Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 94kWORD 51k
Tiistai 3. helmikuuta 2009 - Strasbourg Lopullinen painos
Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjuminen
P6_TA(2009)0040A6-0012/2009

Euroopan parlamentin suositus 3 . helmikuuta 2009 neuvostolle lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta (2008/2144(INI))

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon Roberta Angelillin UEN-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta (B6-0216/2008),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan, jolla turvataan lapsen oikeus suojeluun ja huolenpitoon,

–   ottaa huomioon lapsen oikeuksia koskevan 20. marraskuuta 1989 hyväksytyn YK:n yleissopimuksen 34 artiklan ja yleissopimukseen 25. toukokuuta 2000 liitetyn valinnaisen pöytäkirjan lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta (jäljempänä 'valinnainen pöytäkirja'),

–   ottaa huomioon lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta 22. joulukuuta 2003 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS(1) (jäljempänä 'puitepäätös'),

–   ottaa huomioon lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta 22 päivänä joulukuuta 2003 annetun neuvoston puitepäätöksen 12 artiklan perusteella 16. marraskuuta 2007 annetun komission kertomuksen (KOM(2007)0716) (jäljempänä 'komission kertomus'),

–   ottaa huomioon 13. heinäkuuta 2007 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lasten suojelemisesta seksuaaliselta hyväksikäytöltä (jäljempänä 'Euroopan neuvoston yleissopimus'),

–   ottaa huomioon 16. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman: Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia(2) ,

–   ottaa huomioon Rio de Janeiron sopimuksen lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi ja lopettamiseksi, josta sovittiin 25.–28. marraskuuta 2008 järjestetyssä lasten ja nuorten seksuaalista hyväksikäyttöä käsitelleessä kolmannessa maailmankongressissa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A6-0012/2009),

A.   toteaa, että kahdenkymmenen EU:n jäsenvaltion allekirjoittama Euroopan neuvoston yleissopimus on ensimmäinen kansainvälinen oikeusväline, jossa luokitellaan erilaiset lapsen seksuaalisen hyväksikäytön muodot rikoksiksi, mukaan luettuna esimerkiksi väkivaltaa, pakottamista tai uhkailua käyttäen tehty hyväksikäyttö silloinkin, kun se tapahtuu perheen piirissä,

B.   ottaa huomioon, että seitsemän jäsenvaltiota ei ole vieläkään allekirjoittanut Euroopan neuvoston yleissopimusta ja että kahdeksan jäsenvaltiota ei ole vieläkään ratifioinut valinnaista pöytäkirjaa,

C.   toteaa, että lapset käyttävät yhä enemmän uutta teknologiaa ja että yhä suurempi osa lasten ja nuorten sosiaalisesta kanssakäynnistä tapahtuu verkossa, jossa käytetään jatkuvasti kehittyviä tekniikoita ja viestintävälineitä; katsoo, että tästä johtuen mahdolliset ja tosiasialliset seksuaalirikolliset käyttävät Internetiä lisääntyvässä määrin lasten seksuaalisen hyväksikäytön valmisteluun, erityisesti lasten houkuttelun ja lapsipornografian avulla,

1.   suosittaa, että neuvosto

   a) kannustaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet, ratifioineet ja panneet täytäntöön kaikkia olennaisia kansainvälisiä yleissopimuksia, allekirjoittamaan, ratifioimaan ja panemaan täytäntöön ne, ennen kaikkea Euroopan neuvoston yleissopimuksen, sillä se tuo puitepäätöstä pidemmälle menevää lisäsuojaa lasten oikeuksille, sekä myös valinnaisen pöytäkirjan;
   b) tukee jäsenvaltioita niiden lainsäädännön parantamisessa sekä jäsenvaltioiden välistä rajatylittävää yhteistyötä tällä alalla; vaatii, että alle 18-vuotiaisiin lapsiin kohdistuneet seksuaaliset rikokset määritellään aina alaikäisen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi kaikkialla Euroopan unionissa edellä mainitun parlamentin 16. tammikuuta 2008 antaman päätöslauselman mukaisesti;
   c) antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden kaksoisrangaistavuusvaatimuksen nimenomaiseen poissulkemiseen puitepäätöksessä määriteltyjä rikoksia koskevan lainkäyttövallan määrittelyn yhteydessä;
   d) vaatii jäsenvaltioita kriminalisoimaan kaikki lasten seksuaalisen hyväksikäytön muodot;
   Puitepäätöksen täytäntöönpano
   e) avustaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä täysin panneet täytäntöön puitepäätöstä, sen mahdollisimman pikaisessa täytäntöönpanossa; erityistä huomiota olisi kiinnitettävä puitepäätöksen 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetun lapsipornografian määritelmää koskevaan lainsäädäntöön ottamalla käyttöön mekanismeja uhrien suojelemiseksi ja panemalla täytäntöön ekstraterritoriaalista lainkäyttövaltaa koskeva puitepäätöksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (seksiturismi);
   f) vaatii, että lapsia suojellaan tehokkaasti seksuaaliselta hyväksikäytöltä katsomalla lapsiseksiturismi rikokseksi kaikissa jäsenvaltioissa; vaatii, että Euroopan unionin kansalaisten Euroopan unionissa tai kolmansissa maissa tekemiin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin on aina sovellettava koko Euroopan unionin alueella yhtenäistä ekstraterritoriaalisesti sovellettavaa rikoslainsäädäntöä;
   g) parantaa yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden kanssa puitepäätöksen täytäntöönpanon seurantaa ajankohtaisten ja kattavien tietojen saamiseksi perustamalla mekanismeja, joiden avulla jäsenvaltiot voivat luetteloida asiaa koskevia tietoja, mukaan lukien rikosten määritelmät, asianmukaisiin temaattisiin kenttiin ja joiden avulla voidaan siten yksinkertaistaa jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien vertailua;
   h) kehottaa jäsenvaltioita raportoimaan yksityiskohtaisesti rajatylittävästä yhteistyöstä, erityisesti jos yhteistyöstä kansalaisjärjestöjen kanssa on joko säädetty laissa tai sitä tapahtuu käytännössä;
   i) kehottaa jäsenvaltioita ilmoittamaan todistetun lapsiprostituutio- tai lapsipornografiatapauksen yhteydessä takavarikoitujen varojen määränpään;
   Puitepäätöksen tarkistaminen
  j) tarkistaa puitepäätöstä neuvoston puheenjohtajavaltion, muun jäsenvaltion tai vaihtoehtoisesti komission toimittaman ehdotuksen pohjalta ja nostaa täten suojelun tason ainakin Euroopan neuvoston yleissopimuksen edellyttämälle tasolle ja kohdistaa enemmän huomiota Internetiin ja muihin viestintätekniikoihin liittyvään hyväksikäyttöön; ehdotuksen olisi sisällettävä seuraavat säännökset:
   seksuaalirikollisia koskevien, riskinarvioinnin sisältävien kansallisten hallinnointijärjestelmien sekä sellaisten toimintaohjelmien perustaminen, joilla estetään tai minimoidaan rikosten uusimisen riski, ja terapian tarjoaminen seksuaalirikollisille; nämä toimintaohjelmat ja vapaaehtoinen terapia voitaisiin rahoittaa Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, jotta voitaisiin taata lasten hyvinvoinnin asettaminen keskeiseksi koko Euroopan unionin alueella;
   ihmisoikeuksiin perustuvan ja uhrikeskeisen lähestymistavan vahvistaminen;
   lasten houkuttelun seksuaalisessa tarkoituksessa (grooming) kriminalisointi ja Euroopan neuvoston yleissopimuksen 23 artiklan mukaisen sitä koskevan määritelmän käyttö;
   alle 18-vuotiaaseen henkilöön kohdistuvaan seksuaaliseen toimintaan ryhtymisen kriminalisointi silloinkin, kun henkilö on seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaikärajaa vanhempi, jos teossa käytetään pakottamista, väkivaltaa tai uhkailua tai siinä väärinkäytetään luottamukseen, määräysvaltaan tai vaikutusvaltaan perustuvaa tunnustettua asemaa lapseen nähden, myös perheen piirissä, tai lapsen ollessa erityisen haavoittuvassa tilanteessa esimerkiksi henkisen tai fyysisen vamman tai riippuvuusaseman vuoksi taikka jos lapselle annetaan rahaa tai muu palkkio tai huomionosoitus vastikkeeksi seksuaalisesta toiminnasta;
   lapsen pakkoavioliittoon pakottamisen kriminalisointi;
   tietoisen osallistumisen sellaisiin pornografisiin esityksiin, joissa on mukana lapsia, kriminalisointi samoin kuin sellaisen tilanteen tahallisen aiheuttamisen kriminalisointi, jossa lapset joutuvat seuraamaan seksuaalista hyväksikäyttöä tai toimintaa;
   pedofiilien keskustelufoorumien ja Internetissä sijaitsevien pedofiilifoorumien tarjoamisen kriminalisointi;
   toimenpiteet, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot ryhtyvät kansainvälisen diplomaattisen, hallinnollisen ja lainvalvonnallisen yhteistyön kattavan laaja-alaisen strategian puitteissa asianmukaisiin toimiin lasten hyväksikäyttöön liittyvän laittoman materiaalin poistamiseksi verkosta sen lähteellä ja antavat täten uhreille parhaan mahdollisen suojan sekä yhdessä Internet-palveluntarjoajien kanssa poistavat käytöstä verkkosivut, joita käytetään puitepäätöksessä määriteltyjen rikosten tekemisessä tai tätä koskevan mahdollisuuden mainostamisessa;
   komission tukeminen sen tutkiessa yhdessä tärkeimpien luottokorttilaitosten kanssa teknistä mahdollisuutta sulkea tai muulla tavoin torjua on line -maksujärjestelmien ulkopuolelle sivustot, jotka myyvät lapsipornoa sisältävää aineistoa verkossa; myös muiden elinkeinoelämän toimijoiden, kuten pankkien, valuutanvaihtoyritysten, Internet-palveluntarjoajien ja hakukoneyritysten, kannustaminen osallistumaan aktiivisesti lapsipornon ja lasten muun kaupallisen hyväksikäytön torjuntaan;
   jäsenvaltioiden kannustaminen tarjoamaan vanhemmille helppokäyttöisiä ohjelmia, joiden avulla nämä voivat estää lasten pääsyn pornografiaa sisältäville verkkosivuille;
   toimenpiteiden hyväksyminen seksuaalisen hyväksikäytön uhrien kannustamiseksi nostamaan kansallisissa tuomioistuimissa siviili- tai rikoskanteita seksuaalirikollisia vastaan;
   puitepäätöksen 5 artiklan 3 kohdan tarkistaminen, koska siinä säädetään vain vähimmäisvaatimuksista sen estämiseksi, että seksuaalirikolliset ovat tekemisessä lasten kanssa säännöllistä kontaktia lapsiin sisältävän työpaikan tai vapaaehtoistyön kautta, muun muassa harkitsemalla jäsenvaltioille asetettavaa velvollisuutta varmistaa, että tiettyihin lasten kanssa toimimista sisältäviin työpaikkoihin hakevilta tarkistetaan rikosrekisteriote, esimerkiksi laatimalla selkeitä sääntöjä tai ohjeita työnantajille näiden tähän liittyvistä velvoitteista;
   kansainvälisen yhteistyön helpottaminen Euroopan neuvoston yleissopimuksen 38 artiklassa säädettyjä välineitä käyttämällä;
   sellaisten henkilöiden, jotka ovat työn puolesta säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa, velvoittaminen raportoimaan tilanteista, joissa näillä on perusteltu syy epäillä hyväksikäyttöä;
   hyväksikäytettyjen lasten havaitsemisen parantaminen kouluttamalla henkilöitä, jotka ovat säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa, sekä kouluttamalla lainvalvontaviranomaisia, jotka saattavat joutua tekemisiin hyväksikäytettyjen lasten kanssa;
   oikeudenkäynteihin osallistuvien lasten parhaan mahdollisen suojelun takaaminen sekä oikeudenkäyntien että tutkimusten aikana traumojen välttämiseksi käyttämällä erityismenetelmiä todistelun vastaanottamisessa lapsiuhreilta;
   sellaisten mainosten kieltäminen, joissa yllytetään puitepäätöksessä määriteltyjen rikosten tekemiseen;
   kaikkiin puitepäätöksessä määriteltyihin rikoksiin yllyttämisen ja avunannon sekä niiden yrityksen kriminalisointi;
   jäsenvaltioiden kannustaminen ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin hyväksikäytön uhreiksi joutuneiden lasten syrjinnän ja leimautumisen estämiseksi;
   puitepäätöksessä määritellyistä rikoksista langetettavien seuraamusten määrittämisessä käytettävän raskauttavia asianhaaroja koskevan luettelon laajentaminen Euroopan neuvoston yleissopimuksen 28 artiklassa vahvistetulla raskauttavien olosuhteiden luettelolla;
   rikoksentekijän valta-aseman (perheessä, koulussa, ammatillisessa suhteessa jne.) hyväksikäytön määrittäminen raskauttavaksi olosuhteeksi;
   k) kannustaa kaikkia jäsenvaltioita perustamaan hälytysjärjestelmä kadonneiden lasten löytämiseksi, jotta parannetaan yhteistyötä Euroopan tasolla;
   l) perustaa yhdessä jäsenvaltioiden ja komission kanssa toimintaohjelman, jonka tarkoituksena on suojella ja tukea lapsia, joiden todetaan tulleen seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi pornografisissa kuvissa;

o
o   o

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle ja jäsenvaltioille.

(1) EUVL L 13, 20.1.2004, s. 44.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0012.

Päivitetty viimeksi: 13. lokakuuta 2009Oikeudellinen huomautus