Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2011(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0263/2008

Předložené texty :

A6-0263/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/09/2008 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0456

Přijaté texty
WORD 66k
Čtvrtek 25. září 2008 - Brusel Konečné znění
Sdělovací prostředky v Evropě
P6_TA(2008)0456A6-0263/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. září 2008 o sdělovacích prostředcích v Evropě (2008/2011(INI))

Evropský parlament ,

-   s ohledem na články 150 a 151 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na Amsterodamskou smlouvu, kterou se mění Smlouva o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropských společenství a některé související akty, podepsanou dne 2. října 1997, protokol č. 9 o systému veřejného vysílání v členských státech(1) ,

-   s ohledem na článek 11 Listiny základních práv Evropské unie,

-   s ohledem na Úmluvu UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, která uznává legitimitu veřejných politik na uznávání a podporu rozmanitosti,

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice)(2) ,

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice)(3) ,

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice)(4) ,

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě)(5) ,

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání(6) ,

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru)(7) ,

-   s ohledem na bílou knihu Komise o evropské komunikační politice (KOM(2006)0035),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. prosince 2007 o evropském přístupu k mediální gramotnosti v digitálním prostředí (KOM(2007)0833),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 14. července 1995 o zelené knize "Strategické možnosti posílení evropského programového průmyslu v souvislostech audiovizuální politiky Evropské unie"(8) ,

-   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise o pluralitě sdělovacích prostředků v členských státech Evropské unie (SEK(2007)0032),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 22. dubna 2004 o riziku porušení svobody projevu a práva na informace v EU a zejména v Itálii (čl. 11 odst. 2 Listiny základních práv)(9) ,

-   s ohledem na studii "Jak fungují občanská a alternativní média v EU", kterou nechal vypracovat Evropský parlament,

-   s ohledem na dokument Rady Evropy: Doporučení (CommunityMedia/Rec(2007)2) Výboru ministrů členským zemím o pluralitě médií a různorodosti mediálního obsahu,

-   s ohledem na deklaraci Výboru ministrů Rady Evropy (Decl-31.01.2007E) o ochraně úlohy médií v demokracii v souvislosti s koncentrací médií,

-   s ohledem na společné prohlášení zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu názoru a projevu, zástupce OBSE pro svobodu médií, zvláštního zpravodaje Organizace amerických států pro svobodu projevu a zvláštního zpravodaje Africké komise pro lidská práva a práva národů pro svobodu projevu a přístup k informacím ze dne 12. prosince 2007 na téma rozmanitosti ve vysílání,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0263/2008),

A.   vzhledem k tomu, že občanská a alternativní média jsou neziskové organizace odpovědné společenství, jemuž mají sloužit,

B.   vzhledem k tomu, že "neziskové" znamená, že prvořadým cílem takovýchto médií je vykonávat činnost veřejného nebo soukromého zájmu bez jakéhokoli obchodního či peněžního zisku,

C.   vzhledem k tomu, že "odpovědné společenství" znamená, že občanská a alternativní média mají společenství informovat o svých činnostech a rozhodnutích a odůvodnit je a měla by být penalizována v případě, že dojde k případnému pochybení z jejich strany,

D.   vzhledem k tomu, že mezi členskými státy jsou značné rozdíly v rozšíření a vlivu občanských a alternativních médií, jež jsou největší v těch členských státech, které jim přiznávají jasné právní postavení a uvědomují si jejich přidanou hodnotu,

E.   vzhledem k tomu, že občanská a alternativní média by měla být otevřena účasti na vytváření obsahu ze strany členů společenství a tím posílit jejich aktivní dobrovolnou účast na mediální produkci oproti pasivní percepci médií,

F.   vzhledem k tomu, že občanská a alternativní média velmi často nezastupují většinové zájmy ve společnosti, ale jsou spíše zaměřena na menší specifické cílové skupiny přehlížené ostatními médii, v mnoha případech na místní nebo regionální úrovni,

G.   vzhledem k tomu, že občanská a alternativní média plní v mediální oblasti širokou, ale často neuznávanou úlohu, zejména úlohu zdroje místního obsahu, a posilují inovace, kreativitu a různorodost obsahu,

H.   vzhledem k tomu, že povinností občanských a alternativních médií je vykonávat jasně definovaný mandát, jako např. sloužit ve prospěch společnosti, což musí odrážet také obsah, který produkují,

I.   vzhledem k tomu, že jedním ze slabých míst občanských a alternativních médií v EU je to, že nejsou dostatečně právně uznávána v rámci mnoha vnitrostátních právních řádů, a vzhledem k tomu, že otázkou občanských a alternativních médií se v podstatě dosud nezabývají žádné příslušné právní předpisy Společenství,

J.   vzhledem k tomu, že zavedením souboru pravidel, kromě právního uznání, by se vyjasnilo postavení, postupy a úloha tohoto odvětví, což by přispělo k jistotě v odvětví a rovněž zajistilo nezávislost a zabránilo nevhodnému počínání,

K.   vzhledem k tomu, že internet urychlil přechod odvětví do nové etapy s novými možnostmi a výzvami, a vzhledem k tomu, že náklady spojené s přechodem z analogového na digitální vysílání představují pro občanská a alternativní média značnou zátěž,

L.   vzhledem k tomu, že rok 2008 byl vyhlášen Evropským rokem mezikulturního dialogu, což znamená, že média v Unii hrají obzvlášť důležitou úlohu při zajišťování nanejvýš vhodných prostředků vyjadřování a informování menších kulturních entit v rámci společnosti jako celku a pro pokračování v mezikulturním dialogu po celý rok 2008 i v budoucnu,

M.   vzhledem k tomu, že občanská a alternativní média jsou důležitým prostředkem k posílení možností občanů a jejich povzbuzení k aktivnímu zapojení v občanské společnosti, vzhledem k tomu, že obohacují společenskou diskusi a představují prostředek vnitřní (názorové) plurality, a vzhledem k tomu, že koncentrace vlastnictví médií brání tomu, aby se média do hloubky věnovala otázkám místního zájmu pro všechny skupiny tvořící společenství,

1.   zdůrazňuje, že občanská a alternativní média jsou účinným prostředkem posílení kulturní a jazykové rozmanitosti, sociálního začleňování a místní identity, což vysvětluje rozmanitost tohoto odvětví;

2.   upozorňuje na skutečnost, že občanská a alternativní média napomáhají upevnit identitu specifických zájmových společenství a současně umožňují jejich členům se setkávat s jinými společenskými skupinami, čímž sehrávají důležitou úlohu při posilování tolerance a pluralismu ve společnosti a přispívají k mezikulturnímu dialogu;

3.   rovněž zdůrazňuje, že občanská a alternativní média podporují mezikulturní dialog vzděláváním veřejnosti, bojem proti negativním stereotypům a napravováním představ vytvářených masovými médii o společenských skupinách ohrožených vyloučením, jako jsou uprchlíci, přistěhovalci, Romové a jiné etnické a náboženské menšiny; zdůrazňuje, že občanská a alternativní média jsou jedním z existujících prostředků napomáhajících integraci přistěhovalců a také umožňujících znevýhodněným členům společnosti se aktivně zapojit prostřednictvím diskusí na témata, která jsou pro ně důležitá;

4.   zdůrazňuje, že občanská a alternativní média mohou sehrát důležitou úlohu hodnotného centra pracovní praxe v programech odborné přípravy zapojujících externí organizace včetně vysokých škol i nekvalifikované členy společenství; poukazuje na to, že zapojením do činnosti občanských a alternativních médií občané získávají užitečné a přenosné dovednosti v oblasti digitálních technologií, internetu a práce s textem;

5.   upozorňuje na to, že občanská a alternativní média povzbuzují tvořivou činnost místních umělců a podnikatelů a poskytují jim prostor pro testování nových nápadů a koncepcí na veřejnosti;

6.   domnívá se, že občanská a alternativní média přispívají k cíli, jenž spočívá ve zvýšení mediální gramotnosti občanů prostřednictvím jejich přímého zapojení při vytváření a šíření obsahu; vyzývá školní komunitní střediska, aby v mládeži pěstovala občanský postoj, zvyšovala mediální gramotnost a budovala kompetence využitelné pro další účast mládeže v občanských a alternativních médiích;

7.   zdůrazňuje, že občanská a alternativní média napomáhají posílit pluralitu médií, neboť poskytují jiné pohledy na problémy, které se nacházejí ve středu zájmu daného společenství;

8.   zdůrazňuje, že vzhledem k omezenému působení či nepřítomnosti veřejnoprávních a komerčních médií v některých oblastech, včetně vzdálených oblastí, a tendenci komerčních médií ke krácení místního obsahu, mohou občanská a alternativní média představovat jediný zdroj místních zpráv a informací a jediný hlas místních společenství;

9.   vítá skutečnost, že občanská a alternativní média mohou zlepšit informovanost občanů o stávajících veřejných službách a posílit účast občanů na veřejné diskusi;

10.   domnívá se, že občanská a alternativní média mohou tím, že budou oslovovat specificky cílené publikum, sloužit jako účinný prostředek přibližování Unie občanům; doporučuje členským státům, aby s občanskými a alternativními médii aktivněji spolupracovaly, a zapojily se tak do užšího dialogu s občany;

11.   zdůrazňuje, že k naplnění potenciálu občanských a alternativních médií je nezbytná vysoká kvalita, a vyzdvihuje skutečnost, že tato kvalita nemůže být zajišťována bez patřičných finančních prostředků; konstatuje, že finanční zdroje občanských a alternativních médií se do značné míry liší, ale obecně jsou spíše nízké, a potvrzuje, že další finanční prostředky a digitalizace by odvětví občanských a alternativních médií umožnily rozšířit jejich inovační profil a poskytovat nové a životně důležité služby přinášející přidanou hodnotu ke stávající analogové nabídce služeb;

12.   konstatuje, že odvětví se nedostává dostatečné podpory, kterou potřebuje k tomu, aby mohlo vyvinout zvýšené úsilí o zlepšení svého zastoupení u EU a vnitrostátních rozhodovacích orgánů a kontaktu s nimi;

13.   zdůrazňuje potřebu politické nezávislosti občanských a alternativních médií;

14.   vyzývá Komisi a členské státy, aby prvky, jež jsou uvedeny v tomto usnesení, zohlednily tím, že budou definovat občanská a alternativní média jako média, která:

   a) jsou nezisková a nezávislá nejen na vnitrostátních, ale i místních orgánech, vykonávají zejména činnost veřejného zájmu či zájmu občanské společnosti a slouží jasně definovaným cílům, které vždy zahrnují společenský přínos a příspěvek k mezikulturnímu dialogu;
   b) jsou odpovědná společenství, jemuž slouží, což znamená, že občanská a alternativní média mají společenství informovat o svých činnostech a rozhodnutích a odůvodnit je a měla by být penalizována v případě, že dojde k pochybení z jejich strany, aby se jejich činnost trvale řídila zájmy společenství a zabránilo se utváření hierarchických sítí;
   c) umožňují členům společenství podílet se na vytváření obsahu; členové společenství se mohou podílet na všech aspektech provozu a řízení, přičemž pracovníci zodpovědní za obsahovou redakci musí být profesionálové;

15.   doporučuje členským státům, které tak dosud neučinily, aby právně uznaly občanská a alternativní média jako zvláštní kategorii existující vedle médií komerčních a veřejnoprávních, aniž by tím utrpěla tradiční média;

16.   vyzývá Komisi, aby při navrhování ukazatelů plurality sdělovacích prostředků vzala v úvahu občanská a alternativní média jako alternativní řešení vycházející zdola, které přispívá k zvýšení plurality médií;

17.   vyzývá členské státy, aby občanská a alternativní média aktivněji podporovaly, a zajistily tak pluralitu médií, za předpokladu, že touto podporou neutrpí média veřejnoprávní;

18.   zdůrazňuje úlohu, kterou mohou sehrát místní, regionální a vnitrostátní orgány při podpoře a prosazování občanských a alternativních médií vytvářením vhodné infrastruktury a podporou v rámci programů na výměnu osvědčených postupů, např. programu Společenství nazvaného Regiony pro hospodářskou změnu (původně Interreg);

19.   žádá členské státy, aby zpřístupňovaly analogové i digitální televizní a rozhlasové frekvenční spektrum s ohledem na to, že služby poskytované občanskými a alternativními médii nemají být hodnoceny z hlediska nákladů obětované příležitosti ani účelnosti nákladů na přidělení spektra, nýbrž z hlediska společenské hodnoty, kterou vytvářejí;

20.   je si vědom toho, že na jednu stranu má pouze malá část odvětví znalosti a zkušenosti na to, aby mohla žádat o podporu EU a využívat ji, avšak na druhou stranu si úředníci poskytující finanční prostředky neuvědomují, jak velký potenciální přínos občanská a alternativní média mají;

21.   uznává, že odvětví by mohlo lépe využívat finančních programů Společenství vzhledem k tomu, že přispívají k cílům občanských a alternativních médií, prostřednictvím konkrétních programů, jakými jsou např. Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond, jakož i možnosti vzdělávání a odborné přípravy novinářů prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání a dalších; zdůrazňuje však, že finanční prostředky musí pramenit v první řadě z vnitrostátních, místních nebo jiných zdrojů;

22.   naléhavě vyzývá občanská a alternativní média, aby vytvořila evropský internetový portál, jehož prostřednictvím by bylo možno šířit užitečné a relevantní informace pro toto odvětví, a usnadnit tak vzájemné propojení a výměnu osvědčených postupů;

23.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 340, 10.11.1997, s. 109.
(2) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.
(3) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7.
(4) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21.
(5) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51.
(6) Úř. věst. L 332, 18. 12. 2007, s. 27.
(7) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.
(8) Úř. věst. C 249, 25.9.1995, s. 219.
(9) Úř. věst. C 104E, 30.4.2004, s. 1026.

Poslední aktualizace: 3. června 2009Právní upozornění