Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2211(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0089/2009

Predkladané texty :

A6-0089/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 23
CRE 01/04/2009 - 23

Hlasovanie :

PV 02/04/2009 - 9.24
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0216

Prijaté texty
PDF 112kWORD 69k
Štvrtok, 2. apríla 2009 - Brusel Finálna verzia
Otázky zdravia súvisiacie s elektromagnetickými poľami
P6_TA(2009)0216A6-0089/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 o otázkach zdravia súvisiacich s elektromagnetickými poľami (2008/2211(INI))

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na články 137, 152 a 174 Zmluvy o ES zamerané na vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, životného prostredia a ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov,

–   so zreteľom na odporúčanie Rady 1999/519/ES z 12. júla 1999 o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam (0 Hz do 300 GHz)(1) a súvisiacu správu Komisie z 1. septembra 2008 o vykonaní uvedeného odporúčania (KOM(2008)0532),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/40/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia)(2) ,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody(3) a na príslušné zosúladené bezpečnostné normy pre mobilné telefóny a základné stanice,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia(4) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. septembra 2008 o hodnotení európskeho akčného plánu v oblasti životného prostredia a zdravia na obdobie rokov 2004 – 2010 v polovici trvania(5) ,

–   so zreteľom na svoju pozíciu z 10. marca 1999 o návrhu odporúčania Rady o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam (0 Hz až 300 GHz)(6) ,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0089/2009),

A.   keďže elektromagnetické polia (EMP) existujú v prírode, a teda sa na Zemi vždy nachádzali; keďže sa však v posledných desaťročiach v súvislosti s dopytom po elektrine, stále dokonalejšej bezdrôtovej technológii a so zmenami v sociálnej organizácii expozícia životného prostredia zdrojom EMP vyrobených človekom pravidelne zvyšovalo; keďže z toho vyplýva, že každý občan je vystavený súboru elektrických a magnetických polí s rozličnou frekvenciou doma aj na pracovisku,

B.   keďže technológia bezdrôtových prístrojov (mobilný telefón, Wifi – Wi max – Bluetooth, bezdrôtový telefón DECT) vytvára EMP, ktoré môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí,

C.   keďže väčšina európskych občanov, najmä mládež od 10 do 20 rokov, používa mobilný telefón, ktorý je užitočným, funkčným a tiež módnym predmetom, a keďže stále existujú pochybnosti o možných zdravotných následkoch, najmä v prípade mladých ľudí, ktorých mozog je v štádiu vývoja,

D.   keďže rozdielnosť v názoroch vo vedeckých kruhoch týkajúca sa možných zdravotných následkov v dôsledku EMP sa od 12. júla 1999 a od obmedzenia expozície širokej verejnosti EMP (0 Hz až 300 GHz) v odporúčaní 1999/519/ES zvýšila,

E.   keďže chýbajúce oficiálne závery vedeckých kruhov neodradili niektoré národné alebo regionálne vlády v najmenej deviatich členských štátoch EÚ, ale aj v Číne, Švajčiarsku a Rusku, stanoviť tzv. preventívne obmedzenie expozície, ktoré je nižšie ako navrhuje Komisia a jej nezávislý vedecký výbor, vedecký výbor pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká(7) ,

F.   keďže opatrenia na obmedzenie expozície verejnosti EMP by mali byť v rovnováhe so zlepšovaním kvality života z hľadiska bezpečnosti, ktoré prinášajú zariadenia vytvárajúce EMP,

G.   keďže medzi vedecké projekty, ktoré vzbudzujú záujem, ale aj polemiku, patrí aj epidemiologická štúdia INTERPHONE financovaná EÚ sumou 3 800 000 EUR, a to najmä z 5. rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj(8) , a na ktorej závery sa čaká od roku 2006,

H.   keďže však niektoré poznatky sú všeobecne prijaté, najmä tie, ktoré sa týkajú skutočnosti, že reakcia na expozíciu mikrovlnám je pre každého jednotlivca iná, ako aj potreby uskutočniť predovšetkým testy s reálnou expozíciou v záujme vyhodnotenia netermických účinkov spojených s rádiofrekvenčnými (RF) poľami a mimoriadnej zraniteľnosti detí v prípade expozície EMP(9) ,

I.   keďže EÚ stanovila prahy obmedzenia expozície účinkom EMP pre pracujúcich; keďže takéto opatrenia by mali byť na základe zásady prevencie stanovené aj pre príslušné skupiny obyvateľstva, napríklad pre miestnych obyvateľov a spotrebiteľov,

J.   keďže podľa osobitnej správy Eurobarometra týkajúcej sa elektromagnetických polí (č. 272a z júna 2007) má väčšina občanov pocit, že ich verejné orgány v dostatočnej miere neinformujú o opatreniach na ich ochranu pred EMP,

K.   keďže je potrebné pokračovať vo výskume stredných a veľmi nízkych frekvencií, aby bolo možné vyvodiť závery o ich vplyve na zdravie,

L.   keďže využívanie zobrazovania magnetickou rezonanciou (MRI) nesmie byť ohrozené smernicou 2004/40/ES, pretože technológia MRI je špičkovou metódou výskumu a liečby chorôb ohrozujúcich život pacientov v Európe,

M.   keďže bezpečnostná norma IEC/EN 60601-2-33 pre MRI stanovuje limitnú hodnotu pre EMP s cieľom vylúčiť akýkoľvek negatívny účinok na pacientov a pracovníkov.

1.   naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala vedecký základ a primeranosť limitných hodnôt EMP, tak ako sú uvedené v odporúčaní 1999/519/ES, a aby o tom podala správu Európskemu parlamentu; žiada, aby preskúmanie vykonal vedecký výbor pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká;

2.   požaduje osobitne zvážiť biologické vplyvy pri posudzovaní možných vplyvov elektromagnetického žiarenia na zdravie predovšetkým z toho dôvodu, že výsledky niektorých štúdií poukazujú na škodlivé účinky na najnižších úrovniach; vyzýva na aktívny výskum zameraný na riešenie možných zdravotných problémov prostredníctvom vývoja riešení, ktoré odbúrajú alebo obmedzia pulznú a amplitúdovú moduláciu frekvencií používaných na prenos;

3.   zdôrazňuje, že súčasne alebo alternatívne so zmenou európskych limitných hodnôt EMP by bolo správne, aby Komisia v koordinácii s odborníkmi z členských štátov a príslušnými priemyselnými odvetviami (energetické podniky, telefónni operátori a výrobcovia elektrických zariadení vrátane mobilných telefónov) vypracovala príručku existujúcich technických riešení účinných v oblasti znižovania expozície daného miesta EMP;

4.   konštatuje, že priemyselné subjekty, ako aj príslušní manažéri infraštruktúry a zodpovedné orgány, už môžu ovplyvniť niektoré faktory, napríklad určiť ustanovenia týkajúce sa vzdialenosti medzi daným miestom a vysielačom alebo ovplyvniť výšku miesta vo vzťahu k výške retranslačnej stanice a smerovanie antény vysielača vzhľadom na obývané miesta; toto všetko sa deje v rámci zreteľného úsilia uistiť a lepšie chrániť obyvateľstvo žijúce v blízkosti týchto zariadení; vyzýva na optimálne umiestňovanie stĺpov a vysielačov a ďalej vyzýva na spoločné využívanie stožiarov a vysielačov umiestnených týmto spôsobom poskytovateľmi, aby sa obmedzilo rozširovanie zle umiestnených stožiarov a vysielačov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali príslušné usmernenia;

5.   vyzýva členské štáty a miestne a regionálne orgány, aby zriadili jednotné kontaktné miesto na schvaľovanie inštalácií antén a zosilňovačov a aby do svojich plánov rozvoja miest začlenili plány regionálnej výstavby antén;

6.   naliehavo žiada orgány zodpovedné za umiestňovanie antén mobilnej telekomunikácie, aby sa s operátormi v tejto oblasti dohodli na spoločnom využívaní infraštruktúry s cieľom znížiť jej rozsah a vystavenie verejnosti EMP;

7.   s uznaním berie na vedomie úsilie odvetvia mobilných komunikácií a iných bezdrôtových technológií vysielajúcich elektromagnetické žiarenie zabrániť poškodzovaniu životného prostredia, najmä riešiť problémy súvisiace s o zmenou klímy;

8.   domnieva sa, že vzhľadom na zvýšenie počtu sťažností na súd a opatrení typu moratória, ktoré prijali verejné orgány, v dôsledku inštalácie nového zariadenia vysielajúceho elektromagnetické žiarenie je vo všeobecnom záujme uprednostniť riešenia založené na dialógu medzi priemyselnými subjektmi, verejnou mocou, vojenskými orgánmi a združeniami obyvateľov žijúcich v blízkosti zariadení v súvislosti s kritériami inštalácie nových antén GSM alebo vedenia vysokého napätia a zabezpečiť, aby sa aspoň školy, jasle, domovy dôchodcov a zdravotné zariadenia nachádzali v špecifickej vzdialenosti od tohto druhu zariadení, ktorá je určená na základe vedeckých kritérií;

9.   vyzýva členské štáty, aby spolu s operátormi v tejto oblasti verejnosti sprístupnili mapy zobrazujúce expozíciu vedeniam vysokého napätia, rádiovým frekvenciám a mikrovlnám, a to najmä tým, ktoré vznikajú na telekomunikačných stĺpoch, rádiových zosilňovačoch zariadeniach a telefónnych anténach; vyzýva na zverejnenie týchto informácií na internetovej stránke, aby mala k nim verejnosť jednoduchý prístup a tiež na ich rozšírenie v médiách;

10.   navrhuje, aby Komisia zvážila možnosť využiť financovanie z transeurópskych energetických sietí, aby mohla preskúmať účinky EMP vo veľmi nízkych frekvenciách a najmä v elektrickom vedení;

11.   pripomína Komisii, aby počas volebného obdobia 2009 – 2014 zaviedla ambiciózny program elektromagnetickej biokompatibility medzi umelo vytvorenými vlnami a vlnami prirodzene vysielanými ľudským telom a zároveň včas stanovila, či mikrovlny majú neželateľné následky na zdravie ľudí;

12.   vyzýva Komisiu, aby predložila výročnú správu o úrovni elektromagnetického žiarenia v EÚ, o jeho zdrojoch a opatreniach prijatých v EÚ, ktoré sú zamerané na lepšiu ochranu zdravia ľudí a životného prostredia;

13.   vyzýva Komisiu, aby našla riešenie na zrýchlenie uplatňovania smernice 2004/40/ES a uistila sa, že pracovníci sú skutočne chránení proti EMP, podobne ako sú v dvoch ďalších textoch Spoločenstva chránení proti hluku(10) a vibráciám(11) , a aby zaviedla výnimku pre MRI v zmysle článku 1 uvedenej smernice.

14.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že od roku 2006 sa systematicky odkladá uverejnenie záverov medzinárodnej epidemiologickej štúdie nazývanej INTERPHONE, ktorej cieľom je skúmať, či existuje spojenie medzi mobilným telefónom a niektorými druhmi rakoviny, najmä mozgových nádorov, rakoviny sluchového nervu a príušnej žľazy;

15.   pri tejto príležitosti zdôrazňuje výzvu k opatrnosti, ktorú vydala koordinátorka štúdie INTERPHONE pani Elisabeth Cardis, ktorá na základe súčasných poznatkov odporúča, aby deti používali mobilný telefón racionálne a aby uprednostňovali pevnú linku;

16.   v každom prípade sa domnieva, že úlohou Komisie, ktorá sa významným spôsobom podieľa na financovaní tejto globálnej štúdie, je požiadať vedúcich pracovníkov tohto projektu, aby uviedli dôvody, prečo táto štúdia nebola konečne zverejnená, a v prípade odpovede o tom bezodkladne informovať Európsky parlament a členské štáty;

17.   zároveň navrhuje Komisii, aby v záujme politickej a rozpočtovej účinnosti čiastočne prerozdelila financovanie Spoločenstva venované štúdiám o EMP na rozsiahlu osvetovú kampaň na oboznámenie mladých Európanov o osvedčených postupoch v oblasti používania mobilného telefónu, akými sú používanie sady handsfree, skrátenie telefonických hovorov, vypínanie telefónov keď sa nepoužívajú (napríklad v škole) a volanie v oblastiach s dobrým príjmom;

18.   nazdáva sa, že takéto osvetové kampane by mali mladých Európanov informovať o zdravotných rizikách spojených s domácimi spotrebičmi a o tom, že je dôležité spotrebiče vypínať, a nenechávať ich len v pohotovostnom režime;

19.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili financovanie výskumu a vývoja v oblasti hodnotenia možných dlhodobých nepriaznivých účinkov spôsobených rádiovými frekvenciami mobilnej komunikácie; vyzýva tiež na zvýšenie počtu verejných výziev na predloženie návrhov v oblasti výskumu nepriaznivých vplyvov viacnásobného vystavenia rôznym druhom EMP, predovšetkým pokiaľ ide o deti;

20.   navrhuje, aby sa do mandátu Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách (European Group on Ethics in Science and New Technologies ) začlenila úloha hodnotiť vedeckú integritu s cieľom pomôcť Komisii predchádzať prípadným možnostiam vzniku krízových situácií, konfliktu záujmov alebo dokonca podvodov, ku ktorým by mohlo dôjsť v súvislosti so zvýšenou konkurenciou medzi vedcami;

21.   vyzýva Komisiu, aby s vedomím existujúcich obáv verejnosti v mnohých členských štátoch spolupracovala so všetkými zainteresovanými stranami, ako sú národní experti, mimovládne organizácie a priemyselné odvetvia, na zlepšovaní dostupnosti najnovších informácií zrozumiteľných pre laikov v oblasti bezdrôtových technológií a noriem ochrany a prístupu k nim;

22.   vyzýva Medzinárodnú komisiu pre ochranu pred neionizujúcim žiarením a Svetovú zdravotnícku organizáciu, aby zaujali transparentnejší a otvorenejší postoj k dialógu so všetkými zainteresovanými stranami v oblasti tvorby noriem;

23.   odsudzuje niektoré obzvlášť agresívne obchodné kampane telefónnych operátorov pri príležitosti vianočných sviatkov a iných osobitných príležitostí, akými je napríklad predaj mobilov určených výlučne deťom alebo paušál "bezplatné minúty" zameraný na dospievajúcu mládež;

24.   navrhuje, aby EÚ začlenila do svojej politiky kvality ovzdušia vo vnútorných priestoroch štúdiu o bezdrôtových domácich prístrojoch ako Wifi na prístup k Internetu a digitálny bezdrôtový telefón DECT, ktoré sa v posledných rokoch stali bežné vo verejných priestoroch a v domácnostiach a ktoré vystavujú občanov neustálemu vysielaniu mikrovĺn;

25.   požaduje, aby sa na základe neustálej snahy o zlepšenie informácií pre spotrebiteľov zmenili technické normy Európskeho výboru pre normalizáciu v oblasti elektrotechniky tak, aby sa zaviedla povinnosť umiestniť na každý bezdrôtový prístroj etiketu s údajom o prenosovom výkone a zmienku o tom, že prístroj vysiela mikrovlny;

26.   vyzýva Radu a Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi a Výborom regiónov podporili zavedenie jednotnej normy s cieľom znížiť expozíciu obyvateľov žijúcich v blízkosti zariadení na minimum v prípade, že sa rozšíri sieť vedenia vysokého napätia;

27.   živo sa zaujíma o skutočnosť, že poisťovne sa snažia vylúčiť krytie rizika spojeného s EMP z poistenia občianskoprávnej zodpovednosti, čo jasne dokazuje, že európski poisťovatelia už uplatňujú svoju vlastnú verziu zásady prevencie;

28.   vyzýva členské štáty, aby nasledovali príklad Švédska a osoby, ktoré trpia syndrómom nadmernej citlivosti voči účinkom elektromagnetického poľa, uznali za zdravotne postihnuté, aby im mohli poskytnúť zodpovedajúcu ochranu, ako aj zabezpečiť rovnosť príležitostí;

29.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Výboru regiónov a Svetovej zdravotníckej organizácii.

(1) Ú. v. ES L 199, 30.7.1999, s. 59.
(2) Ú. v. EÚ L 159, 30.4.2004, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10.
(4) Ú. v. EÚ L 374, 27.12.2006, s. 10.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2008)0410.
(6) Ú. v. ES C 175, 21.6.1999, s. 129.
(7) Stanovisko prijaté na 16. plenárnej schôdzi výboru 21. marca 2007.
(8) Program Kvalita života so zmluvou číslo QLK4-1999-01563.
(9) Štúdia STOA z marca 2001 o fyziologických a environmentálnych účinkoch elektromagnetického neionizujúceho žiarenia PE 297.574.
(10) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (Ú. v. ES L 42, 15.2.2003, s. 38).
(11) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (Ú. v. ES L 177, 6. 7. 2002, s. 13).

Posledná úprava: 8. decembra 2009Právne oznámenie