Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 75kWORD 91k
Dinsdag 13 januari 2009 - Straatsburg Definitieve uitgave
Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen ***II
P6_TA(2009)0011A6-0444/2008
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 januari 2009 betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement ,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (11119/8/2008 – C6-0326/2008)(1) ,

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0388),

–   gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2008)0093),

–   gelet op artikel 251, lid 2, van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0444/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 266 E van 21.10.2008, blz. 1.
(2) PB C 263 E van 16.10.2008, blz. 181.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 13 januari 2009 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad
P6_TC2-COD(2006)0136

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in tweede lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EG) nr. ....)

Laatst bijgewerkt op: 27 april 2010Juridische mededeling