Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2248(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0082/2009

Predkladané texty :

A6-0082/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/03/2009 - 4.6
CRE 26/03/2009 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0192

Prijaté texty
PDF 146kWORD 108k
Štvrtok, 26. marec 2009 - Štrasburg Finálna verzia
Vplyv rozsiahlej urbanizácie v Španielsku na individuálne práva európskych občanov, životné prostredie a uplatňovanie práva Spoločenstva (na základe prijatých petícií)
P6_TA(2009)0192A6-0082/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2009 o vplyve rozsiahlej urbanizácie v Španielsku na individuálne práva európskych občanov, životné prostredie a uplatňovanie práva Spoločenstva (na základe prijatých petícií) (2008/2248(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na petície v tejto veci, najmä petíciu 0609/03,

–   so zreteľom na petičné právo ustanovené v článku 194 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 192 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre petície a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0082/2009),

A.   keďže petičný proces poskytuje európskym občanom a obyvateľom Európy prostriedok na dosiahnutie mimosúdneho odškodnenia za ich strádania, ak sa vzťahujú na otázky vyplývajúce z oblastí činnosti Európskej únie,

B.   keďže článok 6 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii uvádza, že "Únia je založená na zásadách slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu, ktoré sú spoločné členským štátom",

C.   keďže v článku 6 ods. 2 Zmluvy o EÚ sa Únia zaväzuje, že bude dodržiavať základné práva, ktoré zaručuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP),

D.   keďže každý občan či obyvateľ signatárskeho štátu EDĽP, ktorý sa domnieva, že jeho práva boli porušené, by sa mal obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, pričom musí vedieť, že skôr, ako sa na tento súd obráti, musí vyčerpať všetky domáce nápravné opatrenia, ako je to zakotvené v článku 35 EDĽP,

E.   keďže článok 7 Zmluvy o EÚ poskytuje postupy, prostredníctvom ktorých môže Únia reagovať na porušovanie zásad uvedených v článku 6 ods. 1 a hľadať riešenia,

F.   keďže článok 7 dáva Európskemu parlamentu právo predložiť odôvodnený návrh Rade na riešenie otázky, či existuje jasné riziko závažného porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená zo strany niektorého členského štátu,

G.   keďže článok 7 Charty základných práv Európskej únie zaručuje ochranu súkromia a rodinného života, vrátane súkromného obydlia občanov, a keďže článok 8 EDĽP udeľuje rovnaké práva a objasňuje, že "štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných"; keďže Európsky parlament, Rada a Komisia sa zaviazali k dodržiavaniu charty vo všetkých svojich aktivitách,

H.   keďže právo na súkromné vlastníctvo sa uznáva ako základné právo európskych občanov v článku 17 Charty základných práv, ktorá ustanovuje, že "každý má právo vlastniť svoj oprávnene nadobudnutý majetok, užívať ho, nakladať s ním a odkázať ho", že "nikoho nemožno zbaviť jeho majetku, s výnimkou verejného záujmu, v prípadoch a za podmienok, ktoré ustanovuje zákon, pričom musí byť včas vyplatená spravodlivá náhrada" a že "užívanie majetku môže byť upravené zákonom v nevyhnutnej miere v súlade so všeobecným záujmom",

I.   keďže článok 18 Zmluvy o ES ustanovuje, že "každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, pričom podlieha obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v tejto zmluve a v opatreniach prijatých na ich vykonanie",

J.   keďže podľa svojho článku 295 sa Zmluva o ES netýka úpravy vlastníckych vzťahov uplatňovanej v členských štátoch; keďže podľa judikatúry Súdneho dvora sa týmto ustanovením iba uznáva právomoc členských štátov na vymedzenie pravidiel systému vlastníctva majetku; a keďže judikatúra Súdneho dvora potvrdila, že kompetencia členských štátov sa v tejto súvislosti musí vždy použiť v spojení so základnými zásadami práva Spoločenstva, ako sú voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu (pozri rozsudok z 22. júna 1976 vo veci C-119/75 Terrapin v Terranova Zb. 1976, s. 1039),

K.   keďže však Súdny dvor stále trval na tom, že právo na majetok je súčasťou všeobecných zásad práva Spoločenstva, ale nie je absolútnym právom, a musí sa k nemu pristupovať so zreteľom na jeho sociálnu funkciu, a keďže v dôsledku toho sa jeho uplatňovanie môže obmedziť, ak tieto obmedzenia v skutočnosti zodpovedajú cieľom verejného záujmu, ktoré sleduje Spoločenstvo, a ak nepredstavujú neprimeraný a netolerovateľný zásah narušujúci samotnú podstatu garantovaných práv (pozri rozsudok z 10. decembra 2002 vo veci C-491/01 British American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco Zb. 2002, s. I-11453),

L.   keďže napriek tejto judikatúre Súdny dvor neustále trval na tom, že ak vnútroštátne ustanovenia nespadajú do oblasti pôsobnosti právnych predpisov Spoločenstva, Spoločenstvo nemá súdnu právomoc na posúdenie súladu týchto ustanovení so základnými právami, ktorých dodržiavanie Súdny dvor zabezpečuje (pozri napríklad rozsudok zo 6. októbra 2005 vo veci C-328/04 Vajnai Zb. 2005, s. I-8577, odseky 12 a 13),

M.   keďže prvý odsek článku 1 prvého dodatkového protokolu k EDĽP uvádza, že "každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok" a že "nikoho nemožno zbaviť jeho majetku s výnimkou verejného záujmu a za podmienok, ktoré stanovuje zákon a všeobecné zásady medzinárodného práva; keďže v druhom odseku tohto článku sa hovorí, že "predchádzajúce ustanovenie nebráni právu štátov prijímať zákony, ktoré považujú za nevyhnutné, aby upravili užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom a zabezpečili platenie daní a iných poplatkov alebo pokút"; a keďže Španielsko v čase ratifikácie uvedeného protokolu vyjadrilo výhradu v súvislosti s článkom 1 na základe článku 33 španielskej ústavy, ktorý stanovuje toto: "Uznáva sa právo na súkromné vlastníctvo a na dedičstvo. 2. Spoločenská funkcia týchto práv určuje hranice ich obsahu v súlade s  zákonom. 3. Nikoho nemožno zbaviť majetku ani práv s výnimkou prípadov verejných infraštruktúr a spoločenského záujmu a s riadnou náhradou v súlade s  zákonom.",

N.   keďže Európsky parlament sa domnieva, že povinnosť na prenechanie legitímne nadobudnutého súkromného majetku bez riadneho procesu a riadnej náhrady a povinnosť na zaplatenie súdnych nákladov na nevyžiadaný a často zbytočný rozvoj infraštruktúry predstavujú porušenie základných práv jednotlivca v rámci EDĽP a na základe judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (pozri napríklad vec Aka v. Turecko(1) ),

O.   keďže španielske úrady v roku 2008 vydali pokyny v súvislosti s uplatňovaním pobrežného zákona z roku 1988, ktorý zostal bez povšimnutia po dlhé roky, počas ktorých v španielskych pobrežných oblastiach došlo k rozsiahlym škodám na životnom prostredí; keďže ani súčasné pokyny neposkytujú jednoznačné vykonávacie opatrenia, ktoré majú dodržiavať príslušné miestne a regionálne orgány, a keďže mnohé nové petície vypovedajú o retroaktívnom obsahu pokynov a o svojvoľnom ničení a búraní zákonne nadobudnutého majetku jednotlivcov, porušovaní ich práv na tento majetok a možnosti prevodu ich práv prostredníctvom dedičstva,

P.   keďže vzhľadom na súčasnú trasu demarkačnej línie príslušné osoby dospeli k pevnému presvedčeniu, že bola vymedzená svojvoľne na úkor zahraničných majiteľov, napr. na ostrove Formentera,

Q.   keďže pobrežný zákon má neúmerný vplyv na jednotlivých vlastníkov majetku, ktorých práva by sa mali v plnej miere dodržiavať, a zároveň aj nedostatočný vplyv na skutočných páchateľov zodpovedných za ničenie pobrežia, ktorí majú v mnohých prípadoch na svedomí nadmerný urbanistický rozvoj na pobreží vrátane dovolenkových stredísk a ktorí museli veľmi dobre vedieť, že sústavne konajú v rozpore s ustanoveniami tohto zákona,

R.   keďže Výbor pre petície v terajšom volebnom období, v rámci reakcie na veľmi vysoký počet získaných petícií, vykonal podrobné vyšetrovania, predložil tri správy o rozsahu zneužívania legitímnych práv občanov EÚ v súvislosti s legálne nadobudnutým majetkom v Španielsku a zároveň podrobne opísal svoje obavy z narušovania trvalo udržateľného rozvoja, z poškodzovania životného prostredia, z problémov týkajúcich sa kvality a zabezpečovania dodávok vody a z postupov súvisiacich s verejným obstarávaním, čo sa týka urbanizačných zmlúv a nedostatočnej kontroly mnohých miestnych a regionálnych orgánov v Španielsku nad urbanizačnými postupmi(2) , čo sú všetko problémy, ktoré sú v súčasnosti predmetom súdnych konaní tak v Španielsku, ako aj pred Súdnym dvorom,

S.   keďže existujú mnohé príklady prípadov, v ktorých každý orgán, od ústredného cez autonómny až po miestny, zodpovedal za realizáciu modelu neudržateľného rozvoja, ktorý mal veľmi vážne ekologické, ako aj ekonomické a sociálne následky,

T.   keďže Európsky parlament dostal veľa petícií od súkromných osôb a od rozličných organizácií zastupujúcich občanov EÚ, ktoré obsahovali sťažnosti na rozličné aspekty urbanizácie a keďže konštatoval, že mnohé problémy uvedené v petíciách v súvislosti s urbanistickým rastom nepredstavujú porušenia právnych predpisov Spoločenstva, ako dokazujú oznámenia členským štátom, a mali by sa riešiť vyčerpaním právnych nápravných prostriedkov, ktoré majú príslušné členské štáty k dispozícii,

U.   keďže sa zvyšuje počet dôkazov o tom, že súdne orgány v Španielsku začali reagovať na problematiku vyplývajúcu z nadmernej urbanizácie v mnohých pobrežných oblastiach, najmä vyšetrovaním a vznášaním obvinení v rámci boja proti skorumpovaným miestnym úradníkom, ktorí svojím konaním umožnili nevídaný a neregulovaný urbanistický rozvoj na úkor práv občanov EÚ, čím sa nenávratne poškodila biodiverzita a integrita životného prostredia mnohých regiónov Španielska; keďže Európsky parlament však zaznamenal, v reakcii na tieto obvinenia, že konania sú stále škandalózne pomalé a že rozsudky vynášané v mnohých z týchto prípadov sa nedajú vykonať tak, aby sa zaručila spokojnosť obetí tohto zneužívania, a keďže týmto sa iba zväčšilo podozrenie mnohých postihnutých nešpanielskych občanov EÚ v súvislosti s nečinnosťou a/alebo zaujatosťou španielskeho súdnictva, keďže však stojí za zmienku, že po vyčerpaní domácich nápravných opatrení existuje ešte možnosť odvolania na Európskom súde pre ľudské práva,

V.   keďže takéto rozšírené aktivity, podporované nezodpovednými miestnymi a regionálnymi orgánmi prostredníctvom nevhodnej a niekedy neopodstatnenej legislatívy, ktorá je v mnohých prípadoch namierená proti cieľom niektorých európskych právnych aktov, do veľkej miery poškodili obraz Španielska a jeho širšie hospodárske a politické záujmy v Európe, napríklad laxné uplatňovanie urbanistického plánovania a platných ekologických zákonov v španielskych autonómnych spoločenstvách v prípade niektorých projektoch urbanistického rozvoja, ako aj prípady rozsiahleho úplatkárstva vyplývajúce z tohto zneužívania,

W.   keďže regionálni ombudsmani sa často snažili, za veľmi ťažkých okolností, obraňovať záujmy občanov EÚ v prípadoch súvisiacich s urbanistickým zneužívaním, hoci regionálne vlády niektorých autonómnych spoločenstiev si niekedy nevšímali ich úsilie,

X.   keďže v článku 33 španielskej ústavy sa odkazuje na práva osôb na ich majetok a keďže sa vyskytli rôzne interpretácie tohto článku, najmä čo sa týka ustanovenia o majetku na sociálne používanie v rozpore s právami jednotlivcov na legálne nadobudnuté domy a obydlia, keďže nie je vynesený rozsudok o uplatňovaní pozemkových zákonov vo valencijskom regióne,

Y.   keďže v článku 47 španielskej ústavy sa zakotvuje, že všetci Španieli majú právo na dôstojné a primerané bývanie a že verejné orgány majú za úlohu zabezpečovanie nevyhnutných podmienok a vytváranie príslušných predpisov na to, aby toto právo bolo účinné, a regulovanie využívania pôdy vo všeobecnom záujme, aby sa zabraňovalo špekuláciám,

Z.   keďže povinnosťou španielskej vlády je uplatňovanie Zmluvy o ES a ochrana a zabezpečovanie dôsledného uplatňovania európskych právnych predpisov na jej území bez ohľadu na vnútornú organizáciu hlavných politických zložiek podľa Ústavy Španielskeho kráľovstva,

AA.   keďže Komisia, ktorá koná na základe právomocí, ktoré jej boli zverené článkom 226 Zmluvy o ES, začala konanie proti Španielsku pred Súdnym dvorom v prípade týkajúcom sa nadmerného zneužívania urbanizácie, ktoré sa vyskytlo v Španielsku a ktoré sa priamo týka implementácie smernice o verejnom obstarávaní(3) valencijskými úradmi,

AB.   keďže Komisia na požiadanie Výboru pre petície začala vyšetrovanie vyše 250 urbanizačných projektov, ktoré dostali záporné stanovisko od kompetentných vodárenských úradov a úradov správy vodných tokov a nádrží a ktoré preto môžu dostať projekty do rozporu s rámcovou smernicou o vode(4) , konkrétne v Andalúzii, Castille-la-Manchi, Murcii a vo Valencii,

AC.   keďže mnohé z týchto urbanizačných projektov sú izolované od konsolidovaných mestských oblastí, ktoré si vyžadujú veľké výdavky v súvislosti so základnými službami, ako sú dodávky elektriny a vody a cestná infraštruktúra; keďže investície do týchto projektov často obsahujú prvok financovania zo strany EÚ,

AD.   keďže Komisia v mnohých zdokumentovaných prípadoch problémov urbanizácie v Španielsku nekonala dostatočne razantne, nielen v zmysle presadzovania zásady prevencie v rámci zákona o životnom prostredí, ale aj v dôsledku voľnej interpretácie zákonov kompetentnými miestnymi či regionálnymi orgánmi, ktoré majú záväzný právny účinok, ako je "predbežné schvaľovanie" integrovaného plánu urbanistického rozvoja miestnymi úradmi,

AE.   keďže cieľom smernice strategického hodnotenia vplyvu na životné prostredie(5) , ktorej článok 3 sa výslovne týka turistiky a urbanizácie, je zabezpečovanie vysokej úrovne ochrany životného prostredia a prispievanie k integrácii aspektov životného prostredia do prípravy a prijímania plánov a programov s cieľom podporovania trvalo udržateľného rozvoja; a keďže na základe rámcovej smernice o vode sa od členských štátov požaduje, aby zabraňovali zhoršovaniu kvality vody a podporovali trvalo udržateľné využívanie ich zdrojov sladkej vody,

AF.   keďže viaceré po sebe nasledujúce vyšetrovacie návštevy Výboru pre petície ukázali, že niektoré miestne a regionálne orgány (nielen v pobrežných regiónoch) pravdepodobne často nechápu tieto ciele pri navrhovaní či schvaľovaní rozsiahlych urbanizačných programov; keďže väčšina plánov urbanizácie, proti ktorým bojujú petície, zahŕňa reklasifikáciu vidieckej pôdy do územného plánu urbanizácie – čo prináša významné ekonomické výhody pre urbanizačného agenta a developera; a keďže existuje tiež mnoho prípadov chránenej pôdy alebo pôdy, ktorá by mala byť chránená v dôsledku svojej citlivej biodiverzity, ktorá bola zo zoznamu vyradená a reklasifikovaná alebo ktorá nebola do zoznamu zaradená vôbec, práve na účely povolenia urbanizácie príslušnej oblasti,

AG.   keďže tieto úvahy zhoršujú zneužívanie pociťované tisíckami občanov EÚ, ktorí v dôsledku plánov urbanizačných agentov nielenže prišli o svoj legitímne nadobudnutý majetok, ale museli aj zaplatiť neodôvodnené náklady na nechcené, často zbytočné a nezaručené infraštrukturálne projekty priamo ovplyvňujúce ich vlastnícke práva, čo malo za následok finančnú a emocionálnu pohromu pre mnohé rodiny,

AH.   keďže mnoho tisíc európskych občanov si za rôznych okolností zakúpilo majetok v Španielsku v dobrej viere za pomoci miestnych právnikov, mestských plánovačov a architektov, aby neskôr zistili, že sa stali obeťami zneužitia urbanizácie bezohľadných miestnych úradov a že v dôsledku toho hrozí ich majetku demolácia, pretože sa zistilo, že ich domy boli postavené nelegálne, čím sa stali bezcenné a nepredajné,

AI.   keďže realitní agenti v členských štátoch, napríklad v Spojenom kráľovstve, a ďalší poskytovatelia služieb spojených s trhom s nehnuteľnosťami v Španielsku stále uvádzajú na trh majetok v nových urbanizovaných oblastiach, hoci sú si určite vedomí toho, že existuje jasná možnosť, že príslušný projekt sa nedokončí ani nevybuduje,

AJ.   keďže prírodné stredomorské ostrovné a pobrežné oblasti Španielska sa za posledné desaťročie veľmi poškodili, pretože cement a betón pokryli tieto regióny spôsobom, ktorý ovplyvnil nielen krehké životné prostredie na pobreží (ktorého väčšina je formálne chránená smernicami o ochrane ekosystémov(6) /Natura 2000 a smernicami o ochrane vtákov(7) , napr. urbanizácia v Cabo de Gata (Almería a v Murcii), ale aj sociálne a kultúrne aktivity mnohých oblastí, čo predstavuje tragickú a nenapraviteľnú stratu kultúrnej identity a dedičstva tejto krajiny, ako aj integrity jej životného prostredia, a toto všetko sa stalo najmä vďaka nenásytnosti a špekulatívnemu správaniu istých miestnych orgánov a členov stavebníckeho odvetvia, ktorým sa podarilo získať ohromné výhody zo svojich aktivít v tejto súvislosti, pričom väčšina z nich išla na vývoz(8) ,

AK.   keďže tento model rastu má negatívne dôsledky aj pre odvetvie cestovného ruchu, pretože ničivo vplýva na kvalitný cestovný ruch vzhľadom na to, že ničí miestne hodnoty a stimuluje nadmernú expanziu urbanizmu,

AL.   keďže toto je model, ktorý drancuje kultúrne bohatstvo a búra hodnoty a špecifické črty identity, ktoré sú základom španielskej kultúrnej rozmanitosti, pričom ničí archeologické miesta, budovy a zaujímavé miesta z hľadiska kultúry, ako aj prírodné prostredie a krajinu okolo nich,

AM.   keďže stavebníctvo, ktoré výrazne profitovalo v rokoch rýchleho ekonomického rozvoja, sa stalo hlavnou obeťou aktuálneho kolapsu finančných trhov, ktorý bol čiastočne vyvolaný aj špekulatívnym podnikaním v oblasti bytovej výstavby, a keďže to malo vplyv nielen na samotné spoločnosti, ktorým teraz hrozí bankrot, ale aj na tisíce pracovníkov v stavebníctve, ktorým hrozí nezamestnanosť v dôsledku neudržateľnej urbanizačnej politiky, ktorá z nich urobila obete,

1.   vyzýva španielsku vládu a príslušné regióny, aby vykonali dôkladnú kontrolu a zrevidovali všetky právne predpisy, ktoré ovplyvňujú práva súkromných vlastníkov majetku v dôsledku rozsiahlej urbanizácie s cieľom skoncovať so zneužívaním práv a povinností ustanovených v Zmluve o ES, v Charte základných práv, v EDĽP a v príslušných smerniciach EÚ, ako aj v ostatných dohovoroch, ktorých je EÚ zmluvnou stranou;

2.   vyzýva španielske orgány, aby zrušili všetky právne formy, ktoré podporujú špekuláciu, ako sú urbanizační agenti;

3.   domnieva sa, že príslušné regionálne orgány by mali pozastaviť a prehodnotiť všetky nové urbanizačné plány, ktoré nespĺňajú prísne kritériá udržateľnosti životného prostredia a sociálnej zodpovednosti a ktoré nezaručujú rešpektovanie oprávneného vlastníctva legitímne nadobudnutého majetku, a aby zastavili a zrušili všetky existujúce projekty rozvoja, kde sa nedodržiavajú či neuplatňujú kritériá stanovené v právnych predpisoch EÚ, najmä čo sa týka udeľovania urbanizačných zmlúv a dodržiavania ustanovení týkajúcich vody a životného prostredia;

4.   žiada španielske orgány, aby zabezpečili, že nijaký administratívny akt, ktorý by nútil občanov vzdať sa zákonne nadobudnutého súkromného majetku, nebude mať právny základ v zákone, ktorý bol prijatý po dátume skončenia výstavby uvedeného majetku, pretože to by skutočne porušovalo zásadu zákazu retroaktivity administratívnych aktov, čo je všeobecná zásada právnych predpisov Spoločenstva (pozri rozsudok Európskeho súdneho dvora z 29. januára 1985 vo veci Gesamthochschule Duisburg, Zb. 234/83, s. 333), a oslabilo záruky poskytujúce občanom právnu istotu, dôveru a oprávnené očakávania z hľadiska ochrany v rámci právnych predpisov EÚ;

5.   vyzýva španielske orgány, aby rozvíjali kultúru transparentnosti zameranú na informovanie občanov o hospodárení s pôdou a na podporu účinných mechanizmov na poskytovanie informácií občanom a na ich účasť;

6.   naliehavo vyzýva španielsku vládu, aby zorganizovala verejnú diskusiu za účasti všetkých administratívnych orgánov, ktorá by bola spojená s podrobným výskumom prostredníctvom vytvorenia pracovného výboru pre urbanistický rozvoj v Španielsku a ktorá by umožnila prijímanie legislatívnych opatrení proti špekuláciám a neudržateľnému rozvoju;

7.   naliehavo vyzýva kompetentné národné a regionálne orgány, aby zaviedli fungujúce súdne a administratívne mechanizmy, v spolupráci s regionálnymi ombudsmanmi, ktorí majú právomoc na zabezpečenie urýchľovania odškodňovania a kompenzácií obetiam zneužívania urbanizácie, ktoré utrpeli ujmu v dôsledku uplatňovania ustanovení platných právnych predpisov;

8.   žiada príslušné kompetentné finančné a obchodné orgány v oblasti stavebníctva a urbanizácie, aby sa spolu s politickými orgánmi hľadali riešenia problémov vyplývajúcich z rozsiahlej urbanizácie, ktorá postihla množstvo občanov EÚ, ktorí sa rozhodli využiť ustanovenia Zmluvy o ES a uplatnili na základe článku 44 právo usadiť sa v členskom štáte, ktorý nie je ich krajinou pôvodu;

9.   naliehavo vyzýva príslušné národné, regionálne a miestne orgány, aby zaručili spravodlivé riešenie mnohých pokračujúcich prípadov občanov EÚ, ktorých domy neboli dokončené v dôsledku zlého plánovania a koordinácie medzi inštitúciami a stavebnými spoločnosťami;

10.   poukazuje na skutočnosť, že ak sa poškodené strany nedočkajú zadosťučinenia na španielskych súdoch, budú sa musieť odvolať na Európskom súde pre ľudské práva, pretože tieto údajné porušenia základného práva na majetok nespadajú do jurisdikcie Súdneho dvora;

11.   vyzýva inštitúcie EÚ, aby poskytovali poradenstvo a podporu, ak o to požiadajú španielske úrady, s cieľom poskytnúť prostriedky na efektívne prekonanie katastrofálneho vplyvu masívnej urbanizácie na životy občanov v krátkom, ale rozumnom časovom období;

12.   zároveň vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dôsledné dodržiavanie a uplatňovanie práva Spoločenstva a cieľov ustanovených v smerniciach, na ktoré sa vzťahuje toto uznesenie, aby sa mohol zabezpečiť súlad s nimi;

13.   vyjadruje svoje vážne znepokojenie a zdesenie nad tým, že právne a súdne orgány v Španielsku majú problémy pri riešení vplyvu obrovskej urbanizácie na životy ľudí, čo dokazujú tisíce prípadov, ktoré boli predložené Európskemu parlamentu a jeho výboru zodpovednému za túto oblasť;

14.   považuje za znepokojujúce, že predkladatelia petícií veľmi nedôverujú španielskemu súdnictvu ako účinnému prostriedku na získanie nápravy a dosiahnutie spravodlivosti;

15.   vyjadruje znepokojenie nad nesprávnou transpozíciou smerníc o praní špinavých peňazí(9) , ktoré sú momentálne predmetom konaní o porušeniach zmluvy, čo spôsobuje obmedzenie transparentnosti a súdneho stíhania nezákonného obehu finančného kapitálu vrátane investícií do určitých veľkých urbanizačných projektov;

16.   zastáva názor, že osoby, ktoré si v dobrej viere zakúpili v Španielsku majetok, len aby zistili, že transakcia bola vyhlásená za nezákonnú, by mali mať právo na primerané odškodnenie prostredníctvom španielskych súdov;

17.   domnieva sa, že ak súkromné osoby, ktoré si zakúpili v Španielsku majetok s vedomím možnej nezákonnosti príslušnej transakcie, môžu byť povinné znášať náklady spojené s týmto rizikom, pričom sa toto analogicky musí tým viac týkať odborníkov v tejto oblasti; preto sa domnieva, že developeri, ktorí uzavreli zmluvy, ktorých nezákonný charakter museli poznať, by nemali mať právo na odškodnenie za plány, od ktorých sa upustilo z dôvodu nedostatočného súladu s vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi, ani by nemali mať automatické právo na vrátenie platieb, ktoré už boli uhradené miestnym samosprávam, ak ich uhradili s vedomím pravdepodobnej nezákonnosti zmluvy, ktorú uzavreli;

18.   je však presvedčený, že nejasnosť, nepresnosť a neistota v súvislosti s právom súkromného vlastníctva, ktoré obsahujú platné právne predpisy, a neprimerané a nedôsledné uplatňovanie zákonov o životnom prostredí sú hlavnou príčinou mnohých problémov spojených s urbanizáciou a že táto skutočnosť, spolu s určitou ľahostajnosťou v súdnych procesoch, nielen že zhoršila tento problém, ale vytvorila aj určitú epidemickú formu korupcie, ktorej obeťou sa opäť stáva občan EÚ a ktorá spôsobila španielskemu štátu vážne straty;

19.   vyjadruje podporu záverom, ku ktorým dospela ombudsmanka Valencie (členka Síndica de Greuges) – právom preslávená obraňovaním základných práv občanov – kde sa konštatuje, že práva vlastníkov sa mohli porušiť či už v dôsledku podhodnotenia developerom, alebo vlastníkmi, ktorí museli na seba preberať niekedy nadsadené projektové poplatky, ktoré jednostranne uvalil developer;

20.   domnieva sa, že prístup k informáciám a zapojenie občanov do vývojového procesu treba zabezpečovať od začiatku procesu a že občania by mali mať k dispozícii informácie o životnom prostredí v jasnej, jednoduchej a zrozumiteľnej forme;

21.   je presvedčený, že ani existujúca rozvojová legislatíva, ani príslušné orgány neposkytujú riadnu všeobecnú definíciu pojmu "všeobecný záujem" a že tento pojem sa používa na schvaľovanie projektov, ktoré sú ekologicky neudržateľné, a v niektorých prípadoch na obídenie negatívnych hodnotení ekologických vplyvov a správ príslušných hydrografických konfederácií;

22.   uznáva a podporuje úsilie španielskych orgánov zamerané na ochranu pobrežného životného prostredia a podľa možností na jeho obnovu, ktorá umožní biodiverzitu a regeneráciu ohrozených pôvodných druhov flóry a fauny; v tejto konkrétnej súvislosti na ne apeluje, aby urýchlene preskúmali a podľa potreby zrevidovali pobrežný zákon v záujme ochrany práv legitímnych majiteľov domov a osôb, ktoré vlastnia malé parcely v pobrežných oblastiach, ktoré nemajú negatívny vplyv na pobrežné životné prostredie; zdôrazňuje, že táto ochrana by sa nemala poskytovať pre tie projekty, ktoré sa plánujú ako špekulatívne podniky a ktoré nedodržiavajú platné smernice EÚ pre oblasť životného prostredia; zaväzuje sa, že preskúma tie petície, ktoré boli doručené na túto tému na základe odpovedí od príslušných španielskych orgánov;

23.   vyjadruje znepokojenie nad stavom urbanistického plánovania magistrátu v Marbelle v Andalúzii, kde sa prostredníctvom nového všeobecného plánu pre mesto, ktorý neposkytuje kupujúcim domov, vlastníkom majetku ani občanom vo všeobecnosti právnu istotu ani záruky, majú legalizovať desaťtisíce domov vybudovaných nezákonne, pravdepodobne v rozpore s legislatívou EÚ o ochrane životného prostredia a účasti verejnosti, o vodohospodárskej politike a verejnom obstarávaní;

24.   vyjadruje uznanie úradom regionálnych ombudsmanov ("síndics de greuges") a ich zamestnancom a plne podporuje ich aktivity a zároveň vyjadruje uznanie aj neúnavným prokurátorom ("fiscales"), ktorí vykonali veľký kus práce na obnovení uplatňovania správnych postupov týkajúcich sa tejto problematiky príslušnými inštitúciami;

25.   zároveň oceňuje činnosť predkladateľov petícií, ich združení a miestnych komunálnych združení, do ktorých sú zapojené desiatky tisícov španielskych a nešpanielskych občanov, ktorí upriamili pozornosť Európskeho parlamentu na tieto problémy a ktorí významne pomohli pri ochrane základných práv svojich susedov a všetkých, ktorých sa tento zložitý problém týka;

26.   pripomína, že smernica o hodnotení vplyvu na životné prostredie(10) a smernica o strategickom hodnotení vplyvu na životné prostredie(11) ukladá povinnosť konzultovania s verejnosťou v štádiu, keď sa vypracúvajú plány, a nie až po tom, ako plány de facto schválil miestny orgán, ako sa to často stávalo v prípadoch, ktoré sa dostali do pozornosti Výboru pre petície; v tejto súvislosti pripomína, že všetky zásadné zmeny existujúcich plánov musia takisto dodržiavať tento postup a že plány musia byť zároveň aktuálne a nesmú byť štatisticky nepresné alebo zastarané;

27.   zároveň pripomína, že Komisia má na základe článku 91 nariadenia (ES) č. 1083/2006(12) plnú moc na prerušenie platby štrukturálneho financovania a na základe článku 92 má právomoc na pozastavenie financovania príslušného členského štátu alebo regiónu a na vykonanie náprav v súvislosti s financovanými projektmi, ktoré sa potom zhodnotia ako projekty, ktoré celkom nedodržali predpisy upravujúce uplatňovanie príslušných legislatívnych aktov EÚ;

28.   ďalej pripomína, že Európsky parlament, ako rozpočtový orgán, môže rozhodnúť o presune prostriedkov určených na kohéznu politiku do rezervy, ak to bude považovať za potrebné na presvedčenie členského štátu, aby prestal vážne porušovať pravidlá a zásady, ktoré je povinný dodržiavať buď na základe zmluvy alebo v dôsledku uplatňovania právnych predpisov EÚ, kým sa tento problém nevyrieši;

29.   opakovane pripomína závery uvedené v predchádzajúcich uzneseniach, v ktorých spochybňuje spôsoby navrhovania urbanizačných agentov a nadmerné právomoci, ktoré niektoré miestne úrady často zverujú mestským plánovačom a developerom na úkor komunít a občanov, ktorí v tejto oblasti bývajú;

30.   znova vyzýva miestne orgány, aby konzultovali s občanmi a zapájali ich do projektov urbanistického rozvoja s cieľom podporiť spravodlivý, transparentný a udržateľný urbanistický rozvoj tam, kde treba, v záujme miestnych komunít a nielen vo výhradnom záujme developerov, realitných agentov a ďalších právnych záujmov;

31.   vyzýva orgány zodpovedné za urbanistický rozvoj, aby rozšírili postupy konzultácie o rozvoji na vlastníkov, a to s potvrdením o prijatí, vždy, keď dôjde k zmenám v kvalifikácii ich majetku, a aby navrhli miestnym orgánom, aby úradné predvolanie adresovali priamo a osobne počas odvolacieho konania vo veci územného plánovania alebo rekvalifikácie;

32.   rozhodne odsudzuje skryté praktiky niektorých projektantov, ktorí nečestným spôsobom oslabujú legitímne vlastníctvo nehnuteľností občanov EÚ tým, že zasahujú do katastra nehnuteľností a katastrálnych oznamov, a vyzýva miestne orgány, aby zaviedli primerané právne záruky proti týmto praktikám;

33.   opätovne potvrdzuje, že v prípadoch, keď je splatná náhrada za stratu majetku, by sa mala táto náhrada stanoviť vo vhodnej výške a v súlade so zákonom a s judikatúrou Súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva;

34.   pripomína, že zo smernice o nekalých obchodných praktikách(13) vyplýva členským štátom povinnosť zabezpečovania primeraných prostriedkov na právne odškodnenie a nápravu spotrebiteľom, ktorí sa stali obeťami týchto praktík, a uplatňovania primeraných postihov proti týmto praktikám;

35.   znovu vyzýva Komisiu, aby iniciovala informačnú kampaň zameranú na európskych občanov, ktorí si kupujú nehnuteľnosť v inom členskom štáte;

36.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii a Rade, vláde a parlamentu Španielskeho kráľovstva a autonómnych regionálnych vlád a zhromaždení, národnému a regionálnym ombudsmanom Španielska a predkladateľom petícií.

(1) Rozsudok z 23. septembra 1998; pozri aj uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o výsledkoch vyšetrovacej misie v regiónoch Andalúzia, Valencia a Madrid, ktorá sa uskutočnila v mene Výboru pre petície (Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 340).
(2) Pozri vyššie uvedené uznesenie z 21. júna 2007 a uznesenie z 13. decembra 2005 o vyjadreniach týkajúcich sa zneužívania zákona upravujúceho urbanistickú činnosť Valencie (Ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) a jeho vplyve na obyvateľov Európy (Petície 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002. 107/2004 a ďalšie) (Ú. v. EÚ C 286 E, 23.11.2006, s. 225).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114).
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
(5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30).
(6) Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).
(7) Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1).
(8) Všimnite si najnovšie správy vydané Španielskou národnou bankou, organizáciou Greenpeace a organizáciou Transparency International.
(9) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15); smernica Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu politicky exponovaná osoba, a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu (Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 29).
(10) Smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40).
(11) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30).
(12) Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25).
(13) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22).

Posledná úprava: 9. december 2009Právne oznámenie