Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 72kWORD 68k
Вторник, 13 Януари 2009 г. - Страсбург Окончателна версия
Продукти за растителна защита ***II
P6_TA(2009)0011A6-0444/2008
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 януари 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на Директиви 79/117/EИО и 91/414/EИО на Съвета (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета(1) (11119/8/2008 – C6-0326/2008),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0388)

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2008)0093),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0444/2008),

1.  Одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 266 Е, 21.10.2008 г., стр. 1.
(2) ОВ С 263 Е, 16.10.2008 г., стр. 181.


Позиция на Европейския парламент приета на второ четене на 13 януари 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на Директиви 79/117/EИО и 91/414/EИО на Съвета
P6_TC2-COD(2006)0136

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на второ четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № ....)

Последно осъвременяване: 27 Април 2010 г.Правна информация