Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2681(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0139/2009

Pateikti tekstai :

B7-0139/2009

Debatai :

PV 25/11/2009 - 13
CRE 25/11/2009 - 13

Balsavimas :

PV 26/11/2009 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0098

Priimti tekstai
PDF 102kWORD 77k
Ketvirtadienis, 2009 m. lapkričio 26 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Smurto prieš moteris panaikinimas
P7_TA(2009)0098B7-0139/2009

2009 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl smurto prieš moteris panaikinimo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų (toliau – JT) teisinių dokumentų žmogaus teisių srityje, visų pirma moterų teisių klausimais, pvz., JT Chartijos, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto, Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto, Konvencijos dėl kovos su prekyba žmonėmis ir trečiųjų asmenų išnaudojimo prostitucijos tikslais, Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW) ir jos fakultatyvinio protokolo bei Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ir baudimą, nuostatas,

–   atsižvelgdamas į kitus JT dokumentus dėl smurto prieš moteris, pavyzdžiui, į 1993 m. birželio 25 d. Pasaulinėje konferencijoje žmogaus teisių klausimais priimtą Vienos deklaraciją ir veiksmų programą (Nr. A/CONF. 157/23), į 1993 m. gruodžio 20 d. Deklaraciją dėl smurto prieš moteris panaikinimo (Nr. A/RES/48/104), 1997 m. gruodžio 12 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl nusikalstamumo prevencijos ir baudžiamosios teisenos priemonių smurtui prieš moteris panaikinimo (Nr. A/RES/52/86), 2002 m. gruodžio 18 d. Rezoliuciją dėl priemonių, skirtų panaikinti nusikaltimus prieš moteris dėl garbės (Nr. A/RES/57/179), 2003 m. gruodžio 22 d. Rezoliuciją dėl smurto prieš moteris namuose panaikinimo (Nr. A/RES/58/147), JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro specialiųjų pranešėjų pranešimus dėl smurto prieš moteris ir 1992 m. per CEDAW 11-ąją sesiją priimtą Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto Bendrąją rekomendaciją Nr. 19,

–   atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo 15 d. Pekine vykusioje ketvirtojoje pasaulinėje moterų konferencijoje priimtą veiksmų platformą ir į 2000 m. gegužės 18 d. Parlamento rezoliuciją dėl Pekino veiksmų platformos įgyvendinimo(1) ir 2005 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl tolesnių veiksmų po Ketvirtosios pasaulinės konferencijos moterų klausimais – veiksmų platforma (Pekinas+10)(2) ,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 6 d. JT Generalinio Sekretoriaus pranešimą "Nuodugnus visų formų smurto prieš moteris tyrimas" (Nr. A/61/122/Add.1),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 19 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl pastangų panaikinti visų formų smurtą prieš moteris suintensyvinimo (Nr. A/RES/61/143),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. balandžio 23 d. JT Žmogaus teisių komiteto rezoliuciją 2003/45 dėl smurto prieš moteris panaikinimo (Nr. E/CN.4/RES/2003/45),

–   atsižvelgdamas į per 2006 m. gegužės 12 d. 114-ąją asamblėją Tarpparlamentinės sąjungos priimtą rezoliuciją dėl parlamentų vaidmens kovojant su smurtu prieš moteris,

–   atsižvelgdamas į 1997 m. rugsėjo 16 d. rezoliuciją dėl poreikio Europos Sąjungos mastu pradėti kampaniją dėl smurto prieš moteris visiško netoleravimo(3) ,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 2 d. rezoliuciją dėl esamos kovos su smurtu prieš moteris padėties ir tolimesnių veiksmų(4) ,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 11 d. rezoliuciją dėl moterų žudymo Meksikoje ir Centrinėje Amerikoje ir Europos Sąjungos vaidmenį kovoje su šiuo reiškiniu(5) ,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl moterų lyties organų žalojimo(6) ,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 1 d. pateiktus klausimus Tarybai (O-0096/2009 − B7-0220/2009) ir Komisijai (O-0097/2009 − B7-0221/2009) dėl smurto prieš moteris panaikinimo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį straipsnį,

A.   kadangi JT Pekino veiksmų platformoje smurtas prieš moteris apibrėžiamas kaip bet koks smurtinis veiksmas lyties pagrindu, kuriuo moteriai padaroma ar gali būti padaryta fizinė, seksualinė arba psichologinė žala ar sukeltos kančios, įskaitant grasinimus atlikti tokius veiksmus, prievartą arba savavališką laisvės atėmimą,

B.   kadangi JT Pekino veiksmų platformoje teigiama, kad smurtas prieš moteris yra istoriškai nelygių moterų ir vyrų galios santykių išraiška ir kad dėl to vyrai dominavo moterų atžvilgiu ir jas diskriminavo bei trukdė joms visiškai atskleisti savo gebėjimus,

C.   kadangi vyrų smurtas prieš moteris nėra tik visuomenės sveikatos problema, bet taip pat tai yra moterų ir vyrų nelygybės, srities, kurioje ES yra suteikti įgaliojimai imtis veiksmų, klausimas,

D.   kadangi vyrų ir moterų lygybė yra vienas iš pagrindinių EB sutartyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų ES principų,

E.   kadangi vyrų smurtas prieš moteris pažeidžia žmogaus teises: teisę į gyvybę, saugumą, orumą ir fizinę bei psichinę neliečiamybę, teisės į lytinį ir reprodukcinį pasirinkimą ir sveikatą,

F.   kadangi vyrų smurtas prieš moteris joms kliudo dalyvauti socialinėje veikloje, politiniame ir viešajame gyvenime bei darbo rinkoje ir gali jas atskirti nuo visuomenės bei sąlygoti skurdą,

G.   kadangi smurtas prieš moteris, jeigu jis pasireiškia ekstremalia forma, gali baigtis jų nužudymu,

H.   kadangi smurtas prieš moteris drauge yra ir smurtas prieš vaikus ir veikia jų gerą psichologinę būseną ir visą jų gyvenimą,

I.   kadangi smurtas prieš moteris motinas tiesiogiai arba netiesiogiai veikia jų vaikus ir turi ilgalaikį neigiamą poveikį jų emocinei ir psichinei sveikatai ir gali sukelti smurto ir prievartos ciklą, persiduodantį iš kartos į kartą,

J.   kadangi vyrų smurtas prieš moteris yra struktūrinė ir visoje Europoje ir pasaulyje plačiai paplitusi problema – reiškinys, darantis poveikį nukentėjusiesiems ir nusikaltėliams, neatsižvelgiant į jų amžių, išsilavinimą, pajamas ar socialinę padėtį, ir susijęs su mūsų visuomenei būdingu nelygiu moterų ir vyrų galios paskirstymu,

K.   kadangi įvairios kultūros ir tradicijos pasižymi skirtingais smurto prieš moteris būdais ir kadangi moterų lytinių organų žalojimas, vadinamieji nusikaltimai dėl garbės bei priverstinės santuokos dabar tapo ES tikrove,

L.   kadangi dėl karo, ginkluotų konfliktų, atstatymo darbų po konfliktų ir ekonomikos, finansų ir socialinių krizių didėja atskirų moterų ir moterų apskritai pažeidžiamumas dėl vyrų smurto prieš jas ir kadangi susidariusi padėtis neturėtų būti laikoma pateisinimu siekiant toleruoti vyrų smurtą,

M.   kadangi prekyba moterimis seksualiniais ir kitais tikslais yra pagrindinis moterų teisių pažeidimas ir daro žalą pačioms aukoms ir visai visuomenei,

N.   kadangi dėl prostitucijos toleravimo Europoje didėja prekybos moterimis į Europą seksualiniais tikslais mastas ir populiarėja sekso turizmas,

O.   kadangi palyginami duomenys apie skirtingus smurto prieš moteris būdus ES nėra renkami periodiškai, sunku įvertinti tikrą šio reiškinio mastą ir rasti tinkamus šios problemos sprendimo būdus,

P.   kadangi kelia nerimą nuo smurto lyčių pagrindu nukentėjusių moterų skaičius,

Q.   kadangi dėl žiniasklaidos pateikiamo iškreipto vartotojiško moterų įvaizdžio pažeidžiamas pagarbos žmogiškajam orumui principas,

R.   kadangi veiksniai, dėl kurių nukentėjusios moterys nepraneša apie smurtą, yra ne tik ekonominė priklausomybė (tai dažnas moterų atvejis), bet ir visuomenės kultūra ir stereotipai, kad vyrų smurtas prieš moteris yra asmeninis reikalas arba kad moterys dažnai yra pačios kaltos dėl tokio smurto,

S.   kadangi dėl įvairių sudėtingų psichologinių, finansinių, socialinių ir kultūrinių priežasčių moterys dažnai nepraneša apie patirtą vyrų smurtą ir kartais jos atgrasomos nuo pranešimo dėl to, kad nepasitiki policija, teismų sistema ir socialinėmis bei medicinos tarnybomis,

T.   kadangi Parlamentas keletą kartų prašė paskelbti Europos visų formų smurto prieš moteris panaikinimo metus,

U.   kadangi JT lapkričio 25 d. paskelbė Tarptautine smurto prieš moteris panaikinimo diena ir kadangi 2009 m. gruodžio mėn. Europos Parlamente vyks tarptautinis seminaras smurto prieš moteris tema,

V.   kadangi reikia nedelsiant priimti išsamią teisinę priemonę, skirtą kovai su visų formų smurtu prieš moteris Europoje, įskaitant prekybą moterimis,

1.   ragina valstybes nares patobulinti nacionalinius kovos su smurtu prieš moteris teisės aktus ir politiką, visų pirma parengti išsamias nacionalines kovos su smurtu prieš moteris veiksmų programas, grindžiamas lyčių lygybės poveikio smurtui analize ir valstybių narių pagal tarptautines sutartis prisiimtais įsipareigojimais panaikinti visų formų smurtą prieš moteris; į programas taip pat turėtų būti įtrauktos konkrečios vyrų smurto prevencijos, nukentėjusiųjų apsaugos ir nusikaltėlių persekiojimo priemonės;

2.   ragina valstybes nares pagal atitinkamas programas ir finansavimo sistemas teikti pagalbą savanoriškoms institucijoms ir organizacijoms, kurios suteiktų pastogę ir psichologinę pagalbą nuo smurto nukentėjusioms moterims, kad jos galėtų grįžti į darbo rinką ir vėl atgautų savo žmogiškąjį orumą;

3.   ragina Komisiją pateikti Parlamentui ir Tarybai tikslingą ir nuoseklesnę ES kovos su visų formų smurtu prieš moteris politikos programą, kaip tai numatyta 2006 m. kovo 1 d. Komisijos komunikate "Moterų ir vyrų lygybės gairės (2006–2010)" (COM(2006)0092), įtraukti į Moterų ir vyrų lygių galimybių veiksmų programą 2011–2016 m. kovos su smurtu prieš moteris priemones, taip pat konkrečias visų formų smurto prevencijos, nukentėjusiųjų apsaugos ir nusikaltėlių persekiojimo priemones bei užtikrinti, kad vykdant visų sričių politiką būtų atliekama vyrų smurto prieš moteris poveikio lyčių lygybei analizė ir kad ES institucijos ir valstybės narės imtųsi darnių, ryžtingų ir nuoseklių atsakomųjų veiksmų siekiant panaikinti visų formų smurtą;

4.   ragina Komisiją numatyti naujas kovai su smurtu prieš moteris skirtas priemones;

5.   ragina Komisiją surengti specialią aukšto lygio konferenciją, kurioje dalyvautų politinių organizacijų, pilietinės visuomenės, socialinių organizacijų ir kitų institucijų atstovai, siekiant paspartinti nuoseklesnės kovos su visų formų smurtu prieš moteris politikos plėtros procesą;

6.   prašo ES užtikrinti visoms nukentėjusioms nuo smurto aukoms, įskaitant prekybos žmonėmis aukas, teisę gauti pagalbą ir paramą, neatsižvelgiant į aukos pilietybę, ir užtikrinti nuo smurto privačiojoje erdvėje nukentėjusių moterų apsaugą, kurių teisinis statusas gali priklausyti nuo jų partnerio;

7.   ragina ES nustatyti priemones, kurias taikant būtų siekiama užtikrinti, kad į visus teisės aktus ir politiką, kuriuos įgyvendinant siekiama užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir kovoti su ja, būtų įtraukta lyčių lygybės poveikio prekybai žmonėmis analizė, taip pat ragina šalinti esmines smurto priežastis taikant prevencines priemones, kaip antai, sankcijas, švietimą ir informavimo kampanijas;

8.   pabrėžia, kad vis dar laukia Komisijos teisės aktų dėl smurto lyties pagrindu ir smurto prieš moteris tyrimo rezultatų;

9.   ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad nuo smurto nukentėjusios moterys galėtų veiksmingai pasinaudoti teisine pagalba ir apsaugos priemonėmis, neatsižvelgiant į jų pilietybę ir to, kaip jos dalyvauja policijos atliekamuose tyrimuose;

10.   ragina Tarybą ir Komisiją nustatyti aiškų teisinį kovos su visų formų smurtu prieš moteris, įskaitant prekybą moterimis, pagrindą;

11.   ragina Komisiją pradėti rengti pasiūlymo dėl išsamios direktyvos dėl kovos su visų formų smurtu prieš moteris projektą;

12.   reikalauja, kad Komisija ir valstybės narės imtųsi kovos su smurtu prieš moteris veiksmų, visų pirma taikytų prevencijos priemones ir vykdytų visuomenės sąmoningumo didinimo kampanijas įvairių smurto prieš moteris formų klausimu;

13.   ragina Komisiją ir valstybes nares imtis suderintų veiksmų, įskaitant visuomenės sąmoningumo didinimo ir informacines kampanijas smurto privačiojoje erdvėje tema ir strategijas, skirtas keisti socialinius moterų stereotipus visuomenėje, naudojant švietimo ir visuomenės informavimo priemones, taip pat skatinti keistis pažangiąja patirtimi;

14.   ragina Komisiją ir valstybes nares tarptautiniu lygiu spręsti smurto prieš moteris problemą ir atkreipti dėmesį į žmogaus teisių pažeidimų dėl lyties aspektus, visų pirma, atsižvelgiant į jau galiojančius dvišalius asociacijos ir tarptautinės prekybos susitarimus arba į susitarimus, dėl kurių šiuo metu vyksta derybos;

15.   tokiomis aplinkybėmis apgailestauja, kad svarbūs lyčių lygybės aspektai neįtraukti į privalomus poveikio tvarumui vertinimus, kurie atliekami prieš sudarant tokius susitarimus, taigi neaptariama lytinės prievartos problema ir neparengtas priemonių, kurios būtų skirtos lyčių lygybės poveikiui įvertinti, rinkinys, todėl ragina Komisiją kuo greičiau pateikti pasiūlymą, kaip išspręsti šią problemą;

16.   ragina valstybes nares tinkamai atsižvelgti į specifinę kai kurių moterų, kurios dažniausiai patiria smurtą, pvz., mažumoms priklausančių moterų, imigrančių, moterų pabėgėlių, kaimo vietovėse ar atokiose bendruomenėse skurdžiai gyvenančių moterų, įkalinimo ar kitose įstaigose laikomų moterų, mergaičių, lesbiečių, neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus moterų, grupių padėtį;

17.   ypač ragina valstybes nares sustiprinti prevencijos veiksmus lytinio smurto jaunimo tarpe atžvilgiu, vykdant švietimo kampanijas, ir suinteresuotiesiems asmenims geriau bendradarbiaujant su šiuo reiškiniu paveiktais subjektais, pvz., šeima, mokykla, viešąja erdve ir visuomenės informavimo priemonėmis;

18.   atsižvelgdamas į tai, kad Komisija vykdo veiklą, susijusią su įmonių socialine atsakomybe, taip pat ragina ją atkreipti dėmesį į tarptautinius smurto prieš moteris aspektus, visų pirma tais atvejais, kai Europos įmonės vykdo veiklą eksportui skirtos gamybos zonose;

19.   pabrėžia visų su nuo vyrų smurto nukentėjusiomis moterimis dirbančių asmenų, įskaitant teismų sistemos ir teisėsaugos atstovus, ypač policijos, teisingumo, socialinių ir teisės tarnybų, darbo rinkos, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų apmokymų svarbą;

20.   ragina parengti priemones, kurios padėtų nuo smurto lyties pagrindu arba prekybos žmonėmis tinklų nukentėjusioms moterims pasinaudoti nemokama teisine pagalba, kad jos galėtų apginti savo teises visoje Sąjungoje; pabrėžia, kad reikia gerinti teisininkų bendradarbiavimą ir keitimąsi pažangiąja patirtimi kovojant su diskriminacija ir smurtu lyties pagrindu ir rasti būdus, kaip pašalinti kliūtis siekiant pripažinti kitose valstybėse narėse teisės aktus, įskaitant už smurtą lyties pagrindu paskelbtus nuosprendžius ir smurtaujančių vyrų atžvilgiu taikomus teismo įsakymus dėl apribojimų;

21.   džiaugiasi tuo, kad kai kuriose valstybėse narėse buvo įsteigti specialūs teismai, kuriuose nagrinėjamos smurto prieš moteris bylos, ir ragina valstybes nares toliau įgyvendinti šią iniciatyvą;

22.   ragina Europos nuosprendžių registrų informacinėje sistemoje (ECRIS) svarbią vietą skirti įrašams apie smurtinius nusikaltimus lyties pagrindu;

23.   ragina valstybes nares glaudžiai bendradarbiaujant su Europos lyčių lygybės institutu parengti bendrą statistinių duomenų apie smurtą prieš moteris, ypač apie smurtą prieš nepilnametes ir apie mirties, kilusios dėl smurto šeimoje ar tarp artimų giminaičių atvejų, rinkimo sistemą, siekiant visoje ES gauti palyginamus duomenis smurtą prieš moteris;

24.   ragina valstybes nares seksualinį smurtą ir išžaginimą, įskaitant patirtus esant susituokus ir palaikant neformalius intymius santykius ir (arba) smurtaujant giminaičiams vyrams, pripažinti nusikaltimu tais atvejais, kai nukentėjusioji nedavė sutikimo, ir užtikrinti, kad nusikaltėliai būtų persekiojami ir atmesti bet kokį rėmimąsi kultūrinėmis arba religinėmis tradicijomis, kaip lengvinančiomis aplinkybėmis, smurto prieš moteris atvejais, įskaitant moterų lytinių organų žalojimo ar vadinamųjų nusikaltimų dėl garbės atvejus;

25.   atkreipia dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse įgyvendinama politika, kuria siekiama seksualinį smurtą tarp partnerių, ypač šeiminį smurtą, pripažinti nusikaltimu; ragina valstybes nares išnagrinėti šios politikos rezultatus norint Europos lygiu keistis pažangiąja patirtimi;

26.   ragina valstybes nares imtis priemonių, būtinų nutraukti moterų lytinių organų žalojimą; pažymi, kad Bendrijoje gyvenantys imigrantai turėtų žinoti, kad moterų lytinių organų žalojimas yra sunkus moterų sveikatos sutrikdymas ir pažeidžia žmogaus teises; ragina valstybes nares arba įgyvendinti specialias teisės nuostatas dėl moterų lytinių organų žalojimo, arba priimti atitinkamus teisės aktus ir persekioti visus asmenis, žalojančius lytinius organus;

27.   ragina ES užtikrinti teisę visoms nuo vyrų smurto nukentėjusioms moterims gauti pagalbą ir paramą;

28.   ragina valstybes nares nedelsiant ištirti ypač šiurkščius romų moterų žmogaus teisių pažeidimus, nubausti nusikaltėlius, o prievartinės sterilizacijos aukoms paskirti tinkamo dydžio žalos atlyginimą;

29.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir JT Generaliniam Sekretoriui.

(1) OL C 59, 2001 2 23, p. 258.
(2) OL C 320 E, 2005 12 15, p. 247.
(3) OL C 304, 1997 10 6, p. 55.
(4) OL C 288 E, 2006 11 25, p. 66.
(5) OL C 227 E, 2008 9 4, p. 140.
(6) Priimti tekstai, P6_TA(2009)0161.

Atnaujinta: 2010 m. rugsėjo 14 d.Teisinis pranešimas