Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2011(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0263/2008

Indgivne tekster :

A6-0263/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/09/2008 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0456

Vedtagne tekster
WORD 58k
Torsdag den 25. september 2008 - Bruxelles Endelig udgave
Ikkekommerciel lokalradio og -tv i Europa
P6_TA(2008)0456A6-0263/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 25. september 2008 om ikkekommerciel lokalradio og -tv i Europa (2008/2011(INI))

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 150 og 151,

-   der henviser til Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter, der blev undertegnet den 2. oktober 1997, protokol nr. 9 om offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne(1) ,

-   der henviser til artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

-   der henviser til UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, der anerkender legitimiteten af offentlige politikker for anerkendelse og fremme af pluralisme,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet)(2) ,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet)(3) ,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet)(4) ,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)(5) ,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed(6) ,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen)(7) ,

-   der henviser til hvidbogen forelagt af Kommissionen om en europæisk kommunikationspolitik (KOM(2006)0035),

-   der henviser til meddelelsen fra Kommissionen af 20. december 2007 om en europæisk fremgangsmåde i forbindelse med mediekendskab i det digitale miljø (KOM(2007)0833),

-   der henviser til sin beslutning af 14. juli 1995 om grønbogen "strategiske muligheder for at styrke programindustrien i forlængelse af Den Europæiske Unions audiovisuelle politik(8) ",

-   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om mediepluralisme i EU's medlemsstater (SEK(2007)0032),

-   der henviser til sin beslutning af 22. april 2004 om risikoen for krænkelse af ytrings- og informationsfriheden (artikel 11, stk. 2, i chartret om grundlæggende rettigheder) i EU og navnlig i Italien(9) ,

-   der henviser til undersøgelsen "Status for ikkekommerciel radio og -tv i EU" bestilt af Europa-Parlamentet,

-   der henviser til henstillingen fra Europarådets Ministerkomité om ikkekommerciel radio og -tv, Community Media/Rec(2007)2, til medlemsstaterne om mediepluralisme og medieindholds mangfoldighed,

-   der henviser til erklæringen fra Europarådets Ministerkomité (Decl-31.01.2007E) om beskyttelse af mediernes rolle i demokratiet i forbindelse med mediekoncentration,

-   der henviser til den fælles erklæring om mangfoldighed i forbindelse med tv-virksomhed udarbejdet af FN's særlige rapportør om menings- og ytringsfrihed, OSCE's repræsentant for mediefrihed, OAS' særlige rapportør om ytringsfrihed samt ACHPR's (Den Afrikanske Menneskerettighedskommission) særlige rapportør om ytringsfrihed og adgang til oplysninger vedtaget den 12. december 2007,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6-0263/2008),

A.   der henviser til, at ikkekommercielle lokalradioer og -tv er nonprofitorganisationer, som står til regnskab over for det lokalsamfund, de søger at tjene,

B.   der henviser til, at nonprofit betyder, at hovedmålet for disse medier er at involvere sig i aktiviteter af offentlig og/eller privat interesse uden noget kommercielt eller økonomisk udbytte for øje,

C.   der henviser til, at det at stå til regnskab over for lokalsamfundet betyder, at ikkekommerciel lokalradio og -tv skal informere lokalsamfundet om deres handlinger og beslutninger, skal begrunde dem og skal straffes i tilfælde af en eventuel forseelse,

D.   der henviser til, at der er store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til den formidling og påvirkning af ikkekommerciel lokalradio og -tv, som er mest udbredt i de medlemsstater, der klart anerkender deres retlige status og er opmærksomme på deres merværdi,

E.   der henviser til, at ikkekommerciel lokalradio og -tv skal gøre det muligt for medlemmer af lokalsamfundet at deltage i skabelsen af indhold og derved skabe aktiv deltagelse af frivillige i medieproduktionen frem for passivt medieforbrug,

F.   der henviser til, at ikkekommerciel lokalradio og -tv meget ofte ikke repræsenterer et flertal af samfundets medlemmer, men derimod henvender sig til forskellige mindre, specifikke målgrupper, der overses af andre medier, som i mange tilfælde er lokalt eller regionalt baserede,

G.   der henviser til, at ikkekommerciel lokalradio og -tv spiller en bred, men stort set ikkeanerkendt rolle i medielandskabet, navnlig som kilde med lokalt indhold, og er til gavn for innovation, kreativitet og indholdsmangfoldighed,

H.   der henviser til, at ikkekommerciel lokalradio og -tv er forpligtet til at forelægge et klart defineret mandat, herunder at skabe en social merværdi, som også skal afspejles i det indhold, de producerer,

I.   der henviser til, at en af de største svagheder ved ikkekommerciel lokalradio og -tv i Den Europæiske Union er, at mange nationale retssystemer ikke anerkender dem juridisk; der henviser til, at ingen af Fællesskabets relevante retsakter indtil videre har omhandlet ikkekommerciel lokalradio og -tv,

J.   der henviser til, at indførelsen af en adfærdskodeks ud over juridisk anerkendelse vil klarlægge sektorens status, procedurer og rolle, bidrage til sektorens sikkerhed og samtidig sikre uafhængighed og hindre fejl,

K.   der henviser til, at internettet har ført sektoren ind i en ny tidsalder med nye muligheder og udfordringer, og til, at omkostningerne ved omstilling fra analog til digital transmission lægger betydelige byrder på ikkekommerciel lokalradio og -tv,

L.   der henviser til, at 2008 er erklæret for det europæiske år for interkulturel dialog, hvilket betyder, at medierne i Unionen har en særlig vigtig rolle at spille som et yderst passende kommunikations- og informationsmiddel for mindre kulturelle enheder i samfundet som helhed og i forbindelse med fortsættelsen af den interkulturelle dialog i 2008 og fremefter,

M.   der henviser til, at ikkekommerciel lokalradio og -tv er et vigtigt middel til at styrke borgerne og opfordre dem til aktivt at involvere sig i det civile samfund; der henviser til, at disse beriger samfundsdebatten ved at udgøre et middel til intern idépluralisme, og til, at ejerskabskoncentrationen udgør en trussel mod dybdegående mediedækning af emner af lokal interesse for alle lokalsamfundets grupper,

1.   understreger, at ikkekommerciel lokalradio og -tv er et effektivt middel til at styrke kulturel og sproglig mangfoldighed, social integration og lokal identitet, hvilket forklarer sektorens alsidighed;

2.   påpeger, at ikkekommerciel lokalradio og -tv bidrager til at styrke specifikke interessegruppers identitet, samtidig med at de giver medlemmer af disse grupper mulighed for at samarbejde med andre grupper i samfundet, og at de derfor spiller en vigtig rolle for fremme af tolerance og pluralisme i samfundet og bidrager til interkulturel dialog;

3.   understreger desuden, at ikkekommerciel lokalradio og -tv fremmer den interkulturelle dialog ved at uddanne den brede offentlighed, bekæmpe negative stereotyper og ændre de forestillinger, som massemedierne formidler om grupper i samfundet, der er truet af udelukkelse, herunder flygtninge, migranter, romaer samt andre etniske og religiøse minoriteter; understreger, at ikkekommerciel lokalradio og -tv er et af de eksisterende midler, der letter integrationen af indvandrere og ligeledes giver ugunstigt stillede medlemmer af samfundet mulighed for at blive aktive deltagere ved at engagere sig i debatter, der er vigtige for dem;

4.   påpeger, at ikkekommerciel lokalradio og -tv kan spille en væsentlig rolle i forbindelse med uddannelsesprogrammer, der omfatter eksterne organisationer, herunder universiteter og ufaglærte medlemmer af lokalsamfundet, og kan fungere som et værdifuldt knudepunkt for erhvervserfaring; påpeger, at borgernes oplæring i digitale, internetbaserede og redaktionelle færdigheder i kraft af deres deltagelse i ikkekommerciel lokalradio og -tv giver sig udslag i nyttige færdigheder, som kan videregives;

5.   påpeger, at ikkekommerciel lokalradio og -tv fungerer som en katalysator for lokal kreativitet ved at give kunstnere og kreative iværksættere en offentlig platform til afprøvning af nye idéer og koncepter;

6.   mener, at ikkekommerciel lokalradio og -tv bidrager til målet om at forbedre borgernes mediekendskab gennem deres direkte engagement i skabelse og formidling af indhold; opfordrer til skolebaserede centre med henblik på at udvikle en borgerrelateret holdning blandt unge, øge mediekendskabet samt udvikle en række færdigheder, der yderligere kan anvendes til deltagelse i ikkekommerciel lokalradio og -tv;

7.   understreger, at ikkekommerciel lokalradio og -tv bidrager til at styrke mediepluralismen, fordi der behandles spørgsmål, som er centrale for et givet lokalsamfund, ud fra nye synsvinkler;

8.   påpeger, at ikkekommerciel lokalradio og -tv i lyset af indskrænkningen eller ikkeeksistensen af offentlige og kommercielle medier i visse områder, herunder fjernområder, samt kommercielle mediers tendens til at reducere lokalt indhold, måske er den eneste kilde til lokale nyheder og oplysninger og de lokale samfunds eneste stemme;

9.   glæder sig over, at ikkekommerciel lokalradio og -tv kan gøre borgerne mere opmærksomme på eksisterende offentlige tjenester og kan bidrage til at fremme borgernes deltagelse i den offentlige debat;

10.   mener, at ikkekommerciel lokalradio og -tv kan fungere som et effektivt middel til at bringe EU tættere på borgerne, idet de henvender sig til bestemte målgrupper; anbefaler ligeledes medlemsstaterne at samarbejde mere aktivt med ikkekommercielle lokalradioer og -tv for at indlede en tættere dialog med borgerne;

11.   påpeger, at god kvalitet af ikkekommerciel lokalradio og -tv er afgørende for at udnytte deres potentiale, og understreger, at en sådan kvalitet ikke kan opnås uden tilstrækkelige finansielle ressourcer; bemærker, at de økonomiske midler for ikkekommerciel lokalradio og -tv varierer meget, men generelt er forholdsvis begrænsede; anerkender, at yderligere finansiering og digital tilpasning vil gøre sektoren for ikkekommerciel lokalradio og -tv i stand til at udvide dens innovative profil og levere nye og vigtige tjenester, som giver det eksisterende analoge udbud en merværdi;

12.   bemærker, at sektoren ikke får den støtte, den har brug for, for at kunne gøre en større indsats for at forbedre sin repræsentation over for og kontakt med EU's og medlemsstaternes beslutningstagere;

13.   understreger behovet for, at ikkekommerciel lokalradio og -tv er politisk uafhængigt;

14.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til de elementer, der er omfattet af betænkningen, ved at definere ikkekommerciel lokalradio og -tv som medier, der:

   a) er nonprofitorganisationer og uafhængige, ikke blot af nationale, men også af lokale myndigheder, og primært involverer sig i aktiviteter, der tjener det offentlige og det civile samfunds interesse samt klart definerede mål, der altid omfatter social merværdi og bidrager til interkulturel dialog,
   b) udviser ansvarsfølelse over for det lokalsamfund, de søger at tjene, hvilket betyder, at de skal informere lokalsamfundet om deres handlinger og beslutninger, skal begrunde dem og skal straffes i tilfælde af en eventuel forseelse, således at tjenesten fortsat er underlagt lokalsamfundets interesser, og oprettelsen af topstyrede net forhindres,
   c) er åbne for, at medlemmer af lokalsamfundet deltager i skabelsen af indhold samt i alle drifts- og forvaltningsaspekter, selvom personer med ansvar for det redaktionelle indhold skal have professionel status;

15.   råder medlemsstaterne til juridisk at anerkende ikkekommerciel lokalradio og -tv som en særskilt aktør på lige fod med kommercielle og offentlige medier, hvis en sådan anerkendelse endnu ikke har fundet sted, uden at dette er til ulempe for de traditionelle medier;

16.   opfordrer Kommissionen til at betragte ikkekommerciel lokalradio og -tv som en alternativ bottom-up-metode til at øge mediepluralismen, når den fastlægger indikatorer for denne;

17.   opfordrer medlemsstaterne til at støtte ikkekommerciel lokalradio og -tv mere aktivt for at sikre mediepluralisme, forudsat at en sådan støtte ikke er til ulempe for offentlige medier;

18.   understreger den rolle, som lokale, regionale og nationale myndigheder kan spille ved at støtte og fremme ikkekommerciel lokalradio og -tv ved at tilbyde passende infrastruktur og støtte i forbindelse med programmer, der giver anledning til udveksling af bedste praksis, herunder det lokale program "Regioner for økonomisk forandring" (det tidligere Interregprogram);

19.   opfordrer medlemsstaterne til at gøre såvel det analoge som det digitale tv- og radiofrekvensspektrum tilgængeligt, idet der tages højde for, at tjenester leveret af ikkekommerciel lokalradio og -tv ikke skal vurderes i forhold til offeromkostninger eller dokumentation for omkostningerne ved spektrumallokering, men snarere i forhold til deres sociale værdi;

20.   erkender, at det på den ene side kun er en lille del af sektoren, der har viden og erfaring til at ansøge om og nyde godt af EU-støtte, og at de finansieringsansvarlige tjenestemænd på den anden side ikke er bevidste om potentialet for ikkekommerciel lokalradio og -tv;

21.   erkender, at sektoren i højere grad kan benytte sig af Fællesskabets finansieringsordninger, for så vidt de bidrager til opfyldelsen af målene for ikkekommerciel lokalradio og -tv, ved gennemførelse af en række særprogrammer, herunder Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond, samt muligheden for uddannelse af journalister gennem programmerne for livslang læring; understreger imidlertid, at finansieringen hovedsageligt skal varetages af nationale, lokale og/eller andre kilder;

22.   opfordrer indtrængende sektoren for ikkekommerciel lokalradio og -tv til at etablere en europæisk internetplatform, som kan viderebringe nyttig og relevant information til sektoren og lette netværksarbejde og udveksling af bedste praksis;

23.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT C 340 af 10.11.1997, s. 109.
(2) EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.
(3) EFT L 108 af 24.4.2002, s. 7.
(4) EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21.
(5) EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51.
(6) EUT L 332 af 18.12.2007, s. 27.
(7) EFT L 108 af 24.4.2002, s.1.
(8) EFT C 249 af 25.9.1995, s. 219.
(9) EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 1026.

Seneste opdatering: 3. juni 2009Juridisk meddelelse