Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0090(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0077/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0077/2009

Keskustelut :

PV 10/03/2009 - 7
CRE 10/03/2009 - 7

Äänestykset :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
PV 11/03/2009 - 5.14
CRE 11/03/2009 - 5.14
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 05/05/2009 - 5.7
CRE 05/05/2009 - 5.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0114

Hyväksytyt tekstit
PDF 222kWORD 177k
Keskiviikko 11. maaliskuuta 2009 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaatiminen)***I
P6_TA(2009)0114A6-0077/2009
Teksti
 Konsolidoitu teksti
 Liite

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

Ehdotus muutettiin 11. maaliskuuta 2009 kuulumaan seuraavasti(1) :

(1) Asia siirrettiin tämän jälkeen takaisin valiokuntaan työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti (A6-0077/2009).


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o .../2009 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaadittu toisinto)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 255 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(1) ,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettuun asetukseen (EY) N:o 1049/2001(2) on tehtävä useita aineellisia muutoksia. Selkeyden vuoksi mainittu direktiivi olisi uudelleenlaadittava.

(2)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 1 artiklan toisessa kohdassa vahvistetaan avoimuuden periaate ilmaisemalla, että sopimus merkitsee uutta vaihetta kehityksessä sellaisen yhä läheisemmän Euroopan kansojen välisen liiton luomiseksi, jossa päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia.

(3)  Avoimuus parantaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekomenettelyihin ja sen avulla varmistetaan, että hallinnolla on demokraattisessa järjestelmässä suhteessa kansalaisiin suurempi legitimiteetti, ja että se on tehokkaampaa ja vastuullisempaa. Avoimuus vahvistaa osaltaan kansanvallan ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteita, joista määrätään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

(4)  Avoimuuden avulla olisi myös lujitettava myös hyvän hallinnon periaatteita EU:n toimielimissä Euroopan unionin perusoikeuskirjan (3) 41 artiklan mukaisesti. Sisäiset menettelyt olisi määriteltävä asianmukaisesti ja riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat olisi varmistettava avoimuuden periaatteen toteuttamiseksi käytännössä. [Tarkistus 1]

▌[Tarkistus 2]

▌[Tarkistus 3]

(5)  Komission johtama kuuleminen osoitti, että kansalaisyhteiskunta antaa laajan tukensa Euroopan parlamentin vaatimukselle, joka koskee Euroopan yhteisön todellisen tiedonvapaussäädöksen soveltamista Euroopan unionin toimielinjärjestelmässä, mikä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan mukaisesti perustuu oikeuteen hyvään hallintoon. [Tarkistus 92]

(6)  Tämän asetuksen tarkoituksena on antaa yleisön oikeudelle tutustua asiakirjoihin mahdollisimman täysimääräinen vaikutus ja määritellä sitä koskevat yleiset periaatteet ja rajoitukset julkisen tai yksityisen edun huomioon ottamiseksi EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sekä ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1049/2001 ja oikeutta tutustua toimielinten teksteihin koskevista suosituksista komissiolle EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan mukaisesti 4 päivänä huhtikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman (4) alustavasta täytäntöönpanosta saadut kokemukset. Tällä asetuksella ei rajoiteta jäsenvaltioiden, oikeusviranomaisten tai tutkinnasta vastaavien elinten voimassa olevia oikeuksia tutustua asiakirjoihin . [Tarkistus 4]

(7)  Tässä asetuksessa määritellään EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja yksityiskohtaisesti asiakirjoihin tutustumisoikeutta koskevat yleiset periaatteet ja rajoitukset julkisen tai yksityisen edun huomioon ottamiseksi; kaikkien muiden EU:n sääntöjen ▌olisi oltava näiden periaatteiden ja rajoitusten mukaisia. [Tarkistus 16]

(8)  EU-sopimuksen 28 artiklan 1 kohdan ja 41 artiklan 1 kohdan mukaisesti tutustumisoikeus koskee myös asiakirjoja, jotka koskevat yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa. ▌[Tarkistus 5]

(9)  Koska Euratomin perustamissopimuksessa ei ole määräyksiä oikeudesta tutustua asiakirjoihin, Amsterdamin sopimuksen päätösasiakirjaan liitetyn julistuksen N:o 41 mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission olisi pidettävä tätä asetusta lähtökohtanaan myös kyseisen ensiksi mainitun sopimuksen puitteissa tapahtuvaa toimintaa koskevien asiakirjojen osalta.

(10)  Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 6 päivänä syyskuuta 2006 tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin asetuksen (EY) N:o 1367/2006(5) . Tämän asetuksen pitäisi olla johdonmukainen asetuksen (EY) N:o 1367/2006 kanssa ympäristöasioita koskevien tietojen saatavuuden osalta.

(11)  Neuvosto ja komissio käyttävät lainsäädäntövaltaansa, kun ne yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa hyväksyvät, myös silloin kun ne toimivat siirretyn toimivallan nojalla, yleisesti päteviä säädöksiä, jotka ovat oikeudellisesti sitovia jäsenvaltioissa taikka sitovat oikeudellisesti jäsenvaltioita ja ovat muodoltaan asetuksia, direktiivejä, puitepäätöksiä tai päätöksiä perussopimusten asianmukaisten artiklojen nojalla. [Tarkistus 6]

(12)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kansanvallan periaatteiden ja asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa koskevan EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti laajempi mahdollisuus tutustua asiakirjoihin olisi myönnettävä tapauksissa, joissa toimielimet toimivat lainsäätäjinä, myös silloin kun ne toimivat siirretyn toimivallan nojalla. Säädöstekstit olisi laadittava selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla (6) ja julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä; valmisteluasiakirjojen ja kaikkien säädöksiin liittyvien tietojen kuten oikeudellisen lausuntojen ja toimielinten välisten menettelyjen olisi oltava helposti ja oikea-aikaisesti kansalaisten saatavilla internetissä.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission olisi sovittava paremmista lainsäädäntökäytännöistä ja tekstinlaadintamalleista ja -tekniikoista sekä teknisistä ratkaisuista valmistavien asiakirjojen elinkaaren jäljittämiseksi ja jakamiseksi menettelyyn osallistuvien muiden toimielinten ja elinten kanssa tämän asetuksen mukaisesti, ja tulokset olisi julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä. [Tarkistus 8]

(13)  Toimielinten välinen rekisteri edunvalvojista ja muista asianomaisista osapuolista on lainsäädäntöprosessin avoimuuden ja läpinäkyvyyden luonnollinen edistämisväline. [Tarkistus 11]

(14)  Lainsäädäntöprosessin avoimuudella on suuri merkitys kansalaisille. Tämän vuoksi toimielinten olisi aktiivisesti julkistettava lainsäädäntöprosessiin kuuluvia asiakirjoja. Myös muilla aloilla olisi edistettävä asiakirjojen aktiivista julkistamista.

(15)  Komission olisi tämän asetuksen täydentämiseksi ehdotettava Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi välinettä, jossa käsiteltäisiin toimielinten hallussa olevien tietojen ja asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevia yhteisiä sääntöjä ja jolla pantaisiin soveltuvin osin täytäntöön periaatteet, jotka on tuotu esiin julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17 päivänä marraskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/98/EY (7) . [Tarkistus 22]

(16)  Rajoittamatta asiakirjojen saantia koskevaa kansallista lainsäädäntöä, jäsenvaltiot eivät saisi EU:n toimielinten säännösten täytäntöönpanon yhteydessä lojaalin yhteistyön ja oikeusvarmuuden periaatteiden mukaisesti haitata tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista, mukaan luettuna avoimuus, jonka varmistamiseen EU:n tasolla pyritään, ja niiden olisi erityisesti varmistettava, että jäsenvaltioiden EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevat säännökset antavat Euroopan kansalaisille ja muille, joita asia koskee, selkeää ja yksityiskohtaista tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, ja annettava kansallisille tuomioistuimille mahdollisuus varmistaa kyseisten oikeuksien ja velvollisuuksien noudattaminen. [Tarkistus 100]

(17)  Vaikka tämän asetuksen tarkoituksena ei ole muuttaa asiakirjojen julkisuuteen sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä eikä sillä ole tällaista vaikutusta, on kuitenkin selvää, että jäsenvaltioiden olisi unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden välisiä suhteita säätelevän lojaalin yhteistyön periaatteen mukaisesti taattava kansalaisilleen kansallisella tasolla vähintään sama avoimuuden taso, joka EU:n tasolla taataan EU:n sääntöjen soveltamisen yhteydessä .

Tähän liittyen ja asian vaikuttamatta kansallisen parlamentin tarkasteluun, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä , etteivät ne aiheuta esteitä EU:n turvaluokiteltujen asiakirjojen käsittelylle. [Tarkistus 20]

(18)  Asiakirjojen, jotka liittyvät muihin kuin lainsäädäntömenettelyihin, kuten sitoviin toimiin, joilla ei ole yleistä soveltamisalaa, taikka sisäistä organisaatiota, hallintoa tai budjettia koskeviin asiakirjoihin, tai jotka ovat luonteeltaan sitomattomia ja poliittisia (kuten päätelmät, suositukset ja päätöslauselmat), olisi oltava helposti saatavilla perusoikeuskirjan 41 artiklassa vahvistetun hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti niin, että samalla säilytetään toimielinten päätöksentekoprosessin tehokkuus. Kunkin asiakirjatyypin osalta asiasta vastaavan toimielimen ja tarvittaessa muiden asianomaisten toimielinten olisi annettava kansalaisten tietoon noudatettavien sisäisten menettelyjen kulku, kulloinkin vastuussa oleva organisaatioyksikkö ja sen toimivalta, asetetut määräajat ja virasto, johon voi ottaa yhteyttä. Osapuolten, jota asia koskee, kanssa voidaan sopia erityisjärjestelyistä myös tapauksissa, joissa asiakirjat eivät ole julkisia; toimielinten olisi otettava asiamukaisesti huomioon Euroopan oikeusasiamiehen suositukset. [Tarkistus 9]

(19)  Toimielinten olisi päätettävä yhteisistä suuntaviivoista, jotka koskevat niiden sisäisten asiakirjojen kirjaamista, luokittelua ja arkistointia historiantutkimuksen tarpeisiin tässä asetuksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Tämän jälkeen Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle 1 päivänä helmikuuta 1983 annettu neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 354/83 (8) olisi kumottava. [Tarkistus 10]

(20)  Jotta toimielinten toimia voidaan kehittää tiettyä luottamuksellisuutta vaativilla aloilla, on aiheellista perustaa EU:n turvaluokiteltujen tietojen käsittelyä koskeva kattava turvallisuusjärjestelmä. Ilmaisulla "EU:n turvaluokiteltu tieto" olisi tarkoitettava mitä tahansa tietoa tai aineistoa, jonka luvaton ilmitulo vahingoittaisi jollakin tavalla EU:n tai jonkin sen jäsenvaltion etuja riippumatta siitä, onko tällainen tieto peräisin EU:n sisältä vai onko se saatu jäsenvaltioilta, kolmansilta mailta vai kansainvälisiltä järjestöiltä. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kansanvallan periaatteiden mukaisesti Euroopan parlamentilla olisi oltava oikeus saada käyttöönsä EU:n turvaluokiteltuja tietoja erityisesti tapauksissa, joissa mainittu käyttöoikeus on tarpeen perussopimusten mukaisista lainsäädäntövelvollisuuksista ja muista velvollisuuksista huolehtimisen kannalta. [Tarkistus 13]

(21)  Yhteisön toimielinten ja elinten olisi käsiteltävä henkilötietoja oikeudenmukaisesti ja avoimesti rekisteröityjen oikeuksia loukkaamatta, sellaisina kuin nämä oikeudet ovat määriteltyinä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001(9) sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä . Toimielinten olisi määriteltävä sisäiset menettelynsä siten, että niissä otetaan asianmukaisesti huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun suositus.

Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 antamisen jälkeen EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö ja Euroopan oikeusasiamiehen sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun hyväksymät kannat ovat selventäneet edellä mainitun asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 välistä suhdetta siten, että asetusta (EY) N:o 1049/2001 sovelletaan pyyntöihin, jotka koskevat oikeutta saada käyttöönsä henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja että henkilötietojen suojelua koskevien poikkeusten, jotka koskevat asiakirjojen ja tietojen julkisuutta, on perustuttava tarpeeseen suojella yksityiselämää ja yksilön koskemattomuutta. [Tarkistus 7]

(22)  Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin ei vaikuta oikeuteen tutustua henkilötietoihin asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. Kun henkilö pyytää saada tutustua häntä koskeviin asiakirjoihin, toimielimen olisi ilman eri toimenpiteitä tutkittava, onko kyseisellä henkilöllä oikeus tähän asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. [Tarkistus 99]

(23)  Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 4 artikla sulkee Euroopan parlamentin jäsenten asiakirjat tässä asetuksessa käytetyn "asiakirjan" määritelmän soveltamisalan ulkopuolelle. Näitä asiakirjoja suojaa jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 6 artikla senkin jälkeen, kun asiakirjat on toimitettu toimielimille lainsäädäntöprosessin ulkopuolella. Tästä syystä tämän asetuksen tulkinnassa olisi otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin jäsenten poliittisen toiminnan suojelu, sellaisena kuin se sisältyy jäsenten asemaa koskeviin sääntöihin, jotta suojellaan Euroopan unionin demokraattisia periaatteita. [Tarkistus 116]

(24)  Olisi laadittava selkeät säännöt, joita sovelletaan luovutettaessa jäsenvaltioista peräisin olevia asiakirjoja tai kolmansilta peräisin olevia tuomioistuinkäsittelyyn sisältyviä asiakirjoja taikka asiakirjoja, jotka toimielimet ovat saaneet haltuunsa EY:n lainsäädännössä niille myönnettyjen erityisten tutkintavaltuuksien nojalla.

(25)  Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt, että velvollisuus kuulla jäsenvaltioita niistä peräisin olevien asiakirjojen käyttöoikeutta koskevien pyyntöjen osalta ei anna jäsenvaltioille veto-oikeutta eikä oikeutta vedota kansallisiin lakeihin tai asetuksiin, ja että pyynnön vastaanottanut toimielin voi kieltää käyttöoikeuden ainoastaan tässä asetuksessa säädettyjen poikkeusten perusteella. Edellä mainitun lisäksi on kuitenkin selvennettävä kolmansista maista peräisin olevien asiakirjojen asema sen varmistamiseksi, ettei lainsääsäädäntömenettelyjen tietoja jaeta kolmansien osapuolten kesken (kolmansien maiden viranomaiset mukaan lukien) laajemmin kuin niiden EU:n kansalaisten osalta, joita lainsäädäntö koskee. [Tarkistukset 93 ja 110]

(26)  EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan 1 kohdan mukaisesti komission olisi viipymättä julkistettava kaikki käynnissä oleviin kansainvälistä väärentämisenvastaista kauppasopimusta koskeviin neuvotteluihin (ACTA) liittyvät asiakirjat. [Tarkistus 109]

(27)  Toimielinten työskentelyn avoimuuden lisäämiseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission olisi annettava mahdollisuus tutustua sekä toimielinten laatimiin että niiden vastaanottamiin asiakirjoihin. Jäsenvaltio voi vaatia Euroopan parlamenttia, komissiota tai neuvostoa olemaan toimittamatta toimielinten ulkopuolisille kolmansille osapuolille kyseisestä jäsenvaltiosta peräisin olevaa asiakirjaa, jollei tämä jäsenvaltio ole antanut etukäteen suostumustaan asiakirjan toimittamiseen. Jos mainittua vaatimusta ei hyväksytä, pyynnön vastaanottaneen toimielimen olisi ilmoitettava vaatimuksen hylkäämisen syyt. EY:n perustamissopimuksen 296 artiklan mukaan mikään jäsenvaltio ei ole velvollinen antamaan tietoja, joiden ilmaisemisen se katsoo keskeisten turvallisuusetujensa vastaiseksi. [Tarkistus 14]

(28)  Toimielinten laatimien tai vastaanottamien ja niiden toimintaa koskevien kaikkien asiakirjojen olisi pääsääntöisesti oltava kirjattuja ja julkisia asiakirjoja . Koko asiakirjan julkisuus tai sen osan julkisuus voidaan kuitenkin peruuttaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin tarkasteluoikeutta . [Tarkistus 15]

(29)  Toimielinten olisi varmistettava, että tietotekniikan kehittymisen myötä kansalaisten on helpompi käyttää oikeuttaan tutustua asiakirjoihin ja että tietotekniikan kehitys ei johda heidän saatavillaan olevan tiedon määrän vähentymiseen. [Tarkistus 17]

(30)  Tutustumisoikeuden täysimääräisen toteutumisen varmistamiseksi olisi noudatettava kaksivaiheista hallintomenettelyä, johon sisältyisi lisäksi mahdollisuus tuomioistuinkäsittelyyn tai kannella oikeusasiamiehelle.

(31)  Toimielinten olisi tiedotettava johdonmukaisesti ja koordinoidusti yleisölle tämän asetuksen soveltamiseksi toteutetuista toimista ja kouluttaakseen henkilökuntansa avustamaan kansalaisia, kun nämä käyttävät tämän asetuksen mukaisia oikeuksiaan. ▌[Tarkistus 19]

▌[Tarkistus 21]

(32)  EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan 3 kohdan ja tähän asetukseen sisältyvien periaatteiden ja sääntöjen mukaan kukin toimielin vahvistaa omassa työjärjestyksessään erityismääräykset siitä, miten toimielimen asiakirjoihin voi tutustua(10) (11) (12) , [Tarkistus 23]

(33)  Sen varmistamiseksi, että tätä asetusta sovellettaisiin täysimääräisesti kaikkiin unionin toimiin, kaikkien toimielinten perustamien virastojen olisi sovellettava tässä asetuksessa säädettyjä periaatteita. Kaikkia muita EU:n toimielimiä kehotetaan hyväksymään vastaavat toimet Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 1 artiklan mukaisesti. [Tarkistus 12]

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

Yleiset periaatteet

1 artikla

Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on

   a) määritellä EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan mukaisesti ne julkiseen tai yksityiseen etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja rajoitukset, jotka koskevat ▌oikeutta tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission, jäljempänä 'toimielimet', asiakirjoihin sekä mainittujen toimielinten perustamien kaikkien virastojen tai elinten asiakirjoihin siten, että ▌myönnetään mahdollisimman laaja oikeus tutustua kyseisiin asiakirjoihin; [Tarkistus 24]
   b) luoda säännöt, jotka takaavat tämän oikeuden mahdollisimman helpon käytön;
   c) edistää toimielinten avoimia ja hyviä hallintokäytäntöjä, jotta parannetaan mahdollisuuksia tutustua niiden asiakirjoihin . [Tarkistus 25]

2 artikla

Asiakirjoihin tutustumiseen oikeutetut ▌[Tarkistus 27]

1.  Jokaisella luonnollisella henkilöllä ja oikeushenkilöllä ja jokaisella oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden muodostamalla yhteisöllä on oikeus tutustua toimielinten asiakirjoihin tässä asetuksessa määriteltyjen periaatteiden, edellytysten ja rajoitusten mukaisesti. [Tarkistus 28]

▌ [Tarkistukset 29, 30, 31, 32, 33 ja 34]

2.  Tätä asetusta ei sovelleta asiakirjoihin, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 4 artiklan soveltamisalaan. [Tarkistus 114]

3.  Jotta taataan institutionaalisen avoimuuden periaatteen täysimääräinen ja kattava soveltaminen, kansalaiset voivat vapaasti tutustua asiakirjoihin, jotka koskevat tuomiolauselmia ja rikkomismenettelyjä. [Tarkistus 108]

3 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin toimielimen hallussa oleviin asiakirjoihin, toisin sanoen toimielimen laatimiin tai sen vastaanottamiin sekä sille kuuluviin asiakirjoihin kaikilla Euroopan unionin toiminnan aloilla.

2.  Yleisön on saatava tutustua asiakirjoihin joko sähköisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai toimielimen virallisessa rekisterissä taikka kirjallisen hakemuksen perusteella.

Lainsäädäntömenettelyn yhteydessä laadittuihin tai vastaanotettuihin asiakirjoihin on voitava tutustua suoraan 11 artiklan mukaisesti.

3.  Tällä asetuksella ei rajoiteta kansainvälisen oikeuden välineisiin tai toimielinten niiden täytäntöönpanemiseksi antamiin säädöksiin tai jäsenvaltioiden lainsäädäntöön perustuvaa yleisön tehostettua oikeutta tutustua toimielinten hallussa oleviin asiakirjoihin. [Tarkistus 35]

4 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

   a) "asiakirjalla' mitä tahansa aineistoa tai tallennetta (paperille tulostettua tai sähköisessä muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni- tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista tallennetta), joka koskee toimielimen vastuualueeseen kuuluvia politiikkoja, toimintaa ja päätöksiä; sähköisiin tallennus-, käsittely- ja hakujärjestelmiin (myös toimielinten työssä käytettyihin ulkoisiin järjestelmiin) sisältyviä tietoja pidetään yhtenä asiakirjana tai asiakirjoina . Toimielimen, joka aikoo luoda uuden sähköisen tallennusjärjestelmän tai olennaisesti muuttaa käytössä olevaa järjestelmää, on arvioitava sen mahdollista vaikutusta tämän asetuksen mukaiseen asiakirjojen julkisuuteen ja edistettävä avoimuuden tavoitetta;

Toimielinten sähköisiin arkistointijärjestelmiin arkistoitujen tietojen hakutoimintoja olisi mukautettava, jotta voidaan vastata sellaisiin yleisön pyyntöihin, joista ei voida huolehtia järjestelmän käyttämiseksi jo saatavilla olevien välineiden avulla. [Tarkistus 36]

   b) "turvaluokitelluilla asiakirjoilla' asiakirjoja, joiden julkistaminen voisi vaikuttaa Euroopan unionin taikka yhden tai useamman EU:n jäsenvaltion olennaisiin etuihin, erityisesti yleiseen turvallisuuteen, puolustukseen ja sotilaallisiin asioihin, ja jotka voidaan määritellä turvaluokitelluiksi osittain tai kokonaan; [Tarkistus 37]
   c) "lainsäädäntöasiakirjoilla' periaatteessa asiakirjoja, jotka on myös siirretyn toimivallan nojalla toimittaessa laadittu tai vastaanotettu sellaisten säädösten antamiseen liittyvien menettelyjen yhteydessä, jotka joko sitovat jäsenvaltioita tai ovat niissä sitovia, ja joiden hyväksymisen osalta perustamissopimus edellyttää parlamentin päätöstä tai osallistumista; poikkeuksellisesti "lainsäädännöllisinä" pidetään myös yleisiä toimia, jotka neuvosto ja komissio hyväksyvät perussopimusten mukaan ilman Euroopan parlamentin osallistumista. [Tarkistus 101]
   d) "muilla kuin lainsäädäntöasiakirjoilla' asiakirjoja, jotka on laadittu tai vastaanotettu sitomattomien asiakirjojen hyväksymismenettelyjen yhteydessä, kuten päätelmät, suositukset tai päätöslauselmat taikka sellaiset asiakirjat, jotka sitovat jäsenvaltioita tai ovat niissä sitovia mutta eivät ole soveltamisalaltaan yleisiä kuten c alakohdassa tarkoitetut asiakirjat; [Tarkistus 39]
   e) "hallinnollisilla asiakirjoilla' asiakirjoja, jotka koskevat toimielinten päätöksentekomenettelyä tai toimia, joilla käsitellään asianosaisen toimielimen organisaation, hallintoon tai talousarvioon kuuluvia sisäisiä kysymyksiä; [Tarkistus 40]
   f) "arkistolla' toimielimen välinettä, jonka avulla se hallitsee rakenteellisesti kaikkia kirjattuja asiakirjojaan, jotka koskevat käynnissä olevaa tai äskettäin päätökseen saatettua toimielimen menettelyä; [Tarkistus 41]
   g) "historiallisella arkistolla' sitä osaa toimielinten arkistoista, joka on a alakohdassa säädettyjen edellytysten mukainen asiakirjojen pysyvän säilytyksen arkisto; [Tarkistus 42]
   h) "kolmannella' kyseisen toimielimen ulkopuolista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai yksikköä, mukaan lukien jäsenvaltiot, yhteisön tai sen ulkopuoliset toimielimet ja elimet ja kolmannet maat.

Yksityiskohtainen luettelo kaikista a–e alakohdan määritelmän mukaisten asiakirjojen ryhmistä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja asianomaisen toimielimen verkkosivuilla. Toimielinten on myös päätettävä arkistoinnin yleisistä periaatteista ja julkistettava mainitut periaatteet. [Tarkistus 43]

5 artikla

Turvaluokitellut asiakirjat

1.  Jäljempänä 6 artiklan 1 kohdan mukaisten julkisten syiden perusteella ja asian vaikuttamatta EU:n parlamentin ja kansallisen parlamentin tarkasteluun toimielimen on luokiteltava asiakirja, kun sen luovuttaminen heikentäisi Euroopan unionin tai jonkin sen jäsenvaltion keskeisten etujen suojaa.

Turvaluokka merkitään seuraavia merkintätapoja käyttäen:

a)  "EU TOP SECRET": Tätä turvaluokkaa sovelletaan vain sellaiseen tietoon ja aineistoon, jonka luvaton ilmitulo saattaisi vahingoittaa poikkeuksellisen vakavasti Euroopan unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja;

b)  "EU SECRET": tätä turvaluokkaa sovelletaan vain sellaiseen tietoon ja aineistoon, jonka luvaton ilmitulo saattaisi vahingoittaa vakavasti Euroopan unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja;

c)  "EU CONFIDENTIAL ": tätä turvaluokkaa sovelletaan vain sellaiseen tietoon ja aineistoon, jonka luvaton ilmitulo saattaisi vahingoittaa Euroopan unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja;

d)  "EU RESTRICTED": Tätä turvaluokkaa sovelletaan sellaiseen tietoon ja aineistoon, jonka luvaton ilmitulo saattaisi olla epäedullista Euroopan unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion etujen kannalta;

2.  Tiedot turvaluokitellaan vain, jos se on tarpeen.

Asiakirjan luovuttajat ilmoittavat mahdollisuuksien mukaan turvaluokitellun asiakirjan osalta sen, minä päivänä tai minkä ajan jälkeen asiakirjan sisällön turvaluokka voidaan alentaa tai poistaa.

Muussa tapauksessa he tarkistavat asiakirjan vähintään joka viides vuosi varmistaakseen, onko alkuperäinen luokitus edelleen tarpeellinen.

Turvaluokka on ilmoitettava selvästi ja oikein, ja se on säilytettävä vain niin kauan, kuin tiedot on suojattava.

Turvaluokittelun hallinnoinnista ja sen mahdollisesta lieventämisestä tai poistamisesta vastaa yksinomaan tietoja luovuttava toimielin tai turvaluokitellun asiakirjan kolmannelta osapuolelta tai toiselta toimielimeltä vastaanottanut toimielin.

3.  Luokitellut asiakirjat luovutetaan kolmansien osapuolten käyttöön vain sen osapuolen suostumuksella, jolta asiakirja on peräisin asian vaikuttamatta toisten EU:n toimielinten käyttöoikeuteen.

Toimielimen, joka ei myönnä arkaluonteisen asiakirjan käyttöoikeutta, on perusteltava päätöksensä siten, että 6 artiklan 1 kohdassa suojattuja etuja ei vahingoiteta.

Kun useampi kuin yksi toimielin osallistuu luokitellun asiakirjan käsittelyyn, sovelletaan samaa luokitteluperiaatetta ja sovittelumenettely käynnistetään tapauksissa, joissa toimielimet ovat erimielisiä turvaluokittelun asteesta.

Lainsäädäntömenettelyihin liittyviä asiakirjoja ei turvaluokitella; täytäntöönpanotoimet turvaluokitellaan ennen niiden hyväksymistä siltä osin kuin luokittelu on välttämätöntä ja kuin sen tarkoituksena on estää toimien kielteiset vaikutukset jotka kohdistuisivat kyseiseen toimeen. Euroopan unionin tai yhteisön nimissä tehdyt luottamuksellisten tietojen luovuttamista koskevat kansainväliset sopimukset eivät luo millekään kolmannelle maalle tai kansainväliselle järjestölle oikeutta estää Euroopan parlamenttia saamasta käyttöönsä luottamuksellista tietoa.

4.  Turvaluokiteltuja asiakirjoja koskevia 17 ja 18 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisia hakemuksia käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on oikeus tutustua näihin asiakirjoihin. Mainitut henkilöt myös arvioivat, mitkä viittaukset turvaluokiteltuihin asiakirjoihin voidaan tehdä julkisessa asiakirjarekisterissä.

5.  Turvaluokiteltu asiakirja kirjataan toimielimen rekisteriin tai luovutetaan vain sen osapuolen suostumuksella, jolta asiakirja on peräisin.

6.  Toimielimen, joka päättää olla antamatta turvaluokiteltua asiakirjaa hakijan käyttöön, on perusteltava päätöksensä siten, että 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjen poikkeusten suojaamia etuja ei vahingoiteta.

7.  Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että tässä asetuksessa vahvistettuja periaatteita kunnioitetaan EU:n turvaluokiteltujen asiakirjojen käyttöoikeutta koskevien hakemusten käsittelyssä, asian vaikuttamatta kansallisen parlamentin tarkasteluun.

8.  Turvaluokiteltuja asiakirjoja koskevat toimielinten turvasäännöt asetetaan yleisön saataville.

9.  Euroopan parlamentilla on oikeus saada käyttöönsä turvaluokiteltuja asiakirjoja erityisen parlamentaarisesta valvonnasta vastaavan valiokunnan kautta, jonka jäsenet nimittää puheenjohtajakokous. Jäsenten on noudatettava erityistä luotettavuusselvitysmenettelyä ja vakuutettava juhlallisesti pidättyvänsä millään tavalla paljastamasta käyttöön saamiaan tietoja.

Euroopan parlamentti päättää omista sisäisistä säännöistään, jotka noudattavat perussopimusten, turvallisuusnormien ja neuvoston sekä komission sisäisten turvallisuussääntöjen mukaisia velvoitteita. [Tarkistus 44]

6 artikla [Tarkistus 45]

Yleiset poikkeukset asiakirjojen käyttöoikeuteen

1.  Edellä 5 artiklassa käsiteltyihin tapauksiin vaikuttamatta toimielimet kieltäytyvät antamasta tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien tietojen ilmaiseminen heikentäisi sellaisen yleisen edun suojaa, joka koskee: [Tarkistus 46]

   a) Euroopan unionin tai yhden tai useamman EU:n jäsenvaltion sisäistä yleistä turvallisuutta ▌; [Tarkistus 47]
   b) puolustusta ja sotilasasioita;
   c) yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaa sen mukaisesti, mitä henkilötietojen suojaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä ja erityisesti EY:n perustamissopimuksen 286 artiklan mukaisissa toimielimiin sovellettavissa säännöksissä säädetään, sekä tämän asetuksen 1 artiklan c alakohdassa mainittua avoimen ja hyvän hallintotavan periaatetta noudattaen; [Tarkistus 49]
   d) kansainvälisiä suhteita;
   e) yhteisön tai jäsenvaltion finanssi-, raha- tai talouspolitiikkaa;
   f) ympäristöasioita, kuten harvinaisten lajien pesimispaikkoja.

2.  Toimielimet kieltäytyvät antamasta tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien tietojen ilmaiseminen heikentäisi sellaisten yleisten tai yksityisten etujen suojaa, jotka liittyvät: [Tarkistus 48]

   a) tietyn luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellisten etujen suojaan ;
   b) immateriaalioikeuksien suojaan
   c) oikeudellisen neuvonannon sekä tuomioistuinmenettelyn suojaan, lukuun ottamatta oikeudellista neuvonantoa sellaisten menettelyjen yhteydessä, jotka koskevat lainsäädäntöasiakirjan tai soveltamisalaltaan yleisen muun kuin lainsäädäntöasiakirjan hyväksymistä; [Tarkistus 50]
   d) tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaan ;
   e) julkisia hankintoja koskevien menettelyjen riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen, kunnes sopimuksen tekevä toimielin on tehnyt päätöksen, tai kun valintalautakunta on tehnyt päätöksen henkilöstön rekrytointimenettelyn yhteydessä, siihen saakka kun nimittävä viranomainen on tehnyt päätöksensä. [Tarkistus 51]

▌ [Tarkistus 52]

3.  Edellä 2 ja 3 kohdassa säädettyjä poikkeuksia sovelletaan, jollei ylivoimainen yleinen etu edellytä tietojen ilmaisemista. Vahva yleinen etu edellyttää tietojen ilmaisemista, kun pyydetyt asiakirjat on laadittu tai vastaanotettu sellaisten menettelyjen yhteydessä, jotka koskevat EU:n lainsäädäntöasiakirjan tai soveltamisalaltaan yleisen muun kuin lainsäädäntöasiakirjan hyväksymistä. Yleistä etua ja tietojen ilmaisemista harkittaessa on painotettava sitä, että pyydetyt asiakirjat liittyvät perusoikeuksien suojaamiseen tai oikeuteen elää terveellisessä ympäristössä. [Tarkistus 53]

4.  Ylivoimaisen yleisen edun määritelmässä otetaan asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin jäsenten poliittisen toiminnan ja riippumattomuuden suojelu erityisesti ottaen huomioon jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 6 artiklan 2 kohta. [Tarkistus 115]

5.  Asiakirjat, joiden julkistaminen aiheuttaisi ympäristönsuojelullisen riskin, kuten harvinaisten lajien pesimispaikkojen ilmaiseminen, julkistetaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1367/2006 säännösten mukaisesti. [Tarkistus 54]

6.  Henkilötietoja ei saa julkistaa, jos julkistaminen aiheuttaisi haittaa kyseisen henkilön yksityisyydelle tai koskemattomuudelle. Tällaista haittaa ei katsota aiheutetuksi

   jos tiedot liittyvät yksinomaan kyseisen henkilön ammatilliseen toimintaan, paitsi jos on syytä olettaa, että tietojen julkistaminen olisi erityisten syiden vuoksi haitallista kyseisen henkilön kannalta;
   jos tiedot liittyvät yksinomaan kyseiseen julkiseen henkilöön, paitsi jos on syytä olettaa, että tietojen julkistaminen olisi erityisten syiden vuoksi haitallista kyseisen henkilön tai muiden häneen liittyvien henkilöiden kannalta;
   jos tiedot on jo julkistettu kyseisen henkilön suostumuksella.

Henkilötiedot on kuitenkin julkistettava, jos ylivoimainen yleinen etu edellyttää julkistamista. Tällöin kyseisen toimielimen tai elimen on perusteltava, mikä yleinen etu on kyseessä. Sen on perusteltava, miksi kyseisessä tapauksessa yleinen etu menee kyseisen henkilön etujen edelle.

Jos toimielin tai elin evää oikeuden saada tutustua asiakirjaan 1 kohdan perusteella, sen on tutkittava, onko mahdollista antaa oikeus tutustua asiakirjan osiin. [Tarkistukset 90, 96 ja 102]

7 .  Jos vain osaan pyydetystä asiakirjasta voidaan soveltaa poikkeusta, muut asiakirjan osat luovutetaan.

8 .  Edellä tässä artiklassa säädettyjä poikkeuksia ei sovelleta asiakirjoihin, jotka toimitetaan sellaisten menettelyjen yhteydessä, jotka koskevat lainsäädäntöasiakirjan tai soveltamisalaltaan yleisen muun kuin lainsäädäntöasiakirjan hyväksymistä . Poikkeuksia sovelletaan ainoastaan niin kauan kuin suojelu on asiakirjan sisällön kannalta perusteltua. Poikkeuksia voidaan soveltaa enintään 30 vuoden ajan. Kun kyseessä on yksityiselämää ja yksilön koskemattomuutta koskeva poikkeus, sitä voidaan tarvittaessa soveltaa tämän jälkeenkin. [Tarkistus 55]

9.  Tässä artiklassa vahvistettujen poikkeusten ei katsota viittaavan yleisen edun mukaisiin Euroopan unionin rahastojen edunsaajia koskeviin tietoihin, jotka ovat saatavilla rahoituksen avoimuutta koskevan järjestelmän mukaisesti. [Tarkistus 56]

7 artikla [Tarkistus 57]

Kolmansien osapuolten kuuleminen

1.  Jos kyse on kolmannen asiakirjasta, toimielimet ilmaisevat sen tiedot kuulematta osapuolta, jolta asiakirja on peräisin, jos on selvää, että mitään tässä asetuksessa tarkoitetuista poikkeuksista ei voida soveltaa . Kolmatta kuullaan, jos kyseinen osapuoli on asiakirjaa luovuttaessaan pyytänyt erityiskohtelua, jotta voidaan arvioida, onko jotain tässä asetuksessa tarkoitettua poikkeusta sovellettava. Toimielimille toimitettujen asiakirjojen, joiden tarkoituksena on vaikuttaa päätöksentekoon, olisi oltava julkisia asiakirjoja. [Tarkistus 58]

2.  Jos hakemus koskee jäsenvaltiosta peräisin olevaa asiakirjaa,

   jota kyseinen jäsenvaltio ei ole toimittanut neuvoston jäsenenä tai
   jossa ei käsitellä komissiolle toimitettuja tietoja EY:n politiikan ja lainsäädännön täytäntöönpanosta,
asiassa on kuultava kyseisen jäsenvaltion viranomaisia. Asiakirjaa hallussaan pitävä toimielin luovuttaa asiakirjan, paitsi jos jäsenvaltio esittää syyt sille, miksi asiakirjaa ei tule luovuttaa, joko 4 artiklassa mainittujen poikkeusten tai jäsenvaltion oman lainsäädännön vastaavien säännösten taikka EY:n perustamissopimuksen 296 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, koska asiakirjan luovuttaminen olisi sen keskeisten turvallisuusetujen vastaista. Toimielin arvioi jäsenvaltion perustelut. [Tarkistus 91]

3.  Kun jäsenvaltio vastaanottaa pyynnön, joka koskee sen hallussa olevaa toimielimestä peräisin olevaa asiakirjaa, jäsenvaltio kuulee asianomaista toimielintä, jollei ole selvää, että asiakirja on luovutettava tai että sitä ei tule luovuttaa, voidakseen tehdä päätöksen, joka ei vaaranna tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallista parlamentaarista tarkastelua . Jäsenvaltio voi tämän asemesta toimittaa pyynnön edelleen asiakirjan laatineelle toimielimelle. [Tarkistus 60]

8 artikla

Asiakirjojen jäljentäminen

Tällä asetuksella ei rajoiteta olemassa olevien tekijänoikeutta koskevien sääntöjen soveltamista, jotka saattavat rajoittaa kolmannen oikeutta ▌jäljentää tai hyödyntää luovutettuja asiakirjoja. [Tarkistus 82]

9 artikla

Hyvän hallinnon periaate

Toimielimet hyväksyvät ja julkaisevat hyvää hallintoa koskevan säännöstön perusteella yleiset suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen 287 artiklassa asetetun luottamuksellisuus- ja salassapitovelvollisuuden, luotettavasta ja avoimesta hallinnosta johtuvien velvollisuuksien ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisen henkilötietojen suojan soveltamisalasta. Näissä suuntaviivoissa määritellään myös seuraamukset, joita sovelletaan, jos tämän asetuksen noudattamista laiminlyödään Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen ja toimielimen sisäisten sääntöjen mukaisesti. [Tarkistus 107]

II OSASTO

Lainsäädännöllinen ja muu kuin lainsäädännöllinen avoimuus

10 artikla

Lainsäädännön avoimuus

1.  EU:n perustamissopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisten kansanvallan periaatteiden ja asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa koskevan EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti tapauksissa, joissa toimielimet toimivat lainsäätäjinä, myös silloin kun ne toimivat siirretyn toimivallan nojalla, toimielimet sallivat kaikkien toimiensa mahdollisimman laajan julkisuuden.

2.  Asiakirjojen, jotka liittyvät toimielinten lainsäädäntöohjelmiin, kansalaisyhteiskunnan alustavaan kuulemiseen tai vaikutusten arviointiin, sekä kaikkien muiden lainsäädäntömenettelyyn liittyvien valmistelevien asiakirjojen on oltava saatavilla käyttäjäystävällisellä toimielinten yhteisellä verkkosivulla sekä Euroopan unionin virallisen lehden erillisessä sarjassa.

3.  Tätä asetusta täytäntöönpantaessa lainsäädäntöehdotukset sekä EU:n muut oikeudelliset asiakirjat laaditaan selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ja toimielimet sopivat yhteisistä tekstinlaadinnan suuntaviivoista oikeusvarmuuden parantamiseksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti.

4.  Lainsäädäntömenettelyn yhteydessä kukin päätöksentekoprosessiin osallistuva toimielin tai muu elin julkistaa valmisteluasiakirjansa ja kaikki niihin liittyvät tiedot kuten oikeudelliset lausunnot Euroopan unionin virallisessa lehdessä sekä yhteisellä verkkosivulla, joka sisältää menettelyn elinkaaren kokonaisuudessaan.

5.  Kaikki aloitteet ja asiakirjat, jotka mikä tahansa osapuoli, jota asia koskee, on tehnyt tai laatinut tarkoituksenaan vaikuttaa päätöksentekoon jollakin tavalla, ovat julkisia.

6.  Hyväksytyt säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä 12 artiklan mukaisesti.

7.  Jäsenvaltioiden on unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden välisiin suhteisiin sovellettavan lojaalin yhteistyön periaatteen mukaisesti, ja jotta ei haitata tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista, pyrittävä varmistamaan, että sama avoimuus koskee Euroopan unionin toimielinten säädösten kansallisia täytäntöönpanotoimia, erityisesti julkaisemalla selkeästi kansallisten toimien viittaukset. Tavoitteena on antaa kansalaisille selkeää ja yksityiskohtaista tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, jotka johtuvat erityisistä EU:n säännöistä, sekä antaa kansallisille tuomioistuimille mahdollisuus varmistaa kyseisten oikeuksien ja velvollisuuksien noudattaminen oikeusvarmuutta ja yksilön suojaa koskevien periaatteiden mukaisesti. [Tarkistus 103]

11 artikla

Julkaiseminen virallisessa lehdessä

1.  Tässä asetuksessa säädettyjen periaatteiden mukaisesti toimielimet sopivat Euroopan unionin virallisen lehden rakenteesta ja esitystavasta voimassa olevan toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti.

EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja Euratomin perustamissopimuksen 163 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen säädösten lisäksi seuraavat asiakirjat julkaistaan virallisessa lehdessä, jollei tämän asetuksen

6 artiklasta muuta johdu:

   a)
   a) EY:n perustamissopimuksen 251 ja 252 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä noudattaen vahvistetut neuvoston yhteiset kannat ja niiden perustelut sekä Euroopan parlamentin kannat näissä menettelyissä;
b) muut kuin EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut direktiivit, muut kuin EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut päätökset, sekä suositukset ja lausunnot;
   c)
   c) jäsenvaltioiden EY:n perustamissopimuksen 293 artiklan perusteella allekirjoittamat yleissopimukset;
d) yhteisön tekemät tai EU-sopimuksen 24 artiklan mukaisesti tehdyt kansainväliset sopimukset.
   e)
   e) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteiset kannat;
   f) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyt puitepäätökset ja päätökset;

2.   neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan mukaisesti tekemät yleissopimukset;

Muista Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavista asiakirjoista päätetään Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisellä päätöksellä Euroopan unionin julkaisutoimiston johtokunnan ehdotuksesta (13) . [Tarkistukset 74 ja 105]

Toimielinten hallinnon avoimuuskäytännöt [Tarkistus 77]

1.  Toimielimet kehittävät hyviä hallintokäytäntöjä helpottaakseen tässä asetuksessa taatun tutustumisoikeuden käyttöä. Toimielinten on järjestettävä hallussaan olevat tiedot ja ylläpidettävä niitä siten, että voidaan taata, että tiedot ovat kansalaisten saatavilla ilman ylimääräistä vaivaa. [Tarkistus 78]

2.  Kyseisten toimielinten on avoimuuden ja hyvän hallinnon periaatteiden tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi sovittava yhteisistä täytäntöönpanosäännöistä ja asiakirjojen esittämistä, luokitusta, luokituksen poistamista, rekisteröintiä ja jakelua koskevista menettelyistä.

Toimielinten on päätöksentekomenettelyyn osallistuvien toimijoiden aitojen keskustelujen edistämiseksi tehtävä kansalaisille selväksi, milloin asiakirjoja ei voida antaa suoraan tutustuttaviksi päätöksentekomenettelyn tietyissä vaiheissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta avoimuusperiaatteen soveltamista. Näitä rajoituksia ei enää sovelleta, kun kyseinen päätös on tehty. [Tarkistus 79]

3.  Toimielimet ilmoittavat kansalaisille oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla organisaatiorakenteensa, sisäisten yksiköidensä toimivaltuudet, töiden kulun organisaation sisällä ja niiden toimivaltaan kuuluvien menettelyjen alustavat määräajat ja ilmoittavat, mihin yksiköihin kansalaisten olisi otettava yhteyttä tukea tai tietoja saadakseen tai hallinnollisia muutoksenhakumenettelyjä varten. [Tarkistus 80]

4 .  Toimielimet perustavat toimielinten välisen 255 artiklan komitean, jonka tehtävänä on tutkia ja vaihtaa parhaita käytäntöjä, havaita asiakirjoihin tutustumista ja asiakirjojen käytettävyyttä koskevia esteitä sekä julkaisemattomia tietolähteitä, tarkastella mahdollisia ristiriitoja, edistää yhteentoimivuutta ja rekistereiden uudelleenkäyttöä ja sulautumista, standardoida asiakirjakoodisto Euroopan standardoimisjärjestön avulla, luoda yksi ainoa EU-portaali sen varmistamiseksi, että kaikkiin EU:n asiakirjoihin voidaan tutustua, ja keskustella asiakirjoihin tutustumista koskevasta tulevasta kehityksestä. [Tarkistus 81]

13 artikla

Rahoituksen avoimuus

Tiedot, jotka liittyvät EU:n talousarvioon, sen täytäntöönpanoon sekä EU:n varojen ja avustusten saajiin, ovat julkisia ja kansalaisten saatavilla.

Tällaiset tiedot ovat myös saatavilla erityisen verkkosivuston ja tietokannan kautta ja haettavissa edellä mainittujen tietojen perusteella, jotka liittyvät rahoituksen avoimuuteen EU:ssa. [Tarkistus 85]

III OSASTO

Asiakirjojen saataville asettumisen keinot

14 artikla

Asiakirjojen suora saatavuus

1.  Toimielimet asettavat asiakirjat suoraan yleisön saataville niin laajalti, kuin se on mahdollista, joko sähköisessä muodossa tai rekisteristä kyseisen toimielimen sääntöjen mukaisesti. [Tarkistus 71]

2 .  Toimielinten on saatettava kaikki asiakirjat suoraan yleisön tutustuttaviksi sähköisessä muodossa tai rekisterin avulla; tämä koskee erityisesti asiakirjoja , jotka on laadittu tai vastaanotettu EU:n säädösten tai muiden kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien soveltamisalaltaan yleisten säädösten antamiseen liittyvien menettelyjen yhteydessä ▌. [Tarkistus 72]

3 .  Muut asiakirjat ja erityisesti politiikan tai strategian kehittämiseen liittyvät asiakirjat on mahdollisuuksien mukaan asetettava suoraan saataville sähköisessä muodossa.

4 .  Jos asiakirjaan ei voi tutustua suoraan rekisteristä, rekisteristä tulee ilmetä siinä määrin kuin mahdollista, missä asiakirja sijaitsee.

5 .  Toimielimet perustavat yhteisen liittymän asiakirjarekistereilleen ja takaavat erityisesti, että perustetaan yksi saantipiste, jossa asiakirjat, jotka on laadittu tai vastaanotettu sellaisten menettelyjen yhteydessä, jotka koskevat lainsäädäntöasiakirjojen tai soveltamisalaltaan yleisten muiden kuin lainsäädäntöasiakirjojen hyväksymistä, ovat suoraan yleisön saatavilla. [Tarkistus 73]

15 artikla

Asiakirjarekisterit

1.  Toteuttaakseen käytännössä tämän asetuksen mukaiset kansalaisten oikeudet, kukin toimielin takaa yleisölle pääsyn asiakirjarekisteriin. Rekisterin olisi oltava käytettävissä sähköisesti. Viittaukset asiakirjoihin kirjataan rekisteriin viipymättä.

2.  Asiakirjarekisterissä on oltava kustakin asiakirjasta viitenumero (mukaan lukien mahdollisen toimielimen yhteinen viitenumero), asiakirjan aihe ja/tai lyhyt kuvaus sen sisällöstä sekä asiakirjan vastaanotto- tai laatimis- ja rekisteröintipäivä. Viittaukset on tehtävä tavalla, joka ei vahingoita 4 artiklassa tarkoitettujen etujen suojaa.

3.  Sanotun rajoittamatta toimielinten sisäisten sääntöjen soveltamista, rekisteri tai (saman toimielimen useiden rekisterien yhteydessä) rekisterijärjestelmä sisältää erityisesti viittaukset seuraaviin asiakirjatyyppeihin:

   tulevat ja lähtevät asiakirjat sekä toimielimelle saapuva virallinen posti tapauksissa, joissa mainittu posti kuuluu 4 artiklan a alakohdan määritelmän soveltamisalaan,
   kokousten esityslistat ja yhteenvedot ja jakelua varten ennen kokousta laaditut asiakirjat sekä muut kokouksen aikana jaetut asiakirjat.

   hyväksyy ja julkaisee asiakirjojen rekisteröintiä koskevat sisäiset säännöt ... (14) mennessä,
   armistaa, että sen rekisteri on täysin käytettävissä...(15) * mennessä. [Tarkistus 70]

16 artikla

Hakemukset

1.  Hakemus saada tutustua asiakirjoihin on esitettävä kirjallisesti, sähköinen muoto mukaan luettuna, jollain EY:n perustamissopimuksen 314 artiklassa tarkoitetuista kielistä ja riittävän täsmällisesti, jotta asiakirja on toimielimen tunnistettavissa. Hakijan ei tarvitse perustella hakemusta.

2.  Jos hakemus ei ole riittävän täsmällinen ▌, toimielin pyytää 15 työpäivän kuluessa hakijaa täsmentämään hakemustaan ja avustaa hakijaa tässä esimerkiksi antamalla tietoja julkisten asiakirjarekisterien käytöstä. ▌[Tarkistus 62]

3.  Jos hakemus koskee erittäin pitkää asiakirjaa tai erittäin suurta määrää asiakirjoja, kyseinen toimielin voi neuvotella hakijan kanssa epävirallisesti kohtuullisen ja käytännöllisen ratkaisun löytämiseksi.

4.  Toimielimet antavat kansalaisille tietoa ja neuvoja siitä, miten ja minne voidaan tehdä hakemus saada tutustua asiakirjoihin.

17 artikla

Alkuperäisten hakemusten käsittely

1.  Asiakirjoihin tutustumista koskevat hakemukset käsitellään välittömästi. Hakijalle lähetetään vastaanottoilmoitus. Enintään viidentoista työpäivän kuluessa hakemuksen kirjaamisesta toimielin joko päättää antaa pyydetyn asiakirjan tutustuttavaksi ja antaa asiakirjan tutustuttavaksi 10 artiklan mukaisesti tässä määräajassa tai ilmoittaa kirjallisesti, mistä syystä hakemus on hylätty kokonaan tai osittain, sekä hakijan oikeudesta tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdä uudistettu hakemus. [Tarkistus 63]

2.  Poikkeuksellisesti, esimerkiksi silloin, kun hakemus koskee erittäin pitkää asiakirjaa tai erittäin suurta määrää asiakirjoja, 1 kohdassa säädettyä määräaikaa voidaan jatkaa enintään viidellätoista työpäivällä edellyttäen, että hakijalle ilmoitetaan tästä ennakolta ja että lykkäys perustellaan yksityiskohtaisesti. [Tarkistus 64]

3.  Jos hakemus hylätään kokonaan tai osittain, hakija voi viidentoista työpäivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut toimielimen vastauksen, tehdä uudistetun hakemuksen ja pyytää toimielintä tarkistamaan kantaansa, tai jos hakija kyseenalaistaa sen, vahingoittuvatko kyseiset edut todella, ja/tai katsoo, että ylivoimainen yleinen etu edellyttää asiakirjan luovuttamista, hakija voi pyytää Euroopan oikeusasiamiestä esittämään puolueettoman ja tasapuolisen näkemyksen edun vahingoittumisesta ja/tai ylivoimaisesta yleistä edusta.

Euroopan oikeusasiamiehen lausuntoa odotettaessa 1 kohdassa esitettyä aikarajaa lykätään enintään 30 työpäivällä.

Sen jälkeen, kun Euroopan oikeusasiamies on antanut lausuntonsa tai viimeistään 30 työpäivän ajanjakson päättyessä, hakija voi viimeistään 15 työpäivän kuluessa tehdä uudistetun hakemuksen ja pyytää toimielintä tarkistamaan kantaansa. [Tarkistus 104]

4.  Jos toimielin ei anna vastausta asetetussa määräajassa, hakija voi tehdä uudistetun hakemuksen.

18 artikla

Uudistettujen hakemusten käsittely

1.  Uudistetut hakemukset käsitellään välittömästi. Viidentoista työpäivän kuluessa hakemuksen kirjaamisesta toimielin joko päättää antaa pyydetyn asiakirjan tutustuttavaksi ja antaa asiakirjan tutustuttavaksi 7 artiklan mukaisesti tässä määräajassa tai ilmoittaa kirjallisesti, mistä syystä hakemus on hylätty kokonaan tai osittain. Jos toimielin kieltäytyy antamasta asiakirjaa kokonaan tai osittain tutustuttavaksi, se ilmoittaa hakijalle tämän käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista. [Tarkistus 66]

2.  Poikkeuksellisesti, esimerkiksi silloin, kun hakemus koskee erittäin pitkää asiakirjaa tai erittäin suurta määrää asiakirjoja, 1 kohdassa säädettyä määräaikaa voidaan jatkaa enintään viidellätoista työpäivällä edellyttäen, että hakijalle ilmoitetaan tästä ennakolta ja että lykkäys perustellaan yksityiskohtaisesti. [Tarkistus 67]

3.  Jos toimielin kieltäytyy antamasta asiakirjaa kokonaan tai osittain tutustuttavaksi, hakija voi nostaa asiasta kanteen toimielintä vastaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja/tai kannella oikeusasiamiehelle EY:n perustamissopimuksen 230 ja 195 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

4.  Jos toimielin ei anna vastausta asetetussa määräajassa, hakemus katsotaan hylätyksi, ja hakija voi nostaa kanteen toimielintä vastaan tuomioistuimessa ja/tai kannella oikeusasiamiehelle EY:n perustamissopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti.

▌[Tarkistus 68]

19 artikla

Asiakirjaan tutustuminen hakemuksen perusteella

1.  Hakija saa tutustua asiakirjoihin toivomuksensa mukaan joko siten, että hän tutustuu asiakirjoihin toimielimen tiloissa tai siten, että hänelle toimitetaan niistä jäljennös, mukaan lukien sähköisessä muodossa oleva jäljennös, jos sellainen on saatavissa.

2.  Jos asiakirja on julkistettu ja se on helposti hakijan saatavilla, toimielin voi täyttää asiakirjan antamiseen tutustuttavaksi liittyvät velvollisuutensa tiedottamalla hakijalle, miten hän voi saada asiakirjan.

3.  Asiakirjat toimitetaan sellaisena toisintona ja sellaisessa muodossa, jossa ne ovat (mukaan lukien sähköinen tai muu muoto, kuten pistekirjoitus, tavallista suurempi tekstikoko tai nauha), ottaen hakijan toivomukset huomioon täysimääräisesti.

 4.  Hakijalta voidaan periä korvaus jäljennösten ottamisesta ja lähettämisestä. Korvaus ei saa ylittää todellisia kopiointi- ja lähetyskuluja. Asiakirjoihin tutustuminen toimielimen tiloissa, alle kahdenkymmenen A4-kokoisen sivun kopiointi ja tutustuminen suoraan sähköisessä muodossa tai rekisteristä on maksutonta. Hakijalta voidaan periä korvaus myös asiakirjojen etsinnän ja haun todellisista kustannuksista sähköisiin arkistointi-, käsittely- tai hakujärjestelmiin sisältyvien tietojen tulostetuista tai sähköisistä kopioista. Mitään ylimääräistä maksua ei peritä, jos toimielin on jo tulostanut asianomaisen asiakirjan tai asianomaiset asiakirjat. Hakijalle on ilmoitettava ennakolta mahdollisen maksun määrästä ja laskentamenettelystä.  [Tarkistus 69]

5.  Tämä asetus ei vaikuta EY:n tai kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin tietojen saatavuutta koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin, kuten palkkion maksamiseen.

20 artikla

Tiedotus

1.  Kukin toimielin toteuttaa vaadittavat toimenpiteet, joilla yleisölle tiedotetaan sen tämän asetuksen mukaisista oikeuksista.

2.  Jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä toimielinten kanssa kansalaisille suunnattavassa tiedotuksessa.

21 artikla

Tiedotusvaltuutettu

1.  Kunkin toimielimen kukin pääosasto nimittää tiedotusvaltuutetun, joka on vastuussa tämän asetuksen säännösten sekä hyvän hallintotavan noudattamisesta asianomaisessa pääosastossa.

2.  Tiedotusvaltuutettu määrittää, mitä tietoja yleisölle voidaan luovuttaa:

   a) tämän asetuksen täytäntöönpanosta;
   b) hyvistä käytännöistä;
ja varmistaa mainitun tiedot levittämisen asiamukaisen muodon ja levittämistavan.

3.  Tiedotusvaltuutettu arvioi, noudattaako asianomainen pääosasto hyviä käytäntöjä.

4.  Tiedotusvaltuutettu voi ohjata tietoja pyytävän henkilön kääntymään toisen osaston puoleen, jos pyydetty tieto ei kuulu hänen tehtäviensä piiriin vaan saman toimielimen toisen osaston toimivaltaan sillä edellytyksellä, että hänellä on hallussaan asianmukaiset tiedot. [Tarkistus 106]

IV OSASTO

Loppusäännökset

22 artikla

Kertomukset

1.  Kukin toimielin julkaisee vuosittain edeltävältä vuodelta kertomuksen, joka sisältää niiden tapausten määrän, joissa toimielin on kieltäytynyt antamasta asiakirjoja tutustuttavaksi, näiden kieltäytymisten perustelut sekä asiakirjarekisteriin kirjaamattomien arkaluonteisten asiakirjojen määrän.

2.  Komissio julkaisee kertomuksen tämän asetuksen periaatteiden soveltamisesta sekä antaa suosituksia, joihin sisältyy tarvittaessa ehdotuksia asetuksen tarkistamiseksi muuttuneen tilanteen edellyttämällä tavalla, ja toimintasuunnitelman toimielinten toteutettaviksi tarkoitetuista toimenpiteistä, viimeistään ...* . [Tarkistus 83]

23 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1049/2001 […].

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

24 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) ...
(2) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(3) EUVL C 303, 14.12.2007, s. 1.
(4) EUVL C 293 E, 2.12.2006, s. 151.
(5) EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13.
(6) Toimielinten välinen sopimus, tehty 22 päivänä joulukuuta 1998, yhteisön lainsäädännön valmistelun laatua koskevista yhteisistä suuntaviivoista (EYVL C 73, 17.3.1999, s. 1).
(7) EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90.
(8) EYVL L 43, 15.2.1983, s. 1.
(9) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
(10) EYVL L 340, 31.12.1993, s. 43.
(11) EYVL L 46, 18.2.1994, s. 58.
(12) EYVL L 263, 25.9.1997, s. 27.
(13) Ks. SEC (2008)2109, 7 artikla.
(14)* Kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(15)** Yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta.


LIITE

Vastaavuustaulukko(1)

Asetus 1049/2001

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 5 kohta

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan 5 kohta

2 artiklan 6 kohta

2 artiklan 6 kohta

2 artiklan 7 kohta

3 artikla

3 artikla

4 artiklan 1 kohdan a alakohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohdan b alakohta

4 artiklan 5 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohta

5 artiklan 1 kohta

4 artiklan 5 kohta

5 artiklan 2 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 6 kohta

4 artiklan 6 kohta

4 artiklan 7 kohta

4 artiklan 7 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 3 kohta

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artikla

11 artikla

12 artikla

12 artikla

13 artikla

13 artikla

14 artikla

14 artikla

15 artikla

15 artikla

16 artikla

16 artikla

17 artiklan 1 kohta

17 artikla

17 artiklan 2 kohta

18 artikla

18 artikla

19 artikla

Liite

(1) Saatetaan myöhemmin ajan tasalle.

Päivitetty viimeksi: 2. joulukuuta 2009Oikeudellinen huomautus