Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2570(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0166/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/04/2009 - 9.21
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0214

Aangenomen teksten
PDF 67kWORD 34k
Donderdag 2 april 2009 - Brussel Definitieve uitgave
Rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio's
P6_TA(2009)0214B6-0166, 0167 en 0168/2009

Resolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over de rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio's

Het Europees Parlement ,

–   gezien het UNESCO-Verdrag van 2005 betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen,

–   gezien de conclusies van de Raad van 24 mei 2007 over de bijdrage van de culturele en de creatieve sector aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon(1) ,

–   gezien Besluit nr. 1855/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot vaststelling van het programma Cultuur 2007 (2007-2013)(2) ,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 april 2008 over de culturele industrieën in Europa(3) ,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 april 2008 over een Europese agenda voor cultuur in het licht van de mondialisering(4) ,

–   gelet op artikel 108, lid 5, van zijn Reglement,

A.   overwegende dat de culturele ziel van Europa een steeds belangrijker middel is om Europese burgers nader tot elkaar te brengen, met eerbiediging van hun culturele en taalkundige identiteit,

B.   overwegende dat de culturen van Europa op plaatselijk, regionaal en nationaal niveau alsook op het niveau van hun centrale Europese instellingen strategische factoren voor de Europese ontwikkeling zijn,

C.   overwegende dat steden en regio's door hun deelgenootschap aan het Europese ideaal en hun bijdrage tot de ontwikkeling van de Europese Unie meer en meer een rol spelen op het Europese toneel,

D.   overwegende dat op initiatieven van het maatschappelijk middenveld gebaseerde culturele projecten een doeltreffend middel ter versterking en ontwikkeling van de regio's blijken te zijn,

E.   overwegende dat regionale conferenties een uitstekend middel voor het maatschappelijk middenveld zijn om projecten en voorstellen te lanceren, de beste werkwijzen uit te wisselen en een dialoog tussen de betrokkenen te voeren,

1.   onderstreept dat regionale en lokale ontwikkelingsstrategieën waarin cultuur, creativiteit en kunst geïntegreerd zijn, dankzij aandacht voor culturele diversiteit, democratie, participatie en interculturele dialoog, een wezenlijke bijdrage tot de verhoging van de levenskwaliteit in de Europese regio's en steden leveren;

2.   verzoekt de Commissie om in een Groenboek een waaier van mogelijke maatregelen op het terrein van hedendaagse culturele activiteiten voor te leggen die op versterking van de culturele ontwikkeling in de Europese regio's gericht zijn;

3.   verzoekt de Commissie om samen met regionale overheden en vertegenwoordigers van de lokale maatschappelijke organisaties regionale conferenties te ondersteunen;

4.   pleit voor acties en campagnes die het publiek bewust moeten maken van de rol die culturele projecten ten behoeve van de regionale ontwikkeling kunnen spelen;

5.   dringt er bij de betrokkenen op aan om naar een snelle en doeltreffende uitvoering van dergelijke projecten te streven;

6.   verwacht van de Commissie dat zij het resultaat van het onderzoek naar de invloed van cultuur op regionaal en lokaal niveau zo spoedig mogelijk aan het Parlement voorlegt, vergezeld van de conclusies en acties die zij hieraan denkt te verbinden;

7.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en het Comité van de Regio's.

(1) PB C 311 van 21.12.2007, blz. 7.
(2) PB L 372 van 27.12.2006, blz. 1.
(3) Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0123.
(4) Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0124.

Laatst bijgewerkt op: 8 december 2009Juridische mededeling