Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 82kWORD 75k
Wtorek, 13 styczeń 2009 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***II
P6_TA(2009)0011A6-0444/2008
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11119/8/2008 – C6-0326/2008)(1) ,

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0388),

–   uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2008)0093),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0444/2008),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 266 E z 21.10.2008, s. 1.
(2) Dz.U. C 263 z 16.10.2008, s. 181.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr .../2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG
P6_TC2-COD(2006)0136

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w drugim czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr ....)

Ostatnia aktualizacja: 27 kwiecień 2010Informacja prawna