Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 104kWORD 57k
Tirsdag den 3. februar 2009 - Strasbourg Endelig udgave
Bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi
P6_TA(2009)0040A6-0012/2009

Europa-Parlamentets henstilling af 3. februar 2009 til Rådet om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (2008/2144(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Roberta Angelilli for UEN-Gruppen om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (B6-0216/2008),

-   der henviser til artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der fastslår børns ret til beskyttelse og omsorg,

-   der henviser til artikel 34 i FN's konvention af 20. november 1989 om barnets rettigheder og den valgfrie protokol af 25. maj 2000 om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi ("den valgfrie protokol"),

-   der henviser til Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA af 22. december 2003 om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi(1) (i det følgende benævnt "rammeafgørelsen"),

-   der henviser til Kommissionens rapport af 16. november 2007 udarbejdet i medfør af artikel 12 i Rådets rammeafgørelse af 22. december 2003 om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (KOM(2007)0716) ("Kommissionens rapport"),

-   der henviser til Europarådets konvention af 13. juli 2007 om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug ("Europarådskonventionen"),

-   der henviser til sin beslutning af 16. januar 2008: Mod en EU-strategi for børns rettigheder(2) ,

-   der henviser til konklusionerne i Rio de Janeiro-pagten om forebyggelse og bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn, der vedtoges under den tredje verdenskongres mod seksuel udnyttelse af børn og unge den 25.-28. november 2008,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 3,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0012/2009),

A.   der henviser til, at Europarådskonventionen, som er undertegnet af tyve EU-medlemsstater, er det første internationale retsinstrument, der kategoriserer de forskellige former for seksuelt misbrug af børn som strafbare handlinger, herunder når et sådant misbrug begås under anvendelse af bl.a. tvang, magt eller trusler, også inden for familien,

B.   der henviser til, at syv medlemsstater endnu ikke har ikke ratificeret Europarådets konvention, og at otte medlemsstater endnu ikke har ratificeret den valgfrie protokol,

C.   der henviser til, at børn gør stadig mere brug af nye teknologier, og at en stadig større del af børns og unges sociale liv foregår online under anvendelse af avancerede teknologier og kommunikationsværktøjer, der er under konstant udvikling; der påpeger, at potentielle og faktiske sædelighedskriminelle som følge heraf i stigende grad benytter internettet til at forberede seksuelt misbrug af børn, navnlig via "grooming" (manipulation og bearbejdning) og børnepornografi,

1.   henstiller til Rådet:

   a) at det opfordrer de medlemsstater, som endnu ikke har gjort det, til at ratificere og gennemføre alle relevante internationale konventioner, herunder navnlig Europarådskonventionen, fordi denne sikrer børns rettigheder en ekstra beskyttelse ud over den, der ydes af rammeafgørelsen, men også den valgfrie protokol;
   b) at det bistår medlemsstaterne med at forbedre deres lovgivning samt det ekstraterritoriale samarbejde mellem medlemsstaterne på dette område; Europa-Parlamentet kræver, at seksualforbrydelser mod børn under 18 år inden for hele EU altid skal klassificeres som misbrug af mindreårige i overensstemmelse med Parlamentets ovennævnte beslutning af 16. januar 2008;
   c) at det giver medlemsstaterne mulighed for udtrykkeligt at fravige kravet om dobbelt strafbarhed i forbindelse med fastlæggelse af straffemyndighed for de lovovertrædelser, der er fastlagt i overensstemmelse med rammeafgørelsen;
   d) at det indtrængende opfordrer medlemsstaterne til at kriminalisere alle former for seksuel udnyttelse af børn;
   Rammeafgørelsens gennemførelse
   e) at det bistår de medlemsstater, der endnu ikke har gennemført rammeafgørelsen fuldt ud, med at gøre dette snarest muligt; der bør i denne forbindelse lægges særlig vægt på, at der vedtages lovgivning med en definition af børnepornografi i overensstemmelse med artikel 1, litra b), i rammeafgørelsen, at der tilvejebringes mekanismer for beskyttelse af ofre, og at rammeafgørelsens artikel 8, stk. 1, litra b), der vedrører ekstraterritorial straffemyndighed (sexturisme), gennemføres;
   f) at det sikrer en effektiv beskyttelse mod seksuel udnyttelse af børn ved at gøre børnesexturisme strafbar i samtlige medlemsstater; kræver, at alle EU-borgere, der begår en seksualforbrydelse mod børn i et land inden for eller uden for EU, skal være omfattet af en ensartet eksterritorial straffelovgivning, der skal kunne gøres gældende i hele EU;
   g) at det i samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne forbedrer overvågningen af rammeafgørelsens gennemførelse med henblik på at opnå rettidig og fuldstændig information gennem oprettelse af mekanismer, der kan sætte medlemsstaterne i stand til at indføje relevante oplysninger, herunder om definitioner af strafbare handlinger, i passende tematiske felter, og dermed gøre det lettere at sammenligne medlemsstaternes retssystemer;
   h) at det tilskynder medlemsstaterne til at aflægge detaljeret rapport om samarbejdet på tværs af grænserne, navnlig hvis samarbejde med ngo'er er lovbestemt eller finder sted i praksis;
   i) at det tilskynder medlemsstaterne til at aflægge rapport om anvendelsen af beslaglagte midler fra dokumenterede tilfælde af børneprostitution eller børnepornografi;
   Revision af rammeafgørelsen
  j) at det reviderer rammeafgørelsen på grundlag af et forslag udarbejdet af Rådets formandskab, en medlemsstat eller eventuelt Kommissionen med henblik på at højne beskyttelsesniveauet til mindst det niveau, der lægges af Europarådskonventionen, og med henblik på i højere grad at fokusere på misbrug, der er relateret til internettet og andre kommunikationsteknologier; henstiller i den forbindelse, at et sådant forslag kommer til at omfatte bestemmelser med henblik på at:
   - oprette nationale forvaltningssystemer for sædelighedskriminelle omfattende bl.a. risikovurdering og indsatsprogrammer med henblik på at forebygge eller minimere risikoen for recidivkriminalitet samt behandling af sædelighedskriminelle; disse indsatsprogrammer og behandlingstilbud skal kunne finansieres over EU's almindelige budget for at garantere, at barnets tarv sættes i centrum i hele EU
   - styrke den menneskerettighedsbaserede og offerorienterede metode
   - gøre grooming (børnelokkeri i seksuelt øjemed) strafbar og indføre en definition af grooming baseret på Europarådskonventionens artikel 23
   - gøre det strafbart at tage del i seksuelle aktiviteter med en person under 18 år, selv hvor den pågældende er over den seksuelle lavalder, hvor der gøres brug af tvang, magt eller trusler, hvor der er tale om misbrug af en anerkendt position med hensyn til tillid, myndighed eller indflydelse i forhold til barnet, også inden for familien, hvor der er tale om udnyttelse af en særlig sårbarhed hos barnet, herunder navnlig et fysisk eller mental handicap eller et afhængighedsforhold, eller hvor der gives penge eller andre former for aflønning eller erkendtlighed som modydelse for barnets deltagelse i seksuelle aktiviteter
   - gøre det strafbart at tvinge børn til ægteskab
   - gøre det strafbart bevidst at overvære pornografiske optrin, der involverer børn, og forsætligt at få børn til at overvære seksuelle overgreb eller aktiviteter
   - kriminalisere udbydere af pædofile chat rooms og andre fora for pædofile på internettet
   - træffe foranstaltninger til at sikre, at medlemsstaterne som led i en omfattende strategi for internationalt diplomatisk, administrativt og retshåndhævelsesrelateret samarbejde tager passende skridt til at få ulovligt børnemisbrugsmateriale på internettet fjernet ved kilden og derved sikre ofrene maksimal beskyttelse, og samarbejde med internetudbydere om lukning af websteder, der anvendes til at begå eller reklamere for muligheden for at begå lovovertrædelser af den art, der er fastlagt i overensstemmelse med rammeafgørelsen
   - støtte Kommissionens bestræbelser på i samarbejde med de største kreditkortselskaber at undersøge, om det er teknisk gennemførligt at lukke ned for eller på anden måde hindre anvendelsen af det netbaserede betalingssystem for websteder, der er involveret i salg af børnepornografisk materiale på nettet, samt også tilskynde andre aktører inden for erhvervslivet, som f.eks. banker, vekselkontorer, internetudbydere og søgemaskinevirksomheder, til at deltage aktivt i indsatsen mod børnepornografi samt anden kommerciel seksuel udnyttelse af børn
   - opfordre medlemsstaterne til at stille brugervenlige programmer til rådighed for forældrene, der kan sætte dem i stand til at blokere for børns adgang til pornografiske websteder
   - træffe foranstaltninger for at tilskynde ofrene for seksuel udnyttelse til at gå til de nationale domstole med henblik på indledning af såvel straffe- som civilretlige søgsmål mod sædelighedskriminelle
   - revidere rammeafgørelsens artikel 5, stk. 3, der kun giver et minimalt grundlag for at forhindre personer, der er dømt for sædelighedskriminalitet, i at få adgang til børn via et arbejde eller frivillige aktiviteter, der indebærer jævnlig kontakt med børn, bl.a. ved at overveje at pålægge medlemsstaterne en forpligtelse til kontrollere strafferegistre for så vidt angår ansøgere til visse stillinger, der indebærer arbejde med børn, samt til at opstille klare regler eller retningslinjer for arbejdsgivernes forpligtelser i denne henseende
   - lette det internationale samarbejde via anvendelse af de instrumenter, der er omhandlet i Europarådskonventionens artikel 38
   - pålægge personer, som i forbindelse med deres arbejde regelmæssigt er i kontakt med børn, en forpligtelse til at rapportere om tilfælde, hvor de har rimelig grund til at nære mistanke om misbrug
   - forbedre identifikationen af misbrugte børn gennem uddannelse af de faggrupper, der har jævnlig kontakt med dem, samt af personale ved de retshåndhævende myndigheder, der kan komme i kontakt med misbrugte børn
   - sikre den stærkest mulige beskyttelse af børn under retssager og i forbindelse med efterforskning og dermed undgå traumer ved at indføre særlige ordninger for indsamling af bevismateriale fra børneofre gennem samtaler
   - forbyde annoncering, der gør det muligt at begå lovovertrædelser som dem, der er fastlagt i rammeafgørelsen
   - gøre det strafbart at tilskynde til, medvirke til og forsøge nogen af de lovovertrædelser, der er fastlagt i rammeafgørelsen
   - tilskynde medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forebygge diskrimination og stigmatisering af børn, der har været ofre for misbrug
   - udvide listen over skærpende omstændigheder i forbindelse med fastlæggelsen af straffe for de lovovertrædelser, der er fastlagt i rammeafgørelsen, med den liste over skærpende omstændigheder, der er fastlagt i Europarådskonventionens artikel 28
   - gøre det til en skærpende omstændighed, hvis lovovertræderen misbruger en overordnet position (i familien, i uddannelsessektoren, i et erhvervsmæssigt forhold m.m.);
   k) at det tilskynder alle medlemsstaterne til at indføre varslingssystemet for forsvundne børn (Missing Child Alert System) for at forbedre samarbejdet på europæisk plan;
   l) at det sammen med medlemsstaterne og Kommissionen iværksætter et handlingsprogram, der tager sigte på at give de børn, der identificeres som ofre for seksuelt misbrug på pornografiske billeder, tilstrækkelig beskyttelse og støtte;

o
o   o

2.   pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen og medlemsstaterne.

(1) EUT L 13 af 20.1.2004, s. 44.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0012.

Seneste opdatering: 13. oktober 2009Juridisk meddelelse