Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2174(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0007/2010

Ingivna texter :

A7-0007/2010

Debatter :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Omröstningar :

PV 10/02/2010 - 9.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0020

Antagna texter
WORD 63k
Onsdagen den 10 februari 2010 - Strasbourg Slutlig utgåva
God förvaltning i skattefrågor
P7_TA(2010)0020A7-0007/2010

Europaparlamentets resolution av den 10 februari 2010 om god förvaltning i skattefrågor (2009/2174(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 april 2009 om god förvaltning i skattefrågor (KOM(2009)0201),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 31 maj 2006 om behovet av att utarbeta en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri (KOM(2006)0254),

–   med beaktande av sin resolution av den 2 september 2008 om en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri(1) ,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 oktober 2005 om skattepolitikens och tullpolitikens bidrag till Lissabonstrategin (KOM(2005)0532),

–   med beaktande av EG-domstolens dom i mål C-255/02 den 21 februari 2006 (Halifax m.fl. mot Commissioners of Customs and Excise) där domstolen fastställde att sjätte mervärdesskattdirektivet (direktiv 77/388/EEG) utgör hinder för den skattskyldige att göra avdrag för ingående mervärdesskatt när de transaktioner som ligger till grund för denna rätt innebär förfarandemissbruk,

–   med beaktande av EG-domstolens dom i mål C-524/04 den 13 mars 2007 (Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation mot Commissioners of Inland Revenue), där domstolen beslutade att artikel 43 i EG-fördraget inte utgör hinder för att en medlemsstat lagstiftar om begränsning av rätten att upprätta ett helt fiktivt bolagsarrangemang enbart av skatteskäl,

–   med beaktande av rekommendationerna som ingick i rådets slutsatser av den 14 maj 2008 om skattefrågor i relation till avtal som gemenskapen och dess medlemsstater ska ingå med tredjeländer,

–   med beaktande av kommissionens förslag av den 13 november 2008 till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (KOM(2008)0727),

–   med beaktande av kommissionens förslag av den 2 februari 2009 till rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning (KOM(2009)0029),

–   med beaktande av kommissionens förslag av den 2 februari 2009 till rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, tullar och andra åtgärder (KOM(2009)0028),

–   med beaktande av kommissionens förslag av den 30 april 2009 till Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltning av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2004/39/EG och 2009/…/EG (KOM(2009)0207),

–   med beaktande av kommissionens rekommendation till rådet om att bevilja kommissionen ett mandat att inleda förhandlingar om avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Furstendömet Andorra, Furstendömet Monaco och Republiken San Marino, å andra sidan, om bekämpning av bedrägerier och annan olaglig verksamhet som är till nackdel för deras ekonomiska intressen och om garantier för administrativt samarbete genom informationsutbyte i skattefrågor, samt om att bevilja kommissionen ett mandat att inleda förhandlingar om avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om bekämpning av skattebedrägerier och skatteflykt som rör direkta skatter och om garantier för administrativt samarbete genom informationsutbyte i skattefrågor (SEK(2009)0899),

–   med beaktande av G20-gruppens uttalande som utfärdats efter det toppmöte om finansmarknaderna och världsekonomin vilket hölls i Washington den 15 november 2008,

–   med beaktande av ordförandeskapets slutsatser som utfärdats vid Europeiska rådets möte den 19–20 mars 2009,

–   med beaktande av G20-gruppens uttalande som utfärdats vid toppmötet om en global plan för återhämtning och reform i London den 2 april 2009,

–   med beaktande av rådets slutsatser som utfärdats vid dess möten den 9 juni  2009 och den 20 oktober 2009,

–   med beaktande av ordförandeskapets slutsatser som utfärdats vid Europeiska rådets möte den 18–19 juni 2009,

–   med beaktande av de slutsatser som utfärdats vid G8-ländernas finansministermöte i Lecce, Italien, den 13 juli 2009,

–   med beaktande av G20-ledarnas uttalande som utfärdats vid mötet i Pittsburgh den 24−25 september 2009,

–   med beaktande av artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–   med beaktande av rapporten från Förenta staternas riksrevisionsverk (Government Accountability Office) från 2007, samt av rapporten från Storbritanniens riksrevisionsverk (National Audit Office) från 2009 och rapporten från den franska myndigheten för övervakning av skattefrågor, Conseil des Prélèvements Obligatoires , från 2009, där det bland annat påtalas att ungefär en tredjedel av de 700 största företagen i Storbritannien inte betalade någon skatt under 2005 och 2006, att 25 procent av de företag i Förenta staterna vilka hade tillgångar på över 250 miljoner USD eller årliga inkomster på mer än 50 miljoner USD inte heller betalt någon skatt mellan 1998 och 2005 och att Frankrikes största företag för närvarande betalar 8 procent i skatt på faktiska genomsnittsvinster, medan den officiella skattesatsen är 33 procent,

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0007/2010) och av följande skäl:

A.  Det finns ett globalt samförstånd på EU-nivå och internationell nivå om att god förvaltning i skattefrågor innebär öppenhet och insyn, informationsutbyte och lojal skattekonkurrens.

B.  Bristen på god förvaltning i skattefrågor uppmuntrar till skattefusk och skatteflykt och har allvarliga följder för medlemsstaternas budgetar och Europeiska unionens system för egna medel som motsvarar 2,5 procent av EU:s BNP per år. Seriösa företag missgynnas konkurrensmässigt på grund av skattefusk. God förvaltning i skattefrågor bör leda till att mer resurser blir tillgängliga i medlemsstaterna och utvecklingsländerna för att uppnå millenniemålen.

C.  Globaliseringen har gjort det allt svårare att bekämpa skattebedrägerier på internationell nivå och detta drabbar särskilt EU:s 27 medlemsstater med sina stora inbördes olikheter. Dessa faktorer talar starkt till förmån för ett bättre internationellt samarbete inom EU och på internationell nivå för att skattebedrägerier ska kunna bekämpas effektivt.

D.  Skatteflykt och skattefusk på internationell nivå inkräktar allvarligt på möjligheterna att uppnå millenniemålen.

E.  Ett betydande antal multinationella bolag har organiserat sig så att de kan undvika skatt inom de olika jurisdiktioner där de verkar. Att företagen i olika jurisdiktioner behandlas olika i skattehänseende gynnar företag som är stora, internationella eller väletablerade framför dem som är små, inhemska eller nya (nystartade).

F.  Att multinationella företag kan använda sig av skatteparadis som del av sin strategi för att undvika att betala skatt strider mot principen om sund konkurrens och företagens ansvar.

G.  Skatteparadis står i konflikt med principen om solidaritet, rättvisa och omfördelning. I en globaliserad ekonomi använder ett stort antal multinationella företag sin makt till att utöva påtryckningar på regeringar, särskilt i utvecklingsländerna, för att få dem att sänka skattesatserna och tillhandahålla skatteförmåner för att dra till sig investeringar. I praktiken har detta överflyttat skattebördan på arbetstagarna och låginkomsthushållen och tvingat fram skadliga nedskärningar av offentliga tjänster.

H.  Rådet behandlar för närvarande ett antal viktiga lagstiftningsförslag om beskattning av sparande, administrativt samarbete och ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar. Genom att inom EU garantera god förvaltning i skattefrågor lägger man en politisk och moralisk grund för krav på god förvaltning i skattefrågor i tredjeländer.

I.  Om generalklausuler av typ General Anti-Avoidance Principles (GAAP) antas skulle de ge skattemyndigheterna befogenhet att avgöra om huvudsyftet med en viss transaktion är att undvika eller minska skattskyldigheten och när så är fallet ge myndigheterna möjlighet att ta ut en extraskatt för att motverka sådana åtgärder som vidtas med huvudsyftet att undvika eller minska skatten.

J.  Utvecklingsländer saknar ofta, just på grund av dålig förvaltning i skattefrågor, legitimiteten eller auktoriteten att beskatta medborgarna. När EU utarbetar sin egen politik för god förvaltning på skatteområdet, är det viktigt att beakta de särskilda problem som utvecklingsländerna står inför och stödja dem i deras arbete med att lösa dessa problem.

K.  De kombinerade insatserna från G20-gruppen och FN, tillsammans med det arbete som gjorts som ett led i initiativ under OECD:s ledning, har lett till vissa lovande resultat på området för förvaltning i skattefrågor. Dessa resultat är fortfarande otillräckliga för att hantera de utmaningar som skatteparadisen utgör och måste åtföljas av beslutsamma, effektiva och konsekventa åtgärder.

L.  OECD uppskattar att det privata kapital som samlats i skatteparadisen för närvarande uppgår till nästan 1 000 000 000 000 (tusen miljarder) USD, vilket är fem gånger mer än för 20 år sedan. Över en miljon bolag, framför allt i Förenta staterna och EU:s medlemsstater, har sina stadgeenliga säten i länder där det finns sådana skatteparadis.

M.  Det finns bevis för att den finansiella krisen till viss del orsakats av nya typer av invecklade finansiella instrument och derivat som till stor del placerades i fonder med säte i jurisdiktioner där lagstiftningen inte medger någon insyn. I skatteparadisen finns det till exempel invecklade finansiella produkter som orsakar finansiell instabilitet och många finansinstitut som varit inblandade i finanskrisen hade skulder i skatteparadis som inte var togs med i deras räkenskaper. Finanskrisen har gett en ny belysning av hur det går om man inte har god förvaltning i skattefrågor och visat vilka risker som följer av jurisdiktioner utan öppenhet och insyn.

N.  Endast 5 procent av de gränsöverskridande skattefordringarna inom EU drivs in.

Ett tillfälle som måste utnyttjas

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt hur skatteparadisen sporrar till och tjänar på skatteundvikande, skatteflykt och kapitalflykt. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att göra bekämpningen av skatteparadis, skatteundvikande och otillåten kapitalflykt till en prioritering. Parlamentet uppmanar EU att intensifiera sina åtgärder och omedelbart ingripa konkret – till exempel med hjälp av sanktioner – mot skatteparadis, undvikande av skatt och otillåten kapitalflykt.

2.  Europaparlamentet anser att en god förvaltning i skattefrågor, vilket betyder öppenhet och insyn och informationsutbyte på alla nivåer, effektivt gränsöverskridande samarbete och sund skattekonkurrens är en avgörande faktor vid återuppbyggnaden av världsekonomin efter den finansiella kollapsen 2008.

3.  Europaparlamentet vill i detta sammanhang påminna om att vi måste komma bort från att fiktiva juridiska personer används som ett sätt att undgå beskattning. Parlamentet insisterar också på att automatiskt informationsutbyte ska gälla under alla omständigheter i stället för banksekretess, inbegripet samtliga medlemsstater och deras beroende territorier. Parlamentet välkomnar i detta hänseende kommissionens förslag om administrativt samarbete på skatteområdet eftersom det bl.a. innebär en utvidgning av samarbetet mellan medlemsstaterna till att täcka alla slags skatter, avskaffande av banksekretessen, och inrättande av automatiskt utbyte av information som en allmän regel.

På EU-nivå

4.  Europaparlamentet påminner om att det för rådet har lagt fram sitt yttrande om ändringsförslag till direktiv 2003/48/EG, där rådet bland annat uppmanas att sätta stopp för det tillfälliga undantaget som tillåter Österrike, Belgien och Luxemburg att undvika informationsutbyte genom att tillämpa källskatt. Parlamentet uppmanar med eftertryck rådet att anta direktivet om ändring av direktiv 2003/48/EG i enlighet med parlamentets ståndpunkt.

5.  Europaparlamentet välkomnar, som ett första steg inom EU:s beskattning av sparande, att Österrike, Belgien, Luxemburg och Schweiz har dragit tillbaka sina reservationer mot artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter, och att Andorra, Monaco, Liechtenstein och San Marino har antagit OECD-standarderna. Parlamentet välkomnar Belgiens beslut att gå över från ett källskattesystem till ett system med automatiskt informationsutbyte från den 1 januari 2010.

6.  Europaparlamentet framhåller den begäran som det uttryckte i sin ståndpunkt av den 24 april 2009 att kraftigt utvidga det område som omfattas av direktiv 2003/48/EG, särskilt för att täcka juridiska personer (särskilt privata företag och fonder) och olika typer av inkomster från investeringar. Parlamentet påminner om att bestämmelserna i direktiv 2003/48/EG bör utsträckas till att gälla Singapore, Hongkong, Macao och andra jurisdiktioner som Dubai, Nya Zeeland, Ghana och vissa delstater i Förenta staterna som inte är bundna av direktiv 2003/48/EG och därför är populära bland skatteflyktingar.

7.  Europaparlamentet anser att alternativa fonder som är inrättade i tredjeländer får marknadsföras i EU endast om tredjeländerna följer normerna för god förvaltning i skattefrågor, inbegripet en effektiv tillämpning, på grundval av juridiskt bindande regler, av principen om automatiskt informationsutbyte. Parlamentet understryker framför allt att de resultat som åstadkommits när det gäller normer för förvaltning i skattefrågor inom internationella forum som OECD och G-20 inte bör hindra Europeiska unionen från att tillämpa striktare normer.

8.  Europaparlamentet påpekar att det skulle gå lättare att driva in skattefordringar om gällande EU- och nationell skattelagstiftning tillämpades effektivare. Parlamentet påpekar dock att det ovillkorligen behövs ytterligare insatser och åtgärder för att förbättra förvaltningen i skattefrågor.

9.  Europaparlamentet påminner om att momsbedrägerier inger särskild oro för den inre marknadens funktion, eftersom de har en direkt gränsöverskridande verkan, medför stora intäktsbortfall och direkt påverkar EU:s budget. Parlamentet uppmanar med eftertryck rådet att anta det nya direktivet om administrativt samarbete på skatteområdet och att bekämpa momsbedrägerier, med vederbörlig hänsyn till parlamentets ståndpunkt.

På det internationella planet

10.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck alla berörda parter att påskynda ingåendet av avtalet om bedrägeribekämpning med Liechtenstein. Parlamentet uppmanar med eftertryck rådet att komma överens om ett mandat för kommissionen att förhandla fram liknande avtal med Andorra, Monaco, San Marino och Schweiz och uppmanar i detta hänseende medlemsstaterna att se över sina bilaterala skatteavtal med tredjeländer.

11.  Europaparlamentet efterlyser ett utökat samarbete, exempelvis ett automatiskt informationsutbyte, mellan länderna för att underlätta indrivning av kapital som flyttats utomlands via olaglig verksamhet till förfång för den inre marknaden.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast rapportera om rådets rekommendation av den 14 maj 2008 om att införa en klausul om god förvaltning i skattefrågor i relevanta avtal som gemenskapen och dess medlemsstater ingår med tredjeländer. Parlamentet betonar särskilt behovet av att bestämmelser om god förvaltning förhandlas fram inom ramen för övergripande eller specifika avtal med tredjeländer och behovet av att säkerställa ett effektivt förfarande för övervakning av genomförandet av sådana avtal.

13.  Med avseende på arbetet med att bekämpa skadlig skattekonkurrens enligt uppförandekoden för företagsbeskattning, påminner Europaparlamentet om behovet av att se till att medlemsstaterna tillämpar koden i sina förbindelser med tredjeländer på ett sätt som överensstämmer med deras insatser för att främja öppenhet och insyn och informationsutbyte i skattefrågor.

14.  Europaparlamentet välkomnar som ett första steg de framsteg som gjorts på området för god förvaltning i skattefrågor som ett resultat av de initiativ som tagits i andra internationella forum såsom G20-gruppen, G8-gruppen, FN och, framför allt, OECD. Parlamentet menar ändå att de åtaganden som hittills ingåtts av G20 inte räcker till för att hantera de utmaningar som skatteflykt och skatteparadis utgör.

15.  Europaparlamentet erinrar om att bekämpningen av skatteparadis och skatteflykt kan lyckas först om samma bestämmelser tillämpas på alla så att man undviker att skapa fler juridiska kryphål som kan missbrukas. Parlamentet menar i detta sammanhang att direktiv 2003/48/EG, där principen om automatiskt multilateralt informationsutbyte mellan länder inrättades, är ett välkommet steg på väg mot att vi får en global ram för automatiskt informationsutbyte. Parlamentet välkomnar därför kommissionens förslag att främja samarbete med tredjeländer inom ramen för direktiv 2003/48/EG.

16.  Europaparlamentet uppmanar OECD och dess medlemsstater att till fullo låta kommissionen medverka i arbetet med de inbördes utvärderingarna inom ramen för det globala forumet, särskilt med att kartlägga icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, utarbeta ett förfarande för att utvärdera efterlevnaden och genomföra avskräckande motåtgärder för att främja att standarderna efterlevs. Parlamentet anser dessutom att OECD inte erbjuder en tillfredsställande ram för bekämpningen av skatteparadis. Parlamentet framhåller att indikatorn för status som samarbetsvillig jurisdiktion måste förbättras med hjälp av att den exempelvis ges ett kvalitativt värde. Parlamentet ställer sig kritiskt till att indikatorn innefattar krav endast på att det ingås tolv avtal om utbyte av information i skattefrågor och beklagar i detta sammanhang att informationsutbytet ska ske endast på begäran i stället för att ingå som ett obligatoriskt och bindande krav och dessutom att OECD låter stater slippa undan från sin svarta lista bara genom att de lovar följa principerna för informationsutbyte, utan att se till att dessa principer faktiskt omsätts i praktiken.

I riktning mot en verklig EU-politik för god förvaltningssed i skattefrågor

17.  Europaparlamentet anser att det finns behov av konsekvens och en verklig EU-politik för god förvaltning i skattefrågor. Parlamentet menar att EU:s trovärdighet bl.a. beror på dess vilja att först slå till mot skatteparadis på sitt eget territorium som ett exempel på god förvaltning. Parlamentet uppmanar kommissionen att, i detta sammanhang, noggrant kontrollera att de åtgärder som kommissionen lagt fram i sitt meddelande om god förvaltning i skattefrågor genomförs snabbt och grundligt.

18.  Europaparlamentet anser att kommissionen, utan att det påverkar medlemsstaternas behörighet, bör ombes att utarbeta och formulera en sådan EU-politik och tilldelas de resurser som behövs för detta.

19.  Europaparlamentet rekommenderar att ett lämpligt system för främjande av indrivning av gränsöverskridande skattefordringar inrättas för att en större andel av dem ska drivas än, som i nuläget, 5 procent, genom att en skälig andel av de utestående skattefordringar som drivs in fördelas mellan å ena sidan den förvaltning som driver in skattefordringarna på begäran av en annan medlemsstat, och å andra sidan förvaltningen i den medlemsstat från vilken begäran kommer.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, när det gäller ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar, tullavgifter och andra åtgärder, göra en uppskattning av hur många gränsöverskridande skattefordringar från medlemsstaterna som ska drivas in inom Europeiska unionens territorium och att inrätta kvantifierbara indikatorer för att mäta den gränsöverskridande indrivningen i ett tidsperspektiv.

21.  Europaparlamentet anser att EU aktivt bör arbeta för en förbättring av OECD-standarderna, i syfte att göra ett automatiskt, multilateralt informationsutbyte till en global standard. Parlamentet uppmanar dessutom EU med eftertryck att vidta åtgärder för att förebygga att hemvistprincipen missbrukas genom konstlade bostads- och ägarförhållanden som ger faktiska ägare möjlighet att gömma sig bakom holdingföretag utan verksamhet eller skalbolag och på så sätt undvika att betala skatt i sina hemländer. Parlamentet uppmanar dessutom EU med eftertryck att anta en gemensam strategi för tillämpning av missbruksbekämpande åtgärder, som bör vara effektiva och rättvisa och överensstämma med innebörden i begreppet helt fiktiva arrangemang som fastställts av EG-domstolen.

22.  Europaparlamentet uppmanar EU att tillämpa en konsekvent metod för god förvaltning i skattefrågor inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken, utvidgningspolitiken och politiken för utvecklingssamarbete. Parlamentet understryker att politiken för förvaltning i skattefrågor aktivt bör bidra till att det inrättas hållbara och transparenta skattesystem i utvecklingsländerna, framför allt för att stoppa skattefusket som leder till ett årligt skattebortfall som är tio gånger större än utvecklingsbiståndet från industriländerna. Parlamentet anser att en lämplig resursnivå måste anslås för att uppnå detta mål. Parlamentet påminner om att god förvaltning i skattefrågor i slutändan kommer att dra till sig investeringar eftersom den bidrar till rättssäkerhet på skatteområdet samt till transparens och stabilitet.

23.  Europaparlamentet framhåller behovet av att se över nuvarande internationella redovisningsstandarder för att insynen ska öka. Parlamentet efterlyser med tanke på detta att bolagen i sina årsredovisningar land för land ska ge information om räkenskaper med koppling till skatteparadis och föreslår att det inrättas ett offentligt EU-register med namn på samtliga privatpersoner och företag som grundat bolag och öppnat konton i skatteparadis, för att det ska framgå vilka som drar den faktiska nyttan av dem och skyddas av bolagen i skatteparadisen.

24.  Europaparlamentet betonar behovet för medlemsstaterna att samordna sin politik i syfte att ge mer kraft åt genomförandet av reglerna för att motverka skatteflykt.

25.  Europaparlamentet påminner om att införandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle innebära att dubbeltaxering och problem med internpris inom koncerner kan undvikas inom EU. Parlamentet ser fram emot att senast vid utgången av året ta mot kommissionens konsekvensbedömning av detta.

26.  Europaparlamentet föreslår att kommissionen, för att underlätta identifiering av oriktig prissättning på transaktioner och de mest använda teknikerna för att undvika att betala skatt, prioriterar en bredare tillämpning av jämförbara vinstmetoder, och alltså ändrar fokus för granskning av prissättning på överföringar från transaktionsnivå till företagsnivå. Parlamentet påpekar att den jämförbara vinstmetoden fokuserar på jämförelse av vinster mellan bolag för varje industrisektor samt att det kan vara bevis för omfattande koncernintern prissättning om vinstfallet i ett dotterbolag till något multinationellt företag är avsevärt mindre än vad branschen i genomsnitt uppvisat under ett givet tidsintervall.

27.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck EU att undersöka flera alternativ för påföljder och incitament för att främja god förvaltning i skattefrågor, till exempel en särskild avgift för kapitalrörelser till eller från icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, vägran att inom EU erkänna den rättsliga ställningen för företag som grundats inom icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, samt ett förbud för finansinstitut i EU att grunda eller ha kvar dotterbolag och filialer i icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.

28.  Europaparlamentet anser att EU även bör garantera att normer på områdena för tillsyn, beskattning, penningtvätt och kampen mot terrorism tillämpas konsekvent på EU-nivå och internationell nivå.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen rapportera till parlamentet om genomförandet av EU:s politik för god förvaltningssed på skatteområdet, med början i oktober 2010.

o
o   o

30.  Europaparlamentet uppmanar talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 295 E, 4.12.2009, s. 13.

Senaste uppdatering: 12 oktober 2010Rättsligt meddelande