Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 75kWORD 76k
Utorok, 13. január 2009 - Štrasburg Finálna verzia
Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh ***II
P6_TA(2009)0011A6-0444/2008
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. januára 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, a ktorým sa zrušujú smernice Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (11119/8/2008 – C6-0326/2008)(1) ,

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0388),

–   so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2008)0093),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín do druhého čítania (A6-0444/2008),

1.   schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 266 E, 21.10.2008, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 263 E, 16.10.2008, s. 181.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 13 . januára 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS
P6_TC2-COD(2006)0136

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (ES) č. ....)

Posledná úprava: 27. apríl 2010Právne oznámenie