Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2681(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0139/2009

Předložené texty :

B7-0139/2009

Rozpravy :

PV 25/11/2009 - 13
CRE 25/11/2009 - 13

Hlasování :

PV 26/11/2009 - 8.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0098

Přijaté texty
PDF 109kWORD 70k
Čtvrtek 26. listopad 2009 - Štrasburk Konečné znění
Odstranění násilí páchaného na ženách
P7_TA(2009)0098B7-0139/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o odstranění násilí páchaného na ženách

Evropský parlament ,

–   s ohledem na ustanovení právních nástrojů Organizace Spojených národů v oblasti lidských práv, zejména těch, které se týkají práv žen, jako je např. Charta OSN, Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen a její opční protokol a Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–   s ohledem na další nástroje OSN týkající se násilí na ženách, jako je např. Vídeňská deklarace a akční plán ze dne 25. června 1993 přijaté na Světové konferenci o lidských právech (A/CONF. 157/23), deklarace o odstranění násilí páchaného na ženách ze dne 20. prosince 1993 (A/RES/48/104), rezoluce Valného shromáždění OSN ze dne 12. prosince 1997 nazvaná "Prevence zločinů a opatření trestního práva k odstranění násilí páchaného na ženách" (A/RES/52/86), ze dne 18. prosince 2002 nazvaná "Odstranění zločinů páchaných na ženách ve jménu cti" (A/RES/57/179) a ze dne 22. prosince 2003 nazvaná "Odstranění domácího násilí na ženách" (A/RES/58/147), zprávy zvláštních zpravodajů Vysokého komisaře OSN pro lidská práva o násilí páchaném na ženách a všeobecné doporučení č. 19 přijaté Výborem pro odstranění diskriminace žen (11. zasedání, 1992),

–   s ohledem na Pekingskou deklaraci a akční platformu, které byly přijaty na čtvrté světové konferenci o ženách dne 15. září 1995, a na své usnesení Parlamentu ze dne 18. května 2000 o opatřeních navazujících na Pekingskou akční platformu(1) a na usnesení ze dne 10. března 2005 o plnění akční platformy přijaté na čtvrté světové konferenci o ženách (Peking + 10)(2) ,

–   s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 6. července 2006 nazvanou "Podrobná studie o veškerých formách násilí na ženách" (A/61/122/Add.1),

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 19. prosince 2006 nazvanou "Zesílení úsilí k odstranění veškerých forem násilí na ženách"(A/RES/61/143),

–   s ohledem na rezoluci č. 2003/45 Komise OSN pro lidská práva ze dne 23. dubna 2003 nazvanou "Odstranění násilí na ženách" (E/CN.4/RES/2003/45),

–   s ohledem na usnesení Meziparlamentní unie přijaté na 114. zasedání dne 12. května 2006 o úloze parlamentů při potírání násilí páchaného na ženách,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 16. září 1997 o potřebě zahájit v celé Evropské unii kampaň za nulovou toleranci násilí páchaného na ženách(3) ,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2006 o současném stavu boje proti násilí na ženách a případných budoucích krocích(4) ,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 11. října 2007 o vraždách žen (feminicidio) v Mexiku a ve Střední Americe a úloze Evropské unie v boji proti tomuto jevu(5) ,

–   s ohledem na usnesení ze dne 24. března 2009 o boji proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, které se provádí v EU(6) ,

–   s ohledem na otázky k ústnímu zodpovězení Radě ze dne 1. října 2009 (O-0096/2009-B7-0220/2009) a Komisi (O-0097/2009- B7-0221/2009) o odstranění násilí páchaného na ženách,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Pekingská akční platforma OSN definovala "násilí na ženách" jako jakýkoli násilný čin motivovaný rozdíly pohlaví, jehož výsledkem je nebo může být fyzická, sexuální nebo psychologická újma či utrpení žen, včetně vyhrožování takovými činy, nátlaku nebo svévolného omezování svobody,

B.   vzhledem k tomu, že Pekingská akční platforma OSN definovala "násilí na ženách" jako projev historicky nerovných vztahů mezi muži a ženami, které vedly k dominanci mužů nad ženami a k diskriminaci žen ze strany mužů a znemožnily ženám jejich plný rozvoj,

C.   vzhledem k tomu, že násilí páchané muži na ženách není pouze problémem veřejného zdraví, ale i otázkou nerovného postavení žen v porovnání s muži, což je oblast, v níž je EU oprávněna přijímat opatření,

D.   vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je základní zásadou EU zakotvenou ve Smlouvě o založení Evropského společenství a v Listině základních práv Evropské unie,

E.   vzhledem k tomu, že násilí páchané muži na ženách představuje porušení lidských práv, jako je právo na život, bezpečnost, důstojnost a právo na fyzickou a dušení integritu, právo sexuální a reproduktivní volby a právo na sexuální a reproduktivní zdraví,

F.   vzhledem k tomu, že dopouští-li se muži na ženách násilí, brání jim tak zapojit se do společenských činností, politického a veřejného života a trhu práce, což může vést k marginalizaci a chudobě žen,

G.   vzhledem k tomu, že v krajním případě násilí páchané na ženách může vést k jejich úmrtí,

H.   vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách jde ruku v ruce s násilím páchaným na dětech a má vliv na jejich psychický stav a životní situaci,

I.   vzhledem k tomu, že násilí páchané ženách, které jsou matkami, přímo či nepřímo ovlivňuje emocionální a duševní zdraví jejich dětí a má na něj dlouhodobý negativní vliv, a může vyvolat koloběh násilí a týrání, který přetrvává po další generace,

J.   vzhledem k tomu, že násilí páchané muži na ženách představuje v celé Evropě a ve světě zásadní a široce rozšířený problém a je jevem, který má dopad na oběti a pachatele bez ohledu na věk a vzdělání, příjmy nebo společenské postavení a který souvisí s nerovnoměrným rozdělením moci mezi muži a ženami v naší společnosti,

K.   vzhledem k tomu, že v jednotlivých kulturách a tradicích se setkáváme s různými formami násilí na ženách, a vzhledem k tomu, že i v EU dochází k mrzačení ženských genitálií, takzvaným zločinům ze cti a k nuceným sňatkům,

L.   vzhledem k tomu, že válečné situace, ozbrojené konflikty, období rekonstrukce po ukončení konfliktu, hospodářské, sociální a/nebo finanční krize zvyšují zranitelnost žen vůči násilí páchanému muži na ženách jak jednotlivě, tak i hromadně, a neměly by být považovány jako důvod k tolerování mužského násilí,

M.   vzhledem k tomu, že obchodování se ženami za účelem sexuálního nebo jiného zneužívání představuje zásadní porušení lidských práv žen a poškozuje oběti samotné, ale i obecně celou společnost,

N.   vzhledem k tomu, že tolerance prostituce v Evropě vede k nárůstu obchodování se ženami za účelem sexuálního zneužívání do Evropy a sexuální turistiky,

O.   vzhledem k tomu, že v EU nejsou pravidelně shromažďovány vzájemně srovnatelné údaje o různých typech násilí páchaného na ženách, což ztěžuje určit skutečný rozsah tohoto jevu a nalézt vhodné řešení,

P.   vzhledem k tomu, že počet žen, které se stávají oběťmi násilí páchaného muži, je znepokojující,

Q.   vzhledem k tomu, že obraz žen, který přinášejí sdělovací prostředky, je často zkreslený a konzumně zaměřený a poškozuje jejich lidskou důstojnost,

R.   vzhledem k tomu, že kromě finanční závislosti (která je u žen dosti častá) je důležitým faktorem, proč ženy neinformují o tom, že se staly oběťmi násilí, kultura dané společnosti a vedení k tomu, že násilí páchané muži na ženách je soukromá záležitost nebo že ženy jsou často samy příčinou tohoto násilí,

S.   vzhledem k tomu, že ženy často neohlásí, že jsou oběťmi násilí, ať už je k tomu vedou různé složité psychologické, finanční, sociální a kulturní důvody, ale také nedostatečná důvěra ve služby policie, soudů a v sociální a zdravotnickou pomoc,

T.   vzhledem k tomu, že opakovaně vyzval k založení Evropského roku odstranění všech forem násilí páchaného na ženách,

U.   vzhledem k tomu, že OSN vyhlásila 25. listopad Mezinárodním dnem proti násilí na ženách a že v prosinci 2009 se bude v Evropském parlamentu konat mezinárodní seminář na téma násilí páchaného na ženách,

V.   vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné vytvořit komplexní právní nástroj určený pro boj proti všem formám násilí páchaného na ženách v Evropě, včetně obchodování s ženami,

1.   důrazně vyzývá členské státy, aby zlepšily své vnitrostátní právní předpisy a politiky zaměřené proti všem formám násilí na ženách, a to zejména vypracováním ucelených vnitrostátních akčních plánů pro tuto oblast, které budou založeny na analýze dopadů násilí na ženách na rovnost mužů a žen a povinnostech členských států odstranit všechny formy diskriminace žen vyplývajících z mezinárodní úmluvy a které budou obsahovat konkrétní opatření pro prevenci mužského násilí, ochranu obětí a trestního stíhání pachatelů;

2.   naléhavě žádá členské státy, aby prostřednictvím příslušných programů a vnitrostátního financování podporovaly dobrovolnické subjekty a organizace, jež přijímají ženy, které se staly oběťmi násilí, a poskytují jim psychologickou podporu, a to i proto, aby jim umožnily opětovný návrat na trh práce a znovunalezení lidské důstojnosti;

3.   vyzývá Komisi, aby Parlamentu a Radě předložila cílený ucelenější program politiky EU v oblasti boje proti všem formám násilí na ženách, jak se uvádí ve sdělení Komise ze dne 1. března 2006 nazvaném "Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006-2010" (KOM (2006)0092), aby opatření pro prevenci násilí páchaného na ženách zahrnula do svého akčního programu pro rovné příležitosti pro muže a ženy na období 2011–2016, aby předložila konkrétní opatření pro prevenci všech forem násilí, ochranu obětí a trestního stíhání pachatelů a aby zajistila analýzu dopadů násilí na ženách na rovnost mužů a žen ve všech svých oblastech politiky a zajistila koordinovaný, jednoznačný a koherentní přístup orgánů EU a členských států k eliminaci tohoto násilí;

4.   naléhavě vyzývá Komisi, aby prověřila možnost přijetí nových opatření pro boj proti násilí páchanému na ženách;

5.   vyzývá Komisi, aby uspořádala zvláštní konferenci na vysoké úrovni, jíž by se zúčastnili zástupci politických orgánů, občanské společnosti, sociálních a institucionálních organizací a jejíž cílem by bylo přispět k procesu utváření komplexnější politiky zaměřené na potírání násilí páchaného na ženách;

6.   vyzývá EU, aby zajistila právo na pomoc a podporu všem obětem násilí, včetně obětí obchodování s lidmi bez ohledu na jejich státní příslušnost, a ochranu ženám, které se staly oběťmi domácího násilí a jejichž právní postavení může záviset na jejich partnerovi;

7.   vyzývá EU, aby zavedla mechanismy, které zajistí, aby analýza rovnosti mezi muži a ženami tvořila součást všech právních předpisů a politik zaměřených na prevenci obchodování s lidmi a jeho odstranění, a aby řešila hlavní příčiny násilí pomocí preventivních opatření, jako jsou sankce, vzdělávání a osvěty;

8.   poukazuje na to, že stále čeká na výsledky studie vypracované Komisí o právních předpisech týkajících se násilí páchaného na základě pohlaví a násilí na ženách;

9.   žádá Komisi a členské státy, aby ženám, které se stanou oběťmi násilí, zaručily účinný přístup k právní pomoci a k ochraně bez ohledu na jejich státní příslušnost a na způsob účasti na vyšetřování prováděném policejními orgány;

10.   naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby vytvořily jasný právní základ pro boj proti všem formám násilí páchaného na ženách, včetně obchodování s ženami;

11.   vyzývá Komisi, aby zahájila přípravu návrhu komplexní směrnice o opatřeních pro prevenci a potírání všech forem násilí na ženách;

12.   trvá na tom, aby Komise a členské státy zahájily kroky k boji proti příčinám násilí páchaného na ženách, zejména prostřednictvím preventivních akcí a informačních kampaní týkajících se různých forem násilí páchaného na ženách;

13.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zahájily jednotnou akci, která bude zahrnovat kampaně na zlepšení veřejného povědomí a informovanosti o domácím násilí, strategie, jak změnit pomocí vzdělávání a sdělovacích prostředků sociální stereotypy, které v souvislosti s ženami panují, a která bude podporovat výměnu osvědčených postupů;

14.   vyzývá Komisi a členské státy, aby se v mezinárodním měřítku zabývaly násilím na ženách a porušováním lidských práv v souvislosti s postavením žen, zejména v kontextu platných bilaterálních dohod o přidružení a dohod o mezinárodním obchodu a těch, o nichž se momentálně jedná;

15.   lituje v této souvislosti, že posuzování dopadu na udržitelnost, která se vypracovávají před uzavřením těchto dohod, postrádají smysluplný rozměr rovnosti žen a mužů, nemluvě o problematice sexuálního násilí, a soubor nástrojů pro provádění analýzy dopadu na obě pohlaví, a vyzývá Komisi, aby předložila neprodleně návrh, jak tento problém řešit;

16.   žádá členské státy, aby řádně zohlednily zvláštní podmínky některých skupin žen, které jsou vůči násilí zvláště náchylné, jako jsou např. příslušnice menšin, přistěhovalkyně, uprchlice, ženy žijící v chudobě ve venkovských nebo odloučených společenstvích, vězněné nebo internované ženy, nezletilé dívky, homosexuálně zaměřené ženy, ženy se zdravotním postižením a staré ženy;

17.   vyzývá členské státy, aby mezi mladými lidmi posílily opatření k předcházení násilí páchanému na základě pohlaví, a to prostřednictvím vzdělávacích akcí zaměřených na zlepšení spolupráce mezi jednotlivými účastníky a prostředími, jichž se tato problematika týká, jako je rodina, škola, veřejná sféra a sdělovací prostředky;

18.   vyzývá Komisi, aby se také zabývala mezinárodním rozměrem násilí na ženách v rámci činností souvisejících se sociální odpovědností podniků, zejména s ohledem na evropské podniky, které pracují ve vývozních zpracovatelských zónách;

19.   zdůrazňuje, že je nutné řádně vyškolit osoby pracující s ženami, které se staly oběťmi mužského násilí, včetně zástupců soudního systému a donucovacích orgánů, ze zvláštním důrazem na policisty, pracovníky soudních orgánů, sociálních, zdravotnických a právních služeb, pracovní agentury, zaměstnavatele a odborové organizace;

20.   vyzývá k vytvoření mechanismů, které by ženám, které se staly oběťmi násilí na základě pohlaví nebo obchodování s lidmi, zjednodušily přístup k bezplatné právní pomoci, a umožnily jim tak prosazovat svá práva v celé Unii; trvá na tom, že je třeba zlepšit spolupráci právníků a výměnu osvědčených postupů v boji proti diskriminaci a násilí na základě pohlaví a nalézt způsoby, jak odstranit překážky v uznávání právních aktů v jiných členských státech, včetně trestů za násilné činy páchané na základě pohlaví a soudních příkazů vůči mužům dopouštějícím se násilí;

21.   vítá vytvoření zvláštních soudů pro případy násilí na ženách v některých členských státech a vyzývá všechny členské státy, aby tuto iniciativu následovaly;

22.   žádá, aby v Evropském informačním systému rejstříků trestů (ECRIS) měly zvláštní význam záznamy o násilí na ženách;

23.   naléhá na členské státy, aby v těsné spolupráci s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů zavedly koherentní systém shromažďování statistických údajů o násilí na ženách, se zvláštním důrazem na násilí páchané na mladistvích, který se zaměří i na vraždy na pozadí násilí v rodině nebo mezi blízkými příbuznými s cílem získávat v této oblasti srovnatelné údaje v rámci celé EU;

24.   důrazně vyzývá členské státy, aby uznaly sexuální násilí na ženách a znásilnění žen páchané v manželském svazku a neformálních intimních svazcích nebo mužskými příbuznými za trestné činy, došlo-li k nim proti vůli oběti, a tento typ přečinů automaticky trestně stíhaly a aby odkazy na kulturní, tradiční či náboženské praktiky nebo tradice nepovažovaly za polehčující okolnost při odpovědnosti pachatele v případech násilí na ženách, což platí i pro tzv. "zločiny ze cti" a mrzačení ženských genitálií;

25.   konstatuje, že některé členské státy zavedly politiky, které směřují k uznání sexuálního násilí páchaného mezi partnery, a především domácího násilí, za trestný čin; vyzývá členské státy, aby posoudily výsledky těchto politik s cílem podpořit výměnu osvědčených postupů na evropské úrovni;

26.   vyzývá členské státy, aby přijaly náležitá opatření k zastavení mrzačení ženských genitálií; upozorňuje na to, že přistěhovalci pobývající ve Společenství by si měli být vědomi toho, že mrzačení ženských genitálií je vážným ublížením na zdraví žen a porušením lidských práv; vyzývá členské státy, aby specifická právní ustanovení o mrzačení ženských genitálií uplatňovaly nebo aby takové zákony přijaly a aby trestně stíhaly každou osobu, která se mrzačení genitálií dopouští;

27.   vyzývá EU, aby zaručila právo na pomoc a podporu všem obětem násilí páchaného muži na ženách;

28.   naléhavě žádá členské státy, aby neprodleně začaly vyšetřovat hrubé porušování lidských práv v případě rómských žen, potrestaly pachatele a poskytly odpovídající náhrady obětem nucené sterilizace;

29.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a generálnímu tajemníkovi OSN.

(1) Úř. věst. C 59, 23. 2. 2001, s. 258.
(2) Úř. věst. C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
(3) Úř. věst. C 304, 6.10.1997, s. 55.
(4) Úř. věst. C 288 E, 25.11.2006, s. 66.
(5) Úř. věst. C 227 E, 4. 9. 2008, s. 140.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2009)0161.

Poslední aktualizace: 4. říjen 2010Právní upozornění