Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2011(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0263/2008

Внесени текстове :

A6-0263/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/09/2008 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0456

Приети текстове
WORD 73k
четвъртък, 25 септември 2008 г. - Брюксел Окончателна версия
Общностни медии в Европа
P6_TA(2008)0456A6-0263/2008

Резолюция на Европейския парламент от 25 септември 2008 г. относно общностните медии в Европа (2008/2011(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 150 и член 151 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Договора от Амстердам, подписан на 2 октомври 1997 г., който изменя Договора за Европейския съюз, Договорите за създаване на Европейските общности и някои свързани с тях актове, и приложения към него Протокол № 9 относно системата на публичното радиоразпръскване в държавите-членки(1) ,

–   като взе предвид член 11 от Хартата за основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, която признава легитимността на обществените политики за признаване и насърчаване на плурализма,

–   като взе предвид Директива 2002/21/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива)(2) ,

–   като взе предвид Директива 2002/19/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа)(3) ,

–   като взе предвид Директива 2002/20/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешението)(4) ,

–   като взе предвид Директива 2002/22/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга)(5) ,

–   като взе предвид Директива 2007/65/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/EИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност(6) ,

–   като взе предвид Решение № 676/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката в Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър)(7) ,

–   като взе предвид Бялата книга на Комисията относно Европейската политика в областта на съобщенията (COM(2006)0035),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 20 декември 2007 г. относно европейския подход към медийната грамотност в цифрова среда (COM(2007)0833),

–   като взе предвид резолюцията си от 14 юли 1995 г. относно Зелената книга за стратегическите възможности за укрепване на европейската програмна индустрия в рамките на аудиовизуалната политика на Европейския съюз(8) ,

–   като взе предвид Работния документ на службите на Комисията относно медийния плурализъм в държавите-членки на Европейския съюз (SEC(2007)0032),

–   като взе предвид резолюцията си от 22 април 2004 г. относно рисковете за нарушаване на свободата на изразяване и информация в Европейския съюз и особено в Италия (член 11, параграф 2 от Хартата за основните права)(9) ,

   като взе предвид проучването "Състояние на общностните медиите в Европейския съюз", възложено от Европейския парламент,

   като взе предвид Препоръка (Community Media/Rec(2007)2) на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите-членки относно медийния плурализъм и многообразието на медийното съдържание,

   като взе предвид Декларация (Decl-31.01.2007E) на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно защитата на ролята на медиите в демократичното общество в контекста на медийната концентрация,

–   като взе предвид общата декларация относно многообразието в радиоразпръскването, изготвена от специалния докладчик на ООН по въпросите на свободата на мнение и изразяване, представителя на ОССЕ по въпросите на свободата на медиите, специалния докладчик на Организацията на американските държави (ОАД) по въпросите на свободата на изразяване и специалния докладчик на Африканската комисия по правата на човека и народите (АКПЧН) по въпросите на свободата на изразяване и достъпа до информация, приета на 12 декември 2007 г.

   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A6-0263/2008),

A.   като има предвид, че медиите на различните общности са организации с нестопанска цел, отговорни пред общността, на която се стремят да служат;

Б.   като има предвид, че тяхната нестопанска цел означава, че основното предназначение на тези медии е да вземат участие в дейности от обществен и частен интерес, без каквато и да е търговска или финансова печалба;

В.   като има предвид, че да бъдат отговорни пред общността означава, че медиите на различните общности трябва да информират тези общности относно своите действия и решения, да посочват причините за тях, както и да бъдат санкционирани в случай на неправомерно поведение;

Г.   като има предвид, че в държавите-членки съществуват големи различия в степента на разпространение и въздействие на медиите на различните общности, като те са най-значими в онези държави-членки, които ясно признават техния правен статут и са осведомени за тяхната добавена стойност;

Д.   като има предвид, че медиите на различните общности следва да позволяват на членовете на общността да участват при създаването на съдържанието, и по този начин да насърчават активното доброволно участие в медийното производство вместо пасивното медийно потребление;

Е.   като има предвид, че медиите на различните общности много често не представляват по-голямата част от обществото, а вместо това обслужват множество по-малки, специфични и пренебрегнати от другите медии целеви групи, които в много случаи са на местно или регионално ниво;

Ж.   като има предвид, че медиите на различните общности изпълняват широкообхватна, макар и до голяма степен непризната, роля в медийния пейзаж, по-конкретно като източник на съдържание на местно равнище, и насърчават новаторството, творчеството и разнообразието на съдържанието;

З.   като има предвид, че медиите на различните общности са длъжни да представят ясно определено поръчение, като например осигуряването на социална полза, което трябва да бъде отразено и в съдържанието, което те създават;

И.   като има предвид, че една от основните слабости на медиите на различните общности в Европейския съюз е липсата на правно признание от страна на много национални правни системи, и като има предвид още повече, че нито един от съответните правни актове на Общността не разглежда въпросите, свързани с медиите на различните общности;

Й.   като има предвид, че освен правното признание въвеждането на кодекс за дейността би изяснило статуса, процедурите и ролята на сектора и би допринесло за неговата сигурност, като същевременно ще гарантира неговата независимост и ще предотврати неправомерното поведение;

К.   като има предвид, че интернет даде тласък на този сектор към нов период на развитие, с нови възможности и предизвикателства, както и че разходите за преминаване от аналогово към цифрово предаване представляват значителна тежест за медиите на различните общности;

Л.   като има предвид, че 2008 г. е определена за Европейска година на междукултурния диалог, което означава, че медиите в Съюза играят особено важна роля, като осигуряват непосредствено подходящи средства за изразяване и информация за по-малките културни групи в рамките на обществото като цяло и за продължаване на междукултурния диалог през 2008 г. и след това;

М.   като има предвид, че медиите на различните общности са важно средство за оправомощаване на гражданите и за насърчаване на активното им участие в гражданското общество; като има предвид, че те обогатяват социалния дебат и представляват средство за вътрешен плурализъм (на идеи); и като има предвид,че концентрацията на собственост представлява заплаха за задълбоченото медийно отразяване на въпросите от местен интерес за всички групи в рамките на общността;

1.  Подчертава, че медиите на различните общности са ефективно средство за укрепване на културното и езиково многообразие, социалното включване и местната идентичност, което обяснява многообразието на този сектор;

2.  Изтъква, че медиите на различните общности подпомагат укрепването на идентичността на специфичните групи по интереси, като също така дават възможност на членовете на тези групи да участват в други обществени групи и следователно да играят важна роля в процеса на насърчаване на толерантността и плурализма в обществото, както и да допринасят за междукултурния диалог;

3.  Подчертава също, че медиите на различните общности насърчават междукултурния диалог, като образоват широката общественост, борят се срещу отрицателните стереотипи и коригират насадените от средствата за масово осведомяване идеи за общности в рамките на обществото, които са заплашени от изключване, като бежанци, имигранти, роми и други етнически и религиозни малцинства; подчертава, че медиите на различните общности са едно от съществуващите средства за улесняване на интеграцията на имигрантите, като също така дават възможност на членовете на обществото в неравностойно положение да станат активни участници, като ги включва във важни за тях обсъждания;

4.  Изтъква, че медиите на различните общности могат да играят значителна роля в програмите за обучение с участието на външни организации, включително университети, и неквалифицирани членове на общността и да действат като полезен център за професионален опит; изтъква, че обучението на гражданите за придобиване на цифрови, интернет и редакторски умения посредством участието им в дейностите на медиите на различните общности осигурява полезни умения, които могат да се предават;

5.  Изтъква, че медиите на различните общности действат като катализатор за местното творчество, като предоставят на артистите и творческите предприемачи платформа за изпитването на нови идеи и концепции;

6.  Счита, че медиите на различните общности допринасят за постигане на целта за подобряване на медийната грамотност на гражданите посредством тяхното пряко участие в създаването и разпространението на съдържанието и насърчава създаването на общностни канали в училищната среда, които да развиват гражданско отношение у младите, да повишават медийната грамотност и да изграждат набор от умения, които впоследствие могат да бъдат използвани за участие в медиите на различните общности;

7.  Подчертава, че медиите на различните общности подпомагат укрепването на медийния плурализъм, тъй като осигуряват допълнителни гледни точки по въпроси, които са от съществено значение за дадена общност;

8.  Изтъква, че предвид оттеглянето или липсата на обществени и търговски медии в някои области, включително в отдалечените райони, и тенденцията за намаляване на местното съдържание от страна на търговските медии, медиите на различните общности може да са единствен източник на местни новини и информация и единствен глас на местните общности;

9.  Приветства факта, че медиите на различните общности могат да допринесат за увеличаване на осведомеността на гражданите относно съществуващите обществени услуги и да подпомогнат за насърчаване на гражданското участие в обществения диалог;

10.  Счита, че медиите на различните общности могат да служат като ефикасно средство за приближаване на Съюза до гражданите му, като се насочат към специално подбрана аудитория; и освен това отправя препоръка към държавите-членки да оказват по-активно съдействие на медиите на различните общности с цел започване на по-тесен диалог с гражданите;

11.  Изтъква, че доброто качество е от съществена важност, за да могат медиите на различните общности да реализират потенциала си, и подчертава факта, че подобно качество не може да се постигне без съответните финансови ресурси; отбелязва, че финансовите ресурси на медиите на различните общности съществено варират, но като цяло са твърде ограничени, и признава, че допълнителното финансиране и цифровото адаптиране биха позволили на сектора на медиите на различните общности да разшири своя новаторски профил и да предоставя нови и важни услуги с добавена стойност за съществуващите аналогови услуги;

12.  Отбелязва, че този сектор не разполага с необходимата подкрепа, за да може да положи по-големи усилия за подобряване на представителността и връзките си с ЕС и националните политици;

13.  Подчертава необходимостта от политическа независимост на медиите на различните общности;

14.  Призовава Комисията и държавите-членки да вземат предвид съдържанието на резолюцията, като определят медиите на различните общности като медии, които:

   а) са с нестопанска цел и са независими от властта, не само на национално, но и на местно равнище, основно ангажирани в дейности с обществен интерес или в интерес на гражданското общество и обслужващи ясно определени цели, които винаги имат социална полза и допринасят за междукултурния диалог;
   б) са отговорни пред общността, на която се стремят да служат, което означава, че трябва да информират обществеността за своите действия и решения, да посочват причините за тях и да бъдат санкционирани в случай на неправомерно поведение, така че услугата да продължи да бъде ръководена от интересите на общността и да се предотврати създаването на мрежи "отгоре-надолу";
   в) позволяват на членовете на общността да участват при създаването на съдържанието, като те могат да участват във всички аспекти на функционирането и управлението, същевременно отговорните за редакционното съдържание лица трябва да имат професионален статус;

15.  Съветва държавите-членки да дадат правно признание на медиите на различните общности като отделна група медии наред с търговските и обществените медии в случаите, в които все още липсва такова признание, без това да е в ущърб на традиционните медии;

16.  Призовава Комисията, при създаването на показатели за медиен плурализъм, да вземе предвид медиите на различните общности като алтернативно решение "отдолу-нагоре" за повишаване на медийния плурализъм;

17.  Призовава държавите-членки да подкрепят по-активно медиите на различните общности с цел гарантиране на медиен плурализъм, при условие че тази подкрепа не е в ущърб на обществените медии;

18.  Подчертава ролята, която местните, регионалните и националните органи могат да играят в подкрепата и насърчаването на медиите на различните общности, като им осигуряват подходяща инфраструктура, както и като им оказват подкрепа в рамките на програмите, насърчаващи обмена на най-добри практики, като програмата на Общността "Региони за икономическа промяна" (предишно наименование Interreg);

19.  Призовава държавите-членки да осигурят наличието на аналогов и цифров телевизионен и радиочестотен спектър, като имат предвид, че предоставяната от медиите на различните общности услуга не трябва да се оценява от гледна точка на алтернативната цена или обосновката на разходите за разпределение на радиочестотния спектър, а по-скоро от гледна точка на социалната стойност, която представлява;

20.  Признава, че от една страна, само малка част от сектора има познания и опит, за да кандидатства за подкрепа от страна на ЕС и да се възползва от нея, а от друга страна службите, отговорни за финансирането, не са запознати с потенциала на медиите на различните общности;

21.  Признава, че секторът би могъл да използва в по-голяма степен схемите за финансиране на Общността, доколкото те допринасят за постигането на целите на медиите на различните общности, чрез изпълнението на множество специфични програми, като Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, както и възможността за образование и обучение на журналисти посредством програмите за учене през целия живот и други; при все това подчертава, че основните източници на финансиране трябва да бъдат национални, местни и други източници;

22.  Настоятелно призовава медиите на различните общности да създадат европейска интернет платформа за разпространение на полезна и подходяща информация за този сектор, и да улеснят създаването на мрежи и обмяната на най-добри практики;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ С 340, 10.11.1997 г., стр. 109.
(2) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.
(3) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7.
(4) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.
(5) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51.
(6) ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27.
(7) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.
(8) ОВ С 249, 25.9.1995 г., стр. 219.
(9) ОВ С 104 Е, 30.4.2004 г., стр. 1026.

Последно осъвременяване: 3 юни 2009 г.Правна информация