Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 399kWORD 944k
Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009 - Strasbourg Lopullinen painos
Renkaiden polttoainetehokkuutta koskeva merkintä ***I
P6_TA(2009)0248A6-0218/2009
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti
 Liite
 Liite
 Liite
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi renkaiden polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä parametrejä koskevasta merkinnästä (KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0779),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0411/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0218/2009),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi renkaiden polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä parametrejä koskevasta merkinnästä
P6_TC1-COD(2008)0221

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOTKA

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen║,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1) ,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(2) ,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3) ,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Kuten komission 8 päivänä heinäkuuta 2008 antamassa tiedonannossa "Ympäristöystävällisempi liikenne"(4) korostetaan, kestävä liikkuvuus on suuri haaste, johon yhteisön on vastattava ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja Euroopan kilpailukyvyn lisäämiseksi.

(2)  Komission 19 päivänä lokakuuta 2006 antamassa tiedonannossa "Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma: Mahdollisuuksien toteuttaminen"(5) osoitetaan, että kokonaisenergiankulutusta voidaan vähentää 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä tietyillä kohdennetuilla toimilla, muun muassa renkaiden merkintäjärjestelmällä.

(3)  Renkaiden osuus ajoneuvojen polttoainekulutuksesta on 20–30 prosenttia, mikä johtuu ennen kaikkea renkaiden vierintävastuksesta. Sen vuoksi tieliikenteen energiatehokkuutta voidaan lisätä huomattavasti pienentämällä renkaiden vierintävastusta, mikä vähentää myös päästöjä.

(4)  Renkailla on useita parametrejä, jotka liittyvät toisiinsa. Yhden parametrin, esimerkiksi vierintävastuksen, parantamisesta voi olla haittaa muille parametreille, esimerkiksi märkäpidolle, kun taas märkäpidon parantaminen voi lisätä vierintämelua. Rengasvalmistajia olisi kannustettava optimoimaan kaikki rengasparametrit siten, että ei aliteta jo tähän mennessä saavutettuja turvallisuusstandardeja .

(5)  Polttoainetehokkaat renkaat ovat kustannustehokas vaihtoehto, sillä niillä saavutettavat polttoainesäästöt enemmän kuin kompensoivat niiden korkeamman ostohinnan, joka johtuu tavallista suuremmista tuotantokustannuksista.

(6)   [Moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista] … päivänä …kuuta … annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o …/2009 (6) säädetään renkaiden vierintävastusta koskevista vähimmäisvaatimuksista. Teknologian kehityksen ansiosta renkaiden vierintävastuksesta johtuvaa energiahävikkiä voidaan vähentää huomattavasti enemmän kuin mainitut vähimmäisvaatimukset edellyttävät. Tieliikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi on aiheellista säätää, että loppukäyttäjille annetaan yhdenmukaisia tietoja tästä parametristä, ja siten kannustaa loppukäyttäjiä ostamaan polttoainetehokkaampia renkaita.

(7)  Vierintävastusta koskevan tiedon ja tietoisuuden lisäämiseksi polttoainesäästölaskuri, jollainen jo on olemassa C3-renkaita varten, olisi mielekäs väline, jolla osoitetaan mahdolliset polttoaineiden, rahan ja hiilidioksidin säästöt.

(8)  Liikennemelu on merkittävä häiriötekijä, joka vaikuttaa terveyteen haitallisesti. [Moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetussa] asetuksessa (EY) N:o …/2009 säädetään renkaiden vierintämelua koskevista vähimmäisvaatimuksista. Uusilla teknologisilla saavutuksilla renkaiden vierintämelua voidaan vähentää huomattavasti enemmän kuin mainitut vähimmäisvaatimukset edellyttävät. Liikennemelun vähentämiseksi on aiheellista säätää, että loppukäyttäjille annetaan yhdenmukaisia tietoja tästä parametristä, ja siten kannustaa loppukäyttäjiä ostamaan pienen vierintämelun renkaita.

(9)  Antamalla yhdenmukaisia tietoja renkaiden vierintämelusta voitaisiin myös edistää liikennemelun torjuntatoimien täytäntöönpanoa ja lisätä tietoisuutta renkaiden aiheuttamasta liikennemelusta ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY(7) mukaisesti.

(10)   [Moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetussa] asetuksessa (EY) N:o …/2009 säädetään renkaiden märkäpitoa koskevista vähimmäisvaatimuksista. Teknologian kehityksen ansiosta märkäpitoa voidaan parantaa huomattavasti enemmän kuin mainitut vähimmäisvaatimukset edellyttävät ja siten lyhentää märkäjarrutusmatkaa. Tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi on aiheellista säätää, että loppukäyttäjille annetaan yhdenmukaisia tietoja tästä parametristä, ja siten kannustaa loppukäyttäjiä ostamaan renkaita, joilla on hyvä märkäpito.

(11)  Tieliikenneturvallisuuteen vaikuttavat myös muut rengasparametrit, esimerkiksi vesiliirto ja kaarrekäyttäytyminen. Näitä parametrejä varten ei kuitenkaan vielä ole saatavilla yhdenmukaistettuja testimenetelmiä. Siksi on aiheellista säätää mahdollisuudesta antaa myöhemmin tarvittaessa säännöksiä näitä rengasparametrejä koskevien yhdenmukaisten tietojen antamisesta loppukäyttäjille.

(12)  Talvirenkaiden ja pohjoismaisten talvirenkaiden erityiset parametrit eivät ole täysin verrattavissa normaalien renkaiden parametreihin. Jotta loppukäyttäjät voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja, mainittujen renkaiden parametrit olisi esitettävä tavalla, joka asettaa ne samanarvoiseen asemaan normaalien renkaiden kanssa.

(13)  Antamalla loppukäyttäjille tietoja rengasparametreistä standardimerkinnän muodossa voidaan todennäköisesti vaikuttaa loppukäyttäjien ostopäätöksiin ja siten saada heidät ostamaan turvallisempia, äänettömämpiä ja polttoainetehokkaampia renkaita. Tämä puolestaan todennäköisesti kannustaisi rengasvalmistajia optimoimaan vastaavat rengasparametrit, mikä edistäisi kestävämpää kulutusta ja tuotantoa.

(14)  Rengasvalmistajia, toimittajia ja jakelijoita olisi kannustettava noudattamaan tämän asetuksen säännöksiä vuoteen 2012 mennessä, jotta merkintäjärjestelmän hyväksymistä sekä hyödyn aikaansaamista nopeutetaan.

(15)  Useiden erilaisten kansallisten rengasmerkintäsääntöjen soveltaminen loisi esteitä yhteisön sisäiselle kaupalle ja lisäisi rengasvalmistajien hallinnollista rasitetta sekä testikuluja.

(16)  Vararenkaiden osuus rengasmarkkinoista on 78 prosenttia. Siksi on perusteltua antaa loppukäyttäjille tietoa sekä vararenkaiden että uusien ajoneuvojen renkaiden parametreistä.

(17)  Kuluttajat, myös ajoneuvokantaa hallinnoivat tahot ja kuljetusyritykset, tarvitsevat enemmän tietoa renkaiden polttoainetehokkuudesta ja muista parametreistä, sillä niiden on vaikea vertailla eri rengasmerkkien parametrejä, kun käytössä ei ole renkaiden merkintäjärjestelmää eikä yhdenmukaistettua testijärjestelmää. Siksi on aiheellista sisällyttää luokkien C1, C2 ja C3 renkaat tämän asetuksen soveltamisalaan.

(18)  Kuluttajat tuntevat hyvin energiamerkinnän, jolla kodinkoneet luokitellaan asteikolla A–G kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 22 päivänä syyskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 1992 /75/EY(8) mukaisesti, ja energiamerkintä on osoittautunut menestyksekkääksi tavaksi edistää tehokkaampia kodinkoneita. Samaa mallia olisi käytettävä renkaiden polttoainetehokkuuden merkinnässä.

(19)  Renkaiden merkintöjen olisi oltava esillä myyntipisteissä ja teknisessä mainosmateriaalissa, jotta jakelijat ja mahdolliset loppukäyttäjät saisivat yhdenmukaisia tietoja renkaiden polttoainetehokkuudesta, märkäpidosta ja vierintämelusta.

(20)  Jotkin loppukäyttäjät tekevät rengasvalintansa jo ennen myyntipisteessä käyntiä tai ostavat renkaansa postimyynnistä. Jotta myös nämä loppukäyttäjät voisivat perustaa ostopäätöksensä yhdenmukaisiin tietoihin renkaiden polttoainetehokkuudesta, märkäpidosta ja vierintämelusta, merkintöjen olisi oltava esillä kaikessa teknisessä mainosmateriaalissa, myös internetissä.

(21)  Mahdollisille ostajille olisi annettava täydentäviä standardoituja tietoja, joissa selitetään kaikki merkinnän osat – polttoainetehokkuus, märkäpito ja melupäästöt – ja näiden osien merkitys ja joihin sisältyy polttoainesäästölaskuri, joka osoittaa keskimääräiset polttoaine-, hiilidioksidi- ja kustannussäästöt. Nämä tiedot olisi esitettävä EU:n rengasmerkintäsivustolla sekä selittävissä esitteissä ja julisteissa kaikissa myyntipisteissä. Verkkosivuston osoite olisi ilmoitettava selkeästi merkinnässä sekä kaikessa teknisessä mainosmateriaalissa.

(22)  Tiedot olisi annettava [moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetussa] asetuksessa (EY) N:o …/2009 säädettyjen yhdenmukaistettujen testimenetelmien mukaisesti, jotta loppukäyttäjät voisivat tehdä rengasvertailuja ja jotta valmistajille koituvia testikuluja voitaisiin vähentää.

(23)  Maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevasta haasteesta selviämisen kannalta on aiheellista, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön kannustimia polttoainetehokkaiden renkaiden edistämiseksi. Näiden kannustimien olisi oltava ║perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisia . Polttoainetehokkuuden vähimmäisluokat olisi määriteltävä sisämarkkinoiden pirstoutumisen välttämiseksi.

(24)  Merkintäsäännösten tavoitteet voidaan saavuttaa ja yhtäläiset toimintaedellytykset yhteisössä voidaan varmistaa vain, jos valmistajat, toimittajat ja jakelijat noudattavat kyseisiä säännöksiä. Jäsenvaltioiden olisi siksi määritettävä tehokkaat toimet, kuten markkinoiden valvonta, säännölliset jälkitarkastukset ja tehokkaat seuraamukset, jotka ovat riittävän tehokkaita tämän asetuksen määräysten täytäntöönpanon varmistamiseksi .

(25)  Jäsenvaltioiden olisi asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä pyrittävä pidättäytymään toimenpiteistä, joilla pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset) kohdistetaan perusteettomia, byrokraattisia ja joustamattomia velvoitteita, sekä ottamaan huomioon pk-yritysten erityistarpeet sekä niihin kohdistuvat taloudelliset ja hallinnolliset rasitteet.

(26)  Tämän asetuksen täytäntöönpanon asianmukaista arviointia varten olisi suoritettava tutkimus, jossa todetaan, ovatko muutokset tarpeen. Tässä tutkimuksessa olisi erityisesti keskityttävä siihen, miten kuluttajat ymmärtävät merkinnän, mukaan luettuna meluparametri, sekä teknologisten muutosten edellyttämään mukauttamiseen.

(27)  Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(9) mukaisesti.

(28)  Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta ottaa käyttöön luokkien C2 ja C3 renkaiden märkäpitoluokitusta koskevia vaatimuksia ja muita keskeisiä rengasparametrejä kuin polttoainetehokkuutta, märkäpitoa ja vierintämelua koskevia vaatimuksia sekä mukauttaa liitteitä tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla , ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

Tarkoitus ja kohde

Tämän asetuksen tarkoituksena on lisätä tieliikenteen turvallisuutta sekä taloudellista ja ympäristöllistä tehokkuutta edistämällä polttoainetehokkaiden, turvallisten ja meluttomien renkaiden käyttöä.

Tällä asetuksella luodaan kehys rengasparametrejä koskevien yhdenmukaistettujen tietojen antamiseksi merkinnän avulla siten, että kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja renkaita ostaessaan .

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan luokkien C1, C2 ja C3 renkaisiin.

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tätä asetusta ei sovelleta:

   a) pinnoitettuihin renkaisiin;
   b) ammattikäyttöön tarkoitettuihin maastorenkaisiin;
   c) renkaisiin, jotka on tarkoitettu asennettaviksi yksinomaan ennen 1 päivää lokakuuta 1990 ensirekisteröityihin ajoneuvoihin;
   d) T-tyypin väliaikaisesti käytettäviin vararenkaisiin;
   e) renkaisiin, joiden nopeusluokitus on alle 80 km/h;
   f) renkaisiin, joiden vanteen nimellishalkaisija on enintään 254 mm tai vähintään 635 mm;
   g) pito-ominaisuuksia parantavilla lisälaitteilla varustettuihin renkaisiin, kuten nastarenkaisiin.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

   1) "luokkien C1, C2 ja C3 renkailla' rengasluokkia, jotka on määritelty [moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun] asetuksen (EY) N:o …/2009 8 artiklassa;
   2) "T-tyypin väliaikaisesti käytettävällä vararenkaalla' väliaikaisesti käytettävää vararengasta, joka on tarkoitettu käytettäväksi vakiorenkaille ja vahvistetuille renkaille säädettyjä täyttöpaineita korkeammilla täyttöpaineilla;
   3) "talvirenkaalla' rengasta, jonka pintakuvio, pinta-aine tai rakenne on suunniteltu ensisijassa niin, että sen ominaisuudet talviolosuhteissa ovat tavallista rengasta paremmat ajoneuvon liikkeellelähdön ja liikkeellä pysymisen kannalta;
   4) "myyntipisteellä' paikkaa, jossa renkaat ovat esillä ▌tai myynnissä, myös sellaista autojen näyttelytilaa, jossa on esillä asentamattomia renkaita;
   5) "teknisellä mainosmateriaalilla' ▌loppukäyttäjille tai jakelijoille tarkoitettuja renkaiden tai ajoneuvojen markkinoimiseen käytettäviä painettuja tai sähköisiä tai internetissä julkaistavia teknisiä käsikirjoja, esitteitä, lehtisiä ja luetteloita, joissa kuvataan renkaita koskevia parametrejä, pois luettuna tiedotusvälineissä tapahtuva mainonta ;
   6) "teknisellä asiakirja-aineistolla' renkaita koskevia tietoja, mukaan luettuina tiedot renkaan valmistajasta ja merkistä, kuvaus rengastyypistä tai rengasryhmästä, josta on ilmoitettava polttoainetehokkuusluokka, märkäpitoluokka ja vierintämelun mittausarvo, sekä testiraportit ja testaustarkkuus;
   7) "polttoainesäästölaskurilla' erityisillä rengasmerkintäsivustoilla olevaa välinettä, jolla osoitetaan mahdolliset keskimääräiset polttoaine-, hiilidioksidi- ja kustannussäästöt luokkien C1, C2 ja C3 renkaille;
   8) "EU:n rengasmerkintäsivustolla' komission hallinnoimaa keskitettyä verkossa olevaa lähdettä, joka tarjoaa selittävää ja täydentävää tietoa kaikista renkaan merkinnän osista ja sisältää polttoainesäästölaskurin;
   8) "valmistajalla' luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa, suunnitteluttaa tai valmistuttaa tuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillä;
   10) "tuojalla' yhteisöön sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka saattaa tuotteita kolmannesta maasta yhteisön markkinoille;
   11) "toimittajalla' valmistajaa tai sen valtuuttamaa edustajaa yhteisössä taikka tuojaa;
   12) "jakelijalla' toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka asettaa renkaan saataville markkinoilla, ei kuitenkaan toimittajaa eikä tuojaa;
   13) "asettamisella saataville markkinoilla' tuotteen toimittamista yhteisön markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta;
   14) "loppukäyttäjällä' kuluttajaa, muun muassa autokantaa hallinnoivaa tahoa tai maantiekuljetusyritystä, joka ostaa tai jonka oletetaan ostavan renkaita;
   15) "keskeisellä parametrillä' rengasparametriä, kuten vierintävastusta, märkäpitoa ja vierintämelua, jolla on renkaan käytön aikana huomattavia vaikutuksia ympäristöön, tieliikenneturvallisuuteen ja terveyteen.

4 artikla

Komission velvollisuudet

1.  Komissio perustaa syyskuuhun 2010 mennessä "EU:n rengasmerkintäsivuston" ja ylläpitää sitä referenssinä, josta saa selittävää tietoa kustakin merkinnän osasta.

2.  Sivustoon sisältyvät:

   a) selvitys merkinnässä käytetyistä kuvamerkeistä;
   b) polttoainesäästölaskuri, joka osoittaa mahdolliset polttoaineen, rahan ja hiilidioksidipäästöjen säästöt, jotka voidaan saavuttaa asentamalla vierintävastukseltaan alhaiset luokkien C1, C2 ja C3 renkaat;
  c) teksti, jossa korostetaan, että todelliset polttoainesäästöt ja liikenneturvallisuus riippuvat voimakkaasti kuljettajien käyttäytymisestä ja erityisesti seuraavista seikoista:
   i) taloudellinen ajotapa, joka voi merkittävästi alentaa polttoaineen kulutusta,
   ii) rengaspaine, joka olisi säännöllisesti tarkistettava paremman märkäpidon ja polttoainetaloudellisuuden varmistamiseksi,
   iii) pysähtymismatkat, joita olisi aina tiukasti noudatettava.

5 artikla

Rengastoimittajien velvollisuudet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rengastoimittajat noudattavat seuraavia vaatimuksia :

   1) Toimittajien on varmistettava, että jakelijoille tai loppukäyttäjille toimitettavien luokkien C1 ja C2  renkaiden mukana toimitetaan merkintä, jossa ilmoitetaan vapaavalintaisella tavalla tai kulutuspintaan kiinnitetyllä tarralla polttoainetehokkuus ja märkäpitoluokka sekä vierintämelun mittausarvo liitteessä I olevan A, B ja C osan mukaisesti.
   2) Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tarran ja merkinnän on oltava muodoltaan liitteen II mukainen.
   3) Toimittajien on ilmoitettava polttoainetehokkuusluokka, märkäpitoluokka ja vierintämelun mittausarvo teknisessä mainosmateriaalissa liitteen I mukaisesti ja liitteessä III mainitussa järjestyksessä. Luokkien C2 ja C3 renkaista on myös ilmoitettava mitattu vierintävastuskerroin.
   4) Toimittajat ovat viiden vuoden ajan siitä, kun tietyn rengastyypin viimeinen rengas on asetettu saataville markkinoilla, velvollisia saattamaan teknisen asiakirja-aineiston jäsenvaltioiden viranomaisten saataville pyynnöstä. Teknisen asiakirja-aineiston on oltava tarpeeksi yksityiskohtainen, jotta viranomaiset voivat tarkistaa merkinnässä ilmoitettujen polttoainetehokkuutta, märkäpitoa ja vierintämelua koskevien tietojen paikkansapitävyyden.
   5) Toimittajien on esitettävä tyyppihyväksyntätestissä mitatut arvot vierintävastuskertoimen (kg/t), märkäpitoindeksin (suorituskykyindeksi G verrattuna standardivertailurenkaaseen) ja melupäästöjen (desibeleinä) osalta julkisesti saatavilla olevassa tietokannassa.

6 artikla

Rengasjakelijoiden velvollisuudet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rengasjakelijat noudattavat seuraavia vaatimuksia :

   1) Jakelijoiden on varmistettava, että tarra tai merkintä , jonka toimittajat ovat toimittaneet 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti, tai liitteessä II olevassa 3 kohdassa kuvattu yksityiskohtaisempi selittävä versio merkinnästä, ovat saatavilla ja selkeästi näkyvissä joko renkaassa tai sen välittömässä läheisyydessä myyntipisteessä.
   2) Jos myynnissä olevat renkaat eivät ole loppukäyttäjän nähtävillä, jakelijoiden on annettava loppukäyttäjälle asiakirja-aineistoa niiden polttoainetehokkuusluokasta, märkäpitoluokasta ja vierintämelun mittausarvosta.
   3) Jakelijoiden on ilmoitettava loppukäyttäjille luokkien C1, C2 ja C3  renkaiden osalta rengasoston yhteydessä annettavassa laskussa tai sen yhteydessä liitteessä II olevassa 3 tai 4 kohdassa kuvattu merkinnän selittävä versio, jossa ilmoitetaan polttoainetehokkuusluokka, märkäpitoluokka ja vierintämelun mittausarvot sellaisina kuin ne on esitetty liitteessä I olevassa A, B ja C osassa .

7 artikla

Ajoneuvotoimittajien ja -jakelijoiden velvollisuudet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ajoneuvotoimittajat ja -jakelijat noudattavat seuraavia vaatimuksia :

   1) Ajoneuvotoimittajien ja -jakelijoiden on annettava tietoa uusien ajoneuvojen renkaista; tiedoissa on ilmoitettava polttoainetehokkuusluokka liitteessä I olevan A osan mukaisesti, vierintämelun mittausarvo liitteessä I olevan C osan mukaisesti ja luokan C1 renkaiden märkäpitoluokka liitteessä I olevan B osan mukaisesti liitteessä III mainitussa järjestyksessä . Nämä tiedot on sisällytettävä vähintään sähköiseen tekniseen mainosmateriaaliin ja annettava loppukäyttäjille ennen ajoneuvon myyntiä.
   2) Jos uuteen ajoneuvoon voidaan asentaa erilaisia rengastyyppejä eikä loppukäyttäjälle anneta mahdollisuutta valita tyyppien välillä, 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on ilmoitettava kyseisten rengastyyppien polttoainetehokkuudeltaan ja märkäpidoltaan pienin luokka sekä suurin vierintämelun mittausarvo ▌;
  3) Jos loppukäyttäjälle annetaan mahdollisuus valita uuteen ajoneuvoon asennettavat renkaat eri rengastyypeistä, sovelletaan seuraavaa a tai b kohtaa:
   a) jos loppukäyttäjälle annetaan mahdollisuus valita erikokoisia renkaita tai vanteita mutta ei muita rengastyypin ominaisuuksia, 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on mainittava kunkin renkaan tai vanteen kokoa koskeva polttoainetehokkuudeltaan ja märkäpidoltaan pienin luokka sekä suurin vierintämelun mittausarvo kaikista tähän rengas- tai vannekokoon kuuluvista rengastyypeistä;
   b) lukuun ottamatta a kohdassa tarkoitettuja tapauksia, kaikissa 1 kohdassa mainituissa tiedoissa on mainittava kaikkien loppukäyttäjän valittavana olevien rengastyyppien polttoainetehokkuusluokka, märkäpitoluokka ja vierintämelun mittausarvo.

8 artikla

Yhdenmukaistetut testimenetelmät

Edellä 5, 6 ja 7 artiklan mukaisesti annettavien, renkaiden polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokkaa sekä vierintämelun mittausarvoa koskevat tiedot on hankittava soveltamalla liitteessä I tarkoitettuja yhdenmukaistettuja testimenetelmiä. Yhdenmukaistetuilla testeillä on voitava tarjota loppukäyttäjälle luokittelu, joka on luotettava ja edustaa täysin testattuja ominaisuuksia.

9 artikla

Tarkistusmenettely

1.  Jäsenvaltioiden on arvioitava liitteessä IV esitetyn menettelyn mukaisesti, ovatko ilmoitetut polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokat liitteessä I olevien A ja B osan mukaiset ja onko ilmoitettu vierintämelun mittausarvo liitteessä I olevan C osan mukainen.

2.  Tällaiset arvioinnit eivät vaikuta ajoneuvon tai renkaan tyyppihyväksyntään, joka on saatu puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (10) tai [moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun] asetuksen (EY) N:o .../2009 mukaisesti. Vaatimustenmukaisuuden arviointia varten jäsenvaltioiden on myös tarvittaessa viitattava renkaan tyyppihyväksyntäasiakirjoihin ja toimittajan esittämään asiaa koskevaan tausta-aineistoon.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset luovat myyntipisteitä varten rutiini- ja yllätystarkastusjärjestelmän, jolla varmistetaan tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen.

10 artikla

Sisämarkkinat

1.  Tämän asetuksen säännöksiä noudatettaessa jäsenvaltiot eivät saa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotetietojen perusteella kieltää eivätkä rajoittaa renkaiden asettamista saataville markkinoilla.

2.  Jäsenvaltioiden on pidettävä merkintöjä ja tuotetietoja tämän asetuksen säännösten mukaisina, jollei niillä ole näyttöä päinvastaisesta. Ne voivat vaatia toimittajia esittämään 5 artiklan 4 kohdan mukaisen teknisen asiakirja-aineiston sen arvioimiseksi, ovatko ilmoitetut arvot paikkansapitävät.

11 artikla

Kannustimet

Jäsenvaltiot eivät saa tarjota kannustimia sellaisten renkaiden edistämiseksi, joiden polttoainetehokkuus tai märkäpito on luokkaa C alemmalla tasolla liitteessä I olevassa A ja B osassa tarkoitetulla tavalla .

12 artikla

Asetuksen muuttaminen ja mukauttaminen tekniseen kehitykseen

Seuraavista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, muun muassa sitä täydentämällä, säädetään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen:

   1) luokkien C2 ja C3 renkaiden märkäpitoluokitusta koskevien vaatimusten käyttöönotto, edellyttäen että saatavilla on soveltuvia yhdenmukaistettuja testimenetelmiä;
   2) talvirenkaita ja pohjoismaisia talvirenkaita koskevien vaatimusten käyttöönotto;
   3) liitteiden I–IV mukauttaminen tekniseen kehitykseen.

13 artikla

Täytäntöönpano ja seuraamukset

1.  Jäsenvaltioiden on jatkuvan tietojen vaihdon avulla varmistettava tiivis yhteistyö markkinoiden valvonnassa tämän asetuksen johdonmukaisen täytäntöönpanon nimissä. Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheellisia toimenpiteitä säännöllisen jälkikäteisvalvonnan mahdollistamiseksi, jotta varmistetaan, että sääntöjen vastaisesti merkityt renkaat saatetaan vastaamaan vaatimuksia tai poistetaan markkinoilta .

2.  Jäsenvaltioiden on annettava säädöksiä, joissa säädetään tämän asetuksen säännösten rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista, mukaan luettuna säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen mukaisesti annettujen säännösten rikkomiseen, sekä säännökset, joilla varmistetaan niiden täytäntöönpano.

3.  Kyseisten toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

4.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle nämä säännökset ja niiden myöhemmät muutokset tiedoksi viipymättä.

14 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa komitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

15 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä ja ottaa huomioon muun muassa seuraavat seikat:

   a) merkinnän tehokkuus kuluttajien tietoisuuden kannalta,
   b) olisiko merkintäjärjestelmä ulotettava koskemaan pinnoitettuja renkaita,
   c) olisiko otettava käyttöön uusia rengasparametrejä tai -luokkia,
   d) ajoneuvojen toimittajien ja jakelijoiden loppukäyttäjille rengasparametreistä antamat tiedot.

2.  Komissio esittää tämän tarkastelun pohjalta sekä vaikutusten arvioinnin ja kuluttajatutkimuksen jälkeen Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja tarvittaessa ehdotuksen tämän asetuksen muuttamiseksi.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2012.

Edellä olevaa 5 ja 6 artiklaa sovelletaan renkaisiin kuitenkin vasta 1 päivänä heinäkuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty║

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) Lausunto annettu 25. maaliskuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) EUVL C , , s. .
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 22. huhtikuuta 2009.
(4) KOM(2008)0433 .
(5) KOM(2006)0545 .
(6) ║EUVL L , s. .
(7) EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12.
(8) EYVL L 297, 13.10.1992, s. 16.
(9) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(10) EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.


Liite I

Rengasparametrien luokitus

A osa: Polttoainetehokkuusluokat

Polttoainetehokkuusluokka on määritettävä vierintävastuskertoimen (RCC) perusteella jäljempänä olevan asteikon A–G mukaisesti ja mitattava ║Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön║ mukaisesti.

Luokan C1 renkaat

Luokan C2 renkaat

Luokan C3 renkaat

RRC kiloa/tonnia

Energia-tehokkuus-luokka

RRC kiloa/tonnia

Energia-tehokkuus-luokka

RRC kiloa/tonnia

Energia-tehokkuus-luokka

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

D

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

RRC ≥ 12,1

G

RRC ≥ 10,6

G

G

B osa: Märkäpitoluokat

Luokan C1 renkaiden märkäpitoluokka on määriteltävä märkäpitoindeksin (G) perusteella jäljempänä olevan asteikon A–G mukaisesti ja mitattava Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön nro 117 ("Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat renkaiden hyväksyntää vierintämelun ja märkäpidon osalta")(1) mukaisesti.

G

Märkäpitoluokat

155 ≤ G

A

140 ≤ G ≤ 154

B

125 ≤ G ≤ 139

C

-

D

110 ≤ G ≤ 124

E

G ≤ 109

F

-

G

C osa: Vierintämelu

Vierintämelun mittausarvo on ilmoitettava desibeleinä ja mitattava Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön nro 117 ("Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat renkaiden hyväksyntää vierintämelun ja märkäpidon osalta") mukaisesti.

D osa: Vähämeluisuuden merkki

Seuraavassa esitetyn luokituksen mukaisesti vähämeluisiksi määriteltyjen renkaiden osalta desibeleinä mitattua vierintämelun mittausarvoa täydennetään "vähämeluisuuden merkillä".

Vierintämeluluokat (dB(A))

C1

C2

C3

Vähämeluisuuden merkki*

≤ 68

≤ 69

≤ 70

* Vähämeluisuuden merkki

p0000001.fig

(1) EUVL L 231, 29.8.2008, s. 19.


Liite II

Merkinnän muoto

Edellä 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tarra koostuu kahdesta osasta: 1) merkinnästä, joka on painettu jäljempänä esitetyn mallin mukaisesti, ja 2) kentästä, johon on merkitty toimittajan nimi, renkaan merkki, renkaan mitat, kuormitusindeksi, nopeusluokitus ja muita teknisiä eritelmiä, jäljempänä 'tuotemerkkikenttä'.

1.  Merkinnän malli

1.1.  Merkinnän, joka painetaan 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tarraan, on oltava seuraavan mallin mukainen║:

p0000003.fig

1.2.  Eritelmään lisätään seuraava kohta:

EU:n rengasverkkosivuston osoite suurella kirjasintyypillä merkinnän alaosaan.

1.3.  Merkinnän eritelmät ovat seuraavat:

p0000005.fig

1.4.  Merkinnän on oltava vähintään 75 mm leveä ja 110 mm korkea. Jos merkintä painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä olevien eritelmien mukaisia suhteita.

1.5.  Merkinnän on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)  Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta. Esimerkiksi 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista ja 0 % mustaa.

b)  Jäljempänä mainitut luvut viittaavat kohdassa 1.3 esitettyyn malliin.

p0000007.fig Polttoainetehokkuus

Mallin mukainen kuvamerkki: leveys: 19,5 mm, korkeus: 18,5 mm – Kuvamerkin kehyksen viiva: 3,5 pt, leveys: 26 mm, korkeus: 23 mm – Luokituksen kehys: viiva: 1 pt – Kehyksen loppu: viiva: 3,5 pt, leveys: 36 mm – Väri: X-10-00-05.

p0000009.fig Märkäpito

Mallin mukainen kuvamerkki: leveys: 19 mm, korkeus: 19 mm – Kuvamerkin kehys: viiva: 3,5 pt, leveys: 26 mm, korkeus: 23 mm – Luokituksen kehys: viiva: 1 pt – Kehyksen loppu: viiva: 3,5 pt, leveys: 26 mm – Väri: X-10-00-05.

p0000011.fig Vierintämelu

Mallin mukainen kuvamerkki: leveys: 23 mm, korkeus: 15 mm – Kuvamerkin kehys: viiva: 3,5 pt, leveys: 26 mm, korkeus: 24 mm – Arvon kehys: viiva: 1 pt – Kehyksen loppu: viiva: 3,5 pt, korkeus: 24 mm – Väri: X-10-00-05.

p0000013.fig Merkinnän reuna: viiva: 1,5 pt – Väri: X-10-00-05.

p0000015.fig Asteikko A–G

   Nuolet: korkeus: 4,75 mm, nuolten väli: 0,75 mm, musta viiva: 0,5 pt – Värit:

. A: X-00-X-00

. B: 70-00-X-00

. C: 30-00-X-00

. D: 00-00-X-00

. E: 00-30-X-00

. F: 00-70-X-00

. G: 00-X-X-00.

   Teksti: Helvetica Bold 12 pt, 100 % valkoista, musta ääriviiva: 0,5 pt.
p0000017.fig Luokitus
   Nuoli: leveys: 16 mm, korkeus: 10 mm, 100 % mustaa
   Teksti: Helvetica Bold 27 pt, 100 % valkoista.
p0000019.fig Asteikon rivit: viiva: 0,5 pt, katkoviiva: 5,5 mm, 100 % mustaa.
p0000021.fig Asteikon teksti: Helvetica Bold 11 pt, 100 % mustaa.
p0000023.fig Meluarvo
   Kenttä: leveys: 25 mm, korkeus: 10 mm, 100 % mustaa.
   Teksti: Helvetica Bold 20 pt, 100 % valkoista.
   Yksikön teksti: Helvetica Bold Regular (esimerkki "(A)") 13 pt, 100 % valkoista.
p0000025.fig EU-logo: leveys: 9 mm, korkeus: 6 mm.
p0000027.fig Asetusviite : Helvetica Regular 7,5 pt, 100 % mustaa.

Rengasluokan tiedot: Helvetica Bold 7,5 pt, 100 % mustaa.

c)  Taustan on oltava valkoinen.

1.6.  Rengasluokka (C1, C2 tai C3) on ilmoitettava merkinnässä kohdassa 1.2 esitetyn mallin mukaisessa muodossa.

2.  Tuotemerkkikenttä

║ Toimittajien on ilmoitettava tarrassa merkinnän ohella nimensä, renkaan merkki, renkaan mitat, kuormitusindeksi, nopeusluokka ja muita teknisiä eritelmiä. Väri, muoto ja malli ovat valinnanvaraiset. Tuotemerkkikentän koon on säilyttävä merkinnän kokoon nähden suhteessa 4:5, eivätkä annetut tiedot saa häiritä merkinnän sanomaa.

3.  Laajennetun selittävän merkinnän muoto

Edellä 6 artiklassa tarkoitetun selittävän merkinnän on vastattava oheista kuvaa ja teksti on käännettävä myyntipisteen kielille. Tämä merkintäversio on esitettävä asiakkaalle annettavassa laskussa tai sen yhteydessä, jollei tästä aiheudu jakelijalle kohtuutonta rasitusta, jolloin tieto on annettava liitteessä II olevan 4 kohdan mukaisesti.

p0000029.fig

4.  Kuitissa annettavien tietojen muoto

Jos liitteessä II olevassa 3 kohdassa esitetyn selittävän merkinnän painatuskustannukset muodostavat kohtuuttoman rasitteen jakelijalle, merkinnän tiedot on esitettävä seuraavan kuvauksen mukaisesti:

p0000031.fig


Liite III

Teknisessä mainosmateriaalissa annettavat tiedot

1.  Renkaita koskevat tiedot on annettava seuraavassa järjestyksessä:

   i) Polttoainetehokkuusluokka (║A–G).
   ii) Märkäpitoluokka (║A–G).
   iii) Vierintämelun mittausarvo (dB).

2.  Tietojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

   i) Niiden on oltava helposti luettavat.
   ii) Niiden on oltava helposti ymmärrettävät.
   iii) Jos tietty rengastyyppi voi mittojen tai muiden parametrien perusteella kuulua eri luokkiin, on ilmoitettava koko skaala suorituskyvyltään huonoimmasta parhaimpaan renkaaseen.

3.  Toimittajien on verkkosivustollaan:

   i) esitettävä linkki EU:n renkaiden merkintöjä koskevaan verkkosivustoon
   ii) selitettävä merkinnässä käytetyt kuvamerkit sekä EU:n rengasmerkintäsivustolla esitetty polttoainetehokkuuslaskuri,
  iii) tähdennettävä, että tosiasialliset polttoainesäästöt ja tieliikenneturvallisuus riippuvat erittäin suuresti kuljettajan käyttäytymisestä, erityisesti, että:
   taloudellisella ajotavalla voidaan vähentää polttoainekulutusta huomattavasti,
   rengaspaine olisi tarkistettava säännöllisin väliajoin, koska oikea rengaspaine parantaa märkäpitoa ja polttoainetehokkuutta,
   pysähtymismatkan edellyttämää turvaväliä olisi aina noudatettava tarkasti.


Liite IV

Tarkistusmenettely

Ilmoitettujen polttoainetehokkuus- ja märkäpitoluokkien ja ilmoitetun vierintämelun mittausarvon paikkansapitävyys on tarkistettava jokaisen rengastyypin tai rengasryhmän osalta, siten kuin toimittaja on ne määritellyt, seuraavan menettelyn mukaisesti:

   1) Ensin testataan yksi rengas. Jos mittausarvo vastaa ilmoitettua luokkaa tai ilmoitettua vierintämelun mittausarvoa, testi katsotaan läpäistyksi.
   2) Jos mittausarvo ei vastaa ilmoitettua luokkaa tai ilmoitettua vierintämelun mittausarvoa, testataan kolme muuta rengasta. Ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyyttä arvioidaan kaikista neljästä testatusta renkaasta saatujen mittausarvojen keskiarvon perusteella.

Päivitetty viimeksi: 11. kesäkuuta 2010Oikeudellinen huomautus