Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 105kWORD 57k
Úterý 3. února 2009 - Štrasburk Konečné znění
Boj proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii
P6_TA(2009)0040A6-0012/2009

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2009 Radě o boji proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii (2008/2144(INI))

Evropský parlament ,

-   s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložila Roberta Angelilli za skupinu UEN a jenž se týká boje proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii (B6-0216/2008),

-   s ohledem na článek 24 Listiny základních práv Evropské unie, který zakotvuje právo dětí na ochranu a péči,

-   s ohledem na článek 34 Úmluvy OSN ze dne 20. listopadu 1989 o právech dítěte a Opční protokol k této Úmluvě ze dne 25. května 2000 týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie z roku 2000,("Opční protokol"),

-   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii(1) ("rámcové rozhodnutí"),

-   s ohledem na zprávu Komise ze dne 16.listopadu 2007 založené na článku 12 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2003 o boji proti pohlavnímu vykořisťování a dětské pornografii (KOM(2007)0716) ("zpráva Komise"),

-   s ohledem na Úmluvu Rady Evropy ze dne 13. července 2007 o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a zneužíváním ("úmluva Rady Evropy"),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2008: Směrem ke strategii EU o právech dítěte(2) ,

-   s ohledem na výsledky Paktu z Ria de Janeira k prevenci a zastavení sexuálního vykořisťování dětí, který byl dohodnut ve dnech 25.–28. listopadu 2008 na III. Světovém kongresu proti sexuálnímu vykořisťování dětí a mladistvích,

-   s ohledem na čl. 114 odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0012/2009),

A.   vzhledem k tomu, že úmluva Rady Evropy podepsaná dvaceti členskými státy EU je prvním mezinárodním právním nástrojem, který označuje různé formy sexuálního zneužívání dětí jako trestné činy, včetně zneužívání, ke kterému je mimo jiné použito nátlaku, síly nebo pohrůžek, a to i v samotné rodině,

B.   vzhledem k tomu, že sedm členských států dosud nepodepsalo úmluvu Rady Evropy a osm členských států dosud neratifikovalo Opční protokol,

C.   vzhledem k tomu, že děti stále častěji používají nové technologie, a vzhledem k tomu, že děti a mladí lidé tráví čím dál větší část svého společenského života na internetu a používají přitom stále se rozvíjející pokročilé technologie a komunikační nástroje; vzhledem k tomu, že následkem toho využívá internet stále větší počet potenciálních či skutečných pachatelů sexuálně motivovaných trestných činů k přípravě sexuálního zneužívání dětí, zejména prostřednictvím "groomingu" a dětské pornografie,

1.   doporučuje Radě, aby

   a) vybízela členské státy, které tak ještě neučinily, aby podepsaly, ratifikovaly a uplatňovaly všechny příslušné mezinárodní úmluvy, především úmluvu Rady Evropy, která dětem poskytuje dodatkovou ochranu práv k rámcovému rozhodnutí, ale také Opční protokol,
   b) pomáhala členským státům zlepšovat jejich právní předpisy a vzájemnou přeshraniční spolupráci v této oblasti; aby ve shodě s výše uvedeným usnesením Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2008 vyzývala k tomu, aby sexuálně motivované trestné činy namířené proti dětem mladším 18 let byly v celé EU vždy považovány za zneužívání nezletilých;
   c) v případě trestných činů stanovených rámcovým rozhodnutím umožnila členským státům výslovně vyloučit požadavek oboustranné trestnosti k určení soudní příslušnosti;
   d) naléhavě žádala členské státy, aby považovaly všechny druhy sexuálního zneužívání dětí za trestný čin;
   Provádění rámcového rozhodnutí
   e) pomáhala členským státům, které dosud plně neuplatnily rámcové rozhodnutí, provést je co nejdříve; tyto členské státy by se měly zaměřit především na přijetí právních předpisů definujících dětskou pornografii ve smyslu stanoveném v čl. 1 písm. b) rámcového rozhodnutí tím, že vytvoří mechanismy na ochranu obětí a uplatní čl. 8 odst. 1 písm. b) rámcového rozhodnutí, který se týká extrateritoriální jurisdikce (sexuální turistika);
   f) vyzvala k účinné ochraně proti sexuálnímu zneužívání dětí tím, že dětská sexuální turistika bude ve všech členských státech považována za trestný čin; požadovala, aby se na všechny občany EU, kteří se dopustí sexuálně motivovaného trestného činu vůči dítěti v jakékoli zemi EU nebo mimo ni, vztahovaly jednotné extrateritoriální trestněprávní předpisy platné v celé EU;
   g) ve spolupráci s Komisí a členskými státy účinněji sledovala uplatňování rámcového rozhodnutí s cílem získat včasné a úplné informace, a to tak, že budou vytvořeny mechanismy, které členským státům umožní zařadit relevantní informace, včetně definice trestných činů, do příslušných tematických okruhů, na základě čehož bude možno soudní systémy členských států lépe srovnávat;
   h) vyzvala členské státy k vypracování podrobné zprávy o stavu přeshraniční spolupráce, a to zejména pokud právní předpisy stanoví spolupráci s nevládními organizacemi nebo pokud k takové spolupráci dochází v praxi;
   i) vyzvala členské státy, aby poskytovaly zprávy o tom, jak se nakládá s majetkem zabaveným v souvislosti s prokázanými případy dětské prostituce a dětské pornografie;
   Přezkum rámcového rozhodnutí
  j) přezkoumala rámcové rozhodnutí na základě návrhu, který předloží předsednictví Rady, jakýkoli členský stát nebo případně Komise, a zvýšila tak ochranu alespoň na úroveň, kterou nabízí úmluva Rady Evropy, a více se zaměřila na zneužívání související s internetem a dalšími komunikačními technologiemi; doporučuje, aby součástí návrhu byly následující body:
   - vytvoření vnitrostátních systémů řízení zaměřených na pachatele sexuálně motivovaných trestných činů, které by zahrnovaly řízení rizik, intervenčních programů, jež by zabránily riziku opakování trestných činů či by toto riziko minimalizovaly, a zavedení léčebných programů pro tyto pachatele; tyto intervenční programy a dobrovolné léčebné programy by mohly být financovány z prostředků obecného rozpočtu Evropské unie, aby bylo zajištěno, že zájem dítěte bude ve středu pozornosti celé EU;
   - posílení přístupu založeného na lidských právech a zaměřeného na oběť;
   - trestnost "groomingu" (nalákání dětí za sexuálním účelem) a použití definice "groomingu" založené na článku 23 úmluvy Rady Evropy;
   - trestnost provozování sexuálních praktik s jedincem, který ještě nedovršil 18 let věku, i přestože dovršil hranici věkové odpovědnosti, pokud je k nim použito nátlaku, síly nebo pohrůžek, pokud dochází ke zneužití uznávaného postavení důvěry, nadřízenosti nebo vlivu nad dítětem, a to i v rodině, pokud dojde ke zneužití obzvláště zranitelné situace dítěte, zejména pokud se jedná o dítě s mentálním či fyzickým postižením či dítě ve stavu závislosti, nebo pokud je dítě za svou účast na sexuálních praktikách placeno nebo mu jsou poskytovány jiné odměny nebo výhody;
   - trestnost nucení dítěte k uzavření nedobrovolného sňatku;
   - trestnost vědomé účasti na pornografických představeních, v nichž účinkují děti, a úmyslného vedení dětí k tomu, aby byly přítomny sexuálnímu zneužívání či praktikám;
   - trestnost poskytovatelů pedofilních diskusních stránek (chatů) nebo internetových pedofilních fór;
   - opatření k zajištění toho, aby členské státy v rámci komplexní strategie mezinárodní diplomatické a správní spolupráce a mezinárodní spolupráce donucovacích orgánů přijaly vhodná opatření k tomu, aby nelegální materiály zobrazující zneužívání dětí byly z internetu staženy u zdroje, čímž poskytnou obětem maximální ochranu, a aby se spolu s poskytovateli internetových služeb zaměřily na odstranění webových stránek, prostřednictvím nichž jsou páchány trestné činy stanovené rámcovým rozhodnutím, nebo stránek, které takové jednání propagují;
   - podpora úsilí Komise zjistit ve spolupráci s největšími společnostmi vydávajícími kreditní karty, zda je technicky proveditelné uzavřít nebo jiným způsobem omezit internetový platební systém na webových stránkách podílejících se na prodeji dětské pornografie prostřednictvím internetu; vyzvat také ostatní hospodářské subjekty jako např. banky, směnárny, poskytovatele internetových služeb a společnosti provozující vyhledávače, aby se aktivně zapojily do úsilí namířeného proti dětské pornografii a ostatním druhům pohlavního vykořisťování dětí pro komerční účely;
   - podpora členských států při poskytování snadno ovladatelných programů umožňujících rodičům blokovat dětem přístup k pornografickým stránkám;
   - přijetí opatření, která by oběti sexuálního vykořisťování vybízela k podávání trestněprávních a občanskoprávních žalob proti pachatelům sexuálně motivovaných trestných činů;
   - přezkum čl. 5 odst. 3 rámcového rozhodnutí, který poskytuje pouze minimální ochranu před tím, aby odsouzení pachatelé sexuálně motivovaných trestných činů mohli být zaměstnáváni či aby vykonávali dobrovolnou činnost v oboru, kde pravidelně přicházejí do styku s dětmi, mimo jiné tím, že by členské státy byly povinny provádět u žadatelů, kteří se ucházejí o práci s dětmi, kontrolu trestního rejstříku, a dále byly povinny vytvořit jasná pravidla či pokyny, kterými by se zaměstnavatelé v tomto směru řídili;
   - usnadnění mezinárodní spolupráce prostřednictvím nástrojů uvedených v článku 38 úmluvy Rady Evropy;
   - povinnost osob, jejichž práce zahrnuje pravidelný kontakt s dětmi, nahlásit každou situaci, kdy mají důvod se domnívat, že dochází ke zneužívání;
   - umožnit lépe rozpoznat případy zneužívání dětí prostřednictvím školení zaměstnanců, kteří pravidelně přicházejí do styku s dětmi, a školení zaměstnanců donucovacích orgánů, kteří mohou přicházet do styku se zneužívanými dětmi;
   - zajištění co největší ochrany dětí před traumatem při soudním řízení i v průběhu vyšetřování, a to tak, že získávání důkazů od dětských obětí bude probíhat za specifických podmínek;
   - zákaz inzerátů, které nabádají ke spáchání trestných činů stanovených rámcovým rozhodnutím;
   - trestnost podněcování a podpory všech trestných činů stanovených rámcovým rozhodnutím, účasti při páchání těchto činů a pokusů o jejich spáchání;
   - vybízení členských států, aby přijaly veškerá nezbytná opatření zabraňující diskriminaci dětských obětí zneužívání a jejich stigmatizaci;
   - rozšíření soupisu přitěžujících okolností při určování sankcí za trestné činy stanovené rámcovým rozhodnutím na základě seznamu přitěžujících okolností stanoveného článkem 28 úmluvy Rady Evropy;
   - označení zneužití nadřazené pozice pachatele (v rodině, ve vzdělávacím ústavu, v zaměstnaneckých vztazích, atd.) za přitěžující okolnost;
   k) vybídla všechny členské státy k vytvoření systému včasné výměny informací o pohřešovaných dětech, čímž by se zlepšila spolupráce na evropské úrovni;
   l) vytvořila akční program spolu s členskými státy a Komisí, který by umožňoval poskytnout dětem, které byly na pornografických obrázcích identifikovány jako oběti sexuálního zneužívání, adekvátní ochranu a podporu;

o
o   o

2.   pověřuje svého předsedu, aby toto doporučení předal Radě a pro informaci Komisi a členským státům.

(1) Úř. věst. L 13, 20.1.2004, s. 44.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0012.

Poslední aktualizace: 13. října 2009Právní upozornění