoré musia splniť, aby si mohli uplatniť svoje nároky. Šírenie informácií sa bude prednostne uskutočňovať elektronicky formou on-line prístupu na verejne prístupné internetové stránky. Správna komisia bude kontrolovať pravidelnú aktualizáciu uvedených informácií.

2.  Poradný výbor uvedený v článku 75 základného nariadenia ║môže vydávať stanoviská a odporúčania na zlepšenie informácií a ich šírenia.

3.  Členské štáty sa starajú o to, aby osoby, na ktoré sa vzťahuje základné nariadenie ║, boli informované o zmenách a doplneniach základného nariadenia ║a vykonávacieho nariadenia tak, aby sa mohli domáhať svojich nárokov.

4.  Príslušné orgány dohliadajú na to, aby ich inštitúcie boli informované a uplatňovali všetky zákonné a iné ustanovenia Spoločenstva, vrátane rozhodnutí správnej komisie, v oblastiach a za podmienok ustanovených základným nariadením ║a vykonávacím nariadením.

Článok 85

Prevod peňazí

Na účely uplatňovania ustanovení základného nariadeniavykonávacieho nariadenia, výmenný kurz medzi peňažnými menami je referenčný devízový kurz uverejnený Európskou centrálnou bankou.

Článok 86

Štatistiky

Príslušné orgány vypracujú a zašlú štatistiky týkajúce sa vykonávania základného nariadenia ║a vykonávacieho nariadenia sekretariátu správnej komisie. Tieto údaje sa zbierajú a zhromažďujú podľa plánu a metódou, ktoré určí správna komisia. Správna komisia zabezpečuje šírenie informácií.

Článok 87

Zmena a doplnenie príloh

Prílohy I, II, III a IV vykonávacieho nariadenia, ako aj prílohy I, VI, VII, VIII, IX základného nariadenia ║, sa môžu zmeniť ║nariadením Komisie na základe žiadosti príslušného členského štátu alebo príslušných členských štátov alebo ich príslušných orgánov a na základe jednomyseľného súhlasu správnej komisie.

Článok 88

Prechodné ustanovenia

Ustanovenia článku 87 základného nariadenia ║ sa uplatňujú na situácie, na ktoré sa vzťahuje vykonávacie nariadenie.

Článok 89

Zrušenie

1.  Nariadenie ║(EHS) č. 574/72 sa zrušuje od...(9) ║.

Nariadenie (EHS) č. 574/72 však zostáva v platnosti a jeho právne účinky sa zachovávajú na účely:

   a) nariadenia Rady (ES) č. 859/2004 zo 14. mája 2003, ktorým sa rozširujú ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1408/71 a nariadenia (EHS) č. 574/72 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti(10) , dovtedy, kým toto nariadenie nebude zrušené alebo zmenené a doplnené;
   b) nariadenia Rady (EHS) č. 1661/85 z 13. júna 1985, ktorým sa ustanovujú technické úpravy pravidiel Spoločenstva o sociálnom zabezpečení pre migrujúcich pracovníkov vzhľadom na Grónsko(11) , dovtedy, kým toto nariadenie nebude zrušené alebo zmenené a doplnené;
   c) dohody o Európskom hospodárskom priestore(12) , dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb(13) a ostatných dohôd, ktoré obsahujú odkaz na nariadenie (EHS) č. 574/72, dovtedy, kým toto nariadenie nebude zrušené alebo zmenené a doplnené.

2.  V smernici Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva(14) , sa odkazmi na nariadenie (EHS) č. 574/72 rozumejú odkazy na toto nariadenie.

Článok 90

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť po šiestich mesiacoch odo dňa nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ║

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 324,30.12.2006, s.59 .
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 9. júla 2008.
(4) Ú. v . EÚ L 150, 10.6.2008, s. 28.
(5) Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1. ║
(6) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(7)* Päť rokov po nadobudnutí účinnosti vykonávacieho nariadenia.
(8)* Päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia
(9)* Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(10) Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 160, 20.6.1985, s. 7.
(12) Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 1.
(13) Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 6. ║
(14) Ú. v. ES L 209, 25.7.1998, s. 46.


PRÍLOHA I

Ustanovenia na vykonávanie dvojstranných dohovorov, ktoré zostávajú v platnosti, a nové ustanovenia na vykonávanie dvojstranných dohovorov

(článok 8 ods. 1 a článok 9 ods. 2)


PRÍLOHA II

Osobitné systémy uplatniteľné na štátnych zamestnancov

(články 32 a 41)

A.  Osobitné systémy uplatniteľné na štátnych zamestnancov, na ktorých sa nevzťahujú ustanovenia hlavy III kapitoly 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 týkajúce sa vecných dávok

1.  Nemecko

Versorgungssystem für Beamte (systém poistenia pre prípad choroby pre štátnych zamestnancov)

2.  Španielsko

Mutualismo administrativo (osobitný režim pre štátnych zamestnancov, ozbrojené sily a správu súdnictva)

B.  Osobitné systémy uplatniteľné na štátnych zamestnancov, na ktorých sa nevzťahujú ustanovenia hlavy III kapitoly 2 nariadenia (ES) č. 883/2004, ktoré sa týkajú vecných dávok

1.  Nemecko

Unfallfürsorge für Beamte (systém úrazového poistenia pre štátnych zamestnancov)


PRÍLOHA III

Členské štáty, ktoré nahrádzajú náklady na dávky na základe paušálnych platieb

(článok 62 ods. 1)


PRÍLOHA IV

Príslušné orgány a inštitúcie, inštitúcie miesta bydliska a pobytu, portály, inštitúcie a orgány určené príslušnými orgánmi

( článok 83 ods. 4 )

Posledná úprava: 7. apríl 2009Právne oznámenie