Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2011(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0263/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0263/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/09/2008 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0456

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 73k
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη
P6_TA(2008)0456A6-0263/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη (2008/2011(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 150 και 151 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις, η οποία υπογράφηκε στις 2 Οκτωβρίου 1997, και το πρωτόκολλο αριθ. 9 για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη(1) ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση της Πολυμορφίας της Πολιτιστικής Έκφρασης, η οποία αναγνωρίζει τη νομιμότητα των δημόσιων πολιτικών για την αναγνώριση και προώθηση της πολυφωνίας,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο)(2) ,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση)(3) ,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση)(4) ,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυο και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας)(5) ,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων(6) ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσματος)(7) ,

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο που παρουσίασε η Επιτροπή για μια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας (COM(2006)0035),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2007 για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον (COM(2007)0833),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο "Στρατηγικές επιλογές για την ενίσχυση της βιομηχανίας προγραμμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οπτικοακουστικό τομέα"(8) ,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SEC(2007)0032),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης, στην ΕΕ και ιδιαίτερα στην Ιταλία, των δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης (άρθρο 11, παράγραφος 2, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)(9) ,

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη "Η κατάσταση των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση", την εκπόνηση της οποίας ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση "Community Media /Rec(2007)2" της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με την πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας και την ποικιλομορφία του περιεχομένου των μέσων,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Decl-31.01.2007E) σχετικά με την προστασία του ρόλου των μέσων επικοινωνίας στη δημοκρατία στο πλαίσιο της συγκέντρωσης των μέσων,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για την πολυμορφία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων που υποβλήθηκε από τον ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία γνώμης και έκφρασης, τον εκπρόσωπο του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τον ειδικό εισηγητή του ΟΑΚ για την ελευθερία έκφρασης και τον ειδικό εισηγητή της ACHPR (αφρικανική επιτροπή των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών) για την ελευθερία έκφρασης και πρόσβασης στην πληροφόρηση, (που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0263/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί οι οποίοι λογοδοτούν στην κοινότητα, την οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι "μη κερδοσκοπικοί" σημαίνει ότι πρωταρχικός στόχος των μέσων αυτών είναι να επιδοθούν σε δραστηριότητες δημοσίου ή/και ιδιωτικού συμφέροντος χωρίς κανένα εμπορικό ή χρηματικό κέρδος,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το "λογοδοτούν στην κοινότητα" σημαίνει ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης οφείλουν να ενημερώνουν την κοινότητα για τις ενέργειες και τις αποφάσεις τους, να τις αιτιολογούν και να υφίστανται κυρώσεις σε περίπτωση ενδεχόμενης ανάρμοστης συμπεριφοράς,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός διάδοσης και δράσης των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις με μεγαλύτερη διάδοση και δράση στα κράτη μέλη στα οποία υπάρχει σαφής νομική αναγνώρισή τους και ενημέρωση ως προς την προστιθέμενη αξία τους,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης είναι ανοικτά στη συμμετοχή όσον αφορά την παραγωγή περιεχομένου από τα μέλη της κοινότητας, και έτσι προωθούν την ενεργό εθελοντική συμμετοχή σε αυτά αντί της παθητικής κατανάλωσης των μέσων,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, πολύ συχνά, τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης δεν αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα της κοινωνίας, αλλά υπηρετούν, αντίθετα, ποικιλία μικρότερων συγκεκριμένων ομάδων στόχων που αγνοούνται από άλλα μέσα ενημέρωσης τα οποία έχουν πολλές φορές τοπικό ή περιφερειακό χαρακτήρα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν έναν ευρύ, αν και σε μεγάλο βαθμό μη αναγνωρισμένο ακόμα ρόλο στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, ιδίως ως πηγή τοπικού περιεχομένου και ενθαρρύνουν την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την πολυμορφία του περιεχομένου,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης υποχρεούνται να τηρούν μια σαφώς ορισμένη εντολή, όπως το να παρέχουν κοινωνικό όφελος, το οποίο πρέπει επίσης να αντανακλάται στο περιεχόμενο που παράγουν,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες αδυναμίες των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η έλλειψη της νομικής τους αναγνώρισης από την πλευρά πολλών εθνικών νομικών συστημάτων, και λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι, έως τώρα, κανένα από τα σχετικά νομικά κείμενα της Κοινότητας δεν εξετάζει το ζήτημα των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή κώδικα πρακτικής, παράλληλα με τη νομική αναγνώριση, θα διασαφηνίσει το καθεστώς, τις διαδικασίες και τον ρόλο του κλάδου, συμβάλλοντας στην ασφάλειά του, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει την ανεξαρτησία του και θα αποτρέψει τυχόν ανάρμοστη συμπεριφορά,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο έχει ωθήσει τον τομέα σε μια νέα εποχή με νέες δυνατότητες και προκλήσεις, και ότι τα έξοδα μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή μετάδοση θέτουν σημαντικό βάρος στα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 έχει ορισθεί "Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου", γεγονός που επιφυλάσσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα μέσα ενημέρωσης στην ΕΕ ως κατεξοχήν φορείς έκφρασης και ενημέρωσης μικρότερων πολιτισμικών ομάδων του κοινωνικού συνόλου καθώς και φορείς που δύνανται να συνεχίσουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και μετά το 2008,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν σημαντικούς φορείς χειραφέτησης των πολιτών και ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία των πολιτών, ενώ εμπλουτίζουν τον κοινωνικό διάλογο, και αποτελούν φορείς εσωτερικής πολυφωνίας (ιδεών) και ότι η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας συνιστά απειλή στην σε βάθος κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης ζητημάτων τοπικού ενδιαφέροντος για όλες τις ομάδες εντός της κοινότητας,

1.   τονίζει ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης συνιστούν αποτελεσματικό μέσο για την ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της τοπικής ταυτότητας, πράγμα που εξηγεί και την ποικιλομορφία του τομέα·

2.   επισημαίνει ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης βοηθούν στην ενίσχυση των ταυτοτήτων συγκεκριμένων κοινοτήτων συμφερόντων, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν στα μέλη των κοινοτήτων αυτών να έρχονται σε επαφή με άλλες ομάδες της κοινωνίας και, με τον τρόπο αυτόν, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ανεκτικότητας και της πολυφωνίας στην κοινωνία και συμβάλλουν στον διαπολιτισμικό διάλογο·

3.   τονίζει επιπλέον ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσα από την διαπαιδαγώγηση του ευρύτερου κοινού, την καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων και τον επαναπροσδιορισμό των ιδεών που προωθούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με κοινωνικές ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, όπως οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι Ρομά και άλλες εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες· τονίζει ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν ένα από τα υπάρχοντα μέσα για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των μεταναστών και επιτρέπουν επίσης στα μειονεκτούντα μέλη της κοινωνίας να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά, λαμβάνοντας μέρος σε συζητήσεις που τους είναι σημαντικές·

4.   επισημαίνει ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης που αφορούν εξωτερικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων, και ανειδίκευτα μέλη της κοινωνίας και να δράσουν ως πολύτιμα κέντρα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση ατόμων σε ψηφιακές, διαδικτυακές και συντακτικές δεξιότητες μέσω της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης, παρέχει χρήσιμες και μεταβιβάσιμες δεξιότητες·

5.   επισημαίνει ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης λειτουργούν ως καταλύτης για την τοπική δημιουργικότητα, παρέχοντας στους καλλιτέχνες και στους δημιουργικούς επιχειρηματίες μια δημόσια πλατφόρμα για τον έλεγχο νέων ιδεών και εννοιών·

6.   θεωρεί ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης συμβάλλουν στον στόχο της βελτίωσης του γραμματισμού των πολιτών στα μέσα επικοινωνίας, μέσω της άμεσης συμμετοχής τους στην παραγωγή και τη διανομή περιεχομένου και ενθαρρύνει τις κοινωνικές διεξόδους στα σχολεία, ώστε να αναπτυχθεί στους νέους το αίσθημα της ιδιότητας του πολίτη, να αυξηθεί ο γραμματισμός τους στα μέσα επικοινωνίας, καθώς και να καλλιεργηθεί σειρά από δεξιότητες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για συμμετοχή στα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης·

7.   τονίζει ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης βοηθούν στην ενίσχυση της πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας, καθώς παρέχουν επιπρόσθετες προοπτικές επί ζητημάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο μιας δεδομένης κοινότητας·

8.   επισημαίνει ότι με δεδομένη την απόσυρση ή την ανυπαρξία δημόσιων και εμπορικών μέσων ενημέρωσης σε ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών, και την τάση των εμπορικών μέσων ενημέρωσης για μείωση του τοπικού περιεχομένου, τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης ενδέχεται να αποτελούν τη μόνη πηγή τοπικών νέων και ενημέρωσης και το μοναδικό μέσο έκφρασης των τοπικών κοινοτήτων·

9.   χαιρετίζει το γεγονός ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να καταστήσουν τους πολίτες περισσότερο ενήμερους σε σχέση με υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες και μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στον δημόσιο διάλογο·

10.   θεωρεί ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης ενδέχεται να χρησιμεύσουν ως αποτελεσματικό μέσο προσέγγισης μεταξύ της Ένωσης και των πολιτών της απευθυνόμενα σε συγκεκριμένο κοινό και συνιστά επίσης τα κράτη μέλη να συνεργαστούν περισσότερο ενεργά με τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης προκειμένου να συμμετάσχουν σε έναν στενότερο διάλογο με τους πολίτες·

11.   επισημαίνει ότι η καλή ποιότητα των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης είναι ουσιαστική για την υλοποίηση των δυνατοτήτων τους και τονίζει το γεγονός ότι είναι αδύνατη η επίτευξη τέτοιου είδους ποιότητας χωρίς κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους· σημειώνει ότι οι οικονομικοί πόροι των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης ποικίλλουν κατά πολύ, αλλά σε γενικές γραμμές είναι λιγοστοί, και αναγνωρίζει ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση και η ψηφιακή προσαρμογή θα επιτρέψουν στον τομέα των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης να επεκτείνει το προφίλ του όσον αφορά την καινοτομία και να παράσχει νέες και ζωτικής σημασίας υπηρεσίες που θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις επί του παρόντος παρεχόμενες αναλογικές υπηρεσίες·

12.   σημειώνει ότι ο τομέας δεν διαθέτει την απαιτούμενη στήριξη ώστε να μπορέσει να καταβάλει μείζονες προσπάθειες για να βελτιώσει την εκπροσώπησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων και την επαφή του με αυτήν/αυτούς·

13.   τονίζει την ανάγκη πολιτικής ανεξαρτησίας των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης·

14.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στο ψήφισμα ορίζοντας τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης ως:

   α) μη κερδοσκοπικά και ανεξάρτητα, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, επιδιδόμενα κατά κύριο λόγο σε δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος και συμφέροντος της κοινωνίας των πολιτών, εξυπηρετούντα σαφώς καθορισμένους στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν πάντα κοινωνική ωφέλεια και συμβάλλουν στον διαπολιτισμικό διάλογο·
   β) λογοδοτούντα στην κοινότητα την οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν, πράγμα που σημαίνει ότι οφείλουν να ενημερώνουν την κοινότητα για τις ενέργειες και τις αποφάσεις τους, να τις αιτιολογούν και να υφίστανται κυρώσεις σε περίπτωση ενδεχόμενης ανάρμοστης συμπεριφοράς, έτσι ώστε οι υπηρεσίες να εξακολουθούν να ελέγχονται από τα συμφέροντα της κοινότητας και να αποτρέπεται η δημιουργία δικτύων "εκ των άνω προς τα κάτω'·
   γ) ανοικτά στη συμμετοχή όσον αφορά την παραγωγή περιεχομένου από τα μέλη της κοινότητας, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας και διαχείρισης, ενώ αντίθετα τα άτομα που είναι υπεύθυνα για το συντακτικό περιεχόμενο πρέπει να είναι επαγγελματίες στον χώρο·

15.   συμβουλεύει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν νομικά τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης ως ξεχωριστή ομάδα, παράλληλα με τα εμπορικά και δημόσια μέσα ενημέρωσης, εκεί όπου η αναγνώριση αυτή εξακολουθεί να μην υφίσταται, χωρίς αυτό να αποβεί σε βάρος των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης·

16.   καλεί την Επιτροπή να εκλάβει τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης ως εναλλακτική, "από κάτω προς τα πάνω" λύση για την αύξηση της πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας κατά τον σχεδιασμό δεικτών πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας·

17.   καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν περισσότερο ενεργά τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να διασφαλιστεί η πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι η στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να αποβεί σε βάρος των δημόσιων μέσων ενημέρωσης·

18.   τονίζει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές για την ενίσχυση και προώθηση των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης με την διάθεση της κατάλληλης υποδομής, αλλά και την ένταξη της στήριξής τους σε προγράμματα που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όπως είναι το κοινοτικό πρόγραμμα "Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή" (πρώην Interreg)·

19.   ζητεί από τα κράτη μέλη να καταστήσουν δυνατή την πρόσβαση στο φάσμα τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συχνοτήτων, τόσο αναλογικών όσο και ψηφιακών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης δεν πρέπει να αξιολογούνται ως προς το ευκαιριακό κόστος ή την αιτιολόγηση του κόστους κατανομής του φάσματος, αλλά μάλλον με βάση την κοινωνική αξία τους·

20.   αναγνωρίζει ότι αφενός μόνο μια μικρή μερίδα του τομέα διαθέτει τη γνώση και την πείρα να ζητήσει ενίσχυση της ΕΕ, και να ωφεληθεί από αυτήν, και αφετέρου οι αρμόδιοι παροχής χρηματοδότησης δεν γνωρίζουν την έκταση των δυνατοτήτων των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης·

21.   αναγνωρίζει ότι ο τομέας θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη χρήση των προγραμμάτων χρηματοδότησης της Κοινότητας στον βαθμό που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης, μέσω της υλοποίησης μιας σειράς ειδικών προγραμμάτων, όπως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, καθώς και της δυνατότητας για εκπαίδευση και κατάρτιση των δημοσιογράφων μέσω των προγραμμάτων διά βίου μάθησης και άλλων· τονίζει ωστόσο ότι η χρηματοδότηση πρέπει να προέρχεται κυρίως από εθνικές, τοπικές ή/και άλλες πηγές·

22.   προτρέπει τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης να δημιουργήσουν ευρωπαϊκή πλατφόρμα στο Διαδίκτυο, μέσω της οποίας θα μπορούν να διαδίδονται χρήσιμες και σχετικές για τον τομέα πληροφορίες, και να διευκολύνουν τη δικτύωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

23.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 340, 10.11.1997, σ. 109.
(2) ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 33.
(3) ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 7.
(4) ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 21.
(5) ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 51.
(6) ΕΕ L 332, 18.12.2007, σ. 27.
(7) ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 1.
(8) ΕΕ C 249, 25.9.1995, σ. 219.
(9) ΕΕ C 104 Ε, 30.4.2004, σ. 1026.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουνίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου