Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 109kWORD 61k
вторник, 3 февруари 2009 г. - Страсбург Окончателна версия
Борба срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография
P6_TA(2009)0040A6-0012/2009

Препоръка на Европейския парламент от 3 февруари 2009 г. до Съвета относно борбата срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография (2008/2144(INI))

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, внесено от Roberta Angelilli от името на групата UEN, относно борбата срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография (B6-0216/2008),

–   като взе предвид член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз, която утвърждава правото на децата на закрила и грижи,

–   като взе предвид член 34 от Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г. и Факултативния протокол към нея от 25 май 2000 г. относно търговията с деца, детската проституция и детската порнография ("Факултативния протокол"),

–   като взе предвид Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета от 22 декември 2003 г. относно борбата срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография(1) ("рамково решение"),

–   като взе предвид доклада на Комисията от 16 ноември 2007 г. въз основа на член 12 от Рамковото решение на Съвета от 22 декември 2003 г. за борба със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография (COM(2007)0716) ("доклад на Комисията"),

–   като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие от 13 юли 2007 г. ("Конвенция на Съвета на Европа"),

–   като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2008 г. относно стратегия на ЕС за правата на детето(2) ,

–   като взе предвид констатациите от "Пакта от Рио де Жанейро за предотвратяване и премахване на сексуалната експлоатация на деца", приет на 25-28 ноември 2008 г. на Третия световен конгрес срещу сексуалната експлоатация на деца и юноши,

–   като взе предвид член 114, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0012/2009),

A.   като има предвид, че Конвенцията на Съвета на Европа, подписана от двадесет държави-членки на ЕС, е първият международен правен инструмент, който обявява различните форми на сексуална злоупотреба с деца за престъпления, включително злоупотребата, извършена, наред с другото, чрез употреба на сила, принуда или заплаха дори в рамките на семейството;

Б.   като има предвид, че седем държави-членки все още не са подписали Конвенцията на Съвета на Европа, а осем държави-членки все още не са ратифицирали Факултативния протокол;

В.   като има предвид, че използването на нови технологии от деца непрекъснато нараства, и като има предвид, че все по-голяма част от социалния живот на децата и младите хора се осъществява в онлайн среда, където се използват прогресивни технологии и средства за комуникация, които непрекъснато се развиват; като има предвид, че като последица от това интернет все по-често се използва от потенциални и реални извършители на сексуални престъпления за подготовка на сексуални злоупотреби с деца, по-специално чрез сприятеляване с цел сексуална злоупотреба и детска порнография;

1.  Отправя към Съвета следните предложения:

   a) да насърчи онези държави-членки, които още не са направили това, да подпишат, ратифицират и приложат всички относими международни конвенции, преди всичко Конвенцията на Съвета на Европа, тъй като в нея се предвижда по-засилена защита на правата на децата в сравнения с предвидената в рамковото решение, а също така и Факултативния протокол;
   б) да подпомогне държавите-членки да подобрят своите законодателства, както и екстратериториалното сътрудничество между държавите-членки в тази област; да призове сексуалните престъпления срещу деца под 18 години в целия ЕС да бъдат винаги квалифицирани като експлоатация на непълнолетни в съответствие с гореупоменатата резолюция на Парламента от 16 януари 2008 г.;
   в) да даде право на държавите-членки изрично да изключат изискването за двойна наказуемост за установяване на компетентност за определените в рамковото решение престъпления;
   г) настоятелно да призове държавите-членки да криминализират всички видове сексуална злоупотреба с деца;
   Изпълнение на рамковото решение
   д) да подпомогне държавите-членки, които все още не са изпълнили напълно рамковото решение, да направят това във възможно най-кратки срокове; по-специално, следва да се обърне особено внимание на приемането на законодателство за определяне на понятието "детска порнография", както е предвидено в член 1, буква б) от рамковото решение, като се осигури механизъм за закрила на жертвите, а също така и като се приложи член 8, параграф 1, буква б) от рамковото решение, в който се разглежда екстратериториалната компетентност (секстуризъм);
   е) да призове за ефективна защита срещу сексуалната експлоатация на деца чрез обявяване на детския секстуризъм за престъпление във всички държави-членки; да призове всички граждани на ЕС, които извършат сексуално престъпление срещу деца, в която и да е държава в ЕС или извън него, да подлежат на еднакво екстратериториално наказателно законодателство, приложимо в целия ЕС;
   ж) да подобри, съвместно с Комисията и държавите-членки, контрола върху изпълнението на рамковото решение с цел получаване на своевременна и пълна информация чрез създаването на механизми, които биха дали възможност на държавите-членки да регистрират съответната информация, включително определенията на престъпленията, по тематични области, като по този начин се улесни сравняването на съдебните системи на държавите-членки;
   з) да насърчи държавите-членки да предоставят подробни сведения относно състоянието на трансграничното сътрудничество, и по-специално ако в законови разпоредби се предвижда сътрудничество с НПО или такова се осъществява на практика;
   и) да насърчи държавите-членки да предоставят сведения относно местоназначението на конфискуваното имущество при доказан случай на детска проституция или детска порнография;
   Преразглеждане на рамковото решение
  й) да преразгледа рамковото решение въз основа на предложения, представени от председателството на Съвета, държава-членка или Комисията, като по този начин повиши равнището на закрила поне до предвиденото в Конвенцията на Съвета на Европа, като се обърне специално внимание на злоупотребите, свързани с интернет и други комуникационни технологии; препоръчва в предложението да се включат следните разпоредби:
   създаване на национални системи за контрол над извършителите на сексуални престъпления, които включват оценка на риска, програми за интервенция за предотвратяване или свеждане до минимум на риска от повторни нарушения, както и осигуряване на терапия за извършителите на сексуални престъпления; подобни програми за интервенция и доброволна терапия биха могли да бъдат финансирани от общия бюджет на ЕС, с цел да се осигури, че благополучието на децата е в центъра на вниманието в целия ЕС;
   укрепване на подход, основан на правата на човека и поставящ жертвите в центъра;
   криминализиране на сприятеляването с деца с цел сексуална злоупотреба и използване на определение за сприятеляване с деца с цел сексуална злоупотреба, основано на член 23 от Конвенцията на Съвета на Европа;
   криминализиране на извършването на сексуални действия с лице над възрастта, позволяваща на лицата да изразяват сами съгласието си във връзка със сексуални действия, но под 18 години, чрез използване на принуда, сила или заплаха, или чрез злоупотреба с установени отношения на доверие, власт или влияние върху детето, включително в рамките на семейството, или злоупотреба с дете в изключително уязвимо положение, особено поради умствен или физически недъг или поради зависимото му положение, както и чрез заплащане на пари или предоставяне на други форми на възнаграждение или отплата в замяна на участието на деца в сексуални действия;
   криминализиране на насилственото принуждаване на деца към сключване на брак;
   криминализиране на съзнателното присъствие на порнографски представления с участието на деца и умишленото принуждаване на деца да присъстват на акт на сексуално насилие или на сексуални действия;
   криминализиране на дейността на доставчиците на педофилски чат-стаи и педофилски форуми в интернет;
   мерки с цел да се осигури, че в контекста на всеобхватна стратегия за международно дипломатическо, административно и съдебно сътрудничество държавите-членки предприемат подходящи стъпки с цел незаконните материали, съдържащи насилие срещу деца, да бъдат премахнати от интернет на ниво източник, като по този начин предоставят максимална защита на жертвите, и работят съвместно с доставчиците на интернет услуги за деактивиране на уебсайтове, които се използват за извършване или за рекламиране на възможности за извършване на определените в рамковото решение престъпления;
   подпомагане усилията на Комисията, в сътрудничество с големите компании за кредитни карти, да проучи дали е технически осъществимо спирането или възпрепятстването по друг начин на работата на интернет базираната система за плащане по отношение на уебсайтове, които участват в продажбата на детска порнография по интернет; също така насърчаване на други икономически субекти, като банки, обменни бюра, доставчици на интернет услуги и компании, поддържащи търсачки, активно да участват в усилията за борба с детската порнография и други форми на сексуална експлоатация на деца с търговска цел;
   насърчаване на държавите-членки да осигурят на родителите програми, с които се работи лесно и които им позволяват да блокират достъпа на децата до порнографски уебсайтове;
   приемане на мерки, с цел да се насърчат жертвите на сексуална експлоатация да предявяват наказателни и граждански искове в националните съдилища срещу извършителите на сексуални престъпления;
   преразглеждане на член 5, параграф 3 от рамковото решение, в който се предвиждат само минимални основания за предотвратяване на достъпа на осъждани за сексуални престъпления лица до деца чрез трудова заетост или доброволни дейности, които включват редовен контакт с деца, като наред с другото се разгледа възможността за това, държавите-членки да бъдат задължени да гарантират, че досиетата за съдимост на кандидатите за определени длъжности за работа с деца се подлагат на проверка, включително като определят ясни правила или насоки за работодателите относно задълженията им в това отношение;
   улесняване на международното сътрудничество чрез използване на инструментите, предвидени в член 38 от Конвенцията на Съвета на Европа;
   задължаване на лицата, чиято работа включва редовен контакт с деца, да съобщават за ситуации, в които имат основателни причини да подозират злоупотреба;
   подобряване идентифицирането на деца, с които е злоупотребено, чрез обучение на персонала, който има редовен контакт с тях, и чрез обучение на правоприлагащите служители, които биха могли да имат контакт с такива деца;
   гарантиране на най-високата степен на закрила на деца в съдебни дела, както и по време на разследването, с цел да се предотврати тяхното травмиране, като се предприемат конкретни мерки по отношение на взимането на показания от деца жертви на насилие;
   забрана на рекламите, подбуждащи към извършване на определените в рамковото решение престъпления;
   обявяване за престъпление на подбудителството, помагачеството и опитите за извършване на определените в рамковото решение престъпления;
   насърчаване на държавите-членки да приемат всички необходими мерки за предотвратяване на дискриминацията на децата жертви на насилие и тяхното заклеймяване;
   разширяване на списъка на утежняващите обстоятелства при определяне на наказанието за определените в рамковото решение престъпления с утежняващите обстоятелства, посочени в член 28 на Конвенцията на Съвета на Европа;
   определяне на висшестоящото положение на извършителя на престъплението (в семейството, образователната система, професионалните отношения) като утежняващо вината обстоятелство;
   к) да се насърчават всички държави-членки да създадат система за предупреждение за случаи на изчезнали деца с цел подобряване на сътрудничеството на европейско равнище;
   л) да се създаде програма за действие, съвместно с държавите-членки и Комисията, насочена към осигуряване на подходяща закрила и помощ на децата, които са идентифицирани като жертви на сексуални престъпления в порнографски изображения;

o
o   o

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и, за сведение, на Комисията и на държавите-членки.

(1) ОВ L 13, 20.1.2004 г., стр. 44.
(2) Приети текстове, P6_TA(2008)0012.

Последно осъвременяване: 13 октомври 2009 г.Правна информация