Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2215(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0064/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0064/2009

Συζήτηση :

PV 09/03/2009 - 22

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2009 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0097

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 136kWORD 89k
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Τιμιότητα των τυχερών παιχνιδιών μέσω του Διαδικτύου
P6_TA(2009)0097A6-0064/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την τιμιότητα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση (2008/2215(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που προσαρτάται στη Συνθήκη ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τη νομολογία που έχει αναπτύξει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1) ,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(2) (οδηγία για τις υπηρεσίες),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων(3) (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)(4) ,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας(5) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό(6) ,

–   έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς την Επιτροπή, της 16ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια και τα αθλητικά στοιχήματα στην εσωτερική αγορά (O-0118/2006) και τη συζήτηση που ακολούθησε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών στις 14 Νοεμβρίου 2006, καθώς και την απάντηση που έδωσε ο Επίτροπος,

–   έχοντας υπόψη το ενημερωτικό έγγραφο για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, με έμφαση στην ακεραιότητα και στην κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για τα τυχερά παιχνίδια, το οποίο εκπόνησε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Europe Economics Research Ltd,

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ημερομηνία 14 Ιουνίου 2006, την οποία εκπόνησε για λογαριασμό της Επιτροπής η Swiss Institute of Comparative Law (SICL),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0064/2009),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σήμερα, τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, τα ακαθάριστα έσοδα από τα οποία ανήλθαν το 2004 σε 2-3 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιστοιχούν περίπου στο 5% της συνολική αγοράς τυχερών παιχνιδιών στην ΕΕ, όπως αναφέρεται στην προαναφερθείσα μελέτη του SICL, και θεωρείται αναπόφευκτη η ταχεία ανάπτυξή τους,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα που προέρχονται από κρατικά ή εγκεκριμένα από το κράτος τυχερά παιγνίδια είναι η μακράν πιο σημαντική πηγή εσόδων των αθλητικών οργανώσεων σε πολλά κράτη μέλη,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, υπόκεινται παραδοσιακά σε αυστηρούς κανονισμούς σε όλα τα κράτη μέλη βάσει της αρχής της επικουρικότητας, προκειμένου να προστατευθούν οι καταναλωτές από τον εθισμό και τις απάτες, να προληφθεί η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και από τα στημένα παιχνίδια, και να προστατευθεί η δημόσια τάξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποδέχεται περιορισμούς της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών υπό το πρίσμα τέτοιου είδους στόχων γενικού ενδιαφέροντος, εάν είναι αναλογικοί και δεν συνιστούν διακρίσεις,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν διαφοροποιήσει αυτούς τους περιορισμούς σύμφωνα με το είδος της εκάστοτε υπηρεσίας τυχερών παιχνιδιών, όπως παιχνίδια καζίνο, αθλητικά στοιχήματα, λαχεία ή στοιχήματα σε ιπποδρομίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη απαγορεύουν τη λειτουργία -μεταξύ άλλων και από τοπικούς φορείς εκμετάλλευσης- παιχνιδιών καζίνο σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, και πολλά από αυτά απαγορεύουν κατά τον ίδιο τρόπο τη λειτουργία αθλητικών στοιχημάτων και λαχείων σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών εξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2006/123/ΕΚ, 2007/65/ΕΚ και 2000/31/ΕΚ, και το Κοινοβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο απορρύθμισης της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στο προαναφερθέν ψήφισμά του σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη ρυθμίζουν τις παραδοσιακές αγορές τους των τυχερών παιχνιδιών, προκειμένου να προστατευθούν οι καταναλωτές από τον εθισμό, τις απάτες, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα στημένα παιχνίδια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω στόχοι πολιτικής είναι δυσκολότερο να επιτευχθούν στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες προσφυγής επί παραβάσει κατά δέκα κρατών μελών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα εθνικά μέτρα που περιορίζουν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, κυρίως αθλητικών στοιχημάτων, είναι συμβατά με το κοινοτικό δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως επισήμανε η Επιτροπή, οι διαδικασίες αυτές δεν άπτονται της ύπαρξης μονοπωλίων ή εθνικών λαχείων αυτών καθαυτών, ούτε έχουν επιπτώσεις στην ελευθέρωση των αγορών των τυχερών παιχνιδιών γενικότερα,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι διαρκώς περισσότερα προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με υποθέσεις που αφορούν τα τυχερά παιχνίδια παραπέμπονται στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που καταδεικνύουν την έλλειψη σαφήνειας στον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου όσον αφορά τα τυχερά παιχνίδια,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τιμιότητα στο πλαίσιο του παρόντος ψηφίσματος για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση σημαίνει δέσμευση για την πρόληψη όχι μόνο της απάτης και της παρανομίας αλλά και του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια καθώς και της ενασχόλησης των ανηλίκων με αυτά, με συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και το ποινικό δίκαιο και με την προστασία των αθλητικών αγώνων από οιαδήποτε αδικαιολόγητη επιρροή που συνδέεται με αθλητικά στοιχήματα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση συνδυάζουν διαφόρους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, όπως μεταξύ άλλων, η εύκολη πρόσβαση σε αυτά, η διαθεσιμότητα ποικιλίας παιχνιδιών και η ύπαρξη λιγότερων κοινωνικών φραγμών(7) ,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες αθλητικών στοιχημάτων και άλλα παιχνίδια σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση έχουν αναπτυχθεί ταχέως και ανεξέλεγκτα (ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο μέσω του Διαδικτύου) και ότι η μόνιμη απειλή των στημένων παιχνιδιών και το φαινόμενο των "lay bets" (στοίχημα ότι κάτι δεν θα συμβεί) για συγκεκριμένες πιθανές εξελίξεις σε αθλητικούς αγώνες καθιστά τον αθλητισμό ιδιαίτερα ευάλωτο στα παράνομα στοιχήματα,

Ένας διαφανής τομέας που εγγυάται τα συμφέροντα του κοινού και του καταναλωτή

1.   υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα κράτη μέλη έχουν συμφέρον και δικαίωμα να ρυθμίζουν και να ελέγχουν τις αγορές των τυχερών παιχνιδιών στις επικράτειές τους, σύμφωνα με τις παραδόσεις τους, τα ήθη και τα έθιμά τους προκειμένου να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τον εθισμό, την απάτη, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα στημένα παιχνίδια στους αθλητικούς αγώνες, καθώς και να προστατεύσουν τις χρηματοδοτικές δομές που έχουν αναπτυχθεί βάσει των παραδόσεών τους για τη χρηματοδότηση αθλητικών δραστηριοτήτων και άλλων κοινωνικών σκοπών στα κράτη μέλη· τονίζει ότι όλοι οι λοιποί ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν επίσης συμφέρον σε μια δεόντως παρακολουθούμενη και ελεγχόμενη αγορά τυχερών παιχνιδιών· υπογραμμίζει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στο οποίο διαμένει ο καταναλωτής·

2.   τονίζει ότι οι υπηρεσίες των τυχερών παιχνιδιών πρέπει να θεωρούνται οικονομική δραστηριότητα πολύ ιδιαίτερου χαρακτήρα λόγω των κοινωνικών πτυχών, καθώς και των πτυχών που αφορούν τη δημόσια τάξη και την υγεία, και συνδέονται με αυτήν, στην οποία ο ανταγωνισμός δεν θα οδηγήσει σε καλύτερη κατανομή των πόρων, γι' αυτόν τον λόγο η προσέγγιση των τυχερών παιχνιδιών αφορά ταυτόχρονα πολλούς πυλώνες· επισημαίνει ότι μια προσέγγιση αποκλειστικά στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς δεν είναι κατάλληλη σε αυτόν τον πολύ ευαίσθητο τομέα και ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις απόψεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με αυτό το ζήτημα·

3.   επιδοκιμάζει το έργο που έχει ξεκινήσει στο Συμβούλιο υπό την Γαλλική Προεδρία για την αντιμετώπιση ζητημάτων στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και των στοιχημάτων σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση και με παραδοσιακό τρόπο· καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει την πραγματοποίηση επίσημων συζητήσεων για την εξεύρεση πιθανής πολιτικής λύσης σχετικά με τον τρόπο που θα προσδιοριστούν και θα αντιμετωπιστούν προβλήματα που προκύπτουν από τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία και να διεξαγάγει μελέτες και να υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις που θεωρούνται επιθυμητές από το Συμβούλιο για την επίτευξη κοινών στόχων στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση·

4.   καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματα κοινωνικού χαρακτήρα και δημόσιας τάξης που προκύπτουν από διασυνοριακές υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, όπως ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια και η παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων ή πιστωτικών καρτών· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν στενά με τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση όλων των χωρίς άδεια ή παράνομων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση και να προστατεύσουν τους καταναλωτές και να αποτρέψουν τις απάτες· τονίζει την ανάγκη κοινής θέσης σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης αυτών·

5.   τονίζει ότι οι ρυθμιστικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να συνεργάζονται στενά με όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, π.χ. φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ρυθμιστικές αρχές, οργανώσεις καταναλωτών, αθλητικές οργανώσεις, ενώσεις του κλάδου και μέσα ενημέρωσης, που έχουν κοινή ευθύνη για την τιμιότητα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση και για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση·

Πάταξη της απάτης και άλλων παράνομων συμπεριφορών

6.   σημειώνει ότι εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και η μαύρη οικονομία μπορούν να συνδέονται με δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών και να έχουν επιπτώσεις στην έντιμη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων· θεωρεί ότι η απειλή για την τιμιότητα του αθλητισμού και των αθλητικών αγώνων έχει σημαντικές επιπτώσεις στη συμμετοχή του κοινού, που συμβάλλει σημαντικά στη δημόσια υγεία και την κοινωνική ένταξη· είναι της γνώμης ότι εάν ένα άθλημα θεωρηθεί ότι αποτελεί αντικείμενο χειραγώγησης για το οικονομικό όφελος των παικτών, των παραγόντων ή τρίτων αντί να διεξάγεται σύμφωνα με τις αξίες και τους κανόνες του και προς τέρψη των φιλάθλων του, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού·

7.   φρονεί ότι η αύξηση των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για παράνομες πρακτικές, όπως απάτες, στημένα παιχνίδια, παράνομα καρτέλ στοιχημάτων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αφενός επειδή τα παιχνίδια σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μπορούν να οργανωθούν και να διαλυθούν πολύ γρήγορα, και αφετέρου ως αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των υπεράκτιων φορέων εκμετάλλευσης· καλεί την Επιτροπή, την Europol και άλλους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς να παρακολουθούν στενά και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα πορίσματα στον τομέα αυτόν·

8.   θεωρεί ότι η προστασία της έντιμης διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων και αγώνων απαιτεί συνεργασία μεταξύ των κατόχων αθλητικών δικαιωμάτων, των φορέων εκμετάλλευσης των στοιχημάτων σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση και των δημοσίων αρχών σε εθνικό καθώς και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

9.   καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι διοργανωτές αθλητικών αγώνων, οι φορείς εκμετάλλευσης στοιχημάτων και οι ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται όσον αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τα παράνομα στοιχήματα και τη νόθευση αποτελεσμάτων στον αθλητισμό και να εξετάσουν τη θέσπιση λειτουργικού, δίκαιου και βιώσιμου ρυθμιστικού πλαισίου για την ακεραιότητα του αθλητισμού·

10.   τονίζει ότι τα αθλητικά στοιχήματα αποτελούν μια μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης των αθλητικών αγώνων και συνιστά στα κράτη μέλη να προστατεύσουν τους αθλητικούς αγώνες από οιαδήποτε εμπορική χρήση χωρίς άδεια, κυρίως με την αναγνώριση του δικαιώματος διοργανωτή αθλητικού αγώνα και να θέσουν σε εφαρμογή ρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν δίκαια οικονομικά έσοδα προς όφελος όλων των επιπέδων του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον είναι δυνατό να δοθεί στους διοργανωτές αγώνων ένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (ένα είδος "δικαιώματος πορτρέτου"(8) ) για τους αγώνες τους·

Πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στους καταναλωτές

11.   θεωρεί ότι η δυνατότητα της πανταχού παρούσας ευκαιρίας που παρέχεται από το Διαδίκτυο για κατ' ιδίαν τυχερά παιχνίδια σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, με άμεσα αποτελέσματα και με την πιθανότητα διεξαγωγής τυχερού παιχνιδιού για μεγάλα ποσά χρημάτων, δημιουργεί νέες δυνατότητες για εθισμό στα τυχερά παιχνίδια· σημειώνει ωστόσο, ότι ο πλήρης αντίκτυπος για τους καταναλωτές των συγκεκριμένων μορφών τυχερών παιχνιδιών που παρέχονται σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση δεν είναι γνωστός ακόμη και θα πρέπει να διερευνηθεί λεπτομερέστερα·

12.   εφιστά την προσοχή στον αυξανόμενο προβληματισμό σχετικά με την ικανότητα των νέων να έχουν πρόσβαση σε τυχερά παιχνίδια σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, νόμιμα και παράνομα, και τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν περισσότερο αποτελεσματικοί έλεγχοι όσον αφορά την ηλικία και να μην επιτρέπεται στους ανηλίκους που ασχολούνται με τα τυχερά παιχνίδια να παίζουν δωρεάν παιχνίδια επίδειξης σε διαδικτυακούς τόπους·

13.   επισημαίνει ότι ειδικά οι νέοι ενδέχεται να μην μπορούν να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ των εξής εννοιών: τύχη, πεπρωμένο, ευκαιρία και πιθανότητα· προτρέπει τα κράτη μέλη να ασχοληθούν με τους βασικούς παράγοντες κινδύνου που μπορεί να αυξάνουν την πιθανότητα για ένα (νεαρό) άτομο να εθιστεί στα τυχερά παιχνίδια και να εξεύρουν μέσα για την αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων·

14.   εκφράζει ανησυχία για την αυξανόμενη συνέργεια της διαδραστικής τηλεόρασης, των κινητών τηλεφώνων και των διαδικτυακών τόπων στην παροχή τυχερών παιχνιδιών εξ αποστάσεως ή σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, ιδίως αυτά που απευθύνονται σε ανήλικους· θεωρεί ότι αυτή η εξέλιξη θα θέσει νέες ρυθμιστικές προκλήσεις καθώς και προκλήσεις κοινωνικής προστασίας·

15.   φρονεί ότι τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για τους καταναλωτές και ότι τα κράτη μέλη νομιμοποιούνται, για τον λόγο αυτό, να περιορίζουν την ελευθερία της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με σκοπό την προστασία των καταναλωτών·

16.   τονίζει ότι οι γονείς έχουν ευθύνη για την πρόληψη της ενασχόλησης των ανηλίκων με τυχερά παιχνίδια, καθώς και για τον εθισμό των ανηλίκων σε αυτά·

17.   καλεί, συγχρόνως, τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκή χρηματοδότηση για την έρευνα αλλά και την πρόληψη και τη θεραπεία προβλημάτων που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση·

18.   θεωρεί ότι τα κέρδη που προκύπτουν από τα τυχερά παιχνίδια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κοινωφελείς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς χρηματοδότησης της παιδείας, της υγείας, του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού και του πολιτισμού·

19.   στηρίζει την ανάπτυξη προτύπων για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση όσον αφορά τα όρια ηλικίας, την απαγόρευση πίστωσης και τα προγράμματα επιβράβευσης για την προστασία ευάλωτων παικτών, τις πληροφορίες για τις πιθανές επιπτώσεις της ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, τις πληροφορίες για τους φορείς στους οποίους μπορεί να απευθύνεται κάποιος για βοήθεια σε περίπτωση εθισμού, τον δυνητικό εθιστικό χαρακτήρα ορισμένων παιχνιδιών κ.ο.κ.·

20.   καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξετάσουν τους κινδύνους του κοινωνικού αποκλεισμού που προκαλεί ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση·

21.   θεωρεί ότι η αυτορρύθμιση όσον αφορά τη διαφήμιση, την προώθηση και την παροχή παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση δεν είναι επαρκώς αποτελεσματική και, για τον λόγο αυτό, τονίζει την ανάγκη αφενός ρύθμισης και αφετέρου συνεργασίας μεταξύ του κλάδου και των αρχών·

22.   προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατά οιασδήποτε επιθετικής διαφήμισης ή εμπορίας από οιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών δωρεάν επίδειξης, ιδίως για την προστασία παικτών και ευάλωτων καταναλωτών, όπως τα παιδιά και οι νέοι·

23.   προτείνει να εξετασθεί η δυνατότητα να καθοριστεί μέγιστο ποσό που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί για δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών ανά μήνα ή να υποχρεούνται οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση να δέχονται σχετικές προπληρωμένες κάρτες που θα πωλούνται στα καταστήματα·

Κώδικας δεοντολογίας

24.   σημειώνει ότι ένας κώδικας δεοντολογίας θα μπορούσε ακόμη να αποτελέσει χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο για την επίτευξη ορισμένων δημόσιων (και ιδιωτικών) στόχων και να λάβει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις αλλαγές των προτιμήσεων των καταναλωτών ή τις εξελίξεις στις δομές της αγοράς·

25.   τονίζει ότι ο κώδικας δεοντολογίας αποτελεί, σε τελική ανάλυση, μια οριζόμενη από τον ίδιο τον κλάδο αυτορρυθμιστική προσέγγιση και, ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμεύσει μόνο ως συμπλήρωμα της νομοθεσίας και όχι ως υποκατάστατό της·

26.   τονίζει επίσης ότι η αποτελεσματικότητα ενός ενδεχόμενου κώδικα δεοντολογίας θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αναγνώρισή του από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους καταναλωτές, καθώς και από την επιβολή του·

Παρακολούθηση και έρευνα

27.   καλεί τα κράτη μέλη να καταγράψουν την έκταση και την ανάπτυξη των αγορών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση στις επικράτειές τους, καθώς και τις προκλήσεις που προκύπτουν από τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση·

28.   καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει έρευνα για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση και για τον κίνδυνο ανάπτυξης εθισμού στα παιχνίδια αυτά, για παράδειγμα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η διαφήμιση επηρεάζει τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, τις δυνατότητες δημιουργίας κοινής ευρωπαϊκής ταξινόμησης των παιχνιδιών σύμφωνα με τον βαθμό στον οποίο είναι εθιστικά, και την ενδεχόμενη θέσπιση μέτρων πρόληψης και θεραπείας·

29.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει συγκεκριμένα τον ρόλο της διαφήμισης και της εμπορίας (συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών δωρεάν επίδειξης σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση) στην άμεση ή έμμεση ενθάρρυνση ανηλίκων, προκειμένου να ενασχοληθούν με τυχερά παιχνίδια·

30.   καλεί την Επιτροπή, την Europol και τις εθνικές αρχές να συγκεντρώσουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με την έκταση της απάτης και άλλων μορφών εγκληματικής συμπεριφοράς στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, π.χ. μεταξύ όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα·

31.   καλεί την Επιτροπή να μελετήσει, σε στενή συνεργασία με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τις οικονομικές και μη οικονομικές συνέπειες της παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών όσον αφορά την τιμιότητα, την κοινωνική ευθύνη, την προστασία των καταναλωτών και τη φορολογία·

32.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να μπορεί το κράτος μέλος διαμονής του καταναλωτή να ελέγχει αποτελεσματικά, να περιορίζει και να εποπτεύει τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών που παρέχονται στην επικράτειά του·

33.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασαφηνίσουν το φορολογικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση·

o
o   o

34.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Schindler 1994 (C-275/92), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Placanica 2007 (C-338/04), Unibet 2007 (C-432/05), UNIRE 2007 (C-260/04).
(2) ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 36.
(3) ΕΕ L 332, 18.12.2007, σ. 27.
(4) ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.
(5) ΕΕ L 309, 25.11.2005, σ. 15.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0198.
(7) Γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα Bot, της 14ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση C-42/07· βλ. επίσης την προαναφερόμενη μελέτη του SICL, σ. 1450· καθηγητής Gill Valentine, Literature review of children and young people's gampling (ανατεθείσα από την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών του ΗΒ), Σεπτέμβριος 2008.
(8) Βλ. Portretrecht - νομοθεσία Κάτω Χωρών

Τελευταία ενημέρωση: 20 Νοεμβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου