Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2618(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0350/2008

Debatter :

PV 10/07/2008 - 11.3
CRE 10/07/2008 - 11.3

Omröstningar :

PV 10/07/2008 - 13.3
CRE 10/07/2008 - 12.3

Antagna texter :

P6_TA(2008)0368

Antagna texter
WORD 32k
Torsdagen den 10 juli 2008 - Strasbourg Slutlig utgåva
Dödsstraffet, särskilt i fallet Troy Davis
P6_TA(2008)0368B6-0350, 0357, 0358, 0363, 0369 och 0370/2008

Europaparlamentets resolution av den 10 juli 2008 om dödsstraffet, särskilt i fallet Troy Davis

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om avskaffande av dödsstraffet och behovet av ett omedelbart moratorium för avrättningar i de länder där dödsstraffet fortfarande tillämpas,

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 62/149 av den 18 december 2007 om dödsstraffets användning i världen,

–   med beaktande av den uppdaterade och ändrade versionen av EU:s riktlinjer avseende dödsstraff, antagen av rådet den 16 juni 2008,och av följande skäl:

A.  Troy Davis dömdes till döden 1991 av Georgias högsta domstol för mord på en polisman och planeras avrättas i slutet av juli 2008.

B.  Enligt Troy Davis advokater finns det överväldigande bevis för att han är oskyldig. Inga konkreta bevis som talar mot honom har lagts fram och sju personer som vittnade mot honom har dragit tillbaka sina vittnesmål.

C.  Georgias högsta domstol tog den 4 augusti 2007 upp till granskning de nya faktorer som skapar tvivel avseende Troy Davis skuld.

D.  Den 17 mars 2008 beslutade Georgias högsta domstol att neka Troy Davis en ny rättegång, trots att domstolens ordförande var skiljaktig.

E.  Sedan 1975 har i USA mer än 120 personer befunnits oskyldiga och släppts fria från cellerna där de väntat på sin avrättning.

F.  I USA finns för dödsdomar en befogenhet att bevilja nåd som en säkerhetsåtgärd för att avvärja oåterkalleliga misstag som domstolar inte kunnat eller inte velat avhjälpa.

G.  New Jersey är den första amerikanska delstaten som i sin lagstiftning avskaffar dödsstraffet sedan detta återinfördes i USA 1972, med hänvisning till den oundvikliga risken att felaktigt dömda personer avrättas.

1.  Europaparlamentet uppmanar de länder där dödsstraffet utdöms att vidta nödvändiga åtgärder för att avskaffa det.

2.  Europaparlamentet begär att Troy Davis dödsstraff omvandlas till en fängelsepåföljd och begär, mot bakgrund av de överväldigande bevisen som kan leda till ett sådant omvandlande, att de berörda domstolarna beviljar honom en ny rättegång.

3.  Europaparlamentet vädjar enträget till Georgias nådeansökningsnämnd (Board of Pardons and Paroles) att omvandla dödsstraffet.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådets ordförandeskap och Europeiska kommissionens delegation i Förenta staterna att utan dröjsmål ta upp ärendet med de amerikanska myndigheterna.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Förenta staternas regering och Georgias Board of Pardons and Paroles samt till Georgias statsåklagare.

Senaste uppdatering: 31 mars 2009Rättsligt meddelande