Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 108kWORD 71k
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας
P6_TA(2009)0040A6-0012/2009

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 προς το Συμβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (2008/2144(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο της κ. Roberta Angelilli εξ ονόματος της Ομάδας ΕΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και την παιδική πορνογραφία (B6-0216/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα των παιδιών στην προστασία και τη φροντίδα,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34 της Σύμβασης του ΟΗΕ, της 20ής Νοεμβρίου 1989, για τα δικαιώματα του παιδιού και το προαιρετικό πρωτόκολλο της 25ης Μαΐου 2000 σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία ("προαιρετικό πρωτόκολλο"),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας(1) ("απόφαση πλαίσιο"),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2007, βάσει του άρθρου 12 της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (COM(2007)0716) ("έκθεση της Επιτροπής"),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 13ης Ιουλίου 2007 για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση ("Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης"),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού(2) ,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του "συμφώνου του Ρίο ντε Τζανέιρο για την πρόληψη και την αναχαίτιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών" που συμφωνήθηκε στις 25-28 Νοεμβρίου 2008 στο ΙΙΙ Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και εφήβων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0012/2009),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχει υπογραφεί από είκοσι κράτη μέλη της ΕΕ αποτελεί την πρώτη διεθνή νομική πράξη που χαρακτηρίζει τις διάφορες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ποινικά αδικήματα, όπως η κακοποίηση που διαπράττεται, μεταξύ άλλων, με τη χρήση βίας, καταναγκασμού ή απειλών, ακόμη και εντός της οικογένειας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά κράτη μέλη δεν έχουν υπογράψει ακόμη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και ότι οκτώ κράτη μέλη δεν έχουν κυρώσει ακόμη το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τις νέες τεχνολογίες και ότι ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού βίου των παιδιών και των νέων πραγματοποιείται επιγραμμικά, με τη χρήση διαρκώς εξελισσομένων προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων επικοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από δυνητικούς και πραγματικούς δράστες σεξουαλικών αδικημάτων για την προετοιμασία της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, ιδίως με την προσέγγιση μέσω Διαδικτύου με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης (grooming) και με την παιδική πορνογραφία,

1.   απευθύνει προς το Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

   α) να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει να υπογράψουν, να κυρώσουν και να εφαρμόσουν όλες τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις, και πρώτα από όλα τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς παρέχει μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών από την απόφαση πλαίσιο, αλλά και το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία·
   β) να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη νομοθεσία τους, καθώς και την εξωεδαφική συνεργασία των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα· ζητεί τα σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών ηλικίας μικρότερης των 18 ετών σε ολόκληρη την ΕΕ να θωρούνται εκμετάλλευση ανηλίκου, σύμφωνα με το προαναφερθέν ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2008·
   γ) να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αποκλείσουν ρητά την απαίτηση του διττού αξιόποινου για τη θεμελίωση της δικαιοδοσίας για τα αδικήματα που ορίζονται βάσει της απόφασης πλαισίου·
   δ) να παροτρύνει τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν κάθε είδους σεξουαλική κακοποίηση παιδιών·
   Εφαρμογή της απόφασης πλαίσιο
   ε) να βοηθήσει τα κράτη μέλη που δεν έχουν εφαρμόσει ακόμη πλήρως την απόφαση πλαίσιο να την εφαρμόσουν όσο το δυνατόν συντομότερα· πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη θέσπιση νομοθεσίας για τον ορισμό της παιδικής πορνογραφίας όπως ορίζει το άρθρο 1, παράγραφος β), της απόφασης πλαισίου, με την πρόβλεψη μηχανισμών για την προστασία των θυμάτων και με την εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β), της απόφασης πλαισίου σχετικά με την εξωεδαφική δικαιοδοσία (σεξουαλικός τουρισμός)·
   στ) να ζητήσει αποτελεσματική προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, με την ποινικοποίηση του παιδικού σεξουαλικού τουρισμού σε όλα τα κράτη μέλη· να ζητήσει όλοι οι υπήκοοι της ΕΕ που διαπράττουν σεξουαλικό αδίκημα σε βάρος παιδιού σε χώρα εντός ή εκτός ΕΕ να υπόκεινται σε ενιαίο εξωεδαφικό ποινικό δίκαιο που θα ισχύει στο σύνολο της ΕΕ·
   ζ) να βελτιώσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, την παρακολούθηση της εφαρμογής της απόφασης πλαίσιο, με στόχο την απόκτηση έγκαιρων και πλήρων πληροφοριών μέσω της δημιουργίας μηχανισμών που θα έδιναν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να καταχωρίζουν τις σχετικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων και των ορισμών των αδικημάτων, σε κατάλληλους θεματικούς τομείς, απλουστεύοντας έτσι τη σύγκριση των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών·
   η) να παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναφέρουν λεπτομερώς τις εξελίξεις ως προς την κατάσταση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως εάν είτε προβλέπεται από το νόμο συνεργασία με ΜΚΟ, είτε υφίσταται στην πράξη·
   θ) να προτρέψει τα κράτη μέλη να κοινοποιούν τον προορισμό των περιουσιακών στοιχείων που κατάσχονται στο πλαίσιο αποδεδειγμένης υπόθεσης παιδικής πορνείας ή παιδικής πορνογραφίας·
   Αναθεώρηση της απόφασης πλαίσιο
  ι) να αναθεωρήσει την απόφαση πλαίσιο βάσει πρότασης που θα υποβάλει η Προεδρία του Συμβουλίου, οιοδήποτε κράτος μέλος ή, εναλλακτικά, η Επιτροπή, αναβαθμίζοντας έτσι το επίπεδο της προστασίας τουλάχιστον στο επίπεδο που παρέχει η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και επικεντρώνοντας περαιτέρω την προσοχή σε κακοποιήσεις που σχετίζονται με το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες της επικοινωνίας· συνιστά να συμπεριληφθούν στην πρόταση οι εξής διατάξεις:
   δημιουργία εθνικών συστημάτων διαχείρισης για τους δράστες σεξουαλικών αδικημάτων που θα περιλαμβάνουν αξιολόγηση κινδύνου, προγράμματα παρέμβασης για την πρόληψη ή την μείωση στο ελάχιστο του κινδύνου επανάληψης της διάπραξης των αδικημάτων, καθώς και θεραπείες για τους δράστες· αυτά τα προγράμματα παρέμβασης και η παροχή θεραπείας σε εθελοντική βάση θα πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτούνται από πόρους του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι το συμφέρον των παιδιών βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής σε ολόκληρη την ΕΕ·
   ενίσχυση προσέγγισης βασιζόμενης στα ανθρώπινα δικαιώματα και εστιάζουσας στο θύμα·
   ποινικοποίηση των συναναστροφών με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης (grooming) και χρήση ορισμού της πρακτικής αυτής που θα βασίζεται στο άρθρο 23 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης·
   ποινικοποίηση των γενετήσιων πράξεων με άτομο ηλικίας μικρότερης των 18 ετών, ακόμη και αν αυτό έχει υπερβεί την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης αλλά, εφόσον γίνεται χρήση καταναγκασμού, βίας ή απειλών, ή κατάχρηση αναγνωρισμένης θέσης εμπιστοσύνης, εξουσίας και επιρροής επί του παιδιού, μεταξύ άλλων και εντός της οικογένειας, ή εκμετάλλευση ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασης του παιδιού, κυρίως λόγω πνευματικής ή σωματικής αναπηρίας ή κατάστασης εξάρτησης, ή σε περίπτωση που χρήματα ή άλλες μορφές αποζημίωσης ή ανταμοιβής χορηγούνται ως πληρωμή σε αντάλλαγμα της συμμετοχής του παιδιού σε γενετήσιες πράξεις·
   ποινικοποίηση του εξαναγκασμού των παιδιών να συνάψουν καταναγκαστικό γάμο·
   ποινικοποίηση της εν γνώσει παρακολούθησης πορνογραφικών θεαμάτων στα οποία συμμετέχουν παιδιά και του εκ προθέσεως εξαναγκασμού των παιδιών να γίνουν μάρτυρες σεξουαλικής κακοποίησης ή σεξουαλικών πράξεων·
   ποινικοποίηση των παρόχων παιδοφιλικών ομάδων συζήτησης ή παιδοφιλικών φόρουμ στο διαδίκτυο·
   μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο συνολικής στρατηγικής διεθνούς διπλωματικής, διοικητικής και αστυνομικής συνεργασίας, θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να αφαιρούν από την πηγή στο Διαδίκτυο παράνομο υλικό παιδικής κακοποίησης, παρέχοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή προστασία στα θύματα, καθώς και ότι θα συνεργάζονται με παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου για την απενεργοποίηση δικτυακών τόπων που χρησιμοποιούνται για να διαπράττονται, ή για να διαφημίζεται η δυνατότητα διάπραξης, αδικημάτων που ορίζονται βάσει της απόφασης πλαισίου·
   υποστήριξη του έργου της Επιτροπής, ώστε σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες πιστωτικών καρτών να ερευνηθεί εάν είναι από τεχνική άποψη εφικτό να διακοπεί ή να παρεμποδιστεί με άλλο τρόπο το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών στο Διαδίκτυο για ιστοτόπους που εμπλέκονται σε πώληση παιδικού πορνογραφικού υλικού στο Διαδίκτυο· παρότρυνση επίσης άλλων παραγόντων του εν λόγω κλάδου, όπως τράπεζες, γραφεία συναλλάγματος, πάροχοι σύνδεσης Διαδικτύου και εταιρείες μηχανών αναζήτησης, να συμμετάσχουν ενεργά στις προσπάθειες καταπολέμησης της παιδικής πορνογραφίας, καθώς και κάθε είδους εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών·
   ενθάρρυνση των κρατών μελών να παρέχουν στους γονείς εύχρηστα προγράμματα που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να εμποδίζουν την πρόσβαση των παιδιών σε ιστοτόπους με πορνογραφικό περιεχόμενο·
   έγκριση μέτρων ώστε να ενθαρρύνονται τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης να προσφεύγουν στα εθνικά ποινικά και αστικά δικαστήρια κατά των δραστών σεξουαλικών αδικημάτων·
   αναθεώρηση του άρθρου 5, παράγραφος 3, της απόφασης πλαισίου, το οποίο προβλέπει μόνο την ελάχιστη βάση για την αποτροπή ατόμων που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα να αποκτήσουν πρόσβαση σε παιδιά μέσω εργασίας ή εθελοντικής δραστηριότητας που περιλαμβάνει τακτική επαφή με παιδιά, μεταξύ άλλων εξετάζοντας το ενδεχόμενο θέσπισης υποχρέωσης για τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τον έλεγχο του ποινικού μητρώου των υποψηφίων για ορισμένες θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν επαφή με παιδιά, περιλαμβανομένης και της θέσπισης σαφών κανονισμών ή κατευθυντήριων γραμμών για τους εργοδότες όσον αφορά τις σχετικές υποχρεώσεις τους·
   διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας με τη χρήση των μηχανισμών που προβλέπει το άρθρο 38 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης·
   υποχρέωση των ατόμων των οποίων η εργασία περιλαμβάνει τακτική επαφή με παιδιά να προβαίνουν σε καταγγελία όταν έχουν εύλογες υποψίες για τη διάπραξη κακοποίησης·
   βελτίωση του εντοπισμού των κακοποιημένων παιδιών διά κατάρτισης του προσωπικού που έχει τακτικές επαφές μαζί τους και διά κατάρτισης του αρμόδιου για την επιβολή του νόμου προσωπικού που ενδέχεται να έρχεται σε επαφή με κακοποιημένα παιδιά·
   διασφάλιση της ύψιστης προστασίας παιδιών σε δίκες καθώς και κατά τη διάρκεια των ερευνών, με σκοπό να αποφεύγεται ο ψυχολογικός τραυματισμός τους, με την πρόβλεψη ειδικών διαδικασιών για τον τρόπο συλλογής αποδεικτικών στοιχείων από τα παιδιά-θύματα·
   απαγόρευση των διαφημίσεων που ενθαρρύνουν τη διάπραξη αδικημάτων οριζόμενων σύμφωνα με την απόφαση πλαίσιο·
   ποινικοποίηση της υποκίνησης, της συνέργειας, της ηθικής αυτουργίας και της απόπειρας διάπραξης όλων των αδικημάτων που ορίζονται σύμφωνα με την απόφαση πλαίσιο·
   ενθάρρυνση των κρατών μελών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή των διακρίσεων και του στιγματισμού εις βάρος παιδιών που υπήρξαν θύματα κακοποίησης·
   επέκταση του καταλόγου των επιβαρυντικών περιστάσεων κατά τον καθορισμό των κυρώσεων για αδικήματα κατά την απόφαση πλαίσιο με την προσθήκη καταλόγου των επιβαρυντικών περιστάσεων κατά το άρθρο 28 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης·
   χαρακτηρισμός της εκμετάλλευσης της ανώτερης θέσης του δράστη (στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, στις επαγγελματικές σχέσεις κ.λπ.) ως επιβαρυντικής περίστασης·
   ια) να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης για τα εξαφανισμένα παιδιά, προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
   ιβ) να συγκροτήσει μαζί με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή πρόγραμμα δράσης με στόχο την παροχή επαρκούς προστασίας και στήριξης στα παιδιά που έχουν εντοπιστεί να κακοποιούνται σεξουαλικά σε πορνογραφικές εικόνες·

o
o   o

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ L 13, 20.1.2004, σ. 44.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0012.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου